SPECIFIČNE TRANSAKCIJE U POSLOVANJU- POREZNI STATUS,POREZNO I KNJIGOVODSTVENO EVIDENTIRANJE

Vrsta seminara:

Video seminar

SPECIFIČNE TRANSAKCIJE U POSLOVANJU- POREZNI STATUS,POREZNO I KNJIGOVODSTVENO EVIDENTIRANJE Ikonica vrijeme
Neograničen broj pregleda
Dostupnost 2 godine
Mogućnost preuzimanja seminara

Cilj seminara:

Raspraviti neka od otvorenih pitanje vezana za transakcije koje se često pojavljuju u praksi, a nisu jasno definirane u poreznim i računovodstvenim propisima što ostavlja prostor za različita tumačenja i postupanja i ponuditi rješenja koja su argumentirana i utemeljena.

Video – seminar sa seminarskim materijalom dostupan je za korištenje zainteresiranima od 08.07. 2022. godine


PRIJAVA ZA SEMINAR

Elektronska prijava za seminar je potrebna za sve učesnike seminara kako bi mogli evidentirati korisnika seminara i prijaviti odobrene sate KPR.

PROGRAM SEMINARA

I – Prof.dr.sc. Vinko Belak
Teme:
1. Ispravljanje konta prihoda dugovnim knjiženjima za odobrene popuste i rabate prema novom „Pravilniku o kontnom okviru ..“ (konta 603, 613 i 623) i razlike u odnosu na propise u MSFI 15 i u MSFI-ju za MSS, Odjeljak 23 – Prihodi
1.1. Ispravljanje konta prihoda
1.2. Priznavanje prihoda prema MSFI 15 – Prihodi od ugovora s kupcima
1.3. Primjenjuje li se promjenjiva naknada za određivanje prihoda u MSFI-ju za MSS?
2. Namirivanje potraživanja i obveza obračunskim plaćanjima i potrebna knjiženja
2.1. Jednostavni prijeboj (kompenzacija) istodobnih međusobnih potraživanja
2.2. Višestruki prijeboj
2.3. Knjiženje potraživanja i obveza kod „Cesije – ustupanja potraživanja ugovorom“
2.4. Knjiženje potraživanja i obveza kod „Asignacije” ili upućivanja
2.5. Potraživanja i obveze kod preuzimanja duga
2.6. Knjiženje otpusta duga kod vjerovnika i dužnika
3. Upotreba vlastitih proizvoda i usluga za potrebe društva i kapitalizacija troškova
3.1. Opći pristup kapitalizaciji troškova
3.2. Kapitalizacija vlastitih troškova razvoja
3.3. Kapitalizacija dodatnih troškova stjecanja ugovora s kupcem i troškova izvršenja ugovora s
        kupcem prema MSFI 15
3.4. Kapitalizacija troškova s osnove uporabe vlastitih proizvoda za stalna sredstva
3.5. Kapitalizacija troškova s osnove uporabe trgovačke robe za stalna sredstva
3.6. Kapitalizacija troškova s osnove uporabe vlastitih proizvoda za alat i sitni inventar
3.7. Uporaba vlastitih proizvoda za materijalne troškove
3.8. Upotreba vlastitih proizvoda za potrebe reprezentacije
3.9. Kapitalizacija troškova vlastitih usluga pri nabavi zaliha robe i uključivanje troškova za koje
        još nije primljena faktura
3.10. Kapitalizacija troškova dorade materijala u vlastitoj izvedbi


II-. PLAĆE I NAKNADE FIZIČKIM OSOBAMA U NARAVI – obračun, izvještavanje i porezno i knjigovodstveno evidentiranje- Augustin Mišić, dipl.oec.
1.Pravni temelj za isplatu plaća i naknada u naravi:- je li zakonito isplatiti plaću uposleniku u stvarima ili uslugama?
2. Vrste naknada u naravi:- što se smatra isplatom u naravi?
3. Naknade u naravi koje se obračunavaju redovito uz isplatu plaće:- način obračuna, izvještavanja i knjigovodstvenog evidentiranja (prikaz praktičnih primjera)?
4. Naknade u naravi koje se obračunavaju povremeno – posebno, u odnosu na plaću: - način obračuna, izvještavanja i knjigovodstvenog evidentiranja (prikaz praktičnih primjera)?
5. Razlike obračuna naknada u naravi uz plaću i kada se posebno obračunavaju?
6. Je li primjenjiva formula za preračun ostvarene koristi u naravi u bruto plaću iz čl.22. Pravilnika- i kakav je učinak njezine primjene?
7. Zašto koristi od korištenja službenih vozila za osobne potrebe uposlenika imaju poseban status u odnosu na druge naknade u naravi?
8. Prikaz primjera obračuna, izvještavanja i knjigovodstvenog evidentiranja koristi po vrstama koristi?
9. Porezni status naknade u naravi koju ostvari fizička osoba koja nema status uposlenika, način obračuna, izvještavanje i knjigovodstveno evidentiranje?

III- PROMJENE NA UDJELIMA I TEMELJNOM KAPITALU DRUŠTAVA - dr.sc. Željko Bošnjak
1. Udjel vs. temeljni kapital
2. Prikazivanje stjecanja udjela u poslovnim knjigama i financijskim izvještajima
3. Promjena vrijednosti udjela (kod ulagača) vs. promjena vrijednosti kapitala (kod primatelja ulaganja)
4. Povećanje / smanjenje temeljnog kapitala
5. Može li se temeljni kapital povećati po osnovi elaborata o procjeni vrijednosti (revalorizaciji) NPO društva?
6. Porezni tretman promjena vrijednosti udjela i temeljnog kapitala
7. Prijenos udjela (sa i bez naknade) – računovodstveni i porezni tretman
8. Računovodstveni i porezni tretman udjela i kapitala kod „prestanka društava bez likvidacije“ (spajanje, pripajanje i podjela)

VI – RASPRAVA I ODGOVOR NA PITANJA VEZANA ZA TEME SEMINARA
VII – AKTUALNE INFORMACIJE ZA RAČUNOVODSTVENU PROFESIJU

Predavači:

Prof.dr.sc. Vinko Belak, dr.sc. Željko Bošnjak, i Augustin Mišić, dipl. oec. ,


UPLATE:

  • Naknada za seminar uplaćuje se na:
  • FIRCON d.o.o. Mostar, transakcijski računi:
  • 3381002201671975 – kod Unicredit Bank d.d. Mostar
  • 3060010000794933 – kod Addiko Bank d.d. Mostar

PRIJAVE I INFORMACIJE:

Naručite seminar


80,00 KM:
  • Video seminar
Naruči
pitanja i odgovori

Što je to korisnički profil?

Korisnički profil je zamišljen kao jednostavan prikaz naručenih seminara, izdanja, kao i Vaših KPE bodova koje ste ostvarili na našim seminarima, Također prikazuje Vaše osobne podatke koje ste naveli u prijavi, na osnovu kojih će se evidentirati video seminari i izdavati računi za sve usluge koje nudimo preko naše Web stranice.
KPE bodovi se evidentiraju isključivo onda kada račun za seminar bude uplaćen.

Šta su notifikacije?

Notifikacije prikazuju status narudžbi Vaših seminara i izdanja, prikazuju:
- Datum zaprimanja narudžbe za seimnar ili izdanje
- Status i datum slanja računa
- Status i datum evidencije KPE bodova

Moji seminari

Oni su prikaz svih seminara koje ste naručili. Također možete vidjeti status računa za naručeni seminar:
- Naziv seminara označen ZELENOM BOJOM predstavlja plaćeni seminar i evidentirane KPE bodove.
- Naziv seminara označen NARANČASTOM BOJOM predstavlja račun koji je poslan, ali još nije plaćen.

Ažuriranje stanja računa može trajati nadulje 48 sati nakon izvršene uplate.

Općenito o korisničkom profilu

Registracija korisničkog profila je neophodan korak za korisnike naših online usluga, bilo da se radi o video seminarima ili elektronskim izdanjima. Svi oni koji su se proijavili na jedan od naših video seminara u 2021. godini već imaju kreiran korisnički profil.  Svi registrirani korisnici će na e-mail dobiti korisničko ime i šifru koja je potrebna za pristup našim online uslugama.

Ako niste certificirani računovođa - broj licence nije neophodan za registraciju profila.

Što su moja izdanja?

Oni su prikaz svih izdanja koje ste naručili. Također možete vidjeti status računa za naručeno izdanje:
- Naziv izdanja označen ZELENOM BOJOM predstavlja plaćeni račun.
- Naziv izdanja označen NARANČASTOM BOJOM predstavlja račun koji je poslan, ali još nije plaćen.

Ako ste pretplatnik našeg elektronskog/tiskanog izdanja časopisa, molimo Vas da ponovno uradite narudžbu. Nakon toga ćemo izvršiti ažuriranje statusa narudžbe.

Ažuriranje stanja računa može trajati nadulje dva radna dana nakon izvršene uplate.