GODIŠNJI OBRAČUN ZA 2021. GODINU I POČETAK PRIMJENE NOVOG KONTNOG PLANA

Vrsta seminara:

Video seminar

GODIŠNJI OBRAČUN ZA 2021. GODINU I POČETAK PRIMJENE NOVOG KONTNOG PLANA Ikonica vrijeme
Neograničen broj pregleda
Dostupnost 2 godine
Mogućnost preuzimanja seminara

Cilj seminara:

Polaznicima seminara prezentirati postupak sastavljanja financijskih izvještaja za 2021. godinu u kontekstu primjene novog kontnog plana i pravilnika o kontnom okviru i s posebnim naglaskom na neka otvorena pitanja koja proizvode porezne učinke, ukazati na neusklađenost relevantnih propisa, različitih stavova mjerodavnih i pogrešne prakse.

I- RASPRAVA OTVORENIH PITANJA VEZANIH ZA SASTAVLJANJE GODIŠNJEG OBRAČUNA ZA 2022 U KONTEKSTU NOVOG KONTNOG PLANA I PRAVILNIKA O KONTNOM OKVIRU

- PRIZNAVANJE PRIHODA PREMA NOVOM KONTNOM PLANU I PRAVILNIKU O KONTNOM OKVIRU (prof. dr. sc. Vinko Belak)
1. razvrstavanje prihoda od ugovora s kupcima prema MSFI-ju 15
-  Razvrstavanje prihoda od ugovora s kupcima u bilanci uspjeha – po prirodnim         
        vrstama
-  Određivanje svote prihoda
-  Vremenski okvir priznavanja prihoda
-  Prihod u momentu transakcije
- Prihod tijekom vremena i mjerenje napretka s primjerima
- Neizvjesnost prihoda i novčanih tijekova kod prihoda tijekom vremena
2. Priznavanje prihoda u slučaju tekućih, očekivanih i naknadnih popusta i korektivno  
    konto umanjenja prihoda s primjerima
-  Popusti i rabati prema kontnom planu i Pravilniku o kontnom okviru
-  Priznavanje prihoda u slučaju tekućih popusta iskazanih na računu
3. Priznavanje prihoda u slučaju promjenjive naknade
-   Promjenjiva naknada i njen utjecaj na priznavanje prihoda
-   Priznavanje prihoda u slučaju očekivanih popusta s primjerima
-  Smanjenje prihoda u slučaju nastanka ili izostanka nekog budućeg događaja s primjerom   
-  Priznavanje prihoda u slučaju priznavanja naknadnih popusta i knjiženje korektivnog
    (umanjujućeg) konta prihoda s primjerom   
4. Zašto je neophodno konto prihoda od kapitalizacije vlastitih troškova?
5. Prihodi od značajne komponente financiranja u ugovoru prema MSFI-ju 15 s primjerom


- DVOSTRUKO OPOREZIVANJE TROŠKOVA PLAĆA I OSTALIH PRIMANJA ZAPOSLENIH? (Augustin Mišić, dipl.oec)
1. Pravni temelj za klasificiranje troškova plaća i ostalih primanja uposlenih i njihov porezni status
- Korelacija računovodstvenih i poreznih propisa po pitanju priznavanja troška plaća i ostalih primanja uposlenih?
2.  Praksa dvostrukog oporezivanja troškova plaća i ostalih primanja zaposlenih u FBiH
- Što je razlog da porezna vlast zahtjeva da troškove primanja uposlenika u dobrima i uslugama (koristi) tretira kao porezno nepriznate rashode?
3.  Prikaz i analiza primjera kada porezna vlast zahtjeva korekciju osnovice poreza na dobit za iznos utvrđenih troškova primanja zaposlenih
-  Obračun troškova plaća i ostalih primanja zaposlenih u FBiH
- Porezne evidencije i izvještavanje porezne uprave
- Podnošenje izmijenjene porezne prijave na obrascu 2001
- Knjigovodstveno evidentiranje plaće u obliku koristi uposlenika.

- SPECIFIČNE VRSTE RASHODA I ISPRAVAK POGEŠAKA (Doc. Dr.sc. Željko Bošnjak)
1. Utvrđivanje specifičnih vrsta rashoda njihovo iskazivanje u bilanci uspjeha
-  Amortizacija za računovodstvo vs. amortizacija za porezne svrhe
-  Rashodi po osnovi rezerviranja: računovodstveni i porezni tretman
-  Rashodi po osnovi otpisa i ispravka vrijednosti potraživanja, rashodi po osnovi umanjenja vrijednosti imovine i drugi rashodi
2. Iskazivanje odgođenih poreznih rashoda i prihoda u bilanci uspjeha
-  U kojim slučajevima se dio dobiti prije poreza „raspoređuje“ na odgođene porezne rashode i/ili prihode?
-  Primjeri prikazivanja (u bilanci uspjeha) odgođenih poreznih rashoda i prihoda
3. Ispravljanje računovodstvenih pogrešaka i iskazivanje njihovih učinaka u financijskim izvještajima
-  Učinci ispravaka pogrešaka koji se iskazuju na teret / u korist akumulirane dobiti
-  Porezni tretman učinaka ispravaka računovodstvenih pogrešaka
4. Događaji nakon datuma bilance
-  Izvještavanje o nastalim usklađujućim i neusklađujućim događajima nakon izvještajnog razdoblja

II- OBRASCI, SASTAVLJANJE, KONTROLA I PODNOŠENJE FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA 2022. GODINU (Dr.sc. Dragan Gabrić)

1.  Financijski izvještaji i drugi propisani obrasci godišnjeg obračuna za 2021. godinu
-   Obveznici, obrasci i rokovi za podnošenje godišnjeg obračuna
-   Prezentiranje financijskih izvještaja prema MRS-u 1
-  Godišnji izvještaj o poslovanju
-  Obveznici i rokovi predaje godišnjeg izvještaja o poslovanju
-  Obračun i obrasci članarina i naknada, te posebni statistički obrasci
2.  Sastavljanje bilješki uz financijske izvještaje
-  Osnovna struktura i zahtjevi iz MRS-a 1 Prezentiranje financijskih izvještaja
-  Osnovna struktura i zahtjevi iz MSFI za MSS (Odjeljak 8)
-  Osnovna načela i izjave u bilješkama uz financijske izvještaje
-  Prikaz i analiza moguće strukture bilješki uz financijske izvještaje
3. Metodologija za provođenje formalno-pravne, računske i logičke kontrole  financijskih izvještaja
-  Tko provodi formalno-pravnu, računsku i logičku kontrolu financijskih izvještaja?
-  U čemu se sastoji formalno-pravna kontrola financijskih izvještaja?
-  Pregled obuhvata računskih kontrola kod financijskih izvještaja
-  Koje su najvažnije logičke kontrole financijskih izvještaja na koje treba obratiti pozornost?
-  Koje su posljedice ukoliko financijski izvještaji ne zadovolje definirane kontrole?
4. Godišnji obračun udruga i neprofitnih organizacija
- Financijsko izvještavanje udruga i neprofitnih organizacija
-  Utvrđivanje poreza na dobit kod udruga i neprofitnih organizacija

III - PRIPREME ZA OTVARANJE POSLOVNIH KNJIGA PO NOVOM KONTNOM PLANU ZA GOSPODARSKA DRUŠTVA (Doc. Dr.sc. Željko Bošnjak)

-  Usporedni prikaz najvažnijih „starih“ i novih konta stanja (imovine, kapitala i obveza)
-  Otvaranje glavne knjige financijskog računovodstva
-  Što ako društvo „zakasni“ s početkom primjene novog kontnog plana?

IV -  PREDAJE FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA   I KONTROLA  OBRAZACA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA 2022. GODINU  OD STRANE FIA-e (- Jasna Skalonjić, FIA, Rukovoditelj ekonomsko-financijskog sektora, Edin Kurtović, FIA Rukovoditelj sektora za IKT)

-  Pripremanje financijskih izvještaja po godišnjem obračunu za razdoblje I.–XII. 2021.
-  Rokovi za dostavu obrazaca
-  Vrsta i forma obrazaca koji se dostavljaju FIA
-  Dodatni obrasci koji se učitavaju u Excelov predložak
-  Okvirni postupak sastavljanja financijskih izvještaja – prikaz postupka
-  Dostavljanje obrazaca za neaktivna društva i poslovne jedinice društva sa sjedištem u RS i DB
- Kontrola prilikom prijema godišnjih financijskih izvještaja u poslovnim jedinicama i ispostavama FIA-e
-  Uplate naknade i potrebni dokazi

V - NOVI PROPISI I AKTUALNE INFORMACIJE (Augustin Mišić, dipl.oec.)

-  osvrt i komentar novih propisa iz oblasti računovodstva, poreza i financija koji su u primjeni od 01.01.2022. godine
- aktualne informacije za računovodstvenu i revizijsku profesiju

VI - PITANJA SUDIONIKA (svi predavači)

- Na seminaru će biti raspravljena pitanja koja su pristigla u ured Fircon u razdoblju do prezentacije  seminara, a odnose se na predložene teme.

Predavači:

- Prof.dr.sc. Vinko Belak - Augustin Mišić, dipl.oec, - Doc. dr. sc. Željko Bošnjak - Dr.sc. Dragan Gabrić - Jasna Skalonjić, FIA, Rukovoditelj ekonomsko-financijskog sektora - Edin Kurtović, FIA Rukovoditelj sektora za IKT

80,00 KM - Video seminar + Prezentacijski materijal

100,00 KM - Video seminar + Prezentacijski materijal + Knjiga - godišnji obračun za 2021. godinu (elektronsko izdanje)

UPLATE:

  • Naknada za seminar uplaćuje se na:
  • FIRCON d.o.o. Mostar, transakcijski računi:
  • 3381002201671975 – kod Unicredit Bank d.d. Mostar
  • 3060010000794933 – kod Addiko Bank d.d. Mostar

PRIJAVE I INFORMACIJE:

Naručite seminar


80,00 KM:
  • Video seminar
100,00 KM:
  • Video seminar
  • Godišnji obračun za 2021. godinu I POČETAK PRIMJENE NOVOG KONTNOG PLANA
Naruči
pitanja i odgovori

Što je to korisnički profil?

Korisnički profil je zamišljen kao jednostavan prikaz naručenih seminara, izdanja, kao i Vaših KPE bodova koje ste ostvarili na našim seminarima, Također prikazuje Vaše osobne podatke koje ste naveli u prijavi, na osnovu kojih će se evidentirati video seminari i izdavati računi za sve usluge koje nudimo preko naše Web stranice.
KPE bodovi se evidentiraju isključivo onda kada račun za seminar bude uplaćen.

Šta su notifikacije?

Notifikacije prikazuju status narudžbi Vaših seminara i izdanja, prikazuju:
- Datum zaprimanja narudžbe za seimnar ili izdanje
- Status i datum slanja računa
- Status i datum evidencije KPE bodova

Moji seminari

Oni su prikaz svih seminara koje ste naručili. Također možete vidjeti status računa za naručeni seminar:
- Naziv seminara označen ZELENOM BOJOM predstavlja plaćeni seminar i evidentirane KPE bodove.
- Naziv seminara označen NARANČASTOM BOJOM predstavlja račun koji je poslan, ali još nije plaćen.

Ažuriranje stanja računa može trajati nadulje 48 sati nakon izvršene uplate.

Općenito o korisničkom profilu

Registracija korisničkog profila je neophodan korak za korisnike naših online usluga, bilo da se radi o video seminarima ili elektronskim izdanjima. Svi oni koji su se proijavili na jedan od naših video seminara u 2021. godini već imaju kreiran korisnički profil.  Svi registrirani korisnici će na e-mail dobiti korisničko ime i šifru koja je potrebna za pristup našim online uslugama.

Ako niste certificirani računovođa - broj licence nije neophodan za registraciju profila.

Što su moja izdanja?

Oni su prikaz svih izdanja koje ste naručili. Također možete vidjeti status računa za naručeno izdanje:
- Naziv izdanja označen ZELENOM BOJOM predstavlja plaćeni račun.
- Naziv izdanja označen NARANČASTOM BOJOM predstavlja račun koji je poslan, ali još nije plaćen.

Ako ste pretplatnik našeg elektronskog/tiskanog izdanja časopisa, molimo Vas da ponovno uradite narudžbu. Nakon toga ćemo izvršiti ažuriranje statusa narudžbe.

Ažuriranje stanja računa može trajati nadulje dva radna dana nakon izvršene uplate.