Studeni 2023

Vrsta seminara:

Video seminar

Studeni 2023 Ikonica vrijeme
Neograničen broj pregleda
Dostupnost 2 godine
Mogućnost preuzimanja seminara

Teme seminara:

- PROMJENE RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I PROCJENA NA KRAJU GODINE
- KONTROLU USKLAĐENOSTI POSLOVANJA SA ZAKONOM O PDV-U
- UTVRĐIVANJE I PLAĆANJE PORODILJNIH NAKNADA
- NOVO-IZMJENE PRAVILNIKA O POREZU NA DOHODAK 

Cilj seminara:

Polaznicima seminara prenijeti znanja i informacije koja će im pomoći u rješavanju otvorenih pitanja primjene računovodstvenih i poreznih propisa.

SADRŽAJ SEMINARA

I-PROMJENE RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I PROCJENA NA KRAJU GODINE- Prof.dr.sc. Vinko Belak 

Sadržaj teme i pitanja za raspravu:

1. Uvodne napomene

2. Osnovna definicija računovodstvene politike

3. Kako se odabire računovodstvena politika

4. Kada i kao se može promijeniti računovodstvena politika

5. Nova definicija računovodstvene procjene

6. Razlika između računovodstvene politike i računovodstvene procjene

7. Kako treba obračunati promjenu u procjeni

8. Je li promjena obračuna po modelu troška i po modelu revalorizacije promjena računovodstvene politike ili promjena u procjeni

9. Tipični najčešći primjeri računovodstvenih procjena i primjeri koje donose novi standardi

10.Ispravljanje pogrešaka iz prethodnog razdoblja

II- KONTROLU USKLAĐENOSTI POSLOVANJA SA ZAKONOM O PDV-U- Dr.sc.Ante Džidić- inspektor UNO RC Mostar

Kako uraditi kontrolu usklađenosti poslovanja sa Zakonom o PDV-u? (I dio)

1. Kontrola praga za registraciju u sustav PDV-a

2. Kontrola izlaznih faktura

3. Kontrola knjižnih obavijesti

4. Kontrola predujmova

5. Kontrola gotovinskog poslovanja

6. Kontrola otpisa potraživanja i obveza

7. Kontrola prodaje dobara i/ili usluga ispod nabavne vrijednosti

8. Kontrola poslovanja s povezanim osobama

9 Kontrola pozajmica

10. Kontrola izvoza dobara

11. Kontrola isporuka oslobođenih plaćanja PDV-a

II- UTVRĐIVANJE I PLAĆANJE PORODILJNIH NAKNADA – Augustin Mišić, dipl.oec.

Sadržaj teme i pitanja za raspravu:

1. Pravi temelj za utvrđivanje porodiljne naknade ?

- korelacija različitih propisa koji reguliraju pitanje porodiljne naknade

- kako postupiti kod obračuna i isplate naknade u slučaju ako županija7kanton nije donijela potreban propis?

2. Otvorena pitanja obračuna i plaćanja porodiljne naknade i obveznih doprinosa?

- Tko, u kojem iznosu i na koji način vrši isplatu porodiljne naknade?

- Tko obračunava i plaća obvezne doprinose za vrijeme porodiljnog odsustva?

- Može li biti situacija kada se ne isplaćuje porodiljna naknada i tko je odgovoran u tom slučaju?

- Što je osnovica za porodiljnu naknadu i je li ona može biti različita po županijama/kantonima?

- Kakav je porezni status naknade na ime porodiljne naknade?

- Je li različit pristup i iznos porodiljnih naknada za javni i privatni sektor?

3. Prikaz primjera obračuna i plaćanja porodiljne naknade po županijama/kantonima i obrazloženja postupaka

IV – RASPRAVA I ODGOVOR NA PITANJA VEZANA ZA TEME SEMINARA

Polaznici seminara mogu prije održavanja seminara dostaviti pisana pitanja na koja bi željeli dobiti odgovor ili mišljenje predavača. Pitanja se mogu odnositi samo na teme koje su sadržaj seminara.

V – AKTUALNE INFORMACIJE ZA RAČUNOVODSTVENU PROFESIJU

- Komentar i obrazloženje NOVIH izmjena i dopunama pravilnika o primjeni zakona o porezu na dohodak

SEMINARSKI MATERIJAL:

- prezentacijski materijal

PREDAVAČI:

Prof.dr.sc. Vinko Belak, Dr.sc.Ante Džidić- inspektor UNO RC Mostar i Augustin Mišić, dipl. oec. ,

Predavači:

Prezentacijski materijal

UPLATE:

  • Naknada za seminar uplaćuje se na:
  • FIRCON d.o.o. Mostar, transakcijski računi:
  • 3381002201671975 – kod Unicredit Bank d.d. Mostar
  • 3060010000794933 – kod Addiko Bank d.d. Mostar

PRIJAVE I INFORMACIJE:

Naručite seminar


80,00 KM:
  • Video seminar
Naruči
pitanja i odgovori

Što je to korisnički profil?

Korisnički profil je zamišljen kao jednostavan prikaz naručenih seminara, izdanja, kao i Vaših KPE bodova koje ste ostvarili na našim seminarima, Također prikazuje Vaše osobne podatke koje ste naveli u prijavi, na osnovu kojih će se evidentirati video seminari i izdavati računi za sve usluge koje nudimo preko naše Web stranice.
KPE bodovi se evidentiraju isključivo onda kada račun za seminar bude uplaćen.

Šta su notifikacije?

Notifikacije prikazuju status narudžbi Vaših seminara i izdanja, prikazuju:
- Datum zaprimanja narudžbe za seimnar ili izdanje
- Status i datum slanja računa
- Status i datum evidencije KPE bodova

Moji seminari

Oni su prikaz svih seminara koje ste naručili. Također možete vidjeti status računa za naručeni seminar:
- Naziv seminara označen ZELENOM BOJOM predstavlja plaćeni seminar i evidentirane KPE bodove.
- Naziv seminara označen NARANČASTOM BOJOM predstavlja račun koji je poslan, ali još nije plaćen.

Ažuriranje stanja računa može trajati nadulje 48 sati nakon izvršene uplate.

Općenito o korisničkom profilu

Registracija korisničkog profila je neophodan korak za korisnike naših online usluga, bilo da se radi o video seminarima ili elektronskim izdanjima. Svi oni koji su se proijavili na jedan od naših video seminara u 2021. godini već imaju kreiran korisnički profil.  Svi registrirani korisnici će na e-mail dobiti korisničko ime i šifru koja je potrebna za pristup našim online uslugama.

Ako niste certificirani računovođa - broj licence nije neophodan za registraciju profila.

Što su moja izdanja?

Oni su prikaz svih izdanja koje ste naručili. Također možete vidjeti status računa za naručeno izdanje:
- Naziv izdanja označen ZELENOM BOJOM predstavlja plaćeni račun.
- Naziv izdanja označen NARANČASTOM BOJOM predstavlja račun koji je poslan, ali još nije plaćen.

Ako ste pretplatnik našeg elektronskog/tiskanog izdanja časopisa, molimo Vas da ponovno uradite narudžbu. Nakon toga ćemo izvršiti ažuriranje statusa narudžbe.

Ažuriranje stanja računa može trajati nadulje dva radna dana nakon izvršene uplate.