Srpanj 2024

Vrsta seminara:

Video seminar

Srpanj 2024 Ikonica vrijeme
Napomena:

Video će biti dostupan od: 23.07.2024


Teme seminara:

„RASPRAVA POREZNIH PITANJA“

(Novi pristup tumačenju složenih poreznih propisa)

Teme rasprave:
- PRIJENOS IMOVINE DRUŠTVA
- POREZ PO ODBITKU NA PRIHOD NEREZIDENTA


Cilj seminara:

Sustavnim pristupom utemeljenim na analizi poreznih propisa raspraviti pitanje koja se otvaraju kod prijenosa imovine PDV obveznika i otvorena pitanja obračuna poreza na prihod koji ostvari ne rezident obavljanjem djelatnosti u FBiH.

PROGRAM SEMINARASRRFBiH SEMINAR PRIZNAJE KAO 5 (PET) SATI KPE certificiranih računovođa, ovlaštenih revizora i certificiranih računovodstvenih tehničara

I - PDV STATUS PRIJENOSA IMOVINE
1. PRAVNI TEMELJ
- Kontroverzije u odredbama zakona o PDV i pravilnika koje reguliraju prijenos imovine?
2. PRIJENOS POJEDINAČNE IMOVINE
- Kakav je PDV status kod prijenosa pojedinačnih dijelova imovine društva?
- Postupanje s imovinom na koju nije korišten odbitak ulaznog PDV i imovinom koja je nabavljena bez poreza?
- Prikaz primjera obračuna PDV prema oblicima imovine?
3. PRIJENOS IMOVINE BEZ OBRAČUNA PDV
- Zbog čega je važno da se cjelokupna imovine i/ili dio imovine koji čini ekonomsku cjelinu prenese bez obračuna PDV?
3.1.- prijenos cjelokupne imovine
- U kojim slučajevima se može izvršiti prijenos cjelokupne imovine i kakve su posljedice tog prijenosa za društvo koje prenosi imovinu i društvo koje stječe tu imovinu?
- Uvjeti koje trebaju ispuniti sudionici prijenosa cjelokupne imovine i dokumentacija koja prati ovu transakciju?
- Izaziva li prijenos cjelokupne imovine bez poreza obvezu ispravke ulaznog poreza?
- Prikaz primjera prijenos cjelokupne imovine i dokumentacije koja prati prijenos?
3.2. prijenos dijela imovine poreznog obveznika, koja tvori zaseban poslovni subjekt
- Kontroverzije koje izaziva pojam „imovina koja tvori zaseban poslovni subjekt“?
- Prikazi i komentari postupanja UNO u slučaju prijenosa dijela imovine koja tvori zaseban poslovni subjekt?
4. ISPRAVAK ULAZNOG PDV KOD PRIJENOSA CJELOKUPNE IMOVINE I/ILI DIJELA IMOVINE KOJI ČINI EKONOMSKU CJELINU
  -Uvjeti (obveze) koje treba ispuniti prenositelj imovine kako bi se oslobodio obveze ispravke ulaznog poreza na kapitalna dobra-imovinu
-Uvjeti (obveze) koje treba ispuniti stjecatelj imovine kako bi preuzeo obveze ispravke ulaznog poreza na kapitalna dobra-imovinu koju je stekao?
- Prikaz primjera postupanja u slučaju ispravke ulaznog poreza kod prijenosa imovine i dokumentacije koja prati ispravak ulaznog poreza?
II- OBRAČUN POREZA PO ODBITKU ZA PRIHOD KOJI NEREZIDENT OSTVARI U FBIH
1. POREZ PO ODBITKU
- Definiranje pojma?
- Utjecaj međunarodnih ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja na obračun poreza po odbitku?
2. POSTUPAK UTVRĐIVANJA REZIDENTNOSTI
- Je li za potvrdu rezidentnosti dovoljno dati izjavu ili se provodi poseban postupak?
- Postoji li razlika kod utvrđivanja rezidentnog statusa fizičkih i pravnih osoba?
- Tko je mjerodavan za izdavanje potvrde o rezidentnosti i kakva je forma te potvrde?
3. OBRAČUN POREZA NA DOHODAK ZA PRIHOD KOJI OSTVARI NEREZIDENT FIZIČKA OSOBA U FBIH
- Za koju vrstu prihoda koji ostvari ne rezident se obračunava i plaća porez po odbitku?
- Forma i način izvještavanja o plaćenom porezu po odbitku za nerezidenta?
- Prikaz primjera obračuna i izvještavanja o obračunu poreza po odbitku za nerezidenta prema vrstama dohotka?
4. OBRAČUN POREZA NA DOBIT ZA PRIHOD KOJI OSTVARI NEREZIDENT PRAVNA OSOBA U FBIH
- Razlika između poreza po odbitku i poreza na dobit?
- Za koju vrstu prihoda ne rezidenta se obračunava porez po odbitku?
- Prikazi primjera obračuna poreza po odbitku prema vrstama prihoda i način izvještavanja o plaćenom porezu po odbitku?
- Kako postupiti u slučaju kad ne rezident „ne prihvata“ da isplatitelj obračuna porez po odbitku?
- Na koji način izbjeći dvostruko oporezivanje prihoda
- Specifičnost načina obračuna poreza na prihod koji ostvari nerezident pravna osoba po osnovu: nepokretne imovine, dionica ili udjele u kapitalu?

Predavači:

Augustin Mišić, dipl. oec.

UPLATE:

  • Naknada za seminar uplaćuje se na:
  • FIRCON d.o.o. Mostar, transakcijski računi:
  • 3381002201671975 – kod Unicredit Bank d.d. Mostar
  • 3060010000794933 – kod Addiko Bank d.d. Mostar

PRIJAVE I INFORMACIJE:

Naručite seminar


60,00 KM:
  • Video seminar
Naruči
pitanja i odgovori

Što je to korisnički profil?

Korisnički profil je zamišljen kao jednostavan prikaz naručenih seminara, izdanja, kao i Vaših KPE bodova koje ste ostvarili na našim seminarima, Također prikazuje Vaše osobne podatke koje ste naveli u prijavi, na osnovu kojih će se evidentirati video seminari i izdavati računi za sve usluge koje nudimo preko naše Web stranice.
KPE bodovi se evidentiraju isključivo onda kada račun za seminar bude uplaćen.

Šta su notifikacije?

Notifikacije prikazuju status narudžbi Vaših seminara i izdanja, prikazuju:
- Datum zaprimanja narudžbe za seimnar ili izdanje
- Status i datum slanja računa
- Status i datum evidencije KPE bodova

Moji seminari

Oni su prikaz svih seminara koje ste naručili. Također možete vidjeti status računa za naručeni seminar:
- Naziv seminara označen ZELENOM BOJOM predstavlja plaćeni seminar i evidentirane KPE bodove.
- Naziv seminara označen NARANČASTOM BOJOM predstavlja račun koji je poslan, ali još nije plaćen.

Ažuriranje stanja računa može trajati nadulje 48 sati nakon izvršene uplate.

Općenito o korisničkom profilu

Registracija korisničkog profila je neophodan korak za korisnike naših online usluga, bilo da se radi o video seminarima ili elektronskim izdanjima. Svi oni koji su se proijavili na jedan od naših video seminara u 2021. godini već imaju kreiran korisnički profil.  Svi registrirani korisnici će na e-mail dobiti korisničko ime i šifru koja je potrebna za pristup našim online uslugama.

Ako niste certificirani računovođa - broj licence nije neophodan za registraciju profila.

Što su moja izdanja?

Oni su prikaz svih izdanja koje ste naručili. Također možete vidjeti status računa za naručeno izdanje:
- Naziv izdanja označen ZELENOM BOJOM predstavlja plaćeni račun.
- Naziv izdanja označen NARANČASTOM BOJOM predstavlja račun koji je poslan, ali još nije plaćen.

Ako ste pretplatnik našeg elektronskog/tiskanog izdanja časopisa, molimo Vas da ponovno uradite narudžbu. Nakon toga ćemo izvršiti ažuriranje statusa narudžbe.

Ažuriranje stanja računa može trajati nadulje dva radna dana nakon izvršene uplate.