RASPRAVA TEMA I PITANJA VEZANIH ZA GODIŠNJI OBRACUN ZA 2022. I PRIMJENA NOVIH PROPISA

Vrsta seminara:

Video seminar

RASPRAVA TEMA I PITANJA VEZANIH ZA GODIŠNJI OBRACUN ZA 2022. I PRIMJENA NOVIH PROPISA Ikonica vrijeme
Neograničen broj pregleda
Dostupnost 2 godine
Mogućnost preuzimanja seminara

Cilj seminara:

1.Pojašnjenja najvažnijih termina vezanih za odgođene poreze i prezentacija primjera njihovog evidentiranja i prikazivanja u financijskim izvještajima. 2.Prezentacija i pojašnjenja računovodstvenih postupaka vezanih za ispravke pogrešaka i događaje nastale nakon datuma bilance, njihove klasifikacije i načina prikazivanja u financijskim izvještajima. 3.Pojašnjenja obvezne zakonske strukture bilješki uz financijske izvještaje, kao i obvezne strukture sukladno MSFI/MRS. 4. Prezentacija i pojašnjenja računovodstvenih postupaka vezanih za sastavljanje i prezentiranje bilješki uz financijske izvještaje. 5. Raspraviti otvorena pitanja vezana za obračun doprinosa i poreza za minimalnu plaću i obrtnike prema djelatnostima 6.Podsjetiti na postupak sastavljanja obavijesnih prijava poreza na dohodak

PROGRAM SEMINARA:

1.ODGOĐENI POREZI I PRIVREMENE RAZLIKE U FINANCIJSKIM IZVJEŠTAJIMA za 2022. godinu (prof.dr.sc. Vinko Belak)
- Što su odgođeni porezi, a što privremene razlike?
- Izmjene u obrascu bilance uspjeha i kontnom okviru u dijelu odgođenih poreza na dobit
1.Odgođena porezna imovina:
- Postoji li neki uvjet za priznavanje odgođene porezne imovine koja se kasnije može iskoristiti?
- Primjer priznavanja i knjiženja odgođene porezne imovine u slučaju ispravke vrijednosti zaliha u trgovini (s knjiženjima i isječcima iz bilance uspjeha)
2.Odgođene porezne obveze:
- Dugotrajna imovina male vrijednosti: dugotrajna imovina ili sitni inventar?
- Primjer knjiženja (s isječcima iz bilance uspjeha) poreznih učinaka privremenih razlika uslijed jednokratnog otpisa dugotrajne imovine male vrijednosti
- Porezni učinci privremenih razlika kod revalorizacije
- Primjer revalorizacije poslovne zgrade i njene naknadne prodaje (s knjiženjima i isječcima iz bilance uspjeha)

2. EVIDENTIRANJE I IZVJEŠTAVANJE ISPRAVAKA POGREŠAKA I DOGAĐAJA NAKON DATUMA BILANCE (doc.dr.sc. Željko Bošnjak)
1. Ispravljanje računovodstvenih pogrešaka i iskazivanje njihovih učinaka u financijskim izvještajima (MRS 8 / Odjeljak 10 MSFI-ija za MSS)
- Vrste, potencijalni uzroci i utvrđivanje pogrešaka u računovodstvu
- Značajne vs. neznačajne računovodstvene pogreške prema MSFI
2. Učinci ispravaka pogrešaka koji se iskazuju na teret / u korist financijskog rezultata tekuće (2022.) godine
- primjeri ispravaka pogrešaka nastalih u tekućem razdoblju
- primjeri ispravaka neznačajnih pogrešaka iz ranijeg razdoblja
3. Učinci ispravaka pogrešaka koji se iskazuju na teret / u korist akumulirane dobiti
- primjeri ispravaka značajnih pogrešaka iz ranijih razdoblja
4.Porezni tretman učinaka ispravaka računovodstvenih pogrešaka
5. Događaji nakon datuma bilance (MRS 10 / Odjeljak 32 MSFI-ija za MSS)
- Obilježja događaja nakon datuma bilance („izvještajnog razdoblja“)
- Usklađujući događaji nakon datuma bilance (s primjerima iskazivanje njihovih učinaka u financijskim izvještajima)
- Ne usklađujući događaji nakon datuma bilance (s primjerima objavljivanja)

3. SASTAVLJANJE I PREZENTIRANJE BILJEŠKI UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE SUKLADNO MSFI I ZAKONSKIM PROPISIMA U FEDERACIJI BIH
-Osnovna struktura bilješki uz financijske izvještaje prema Zakonu o računovodstvu i reviziji u Federaciji BiH
- Zahtjevi u pogledu sastavljanja bilješki uz financijske izvještaje iz Pravilnika o sadržaju i formi financijskih izvještaja za gospodarska društva („Sl. novine FBiH“, br. 81/21)
- Osnovna struktura i zahtjevi iz MRS-a 1 Prezentiranje financijskih izvještaja
- Objavljivanja povezanih osoba prema MRS-u 24 u bilješkama uz financijske izvještaje
- Osnovna struktura i zahtjevi iz MSFI za MSS (Odjeljak 8)
- Analiza praktičnog primjera sastavljanja bilješki uz financijske izvještaje

4. KONTROVERZIJE VEZANE ZA UTVRĐIVANJE I OBRAČUN MINIMALNA PLAĆA ZA 2023. (Augustin Mišić, dipl. oec.)
1. Pravni temelj i hijerarhija propisa koji reguliraju minimalnu plaću za 2023.godinu
- Usporedni prikaz obračuna minimalne plaće prema Odluci Vlade i Kolektivnom ugovoru;- što učiniti u slučaju razlike u obračunu?
2. Prikaz primjera obračuna doprinosa:
- u slučaju kad uposlenik ostvaruje pravo na minimalnu plaću bez uvećanja plaće,
- u slučaju kad uposlenik ostvaruje pravo na minimalnu plaću sa uvećanjem plaće,
- u slučaju kad se vrši obračuna minimalne plaće za uposlenika koji radi u nepunom radnom vremenu,
3. (Ne)Korelacija minimalne plaće i osnovice za obračun doprinosa
- Osnovice za obračun doprinosa određenih obveznika za 2023. godinu za uposlenike u rudnicima uglja, tekstilnoj, kožnoj i industriji
- Obračun doprinosa iz drugih izvora
4. Osnovice za obračun doprinosa određenih obveznika za 2023. godinu
 - Prikaz primjera i obrazloženje obračuna doprinosa za obrtnike prema vrsti djelatnosti

5. OBAVIJESNE PRIJAVE POREZA NA DOHODAK (Augustin Mišić, dipl. oec.)
- Što je svrha i u kojoj formi se sastavljaju obavijesne prijave poreza na dohodak,
- Vrste obavijesnih prijava ,
- Prikaz primjera sastavljanja obavijesnih prijava i izvještavanje.

6. NOVI PROPISI
- Prikaz i osvrt na nove propise iz oblasti poreza, računovodstva i financija

7. PITANJA SUDIONIKA (svi predavači)
- Na seminaru će biti raspravljena pitanja koja su pristigla u ured Fircon u razdoblju do prezentacije seminara, a odnose se na predložene teme.

SEMINARSKI MATERIJAL:

- Prezentacijski materijal

NAKNADA ZA SUDJELOVANJE:

- 80,00 KM – uključen prezentacijski materijal,
  U iznos naknade uključen je PDV.

Predavači:

prof. dr. Vinko Belak, Doc. dr. sc. Željko Bošnjak, Dr.sc. Dragan Gabrić, Augustin Mišić, dipl.oec,

UPLATE:

  • Naknada za seminar uplaćuje se na:
  • FIRCON d.o.o. Mostar, transakcijski računi:
  • 3381002201671975 – kod Unicredit Bank d.d. Mostar
  • 3060010000794933 – kod Addiko Bank d.d. Mostar

PRIJAVE I INFORMACIJE:

Naručite seminar


80,00 KM:
  • Video seminar
Naruči
pitanja i odgovori

Što je to korisnički profil?

Korisnički profil je zamišljen kao jednostavan prikaz naručenih seminara, izdanja, kao i Vaših KPE bodova koje ste ostvarili na našim seminarima, Također prikazuje Vaše osobne podatke koje ste naveli u prijavi, na osnovu kojih će se evidentirati video seminari i izdavati računi za sve usluge koje nudimo preko naše Web stranice.
KPE bodovi se evidentiraju isključivo onda kada račun za seminar bude uplaćen.

Šta su notifikacije?

Notifikacije prikazuju status narudžbi Vaših seminara i izdanja, prikazuju:
- Datum zaprimanja narudžbe za seimnar ili izdanje
- Status i datum slanja računa
- Status i datum evidencije KPE bodova

Moji seminari

Oni su prikaz svih seminara koje ste naručili. Također možete vidjeti status računa za naručeni seminar:
- Naziv seminara označen ZELENOM BOJOM predstavlja plaćeni seminar i evidentirane KPE bodove.
- Naziv seminara označen NARANČASTOM BOJOM predstavlja račun koji je poslan, ali još nije plaćen.

Ažuriranje stanja računa može trajati nadulje 48 sati nakon izvršene uplate.

Općenito o korisničkom profilu

Registracija korisničkog profila je neophodan korak za korisnike naših online usluga, bilo da se radi o video seminarima ili elektronskim izdanjima. Svi oni koji su se proijavili na jedan od naših video seminara u 2021. godini već imaju kreiran korisnički profil.  Svi registrirani korisnici će na e-mail dobiti korisničko ime i šifru koja je potrebna za pristup našim online uslugama.

Ako niste certificirani računovođa - broj licence nije neophodan za registraciju profila.

Što su moja izdanja?

Oni su prikaz svih izdanja koje ste naručili. Također možete vidjeti status računa za naručeno izdanje:
- Naziv izdanja označen ZELENOM BOJOM predstavlja plaćeni račun.
- Naziv izdanja označen NARANČASTOM BOJOM predstavlja račun koji je poslan, ali još nije plaćen.

Ako ste pretplatnik našeg elektronskog/tiskanog izdanja časopisa, molimo Vas da ponovno uradite narudžbu. Nakon toga ćemo izvršiti ažuriranje statusa narudžbe.

Ažuriranje stanja računa može trajati nadulje dva radna dana nakon izvršene uplate.