RASPRAVA RAČUNOVODSTVENIH I POREZNIH TEMA

Vrsta seminara:

Video seminar

RASPRAVA RAČUNOVODSTVENIH I POREZNIH TEMA Ikonica vrijeme
Neograničen broj pregleda
Dostupnost 2 godine
Mogućnost preuzimanja seminara

Cilj seminara:

I. Česta dvojba ulagača, posebno onih čiji vlasnički instrumenti ne kotiraju na tržištu kapitala, je kako je najbolje definirati računovodstvenu politiku u vezi s obračunom ulaganja u druga društva. MRS 28, MSFI 9 i Odjeljak 14 MSFI-ja za MSS nedovoljno jasno opisuju računovodstvo ulaganja u pridružena društva i ostala društva pa se u ovom seminaru nastoje bolje objasniti obveze i računovodstveni postupci II. Prezentirati postupanje inspektora u kontroli obračuna poreza na dobit i ukazati na transakcije koje su predmet kontrole. III. Raspraviti neka od aktualnih pitanja obračuna PDV iz perspektive kontrolnih organa UNO. IV. Dati prikaz postupka sastavljanja konsolidiranog financijskog izvještaja na prikazu primjera iz prakse.

CILJ SEMINARA

- RAČUNOVODSTVO ULAGANJA U PRIDRUŽENE SUBJEKTE I METODE MJERENJA
- POSTUPANJE INSPEKTORA U KONTROLI OBRAČUNA POREZA NA DOBIT
- ODABRANE TEME IZ PDV-a
- KONSOLIDIRANI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI I OBJAVLJIVANJA POVEZANIH OSOBA

PROGRAM SEMINARA

I – RAČUNOVODSTVO ULAGANJA U PRIDRUŽENE SUBJEKTE PO METODI UDJELA  (Prof.dr.sc. Vinko Belak)

1. Klasifikacija ulaganja u ovisna društva, pridružena društva i sudjelujuće interese. 

2. Tko mora a tko ne mora primjenjivati metodu udjela? Zašto je to važno? 

3. Koje su osnovne značajke metode udjela? 

4. U čemu se metoda udjela i puna konsolidacija razlikuju? U kojoj mjeri je metoda udjela jednostavnija od konsolidacije?

5. Obračun ulaganja u pridružene subjekte prema metodi udjela (s primjerima):

- priznavanje udjela u dobiti i primljene dividende

- smanjenje ulaganja po osnovi ostvarenog gubitka u pridruženom društvu 

- priznavanje ostvarenog dobitka kod ulagača nakon ranije ostvarenog gubitka u pridruženom društvu

6. Gubitak od umanjenja vrijednosti po metodi udjela

7. Eliminacija učinaka silaznih i uzlaznih transakcija (s primjerima). Koji problemi su uočeni u praksi?

8. Usklađenja knjigovodstvene vrijednosti ulaganja zbog promjena ostale sveobuhvatne dobiti (revalorizacijskih rezervi) kod pridruženog društva:

- primjer usklađenja knjigovodstvene vrijednosti kod ulagača od ulaganja u pridruženo društvo koje je revaloriziralo nekretninu

- primjer prodaje ranije revalorizirane poslovne zgrade kod pridruženog društva i knjiženja udjela u dobiti kod ulagača

II – POSTUPANJE INSPEKTORA U KONTROLI OBRAČUNA POREZA NA DOBIT (Dr.sc. Željko Bošnjak i Augustin Mišić, dipl.oec.)
Koje transakcije su predmet kontrole i koju dokumentaciju treba osigurati za kontrolu poreza na dobit
Koje informacije i u kojoj formi treba osigurati obveznik?
1. POREZNE PRIJAVE I PRIVICI UZ POREZNE PRIJAVE
- Je li porezni obveznik podnio potrebne propisane porezne prijave i privitke uz porezne prijave na ispravan način?
- Prikaz i načina popunjavanja prijava koje su predmet kontrole.

2. PROVJERA I DOKUMENTIRANOST POSEBNIH TRANSAKCIJA
- Status temeljnog kapitala i vlasničke strukture društva i porezne posljedice razlike iznosa temeljnog kapitala u knjigama društva i registru?!
- Stanje i sve transakcije u vezi udjela?!
- Poslovanje s povezanim osobama?!
- Koristi?!
- Korištenje poreznih poticaja?!
- Prijave i obračun poreza po odbitku?!
- Imovina koju porezni obveznik ne koristi u svom poslovanju?!
- Umanjenje vrijednosti stalnih sredstava (po MRS 36)?!
- Knjiženja „direktno na kapitalu“?!
- Prikazi primjera iz prakse.
3. OBVEZNE RADNJE KOJE TREBA PROVESTI OBVEZNIK (po Zakonu o računovodstvu)
- Popis imovine i obaveza?!
- „Konačan“ obračun amortizacije?!
- Usklađivanje otvorenih stavki (IOS)?!


III – ODABRANE TEME IZ PDV-a (Dr.sc. Ante Džidić, inspektor UNO)
1. UVEĆANJE POREZNE OSNOVICE NA OSNOVI UVEĆANJA CARINSKE OSNOVICE KOD UVOZA DOBARA I NA OSNOVI SPOREDNIH TROŠKOVA KOJI NISU UKLJUČENI U CIJENU KOŠTANJA

- Kako se tretira prodaja dobara iz uvoza ispod statističke vrijednosti u upravnom postupku i sudskoj praksi?
- Je li statistička vrijednost dobra aproksimacija tržišne vrijednosti?
- Na koji način tretirati prodaju dobara iz uvoza ispod statističke vrijednosti?
- Može li se uvećati porezna osnovica na osnovu troškova koji nisu uključeni u kalkulaciju nabavne cijene?
2. PRODAJA DOBARA ZA KOJE NIJE KORIŠTENO PRAVO ODBITKA ULAZNOG PDV-a
- Mogu li se odredbe članka 64. Pravilnika o primjeni Zakona o PDV-u primijeniti na prijevozna sredstva korištena za obavljanje poslovne djelatnosti?
- Može li se promijeniti namjena stalnih sredstava koja bi se kod prodaje tretirala u skladu s odredbama članka 47. Zakona o PDV-u?
- Koji su uvjeti za primjenu odredbi članka 47. i 48. Zakona o porezu na dodanu vrijednost?
3. ZAJEDNIČKO ULAGANJE U GRAĐEVINSKE OBJEKTE S MOTRIŠTA PDV-a
- Je li zajedničko ulaganje zajednički poduhvat ili zajedničko upravljanje / poslovanje?
- Kada se zajedničko ulaganje ne klasificira kao razmjena dobara?
- Je li investitor koji preuzima obvezu izgradnje dužan fakturirati vrijednost građevinskih radova suinvestitoru?
- Ima li investitor koji preuzima obvezu izgradnje pravo na odbitak ulaznog PDV-a na vrijednost ukupnih radova?
4. PRAVO NA POVRAT PDV-a STRANIM POREZNIM OBVEZNICIMA
- Na koji način ispravno podnijeti zahtjev za povrat PDV-a stranim PDV obveznicima?
- Zašto je važno precizno odrediti mjesto prometa dobara i usluga kod povrata PDV-a stranim PDV obveznicima?
- Što podrazumijeva uvjet da strani PDV obveznik ne vrši promet dobara i usluga koji bi se smatrao prometom izvršenim u Bosni i Hercegovini?

- Koji su mehanizmi kontrole ostvarivanja prava na povrat PDV-a stranim PDV obveznicima?
- Koje su obveze domaćih isporučitelja dobara i usluga u pogledu povrata PDV stranim PDV obveznicima?


IV – DODATNE OBVEZE IZVJEŠTAVANJA POVEZANIH OSOBA (Dr.sc. Dragan Gabrić)

1. KONSOLIDACIJA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA PREMA MSFI 10
- Tko je prema Zakonu obvezan sastavljati i prezentirati konsolidirane financijske izvještaje?
- Novi pravilnik o konsolidiranim financijskim izvještajima?
- Kada raditi potpunu konsolidaciju?
- Da li je ili što je potrebno evidentirati i iskazati u odvojenim financijskim izvještajima matičnog društva kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (primjer)?
- Kako u konsolidiranim financijskim izvještajima iskazati razliku između iskazanih udjela u matičnom
- društvu i kapitala u ovisnom društvu (primjer)?
- Izuzetci od konsolidacije?
2. OBJAVLJIVANJE POVEZANIH OSOBA PREMA MRS-u 24
- Tko se (ne) smatra povezanom osobom prema MRS-u 24?
- Koje transakcije su predmet objave?
- Objavljivanja primanja članova ključnog menadžmenta
- Primjer objavljivanja povezanih osoba kroz bilješke uz financijske izvještaje

V– AKTUALNE INFORMACIJE ZA RAČUNOVODSTVENU PROFESIJU- Augustin Mišić dipl.oec.

PREDAVAČI:

Prof.dr.sc. Vinko Belak;
Dr.sc. Željko Bošnjak;
Augustin Mišić, dipl. oec.;
Dr.sc. Ante Džidić, inspektor UNO;
Dr.sc. Dragan Gabrić


Predavači:

UPLATE:

  • Naknada za seminar uplaćuje se na:
  • FIRCON d.o.o. Mostar, transakcijski računi:
  • 3381002201671975 – kod Unicredit Bank d.d. Mostar
  • 3060010000794933 – kod Addiko Bank d.d. Mostar

PRIJAVE I INFORMACIJE:

Naručite seminar


80,00 KM:
  • Video seminar
Naruči
pitanja i odgovori

Što je to korisnički profil?

Korisnički profil je zamišljen kao jednostavan prikaz naručenih seminara, izdanja, kao i Vaših KPE bodova koje ste ostvarili na našim seminarima, Također prikazuje Vaše osobne podatke koje ste naveli u prijavi, na osnovu kojih će se evidentirati video seminari i izdavati računi za sve usluge koje nudimo preko naše Web stranice.
KPE bodovi se evidentiraju isključivo onda kada račun za seminar bude uplaćen.

Šta su notifikacije?

Notifikacije prikazuju status narudžbi Vaših seminara i izdanja, prikazuju:
- Datum zaprimanja narudžbe za seimnar ili izdanje
- Status i datum slanja računa
- Status i datum evidencije KPE bodova

Moji seminari

Oni su prikaz svih seminara koje ste naručili. Također možete vidjeti status računa za naručeni seminar:
- Naziv seminara označen ZELENOM BOJOM predstavlja plaćeni seminar i evidentirane KPE bodove.
- Naziv seminara označen NARANČASTOM BOJOM predstavlja račun koji je poslan, ali još nije plaćen.

Ažuriranje stanja računa može trajati nadulje 48 sati nakon izvršene uplate.

Općenito o korisničkom profilu

Registracija korisničkog profila je neophodan korak za korisnike naših online usluga, bilo da se radi o video seminarima ili elektronskim izdanjima. Svi oni koji su se proijavili na jedan od naših video seminara u 2021. godini već imaju kreiran korisnički profil.  Svi registrirani korisnici će na e-mail dobiti korisničko ime i šifru koja je potrebna za pristup našim online uslugama.

Ako niste certificirani računovođa - broj licence nije neophodan za registraciju profila.

Što su moja izdanja?

Oni su prikaz svih izdanja koje ste naručili. Također možete vidjeti status računa za naručeno izdanje:
- Naziv izdanja označen ZELENOM BOJOM predstavlja plaćeni račun.
- Naziv izdanja označen NARANČASTOM BOJOM predstavlja račun koji je poslan, ali još nije plaćen.

Ako ste pretplatnik našeg elektronskog/tiskanog izdanja časopisa, molimo Vas da ponovno uradite narudžbu. Nakon toga ćemo izvršiti ažuriranje statusa narudžbe.

Ažuriranje stanja računa može trajati nadulje dva radna dana nakon izvršene uplate.