RASPRAVA POREZNIH I RAČUNOVODSTVENIH PITANJA

Vrsta seminara:

Video seminar

RASPRAVA POREZNIH I RAČUNOVODSTVENIH PITANJA Ikonica vrijeme
Neograničen broj pregleda
Dostupnost 2 godine
Mogućnost preuzimanja seminara

Cilj seminara:

Rasprava poreznih i računovodstvenih pitanja ima za cilj sustavno proučavanje i ispitivanje predmetnih pitanja koristeći legalni pravni temelj i trenutnu praksu porezne i sudske vlasti sa svrhom da polaznicima seminara pomogne u ostvarivanja prava i ispunjenju obveze propisanih zakonom.

I - NOVO - PRAVILNIK O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA REGISTRA KVALIFICIRANIH OSOBA I REGISTARA PRAVNIH OSOBA I PODUZETNIKA KOJI PRUŽAJU KNJIGOVODSTVENE I RAČUNOVODSTVENE USLUGE

- Komentar pravilnika i preporuke za provedu.
- Rasprava aktualnih pitanja

II- OBRADA POREZNIH PRIJAVA I RAZREZ POREZA- PU, UNO- Augustin Mišić, dipl.oec.

-Postupanje porezne vlasti po podnijetim poreznim prijavama?
- Postupanje porezne vlasti u slučaju kad je porezna prijava nepotpuna ili nije podnijeta u roku?
- Izmijenjena porezna prijava: tko i na koji način je podnosi i kakve su posljedice izmijenjene porezne prijave?
- Što znači razrez poreza i koji se akt u slučaju razreza donosi?
- Može li se nakon razreza poreza vršiti dodatni razreza poreza?
- Kad nastupa zastara za razrez porezne obveze?
Prikaz slučajeva iz prakse u kojima je izvršen dodatni razrez porezne obveze nakon podnošenja porezne prijave:  poreza na dobit, porez na dohodak, PDV?

III-  IZABRANI PRIMJERI IZ SUDSKE PRAKSE NEIZRAVNIH POREZA- Dr.sc. Ante Džidić

- Isplata zateznih kamata u korist obveznika i period obračuna
- Ostvarivanje prava na naknadu troškova postupka
- Pravo odbitka PDV-a po osnovu avansa u građevinskoj djelatnosti
- Porezni tretman naknadnog umanjenja cijena usluga zakupa između povezanih osoba

IV- POREZNI TRETMAN USLUGA POSREDOVANJA- Dr.sc. Ante Džidić

- Porezni tretman usluga posredovanja kod prometa usluga
- Pravo na povrat ulaznog PDV-a nerezidenta po osnovu usluga posredovanja
- Važnost ugovorne terminologije i sadržaja  za klasifikaciju usluga
- Porezni tretman usluga posredovanja kod prometa dobara
- Što je valjan dokaz da je kupac registrirani porezni obveznik u svojoj poreznoj jurisdikciji?

V- RAČUNOVODSTVO OBRAČUNSKIH PLAĆANJA – PRIJEBOJI (KOMPENZACIJE) - Dr.sc. Dragan Gabrić

- Institucionalni okvir obračunskih plaćanja u BIH/FBIH?
- Kakav je porezni učinak obračunskih plaćanja prijeboja – kompenzacija?
- Mogu li se vršiti prijeboji međusobnih obveza (dugovanja) po različitim osnovama?
- Mogu li se vršiti prijeboji međusobnih potraživanja u unutarnjem i/ili inozemnom platnom prometu, ako jedna od strana (ili obje) imaju blokirane transakcijske račune?
- Da li se izvršeni prijeboji (kompenzacije) moraju evidentirati putem transakcijskih računa otvorenih kod ovlaštenih organizacija platnog prometa?
- Da li potrebno tražiti dozvolu nadležnog regulatornog tijela za zaključenje i realizaciju obračunskog plaćanja prijeboja (kompenzacije) u inozemnom platnom prometu?

VI- KONSOLIDACIJA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA PREMA MSFI 10- Dr.sc. Dragan Gabrić

- Tko je prema Zakonu obvezan sastavljati i prezentirati konsolidirane financijske izvještaje?
- Kada raditi potpunu konsolidaciju?
- Izuzetci od konsolidacije?

VII- OBJAVLJIVANJE POVEZANIH OSOBA PREMA MRS-U 24- Dr.sc. Dragan Gabrić

- Tko se (ne) smatra povezanom osobom prema MRS-u 24?
- Koje transakcije su predmet objave?
- Objavljivanja primanja članova ključnog menadžmenta
- Primjer objavljivanja povezanih osoba kroz bilješke uz financijske izvještaje?

 VIII- PRIMJENA INSTITUTA SOLIDARNE ODGOVORNOSTI ZA POREZNE OBVEZE- PU, UNO- Augustin Mišić, dipl.oec

- Što znači solidarna odgovornost za poreznu obvezu i u kojim slučajevima se može pokrenuti institut solidarne odgovornosti?
- Je li vlasnik  odgovoran za izmirenje obveza društva ili obrta?
Prikaz slučajeva iz prakse kada se porezan vlast poziva na solidarnu odgovornost vlasnika društva i obrta:
- uskrata izdavanja uvjerenja i naplata porezne obveze iz imovine vlasnika.

IX-  RASPRAVA I ODGOVOR NA PITANJA VEZANA ZA TEME SEMINARA.

I – AKTUALNOSTI


Predavači:

Augustin Mišić dipl.oec, Dr.sc. Ante Džidić i Dr.sc. Dragan Gabrić


UPLATE:

  • Naknada za seminar uplaćuje se na:
  • FIRCON d.o.o. Mostar, transakcijski računi:
  • 3381002201671975 – kod Unicredit Bank d.d. Mostar
  • 3060010000794933 – kod Addiko Bank d.d. Mostar

PRIJAVE I INFORMACIJE:

Naručite seminar


80,00 KM:
  • Video seminar
Naruči
pitanja i odgovori

Što je to korisnički profil?

Korisnički profil je zamišljen kao jednostavan prikaz naručenih seminara, izdanja, kao i Vaših KPE bodova koje ste ostvarili na našim seminarima, Također prikazuje Vaše osobne podatke koje ste naveli u prijavi, na osnovu kojih će se evidentirati video seminari i izdavati računi za sve usluge koje nudimo preko naše Web stranice.
KPE bodovi se evidentiraju isključivo onda kada račun za seminar bude uplaćen.

Šta su notifikacije?

Notifikacije prikazuju status narudžbi Vaših seminara i izdanja, prikazuju:
- Datum zaprimanja narudžbe za seimnar ili izdanje
- Status i datum slanja računa
- Status i datum evidencije KPE bodova

Moji seminari

Oni su prikaz svih seminara koje ste naručili. Također možete vidjeti status računa za naručeni seminar:
- Naziv seminara označen ZELENOM BOJOM predstavlja plaćeni seminar i evidentirane KPE bodove.
- Naziv seminara označen NARANČASTOM BOJOM predstavlja račun koji je poslan, ali još nije plaćen.

Ažuriranje stanja računa može trajati nadulje 48 sati nakon izvršene uplate.

Općenito o korisničkom profilu

Registracija korisničkog profila je neophodan korak za korisnike naših online usluga, bilo da se radi o video seminarima ili elektronskim izdanjima. Svi oni koji su se proijavili na jedan od naših video seminara u 2021. godini već imaju kreiran korisnički profil.  Svi registrirani korisnici će na e-mail dobiti korisničko ime i šifru koja je potrebna za pristup našim online uslugama.

Ako niste certificirani računovođa - broj licence nije neophodan za registraciju profila.

Što su moja izdanja?

Oni su prikaz svih izdanja koje ste naručili. Također možete vidjeti status računa za naručeno izdanje:
- Naziv izdanja označen ZELENOM BOJOM predstavlja plaćeni račun.
- Naziv izdanja označen NARANČASTOM BOJOM predstavlja račun koji je poslan, ali još nije plaćen.

Ako ste pretplatnik našeg elektronskog/tiskanog izdanja časopisa, molimo Vas da ponovno uradite narudžbu. Nakon toga ćemo izvršiti ažuriranje statusa narudžbe.

Ažuriranje stanja računa može trajati nadulje dva radna dana nakon izvršene uplate.