PRIPREMNE RADNJE ZA SASTAVLJANJE FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA I POREZNIH PRIJAVA ZA 2021. GODINU U KONTEKSTU NOVIH PROPISA

Vrsta seminara:

Video seminar

PRIPREMNE RADNJE ZA SASTAVLJANJE FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA  I POREZNIH PRIJAVA ZA 2021. GODINU U KONTEKSTU NOVIH PROPISA Ikonica vrijeme
Neograničen broj pregleda
Dostupnost 2 godine
Mogućnost preuzimanja seminara

Cilj seminara:

Podsjetiti polaznike seminara na radnje i postupke koje trebaju poduzeti kako bi osigurali relevantne informacije za sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja i godišnjih poreznih prijava te dati informacije o aktualnim promjenama propisa i njihovoj primjeni. Poseban naglasak će biti na analizi i raspravi novih računovodstvenih i poreznih propisa u dijelu koji se odnosi na novine vezane za pripremu i sastavljanje financijskih izvještaja i poreznih prijava za 2021. godinu.

I. PRIPREMNE RADNJE ZA SASTAVLJANJE GODIŠNJIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

1.    REDOVITI GODIŠNJI POPIS IMOVINE I OBVEZA
- Komparativna analiza odredbi „novog“ vs. „starog“ Zakona o računovodstvu i reviziji u vezi popisa imovina i obveza
- Obveza redovitog godišnjeg popisa imovine i obveza
- Specifičnosti popisa pojedinih stavki imovine i obveza
- Popis potraživanja i obveza – konfirmacije i IOS
- Pod kojim datumom se vrši usuglašavanje potraživanja i obveza?
- Što je predmet usuglašavanje potraživanja i obveza?

2.    USKLAĐIVANJE INTERNIH AKATA S NOVIM ZAKONSKIM OKVIROM RAČUNOVODSTVA
- Moraju li pravne osobe donositi nove interne akte u pogledu računovodstvenog poslovanja i postupanja?
- Je li potrebno donositi više akata ili je (sve) moguće obuhvatiti jednim aktom …?
- Trebaju li se donositi nove računovodstvene politike?
- Dopušteni setovi računovodstvenih standarda za računovodstvene politike u FBiH.
- Tko mora primijeniti MSFI, a tko može primijeniti MSFI za MSS?

3.    RAČUNOVODSTVENI I POREZNI TRETMAN VIŠKOVA, MANJKOVA, RASHODA I GUBITAKA NA ZALIHAMA I OSTALOJ IMOVINI
- Računovodstveni i porezni tretman viškova
- Kako mogu nastati viškovi?
- Jesu li viškovi oporezivi?
- Oporezivi vs. neoporezivi manjkovi i rashodi/gubici
- Neoporezivi manjkovi i rashodi
- Tehnološki manjkovi
- Manjkovi i rashodi oporezivi PDV-om i porezom na dobit

4.    RAČUNOVODSTVENI POSTUPCI KOJI PRETHODE IZRADI GODIŠNJIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA
- Konačan obračun amortizacije
- Kad je potrebno napraviti konačan obračun amortizacije?
- Koje će biti posljedice ako društvo ne obračuna amortizaciju i po poreznim stopama?
- Procjenjivanje bilančnih pozicija
- Što znači „procjenjivanje bilančnih pozicija“ iz čl. 27. i 28. Zakona o računovodstvu i reviziji u FBiH?
- Koji MSFI „predviđaju“ procjenjivanje bilančnih pozicija?
- Ažuriranje poslovnih knjiga i evidencija
- Provjera postojanja i evidentiranja knjigovodstvenih isprava.
- Upotreba konta tranzitorne aktive (AVR) i tranzitorne pasive (PVR).
- Provjere ispravnosti knjiženja i obračuna na pojedinim kontima imovine, obveza, rashoda i prihoda.
- Usklađivanje i zaključivanje poslovnih knjiga za 2021. godinu.
- Priprema za preknjižavanje salda bilančnih konta (na 31.12.2021.) na novi kontni plan.

5.    PRIPREME ZA eventualni PRIJELAZ NA primjenu MSFI za MSS

- Koje aktivnosti je potrebno izvršiti prije prijelaza na primjenu MSFI za MSS?
- Koje su pravno formalne obveze u pogledu donošenja odgovarajućih odluka o primjeni MSFI za MSS i tko ih donosi?
- Je li potrebno donijeti novi akt o računovodstvenim politikama u slučaju prijelaza na primjenu MSFI za MSS?
- Osvrt na odredbe Odjeljka 35 – Prijelaz na MSFI za MSS
- Komentar odredaba novog Naputka za primjenu MSFI za MSS


II. PRIPREMNE RADNJE I POSTUPCI ZA SASTAVLJANJE GODIŠNJIH POREZNIH PRIJAVA

PITANJA ZA RASPRAVU:
- Jesu li novi provedbeni porezni propisi uveli nove porezne terete i kategorije?
- Koje podatke i u kojoj formi trebaju osigurati obveznici za svrhe pripreme i podnošenja godišnjih poreznih prijava?
- Imaju li obvezu i koga trebaju izvještavati obveznici o obračunu poreza tijekom godine i pri konačnom utvrđivanju poreznih obveza za 2021. godinu?
- Na koji način se provodi postupak utvrđivanja konačne porezne obveze prema vrstama poreza?

1.    POREZ NA DOHODAK

- Porezni status manjka u kontekstu primjene novog pravilnika o porezu na dohodak
- Je li utemeljeno manjak imovine tretirati kao dohodak od nesamostalne djelatnosti?
- Kakva je korelacija poreznih propisa koji reguliraju manjak i je li moguće „trostruko“ oporezivanje manjka?
- U kojem slučaju je moguće da manjak ima tretman dohotka od nesamostalne djelatnosti – plaće?
Konačni obračun dohotka od nesamostalne djelatnosti i način izvještavanja kod naknadno utvrđenog dohotka od nesamostalne djelatnosti- koristi
- Koje novine je donio ANEX 2. i ANEX 3. kod popunjavanja i podnošenja obrazaca MIP-1023 i MIP-1024?
- Najčešći razlozi zbog kojih program Porezne uprave “ne prihvaća“ obrasce MIP koje podnose obveznici?
- Koje su posljedice nepodnošenja ili „neprihvaćanja“ MIP obrazaca i koji je način otklanjanja pogrešaka?
- Izvještavanje o utvrđenim koristima u postupku kontrole PU ?
- Ostali dohodak i način izvještavanja
- Što spada u kategoriju “ostalog“ dohotka?
- Tko i na koji način obračunava „ostali“ dohodak i izvještava o obračunanom porezu?
- Uključuje li se „ostali“ dohodak u godišnju prijavu?
- Na koji način se izvještava PU o obračunanom porezu na „ostali“ dohodak?

2.    POREZ NA DOBIT
- Vrste podataka i forma dokumenata koje treba osigurati za svrhu sastavljanja godišnje prijave poreza na dobit.
- Postupak provjere i ispravak mjesečnih prijava o obračunu i plaćanju poreza po odbitku.
- Podaci koje trebaju osigurati obveznici koji posluju s povezanim osobama.

3.    POREZ NA DODANU VRIJEDNOST

- Kakav je značaj godišnjeg obračuna na ukupnu obvezu PDV-a u 2021. godini?
- U kojim slučajevima godišnji obračun društva može dovesti do ispravka ranije obračunanog PDV-a?
- Na koji način postupiti u slučaju kada se pronađe račun za koji nije korišten odbitak ulaznog PDV-a tijekom godine a obveznik ispunjava uvjete za odbitak?

 III. PITANJA SUDIONIKA

 Na seminaru će biti raspravljena pitanja koja su pristigla u ured Fircon u razdoblju do prezentacije seminara, a odnose se na predložene teme.


Predavači:

- Dr. sc. Željko Bošnjak - Dr.sc. Dragan Gabrić - Augustin Mišić dipl.oec,

- priručnik: PRIPREMNE RADNJE ZA SASTAVLJANJE FINSNCIJSKIH IZVJEŠTAJA I GODIŠNJIH POREZNIH
                    PRIJAVA ZA 2021
- Prezentacijski materijal

UPLATE:

  • Naknada za seminar uplaćuje se na:
  • FIRCON d.o.o. Mostar, transakcijski računi:
  • 3381002201671975 – kod Unicredit Bank d.d. Mostar
  • 3060010000794933 – kod Addiko Bank d.d. Mostar

PRIJAVE I INFORMACIJE:

Naručite seminar


80,00 KM:
  • Video seminar
Naruči
pitanja i odgovori

Što je to korisnički profil?

Korisnički profil je zamišljen kao jednostavan prikaz naručenih seminara, izdanja, kao i Vaših KPE bodova koje ste ostvarili na našim seminarima, Također prikazuje Vaše osobne podatke koje ste naveli u prijavi, na osnovu kojih će se evidentirati video seminari i izdavati računi za sve usluge koje nudimo preko naše Web stranice.
KPE bodovi se evidentiraju isključivo onda kada račun za seminar bude uplaćen.

Šta su notifikacije?

Notifikacije prikazuju status narudžbi Vaših seminara i izdanja, prikazuju:
- Datum zaprimanja narudžbe za seimnar ili izdanje
- Status i datum slanja računa
- Status i datum evidencije KPE bodova

Moji seminari

Oni su prikaz svih seminara koje ste naručili. Također možete vidjeti status računa za naručeni seminar:
- Naziv seminara označen ZELENOM BOJOM predstavlja plaćeni seminar i evidentirane KPE bodove.
- Naziv seminara označen NARANČASTOM BOJOM predstavlja račun koji je poslan, ali još nije plaćen.

Ažuriranje stanja računa može trajati nadulje 48 sati nakon izvršene uplate.

Općenito o korisničkom profilu

Registracija korisničkog profila je neophodan korak za korisnike naših online usluga, bilo da se radi o video seminarima ili elektronskim izdanjima. Svi oni koji su se proijavili na jedan od naših video seminara u 2021. godini već imaju kreiran korisnički profil.  Svi registrirani korisnici će na e-mail dobiti korisničko ime i šifru koja je potrebna za pristup našim online uslugama.

Ako niste certificirani računovođa - broj licence nije neophodan za registraciju profila.

Što su moja izdanja?

Oni su prikaz svih izdanja koje ste naručili. Također možete vidjeti status računa za naručeno izdanje:
- Naziv izdanja označen ZELENOM BOJOM predstavlja plaćeni račun.
- Naziv izdanja označen NARANČASTOM BOJOM predstavlja račun koji je poslan, ali još nije plaćen.

Ako ste pretplatnik našeg elektronskog/tiskanog izdanja časopisa, molimo Vas da ponovno uradite narudžbu. Nakon toga ćemo izvršiti ažuriranje statusa narudžbe.

Ažuriranje stanja računa može trajati nadulje dva radna dana nakon izvršene uplate.