PRIMJENA UREDBE O METODOLOGIJI IZRAČUNA I USKLAĐIVANJA NAJNIŽE PLAĆE

Vrsta seminara:

Video seminar

PRIMJENA UREDBE O METODOLOGIJI IZRAČUNA I USKLAĐIVANJA NAJNIŽE PLAĆE Ikonica vrijeme
Neograničen broj pregleda
Dostupnost 2 godine
Mogućnost preuzimanja seminara

Cilj seminara:

Nova(viša) minimalna plaća propisana za 2022. godinu i uredba o metodologiji izračuna i usklađivanja najniže plaće, primjena novog kontnog plana i otvaranje poslovnih knjiga i vođenje evidencija po novom kontnom planu i novi pristup porezne vlasti u klasificiranju radnih angažmana, su teme koje zaslužuju posebnu pozornost i poseban tretman pa su stoga predmet ovog seminara. Stara praksa, da se usvoje i objave provedbeni propisi koji su sporni u praktičnoj primjeni i koji nisu u korelaciji sa zakonima, nastavljena je i ovaj put. Cilj seminara jeste da se rasprave otvorena pitanja vezana za istaknute teme i da se ponude obrazloženje i praktična rješenja koja su argumentirana i pravno utemeljena.

TEME SEMINARA:  

- Primjena uredbe o metodologiji izračuna i usklađivanja najniže plaće
- Prekvalificiranje ostalih radnih angažmana u nesamostalnu djelatnost u postupcima kontrola porezne uprave
- Otvaranje poslovnih knjiga i vođenje evidencija po novom kontnom planu za 2022.
- Razlika u klasificiranju i evidentiranju prihoda i rashoda za društva koja primjenjuju MSFI u odnosu na one koji primjenjuju SMS


PROGRAM SEMINAR

I - PRIMJENA UREDBE O METODOLOGIJI IZRAČUNA I USKLAĐIVANJA NAJNIŽE PLAĆE- Mario Tolić, dipl.oec.

1) Je li u neto plaću od 543,00 KM uračunan porez na dohodak?
2) Koji se koeficijent, odnosno formula koristi za utvrđivanje bruto osnovice?
3) Kolika je minimalna plaća za djelatnike u rudnicima uglja, tekstilnoj, kožnoj i industriji obuće?
4) Koju bruto osnovicu je trebalo primijeniti za plaću iz prosinca 2021. godine čiji je obračun bio u siječnju 2022. godine?
5) Kolika je bruto osnovica za ugovore sklopljene na nepuno radno vrijeme?

II - ŠTO DONOSI PRESTANAK VAŽENJA PRAVILNIKA O DINAMICI ZAMJENE FISKALNIH SUSTAVA U FBiH- Mario Tolić, dipl.oec.

1)Što se promijenilo stavljanjem van snage Pravilnika o dinamici zamjene fiskalnih sustava u FBiH?
2)Tko je obveznik zamjene fiskalnih sustava i koji su kriteriji za zamjenu fiskalnih sustava?

III – (NE)KORELACIJA PROPISA KOD UTVRĐIVANJA OSNOVICE ZA OBRAČUN DOPRINOSA- Augustin Mišić, dipl.oec.
1. Je li utemeljeno pozivanja na OKU u slučaju utvrđivanja minimalne osnovice za obračun doprinosa u slučaju niskoakumulativnih djelatnosti i rada s nepunim radnim vremenom
2. (ne) korelacija najniže neto plaće i osnovice za obračun doprinosa – je li nužno ispravljati akte društva i odredbe zakona kako bi se provela uredba vlade?
3. Način utvrđivanja osnovice za obračun poreza kod obračuna minimalne plaće?
4. Način utvrđivanja osnovice za obračun doprinosa kod minimalne plaće?
5. Slučajevi nekorelacije osnovice za obračun poreza i osnovice za obračun doprinosa i način izvještavanja PU ?

IV -PREKVALIFICIRANJE RADNOG ANGAŽMANA I RADNO PRAVNOG STATUSA OD STRANE POREZNE VLASTI- Augustin Mišić, dipl.oec.
1. Može li porezna uprava u postupcima kontrole davati novu kvalifikaciju povremenim angažmanima osoba koje nisu u radnom odnosu?
2. Postoji li i što je pravni temelj i obrazloženje za takvo postupanje?
3. Primjeri prekvalificiranja iz prakse:
 - Prekvalificiranje ugovora o djelu u ugovor o radu?
-  Prekvalificiranje članstva u UO u ugovor o radu?
4. Kakve su porezne posljedice u slučaju prekvalificiranja radnog angažmana?

V - OTVARANJE POSLOVNIH KNJIGA I VOĐENJE EVIDENCIJA PO NOVOM KONTNOM PLANU ZA 2022.- Doc.dr.sc. Željko Bošnjak
1. Otvaranje poslovnih knjiga za 2022. godinu prema Pravilniku o kontnom okviru i računovodstvenoj praksi
1. Preknjižavanje stanja (na 31. 12. 2021.) na konta s „novim“ šiframa (na 1. 1. 2022.)
2. Prijenosi stanja s jednog „starog“ na više „novih“ konta
3. Primjeri knjiženja na pojedinim kontima imovine, obveza, kapitala, rashoda i prihoda
4. Ispravci vrijednosti vs. umanjena vrijednosti / vrijednosna usklađenja – što se knjiži na
     pojedinim korektivnim kontima dugoročne nefinancijske imovine i koje su protustavke?
5.  Knjiženja ugovora o najmovima (kod najmoprimca) prema MSFI 16 i MSFI za MSS
6.  Prikaz knjiženja na kontima financijske imovine i obveza
7. Revalorizacijske rezerve (nerealizirani dobici / gubici)
8.  Gubitak iznad visine kapitala – korektivni konto kapitala !
9.  Model knjiženja ukidanja rezerviranja prema Pravilniku …
10. Rashodi (i prihodi) od usklađivanja vrijednosti potraživanja – „izravni otpis“ vs. „kreditni
       gubici“
11.  Prodaja sirovina i materijala – knjiženje prema MSFI / prema Pravilniku … ?
12.  Kada se odobreni popusti knjiže na korektivnim kontima prihoda ?
13.  Zašto nisu propisana konta prihoda od aktiviranja / potrošnje dobara i usluga ?

VI - ANALIZA RAČUNOVODSTVENIH I POREZNIH RAZLIKA U PRIMJENI MSFI 9 FINANCIJSKI INSTRUMENTI VS MSFI ZA MSS – Dr.sc. Dragan Gabrić
1. Model očekivanih kreditnih gubitaka prema MSFI 9 i njegov utjecaj na praksu vrijednosnog usklađenja potraživanja?
2. Model naknadnih gubitaka kod potraživanja prema MSFI za MSS
3. Računovodstveni učinci razlika u primjeni MSFI 9 vs MSFI za MSS
4. Kakav je porezni tretman vrijednosnog usklađenja potraživanja od prodaje prema Zakonu o porezu na dobit?
5. Koje je uvjete potrebno ispuniti da bi rashodi po osnovu vrijednosnog usklađenja bili porezno priznati rashodi?
6. Porezni učinci razlika u primjeni MSFI 9 vs MSFI za MSS?

VII - ANALIZA RAČUNOVODSTVENIH I POREZNIH RAZLIKA U PRIMJENI MSFI 16 NAJMOVI VS MSFI ZA MSS – Dr. sc. Dragan Gabrić
1. Tretman najmova novom MSFI 16?
2. Tretman najmova prema MSFI za MSS
3. Računovodstveni učinci razlika u primjeni MSFI 16 vs MSFI za MSS
4. Kakav je porezni tretman kamata i amortizacije po najmovima prema MSFI 16 prema Zakonu o porezu na dobit?
5. Porezni učinci razlika u primjeni MSFI 16 vs MSFI za MSS?

V -  AKTUALNE INFORMACIJE (Augustin Mišić, dipl.oec.)
- aktualne informacije za računovodstvenu i revizijsku profesiju

Predavači:

- Mario Tolić, dipl.oec. (ŽPU PU FBiH) - Augustin Mišić, dipl.oec, - Doc. dr. sc. Željko Bošnjak - Dr.sc. Dragan Gabrić

80,00 KM - Video seminar + Prezentacijski materijal

UPLATE:

  • Naknada za seminar uplaćuje se na:
  • FIRCON d.o.o. Mostar, transakcijski računi:
  • 3381002201671975 – kod Unicredit Bank d.d. Mostar
  • 3060010000794933 – kod Addiko Bank d.d. Mostar

PRIJAVE I INFORMACIJE:

Naručite seminar


80,00 KM:
  • Video seminar
Naruči
pitanja i odgovori

Što je to korisnički profil?

Korisnički profil je zamišljen kao jednostavan prikaz naručenih seminara, izdanja, kao i Vaših KPE bodova koje ste ostvarili na našim seminarima, Također prikazuje Vaše osobne podatke koje ste naveli u prijavi, na osnovu kojih će se evidentirati video seminari i izdavati računi za sve usluge koje nudimo preko naše Web stranice.
KPE bodovi se evidentiraju isključivo onda kada račun za seminar bude uplaćen.

Šta su notifikacije?

Notifikacije prikazuju status narudžbi Vaših seminara i izdanja, prikazuju:
- Datum zaprimanja narudžbe za seimnar ili izdanje
- Status i datum slanja računa
- Status i datum evidencije KPE bodova

Moji seminari

Oni su prikaz svih seminara koje ste naručili. Također možete vidjeti status računa za naručeni seminar:
- Naziv seminara označen ZELENOM BOJOM predstavlja plaćeni seminar i evidentirane KPE bodove.
- Naziv seminara označen NARANČASTOM BOJOM predstavlja račun koji je poslan, ali još nije plaćen.

Ažuriranje stanja računa može trajati nadulje 48 sati nakon izvršene uplate.

Općenito o korisničkom profilu

Registracija korisničkog profila je neophodan korak za korisnike naših online usluga, bilo da se radi o video seminarima ili elektronskim izdanjima. Svi oni koji su se proijavili na jedan od naših video seminara u 2021. godini već imaju kreiran korisnički profil.  Svi registrirani korisnici će na e-mail dobiti korisničko ime i šifru koja je potrebna za pristup našim online uslugama.

Ako niste certificirani računovođa - broj licence nije neophodan za registraciju profila.

Što su moja izdanja?

Oni su prikaz svih izdanja koje ste naručili. Također možete vidjeti status računa za naručeno izdanje:
- Naziv izdanja označen ZELENOM BOJOM predstavlja plaćeni račun.
- Naziv izdanja označen NARANČASTOM BOJOM predstavlja račun koji je poslan, ali još nije plaćen.

Ako ste pretplatnik našeg elektronskog/tiskanog izdanja časopisa, molimo Vas da ponovno uradite narudžbu. Nakon toga ćemo izvršiti ažuriranje statusa narudžbe.

Ažuriranje stanja računa može trajati nadulje dva radna dana nakon izvršene uplate.