PRIMJENA NAČELA ZAKONITOSTI U TUMAČENJU I PROVEDBI POREZNIH PROPISA OD STRANE POREZNIH AUTORITETA U BIH

Vrsta seminara:

Video seminar

PRIMJENA NAČELA ZAKONITOSTI U TUMAČENJU I PROVEDBI POREZNIH PROPISA OD STRANE POREZNIH AUTORITETA U BIH Ikonica vrijeme
Neograničen broj pregleda
Dostupnost 2 godine
Mogućnost preuzimanja seminara

Cilj seminara:

Teme koje su predmet rasprave na ovom seminaru bave se raspravom specifičnih pitanja primjene poreznih i računovodstvenih propisa. Cilj seminara je raspraviti ključna pitanja koja se pojavljuju u okviru navedenih tema i na argumentiran način ponuditi rješenja otvorenih pitanja.

TEME SEMINARA

1. PRIMJENA NAČELA ZAKONITOSTI U TUMAČENJU I PROVEDBI POREZNIH PROPISA OD STRANE POREZNIH AUTORITETA U BIH
2. ULAGANJE U NEKRETNINE PREMA ODJELJKU 16 MSFI-ja za MSS I PREMA MRS-u 40 S PRIMJERIMA
3. ODSTUPANJA OD OPĆEG NAČELA OPOREZIVANJA I PRIMJENA POSEBNIH POSTUPAKA ZA OBRAČUN PDV“


PROGRAM SEMINARA

I –PRIMJENA NAČELA ZAKONITOSTI U TUMAČENJU I PROVEDBI POREZNIH PROPISA OD STRANE POREZNIH AUTORITETA U BIH – Augustin Mišić, dipl.oec.
- TEMELJNO PITANJE:- Je li porezna vlast tumačenjem poreznih zakona vrši povredu načela zakonitosti na štetu poreznih obveznika?
1. Tko je mjerodavan u tumačenju poreznih propisa?
2. Pravni temelj i ovlasti ministarstva financija (BiH i FBiH), UNO BiH i PU FBiH za davanje mišljenja i
tumačenja provedbe poreznih propisa?
3. Primjeri presude i obrazloženja visokih sudskih instanci po pitanju primjene poreznih propisa i načela zakonitosti:
- Europski sud za ljudska prava
- Ustavni sud BiH/FBiH
- Vrhovni sud Federacije BiH/FBiH.
4. Rasprava aktualnih mišljenja i stavova FMF o primjeni poreznih propisa u kontekstu presuda najviših sudskih instanci:
- obračun doprinosa u slučaju rada s nepunim radnim vremenom,
- porezni status prodaje/prjenosa udjela od strane fizičke osobe,
- utvrđivanje osnovice za obračun doprinosa na minimalnu plaću.
5. Utemeljenost i praksa usmenih internih stavova porezne vlasti u postupcima kontrole.

II – ULAGANJE U NEKRETNINE PREMA ODJELJKU 16 MSFI-ja za MSS I PREMA MRS-u 40 S PRIMJERIMA (Prof. dr. sc. Vinko Belak)
UVODNE NAPOMENE O ULAGANJU U NEKRETNINE  
•    Koji standardi reguliraju računovodstvo nekretnina
•    Zašto je ulaganje u nekretnine postalo važnije nego što je bilo prije?
•    Zašto se investicijske nekretnine tretiraju drugačije od ostalih nekretnina?

1.    Što se priznaje kao ulaganje u nekretnine odnosno kao investicijska nekretnina prema odjeljku 16 i MRS-u  40
1.1. Nekretnine u vlasništvu ili u financijskom najmu (prema Odjeljku 16 i MRS-u  40)
1.2. Opći uvjeti za priznanje ulaganja u nekretnine
1.3.Nekretnine u poslovnom najmu kao investicijske nekretnine i upute iz Trening materijala MSFI-ja za MSS s primjerima
1.4.Nekretnine s višestrukom namjenom i primjeri iz Trening materijala MSFI-ja za MSS kao i primjeri iz MRS-a 40
2.    Mjerenje ulaganja u nekretnine kod početnog priznanja prema odjeljku 16 MSFI za MSS
2.1. Početni trošak ulaganja u investicijsku nekretninu koja je u vlasništvu subjekta
2.2. Početni trošak ulaganja u investicijsku nekretninu koja se drži pod najmom
3. Mjerenje ulaganja u nekretnine kod početnog priznanja prema MRS-u 40  
4. Mjerenje nakon početnog priznanja  
4.1. Mjerenje nakon početnog priznanja prema Odjeljku 16 MSFI-ja za MSS  
4.2. Mjerenje nakon početnog priznanja prema MRS-u 40   
5. Prijenosi iz investicijskih nekretnina u nekretnine, postrojenja i opremu i obratno – promjena klasifikacije prema MSFI za MSS
6. Promjena klasifikacije ulaganja u nekretnine (investicijskih nekretnina) – prijenosi na ulaganja u nekretnine ili s njih prema (revidiranom) MRS-u 40 (koriste i obveznici MSFI-ja za MSS)
6.1.Početak korištenja od strane vlasnika - prijenos s investicijskih nekretnina na nekretnine koje koristi vlasnik,
6.2.Početak razvijanja nekretnine s namjerom prodaje - prijenos s investicijskih nekretnina na zalihe,
6.3.Prestanak korištenja nekretnine od strane vlasnika - prijenos sa nekretnina koje koristi vlasnik na investicijske nekretnine,
6.4.Početak poslovnog najma na drugoj strani- prijenos sa zaliha na investicijske nekretnine.

III – ODSTUPANJA OD OPĆEG NAČELA OPOREZIVANJA I PRIMJENA POSEBNIH POSTUPAKA ZA OBRAČUN PDV – ( Doc.dr.sc. Ante Džidić- RC UNO Mostar)
1. Utvrđivanje tržišne vrijednosti prometa dobara i usluga
-  Tržišna vrijednost usluge – primjer poreznog zastupanja ino društva
-  Što je tržišna vrijednost dobara sličnog prometa prema sudskoj praksi?
2. Razmjerni odbitak ulaznog PDV-a
-  Klasifikacija nabavki prema pravu odbitka PDV-a
-  Što ne ulazi u osnovicu za obračun razmjernog odbitka
-  Tretman nabavke stalnih sredstava
-  Klasifikacija ulaznog PDV po primljenim ino uslugama
-  Period u kojem se vrši dodatni razrez PDV-a utvrđen kontrolom
3.  Pravo odbitka  ulaznog  PDV-a u specifičnim slučajevima
-  Pravo odbitka ulaznog PDV-a kod otpisa obveza prema dobavljačima
-  Pravo odbitka  ulaznog PDV-a za nabavku opreme koja nije u uporabi
-  Pravo odbitka ulaznog PDV-a za nabavku nezavršenog građevinskog objekta
-  Mehanizam obrnutog terećenja kod primljenih ino usluga
-  Ispravka odbitaka ulaznog PDV-a  za oporezivi promet dobara

VI – RASPRAVA I ODGOVOR NA PITANJA VEZANA ZA TEME SEMINARA
VII – AKTUALNE INFORMACIJE ZA RAČUNOVODSTVENU PROFESIJU


Predavači:

Prof. dr. sc. Vinko Belak; Doc.dr.sc. Ante Džidić- RC UNO Mostar; Augustin Mišić, dipl. oec. ,

Prezentacijski materijal

UPLATE:

  • Naknada za seminar uplaćuje se na:
  • FIRCON d.o.o. Mostar, transakcijski računi:
  • 3381002201671975 – kod Unicredit Bank d.d. Mostar
  • 3060010000794933 – kod Addiko Bank d.d. Mostar

PRIJAVE I INFORMACIJE:

Naručite seminar


80,00 KM:
  • Video seminar
200,00 KM:
  • Video seminar
  • Prof.dr.sc. Vinko Belak: Profesionalno i financijsko računovodstvo
Naruči
pitanja i odgovori

Što je to korisnički profil?

Korisnički profil je zamišljen kao jednostavan prikaz naručenih seminara, izdanja, kao i Vaših KPE bodova koje ste ostvarili na našim seminarima, Također prikazuje Vaše osobne podatke koje ste naveli u prijavi, na osnovu kojih će se evidentirati video seminari i izdavati računi za sve usluge koje nudimo preko naše Web stranice.
KPE bodovi se evidentiraju isključivo onda kada račun za seminar bude uplaćen.

Šta su notifikacije?

Notifikacije prikazuju status narudžbi Vaših seminara i izdanja, prikazuju:
- Datum zaprimanja narudžbe za seimnar ili izdanje
- Status i datum slanja računa
- Status i datum evidencije KPE bodova

Moji seminari

Oni su prikaz svih seminara koje ste naručili. Također možete vidjeti status računa za naručeni seminar:
- Naziv seminara označen ZELENOM BOJOM predstavlja plaćeni seminar i evidentirane KPE bodove.
- Naziv seminara označen NARANČASTOM BOJOM predstavlja račun koji je poslan, ali još nije plaćen.

Ažuriranje stanja računa može trajati nadulje 48 sati nakon izvršene uplate.

Općenito o korisničkom profilu

Registracija korisničkog profila je neophodan korak za korisnike naših online usluga, bilo da se radi o video seminarima ili elektronskim izdanjima. Svi oni koji su se proijavili na jedan od naših video seminara u 2021. godini već imaju kreiran korisnički profil.  Svi registrirani korisnici će na e-mail dobiti korisničko ime i šifru koja je potrebna za pristup našim online uslugama.

Ako niste certificirani računovođa - broj licence nije neophodan za registraciju profila.

Što su moja izdanja?

Oni su prikaz svih izdanja koje ste naručili. Također možete vidjeti status računa za naručeno izdanje:
- Naziv izdanja označen ZELENOM BOJOM predstavlja plaćeni račun.
- Naziv izdanja označen NARANČASTOM BOJOM predstavlja račun koji je poslan, ali još nije plaćen.

Ako ste pretplatnik našeg elektronskog/tiskanog izdanja časopisa, molimo Vas da ponovno uradite narudžbu. Nakon toga ćemo izvršiti ažuriranje statusa narudžbe.

Ažuriranje stanja računa može trajati nadulje dva radna dana nakon izvršene uplate.