PRIKAZ I RASPRAVA POGREŠNIH POSTUPANJA U PROVEDBI PROPISA UTVRĐENIH U POSTUPCIMA INSPEKCIJSKOG NADZORA

Vrsta seminara:

Video seminar

PRIKAZ I RASPRAVA POGREŠNIH POSTUPANJA U PROVEDBI PROPISA UTVRĐENIH U POSTUPCIMA INSPEKCIJSKOG NADZORA Ikonica vrijeme
Neograničen broj pregleda
Dostupnost 2 godine
Mogućnost preuzimanja seminara

Cilj seminara:

Cilj seminara je prikazati i raspraviti aktualne i česte pogreške u provedbi poreznih, računovodstvenih i drugih interesantnih propisa i uputiti na zakonito postupanje.

Odgovori na pitanja sudionika na navedenu temu

U cilju što kvalitetnijeg i sadržajnijeg seminara molimo sudionike seminara da do 19. 05. 2022. dostave pisane upite za koje žele dobiti odgovor. Odgovor na dostavljene upite do navedenog bit će uključen u prezentaciju predavača, a odgovori na upite pristigli nakon 19.05. 2022. bit će pisano dostavljeni osobi koja je dostavila upit i publicirani u novom broju časopisa „Financijski propisi i praksa“.

PROGRAM SEMINARA

I UPRAVNI POSTUPAK I SUDSKA PRAKSA U IZABRANIM SLUČAJEVIMA OPOREZIVANJA PDV-OM-  ( Doc.dr.sc. Ante Džidić- RC UNO Mostar)

1. Porezni tretman kooperantskih usluga prijevoza pri uvozu dobara
2.  Porez ni tretman izabranih slučajeva pruženih ino usluga
    - fakturiranje ino usluga kada postoji više povezanih društava u vlasništvu kupca
           - potvrda o upisu u poslovni registar vs. potvrda o registraciji poreznog obveznika kao
             dokaz za oslobađanja od obračuna PDV-a
    - mjesto prometa usluga izvršenih na pokretnoj imovini
3. Porezni tretman ustupanja prethodno uvezene opreme u tuđem vlasništvu
    - Digitalne usluge vs. usluge organiziranja događaja / manifestacija
    - Mjesto oporezivanja usluga u slučaju organizacije online seminara, konferencija,
              tečajeva, sajmova i slično
4. Kriteriji razlikovanja digitalnih usluga i usluga organiziranja događaja / manifestacija
5. Predujmovi i početak registracije za PDV
    - pravo odbitka kod isporuke doabra i usluga nakon ulaska u sustav PDV-a
    - obveza obračuna PDV-a kod isporuke dobara i usluga nakon ulaska u sustav PDV-a
6. Prestanak obavljanja djelatnosti vs. prestanak registracije i pravo na odbitak ulaznog
   PDV-a
7. Izmijenjena PDV prijava i pokretanje postupka prinudne naplate
8. Podaci trećih strana kod primjene člana 71. Zakona o postupku indirektnog oporezivanja
9. Odgovori na pitanja sudionika seminara.

II- PRIMJENA STAVA FMF-a O UREDBI O METODOLOGIJI IZRAČUNA I USKLAĐIVANJA NAJNIŽE PLAĆE – ( Mario Tolić, ŽPU- HB županije)

1.    Je li stav FMF-a od 02.02.2022. godine obvezujući u primjeni izračuna najniže bruto osnovice za djelatnike Porezne uprave FBiH?
2.    Može li bruto osnovica biti niža od 826,00 KM?
3.    Kolika je minimalna bruto osnovica za djelatnika koji nema poreznu karticu?
4.    Kolika je minimalna plaća za djelatnike u rudnicima uglja, tekstilnoj, kožnoj i industriji obuće?
5.    Kolika je bruto osnovica za ugovore sklopljene na nepuno radno vrijeme?
6. Odgovori na pitanja sudionika seminara.

 - MIŠLJENJE USTAVNOG SUDA POVODOM PRIMJENE PRAVILNIKA O DINAMICI ZAMJENE FISKALNIH SUSTAVA U FBIH – ( Mario Tolić, ŽPU- HB županije)
1.    Što se promijenilo stavljanjem izvan snage Pravilnika o dinamici zamjene fiskalnih sustava u FBiH?
2.    Kakvo je mišljenje Ustavnog suda na zaključak Zastupničkog doma Parlamenta FBiH?
3.    Moraju li obveznici mijenjati fiskalni uređaj premda stari uredno radi?
4.    Kod kojih fiskalnih uređaja, kada se pokvare, obveznici mogu očekivati da će moći zamijeniti dijelove, a kod kojih ne?
5. Odgovori na pitanja sudionika seminara.

III - CIJENE I UTICAJ NA REGULACIJU TRŽIŠTA U  KRIZNIM UVJETIMA –
(Mr. sc.  Elmir Ramić, - Glavni federalni tržišni inspektor)

1. Cijene
2.Regulacija tržišta
3. Zakoni za regulaciju tržišta u Federaciji BiH
   - Zakon o unutrašnjoj trgovini
4.Zakon o kontroli cijena
5. Zakon o zaštiti potrošača
6. Posljedice nepoštivanja navedenih pripisa
- U predavanja su uključene praktične situacije iz prakse inspektora i pojašnjenja.
7. Odgovori na pitanja sudionika seminara.

IV - NADLEŽNOST I POSTUPCI FINANCIJSKE POLICIJE FBIH U PROVEDBI PROPISA IZ OBLASTI RAČUNOVODSTVA I FINANCIJA – ( Augustin Mišić, dipl.oec.)

1. Zakon o deviznom poslovanju i provedbeni propisi
2. Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti
- tko i na koji način utvrđuje obveznike kontrole,
- mjesto, uloga i odgovornost društava i obrta za pružanje knjigovodstvenih usluga u provedbi navedenih propisa
- koje odredbe navedenih propisa su predmet kontrole,
- kakve su posljedice ne primjene ili pogrešne primjene odredaba navedenih propisa,
- je li FP provodi reducirani (skraćeni) upravni postupak.
 U predavanja su uključena praktična situacije iz prakse inspektora i obrazloženja.
3.  Odgovori na pitanja sudionika seminara.

VII – AKTUALNE INFORMACIJE ZA RAČUNOVODSTVENU PROFESIJU – ( Augustin Mišić, dipl.oec.)
ŠTO DONOSE:

- Novi- pravilnik o poreznoj rezidentnosti,
- Nove- izmjene i dopune Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dobit

VIII- ODGOVORI NA PITANJA SUDIONIKA – svi predavači

U cilju što kvalitetnijeg i sadržajnijeg seminara molimo sudionike seminara da do 19. 05. 2022. dostave  pisane upite za koje žele dobiti odgovor. Odgovor na dostavljene upite do navedenog bit će uključen u prezentaciju predavača, a odgovori na upite pristigli nakon 19.05. 2022. bit će pisano dostavljeni osobi koja je dostavila upit i publicirani u novom broju časopisa „Financijski propisi i praksa“.

Predavači:

Doc.dr.sc. Ante Džidić- RC UNO Mostar, - Mario Tolić, ŽPU- HB županije,- Mr. sc. Elmir Ramić, - Glavni federalni tržišni inspektor, - Augustin Mišić, dipl.oec.,

- prezentacijski materijal

UPLATE:

  • Naknada za seminar uplaćuje se na:
  • FIRCON d.o.o. Mostar, transakcijski računi:
  • 3381002201671975 – kod Unicredit Bank d.d. Mostar
  • 3060010000794933 – kod Addiko Bank d.d. Mostar

PRIJAVE I INFORMACIJE:

Naručite seminar


80,00 KM:
  • Video seminar
200,00 KM:
  • Video seminar
  • Prof.dr.sc. Vinko Belak: Profesionalno i financijsko računovodstvo
Naruči
pitanja i odgovori

Što je to korisnički profil?

Korisnički profil je zamišljen kao jednostavan prikaz naručenih seminara, izdanja, kao i Vaših KPE bodova koje ste ostvarili na našim seminarima, Također prikazuje Vaše osobne podatke koje ste naveli u prijavi, na osnovu kojih će se evidentirati video seminari i izdavati računi za sve usluge koje nudimo preko naše Web stranice.
KPE bodovi se evidentiraju isključivo onda kada račun za seminar bude uplaćen.

Šta su notifikacije?

Notifikacije prikazuju status narudžbi Vaših seminara i izdanja, prikazuju:
- Datum zaprimanja narudžbe za seimnar ili izdanje
- Status i datum slanja računa
- Status i datum evidencije KPE bodova

Moji seminari

Oni su prikaz svih seminara koje ste naručili. Također možete vidjeti status računa za naručeni seminar:
- Naziv seminara označen ZELENOM BOJOM predstavlja plaćeni seminar i evidentirane KPE bodove.
- Naziv seminara označen NARANČASTOM BOJOM predstavlja račun koji je poslan, ali još nije plaćen.

Ažuriranje stanja računa može trajati nadulje 48 sati nakon izvršene uplate.

Općenito o korisničkom profilu

Registracija korisničkog profila je neophodan korak za korisnike naših online usluga, bilo da se radi o video seminarima ili elektronskim izdanjima. Svi oni koji su se proijavili na jedan od naših video seminara u 2021. godini već imaju kreiran korisnički profil.  Svi registrirani korisnici će na e-mail dobiti korisničko ime i šifru koja je potrebna za pristup našim online uslugama.

Ako niste certificirani računovođa - broj licence nije neophodan za registraciju profila.

Što su moja izdanja?

Oni su prikaz svih izdanja koje ste naručili. Također možete vidjeti status računa za naručeno izdanje:
- Naziv izdanja označen ZELENOM BOJOM predstavlja plaćeni račun.
- Naziv izdanja označen NARANČASTOM BOJOM predstavlja račun koji je poslan, ali još nije plaćen.

Ako ste pretplatnik našeg elektronskog/tiskanog izdanja časopisa, molimo Vas da ponovno uradite narudžbu. Nakon toga ćemo izvršiti ažuriranje statusa narudžbe.

Ažuriranje stanja računa može trajati nadulje dva radna dana nakon izvršene uplate.