POTPUNA PRIMJENA NOVOG ZAKONA O RAČUNOVODSTVU I REVIZIJI U FBIH

Vrsta seminara:

Video seminar

POTPUNA PRIMJENA  NOVOG ZAKONA O RAČUNOVODSTVU I REVIZIJI U FBIH Ikonica vrijeme
Neograničen broj pregleda
Dostupnost 2 godine
Mogućnost preuzimanja seminara

Cilj seminara:

Donošenjem podzakonskih akata iz članka 137. zakona o računovodstvu i ispunjenjem obveza iz prijelaznih odredaba zakona stvoreni su formalni uvjeti za potpunu provedbu zakona. Cilj ovog seminara je da se polaznicima seminara prezentiraju prijedlozi provedbenih propisa i pomogne u primjeni novog zakona.

I - OBVEZE KVALIFICIRANIH OSOBA, PRAVNIH OSOBA I PODUZETNIKA REGISTRIRANIH ZA PRUŽANJE KNJIGOVODSTVENIH I RAČUNOVODSTVENIH USLUGA, DRUŠTAVA ZA REVIZIJU I PROFESIONALNIH TIJELA – Augustin Mišić, dipl.oec.

1.) OBVEZE KVALIFICIRANIH OSOBA - CERTIFICIRANIH RAČUNOVOĐA
- Zamjena licenci certificiranog računovođe
- Obveza upisa u registar FMF i Saveza RRiF
- Reguliranje radnog statusa
- Kontinuirana edukacija
2.)OBVEZE PRAVNIH OSOBA
- Obveza razvrstavanja.
- Donošenje akta o organizaciji računovodstva,
- Izbor društva za reviziju
3.) OBVEZE DRUŠTAVA ZA REVIZIJU
- Obveza registracije i ustroja društva za reviziju sukladno novom zakonu
- Zaključivanje ugovora o reviziji
4. OBVEZE PRAVNIH OSOBA I PODUZETNIKA ZA PRUŽANJE KNJIGOVODSTVENIH I  RAČUNOVODSTVENIH USLUGA
- Obveza upisa u registre pravnih osoba i poduzetnika za pružanje knjigovodstvenih i računovodstvenih usluga
- Osiguranje uvjeta propisanih zakonom
5.) OBVEZE PROFESIONALNIH TIJALA
- uspostava registra licenciranih certificiranih računovođa
- donošenje i objava akata iz svoje nadležnosti
6.) RASPRAVA PITANJA
- Svaka od navedenih tema ima otvorenih pitanja i na seminaru će se raspraviti pitanja koja upute polaznici seminara i koja su pristigla u Fircon od strane zainteresiranih.

II- PROMJENE PRAVILNIKA O KONTNOM OKVIRU I SADRŽAJU KONTA  ZA GOSPODARSKA DRUŠTVA( analiza novog kontnog okvira i usporedba s ranijim uz osvrt na najvažnije izmjene) – prof. dr. Vinko Belak

1. Usklađivanje konta nematerijalne imovine i konta nekretnina postrojenja i opreme s odredbama MSFI-ja 16 – Najmovi.
2. Uvođenje nove skupine konta 05 - Imovina s pravom korištenja (prema MSFI 16),
umjesto ranije skupine 05 – Ostala (specifična) stalna materijalna sredstva koja se ukida.
3. Usklađivanje konta dugoročne financijske imovine s odredbama MSFI-ja 9.
4. Usklađivanje konta skupine 07 - Ostala dugoročna potraživanja s odredbama MSFI-ja 15.
5. Ukidanje konta 290 – Gubitak iznad visine kapitala i promjena odnosa između aktive i pasive u bilanci stavnja.
6. Preuređenje konta kapitala na razredu 3 u skladu s odredbama MSFI-ja 9.
7. Usklađivanje konta prihoda s odredbama MSFI-ja 15, MSFI-ja 16 i MSFI-ja 9.
8. Uvođenje novih konta na razredu -7-, 722, 723, 724 i 725 - povećanja i smanjenja odgođene porezne imovine i odgođenih poreznih obveza

III - SADRŽAJ I OBLIK NOVIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA GOSPODARSKA DRUŠTVA- Doc. Dr. Željko Bošnjak

1. Pravilnik o sadržaju i obliku financijskih izvještaja za gospodarska društva
2. Najvažnije izmjene obrazaca financijskih izvještaja za velika, srednja i mala poduzeća
-  Izvještaj o financijskom položaju (bilanca stanja) – klasifikacija bilančnih pozicija koja uključuje i zahtjeve MSFI 9, MSFI 15 i MSFI 16
-  Izvještaj o dobiti ili gubitku i ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (bilanca uspjeha):
   - prihodi iz ugovora s kupcima vs. poslovni rashodi
   - ostali prihodi i dobici vs. ostali rashodi i gubici
   - porez na dobit: tekući porez i odgođeni porez (efekti smanjenja i povećanja odgođene porezne imovine i odgođenih poreznih obveza)
   - ostala sveobuhvatna dobit (gubitak)  
- Izvještaj o novčanim tokovima (po izravnoj i neizravnoj metodi)
- Izvještaj o promjenama na kapitalu
- Napomene uz financijske izvještaje – koje se bilješke obvezno trebaju sastaviti ?
3. Izvještaj o financijskom položaju i Izvještaj o dobiti ili gubitku i ostaloj sveobuhvatnoj dobiti za mikro poduzeća – „skraćene“ sheme bilance stanja i bilance uspjeha.

IV - SADRŽAJ I OBLIK NOVIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA NEPROFITNE PRAVNE OSOBE I PRAVILNICI O KONSOLIDACIJI I PRIMJENI MSFI I MSS – Dr.sc. Dragan Gabrić

1. NOVI Pravilnik  o kontnom okviru i sadržaju konta za neprofitne pravne osobe
- Što novo donosi Pravilnik  o kontnom okviru i sadržaju konta za neprofitne pravne osobe
- Komparativna analiza „starog“ i „novog“ Pravilnika  o kontnom okviru i sadržaju konta za neprofitne pravne osobe
2. NOVI Pravilnik  o sadržaju i formi financijskih izvještaja za neprofitne pravne osobe
- Komparativna analiza „starog“ i „novog“ - Izvještaja o financijskom položaju (Bilance stanja)
- Komparativna analiza „starog“ i „novog“ - Izvještaja o prihodima i rashodima (bilance uspjeha)
3. NOVI Pravilnik o konsolidaciji financijskih izvještaja  
- Što novo donosi Pravilnik o konsolidiranim financijskim izvještajima?
- Komparativna analiza „starog“ i „novog“ Pravilnika o konsolidiranim financijskim izvještajima
4. Smjernice za primjenu Međunarodnog standarda financijskog izvještavanja za mala i srednja privredna društva  u FBiH
- Tko može primijeniti MSFI za MSS u FBiH?
- Da li je primjena MSFI za MSS obveza za sve male i srednje subjekte u FBiH?
- Ostakle specifičnosti primjene MSFI za MSS u FBiH

Predavači:

Augustin Mišić dipl.oec., Prof. dr. Vinko Belak; Doc.dr. Željko Bošnjak; Dr.sc. Dragan Gabrić.

UPLATE:

  • Naknada za seminar uplaćuje se na:
  • FIRCON d.o.o. Mostar, transakcijski računi:
  • 3381002201671975 – kod Unicredit Bank d.d. Mostar
  • 3060010000794933 – kod Addiko Bank d.d. Mostar

PRIJAVE I INFORMACIJE:

Naručite seminar


80,00 KM:
  • Video seminar
Naruči
pitanja i odgovori

Što je to korisnički profil?

Korisnički profil je zamišljen kao jednostavan prikaz naručenih seminara, izdanja, kao i Vaših KPE bodova koje ste ostvarili na našim seminarima, Također prikazuje Vaše osobne podatke koje ste naveli u prijavi, na osnovu kojih će se evidentirati video seminari i izdavati računi za sve usluge koje nudimo preko naše Web stranice.
KPE bodovi se evidentiraju isključivo onda kada račun za seminar bude uplaćen.

Šta su notifikacije?

Notifikacije prikazuju status narudžbi Vaših seminara i izdanja, prikazuju:
- Datum zaprimanja narudžbe za seimnar ili izdanje
- Status i datum slanja računa
- Status i datum evidencije KPE bodova

Moji seminari

Oni su prikaz svih seminara koje ste naručili. Također možete vidjeti status računa za naručeni seminar:
- Naziv seminara označen ZELENOM BOJOM predstavlja plaćeni seminar i evidentirane KPE bodove.
- Naziv seminara označen NARANČASTOM BOJOM predstavlja račun koji je poslan, ali još nije plaćen.

Ažuriranje stanja računa može trajati nadulje 48 sati nakon izvršene uplate.

Općenito o korisničkom profilu

Registracija korisničkog profila je neophodan korak za korisnike naših online usluga, bilo da se radi o video seminarima ili elektronskim izdanjima. Svi oni koji su se proijavili na jedan od naših video seminara u 2021. godini već imaju kreiran korisnički profil.  Svi registrirani korisnici će na e-mail dobiti korisničko ime i šifru koja je potrebna za pristup našim online uslugama.

Ako niste certificirani računovođa - broj licence nije neophodan za registraciju profila.

Što su moja izdanja?

Oni su prikaz svih izdanja koje ste naručili. Također možete vidjeti status računa za naručeno izdanje:
- Naziv izdanja označen ZELENOM BOJOM predstavlja plaćeni račun.
- Naziv izdanja označen NARANČASTOM BOJOM predstavlja račun koji je poslan, ali još nije plaćen.

Ako ste pretplatnik našeg elektronskog/tiskanog izdanja časopisa, molimo Vas da ponovno uradite narudžbu. Nakon toga ćemo izvršiti ažuriranje statusa narudžbe.

Ažuriranje stanja računa može trajati nadulje dva radna dana nakon izvršene uplate.