ODGOĐENI POREZI I PRIVREMENE RAZLIKE

Vrsta seminara:

Video seminar

ODGOĐENI POREZI I PRIVREMENE RAZLIKE Ikonica vrijeme
Neograničen broj pregleda
Dostupnost 2 godine
Mogućnost preuzimanja seminara

Cilj seminara:

Teme koje su predmet rasprave na ovom seminaru , unatoč tome što već dulje vrijeme nema promjena u propisima koji reguliraju ova pitanja, su aktualne, što potvrđuje veliki broj upita i inspekcijskih zapisnika . Poseban značaj ovim pitanjima daje porezni učinak koji se utvrđuje u slučaju nezakonite primjene transakcija vezanih za nominirane teme. Cilj rasprave ovih tema jeste ponuditi polaznicima seminara primjere zakonitog postupanja i argumentirana obrazloženja.

I- ODGOĐENI POREZI I PRIVREMENE RAZLIKE- (prof.dr. Vinko Belak)

1.  Odgođena porezna sredstva – definicija i priznavanje
2.  Odgođene porezne obveze – definicija i priznavanje
3.  Odgođeni rashodi i prihodi razdoblja u bilanci uspjeha
4.  Obračun amortizacije i odgođeni porezi
5.  Porezni učinak privremeno nepriznatih vrijednosnih usklađenja potraživanja
6.  Odgođeni porezi u slučaju revalorizacije nekretnina, postrojenja i opreme

II -  RADNI I POSLOVNI  ARAŽMANI- PRAVNI TEMELJ, FORMA UGOVORA I POREZNI STATUS NAKNADA   (Augustin Mišić, dipl.oec.)

1. Pravni (zakonski )okvir za utvrđivanje radnog i poslovnog angažmana i forma ugovora
- Je li ugovor o privremenim i povremenim poslovima izgubio svoju funkciju u aktualnim(poreznim)
   propisima?
2. Obračun naknada temeljem radnog odnosa
-  Koja je razlika između plaće i naknade iz radnog odnosa u poreznom i obračunskom smislu.
- Primjeri obračuna naknada: bolovanje, privremeni angažmani, skraćeno radno vrijeme i dr.
- Obveza izvještavanja i forma izvještaja.
- Prikaz slučajeva pogrešnog postupanja iz prakse!
3. Radno pravni i status direktora i porezni status naknada koje se isplaćuju direktoru
- Je li „jeftinije“ angažirati direktora koji nije u radnom odnosu  i kakav je postupak prijave (u PU i sudu) u ovom slučaju?
- Prikaz slučajeva pogrešnog postupanja iz prakse!
4. Obračuna naknada temeljem ugovora o djelu
- Je li za sve povremene angažmane potrebno sačiniti pisani ugovor?
- Prikaz slučajeva pogrešnog postupanja iz prakse!
5. Obračun doprinosa za angažiranje osoba u određenim okolnostima
- Koji radni angažmani imaju povoljniji porezni status u odnosu na radni odnos?
-U kojim slučajevima se oni mogu sklapati i u kojoj formi?
- Prikaz slučajeva pogrešnog postupanja iz prakse!
6.  Dohodak iz inozemstva i ostali dohodak
- Način obračuna i forma izvještavanja u slučaju dohotka ostvarenog iz inozemstva i ostalog dohotka
- Prikaz slučajeva pogrešnog postupanja iz prakse!

III- UTVRĐIVANJE I RASPORED DOBITI / POKRIĆE GUBITKA ( Doc.dr. Željko Bošnjak)

1. Utjecaj stalnih i privremenih razlika kod rashoda i prihoda na iznos dobiti / gubitka nakon oporezivanja
- Postoje li prioriteti u rasporedu dobiti nakon oporezivanja?
- Oblici i ograničenja isplate dijela dobiti nakon oporezivanja raspoređene vlasnicima
- Načini priznavanja i smanjenja akumulirane (neraspoređene) dobiti:
- Akumulirana dobit s osnove neto dobiti iskazane u bilanci uspjeha
- Akumulirana dobit s osnove ukidanja revalorizacijskih rezervi
- Ostali načini povećanja / smanjenja akumulirane dobiti
- (ne)mogućnost povećanja temeljnog kapitala iz akumulirane dobiti
2. Pokriće gubitka
- Obveza donošenja odluke o načinu pokrića gubitka
- Izvori pokrića poslovnog gubitka (prema ZGD-u i statutu društva)

IV - NOVI PRAVILNIK O PRIMJENI ZAKONA O PPOREZU NA DOHODAK

- Što donosi novi pravilnik?“

V– AKTUALNA PITANJA PROVEDBE ZAKONA O RAČUNOVODSTVU (Augustin Mišić, dipl.oec.)

- Osvrt i komentar na aktualna pitanja vezana za pružanje računovodstvenih i revizijskih usluga i organizaciju računovodstvene profesije za pružanje knjigovodstvenih usluga!


Predavači:

Prof. dr. Vinko Belak; doc.dr. Željko Bošnjak; Augustin Mišić dipl.oec.

UPLATE:

  • Naknada za seminar uplaćuje se na:
  • FIRCON d.o.o. Mostar, transakcijski računi:
  • 3381002201671975 – kod Unicredit Bank d.d. Mostar
  • 3060010000794933 – kod Addiko Bank d.d. Mostar

PRIJAVE I INFORMACIJE:

Naručite seminar


80,00 KM:
  • Video seminar
Naruči
pitanja i odgovori

Što je to korisnički profil?

Korisnički profil je zamišljen kao jednostavan prikaz naručenih seminara, izdanja, kao i Vaših KPE bodova koje ste ostvarili na našim seminarima, Također prikazuje Vaše osobne podatke koje ste naveli u prijavi, na osnovu kojih će se evidentirati video seminari i izdavati računi za sve usluge koje nudimo preko naše Web stranice.
KPE bodovi se evidentiraju isključivo onda kada račun za seminar bude uplaćen.

Šta su notifikacije?

Notifikacije prikazuju status narudžbi Vaših seminara i izdanja, prikazuju:
- Datum zaprimanja narudžbe za seimnar ili izdanje
- Status i datum slanja računa
- Status i datum evidencije KPE bodova

Moji seminari

Oni su prikaz svih seminara koje ste naručili. Također možete vidjeti status računa za naručeni seminar:
- Naziv seminara označen ZELENOM BOJOM predstavlja plaćeni seminar i evidentirane KPE bodove.
- Naziv seminara označen NARANČASTOM BOJOM predstavlja račun koji je poslan, ali još nije plaćen.

Ažuriranje stanja računa može trajati nadulje 48 sati nakon izvršene uplate.

Općenito o korisničkom profilu

Registracija korisničkog profila je neophodan korak za korisnike naših online usluga, bilo da se radi o video seminarima ili elektronskim izdanjima. Svi oni koji su se proijavili na jedan od naših video seminara u 2021. godini već imaju kreiran korisnički profil.  Svi registrirani korisnici će na e-mail dobiti korisničko ime i šifru koja je potrebna za pristup našim online uslugama.

Ako niste certificirani računovođa - broj licence nije neophodan za registraciju profila.

Što su moja izdanja?

Oni su prikaz svih izdanja koje ste naručili. Također možete vidjeti status računa za naručeno izdanje:
- Naziv izdanja označen ZELENOM BOJOM predstavlja plaćeni račun.
- Naziv izdanja označen NARANČASTOM BOJOM predstavlja račun koji je poslan, ali još nije plaćen.

Ako ste pretplatnik našeg elektronskog/tiskanog izdanja časopisa, molimo Vas da ponovno uradite narudžbu. Nakon toga ćemo izvršiti ažuriranje statusa narudžbe.

Ažuriranje stanja računa može trajati nadulje dva radna dana nakon izvršene uplate.