OBVEZUJUĆE RADNJE I POSTUPCI KOJI PRETHODE SASTAVLJANJU FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA I GODIŠNJIH POREZNIH PRIJAVA ZA 2022. GODINU

Vrsta seminara:

Video seminar

OBVEZUJUĆE RADNJE I POSTUPCI KOJI PRETHODE SASTAVLJANJU FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA I GODIŠNJIH POREZNIH PRIJAVA ZA 2022. GODINU Ikonica vrijeme
Neograničen broj pregleda
Dostupnost 2 godine
Mogućnost preuzimanja seminara

Cilj seminara:

Podsjetiti polaznike seminara na radnje i postupke koje trebaju poduzeti kako bi osigurali relevantne informacije za sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja i godišnjih poreznih prijava te dati informacije o aktualnim promjenama propisa i njihovoj primjeni.

PROGRAM SEMINAR

I- ISPRAVAK VRIJEDNOSTI POTRAŽIVANJA OD KUPACA prema MSFI-iju za MSS, MSFI-iju 9 I POREZNIM PROPISIMA – prof. dr. sc. Vinko Belak
- Postoji li obveza ispravka vrijednosti ili otpisa potraživanja od kupaca?
- Što treba uraditi prije nego se pristupi postupku vrijednosnog usklađenja ili otpisa dospjelih a nenaplaćenih potraživanja
- Primjena modela „stvarno nastalih gubitaka“ kod ispravka vrijednosti potraživanja od kupaca za korisnike MSFI-ja za MSS
-Definicija potraživanja od kupaca kao financijske imovine
-Primjer knjiženja prodaje na dugoročni kredit s kamatama koji se obračunava po amortizacijskom trošku
-Objektivan dokaz o umanjenju vrijednosti potraživanja od kupaca i priznavanje gubitaka
- Primjer otpisa kratkoročnih potraživanja od kupaca
- Primjer djelomičnog otpisa vrijednosti kratkoročnih potraživanja od kupaca i ispravka PDV-a
- Primjer umanjenja vrijednosti potraživanja od kupaca i ispravka vrijednosti zbog gubitka na vremenskoj vrijednosti novca
- Primjer 100%-tnog ispravka vrijednosti potraživanja od kupaca zbog kašnjenja u plaćanju i naknadne zastare potraživanja
- Primjer otpisa dugoročnih potraživanja od kupaca koji su kategorizirani kao dani krediti po amortiziranom trošku
-Poništenje ispravka vrijednosti i otpisa potraživanja od kupaca
- Primjer ispravka vrijednosti kratkoročnih potraživanja od kupaca i njegovog naknadnog poništenja
- Primjer otpisa kratkoročnih potraživanja od kupaca i njihove kasnije naplate
-Primjena modela „očekivanih gubitaka“ kod ispravka vrijednosti potraživanja od kupaca prema MSFI-9
-Porezni aspekti ispravka vrijednosti i otpisa potraživanja

II- POPIS IMOVINE I OBVEZA & RAČUNOVODSTVENI I POREZNI TRETMAN VIŠKOVA, MANJKOVA, RASHODA I USKLAĐENJA NA ZALIHAMA – doc. dr. sc. Željko Bošnjak

Popis imovine i obveza
- Institucionalni okvir godišnjeg popisa imovine i obveza
- Svrha, obveznici, vrijeme i predmet popisa
- Predradnje popisu
- Specifičnosti popisa po vrstama imovine i obveza
- Izvještaji komisija o obavljenom popisu i razmatranje i odlučivanje po izvještajima
-Manjkovi i viškovi na zalihama
- Porezni tretman manjkova
- Računovodstveni obuhvat manjkova i viškova na zalihama
- Primjeri knjiženja manjkova i viškova na zalihama
- Utvrđivanje i priznavanje rashoda po osnovi kala, rasipa, kvara i loma na zalihama (s primjerima knjiženja)
- Otpis zaliha zbog proteka roka upotrebe, tehničkih, fizičkih, kemijskih i sličnih nedostataka
- Gubici i dobici od usklađenja vrijednosti zaliha (s primjerima knjiženja)
- Umanjenje vrijednosti zaliha do neto prodajne vrijednosti
- Poništenje umanjenja vrijednosti zaliha
- Razlike u izvještavanju manjkova, viškova, rashoda i gubitaka/dobitaka od usklađenja vrijednosti zaliha kod V/S/M i mikro poduzeća

III- PRIPREMNE RADNJE ZA KONAČNI OBRAČUN AMORTIZACIJE I REZERVIRANJA – doc. dr. sc. Željko Bošnjak
-Utvrđivanje troška amortizacije prema MSFI
- Metode obračuna amortizacije
- Početak i prestanak obračuna amortizacije
- Pitanja iz prakse u vezi s obračunom amortizacije

- Utjecaj poreznog tretmana amortizacije na računovodstvo i financijske izvještaje
-Utvrđivanje nastanka i ukidanja privremenih razlika i njihovih poreznih učinaka (odgođenih poreznih obveza i odgođene porezne imovine)
-Računovodstveni obuhvat rezerviranja
- Priznavanje rezerviranja prema MSF-ijima
- Knjiženje ukidanja rezerviranja prema kontnom okviru
- Priznavanje i ukidanje odgođene porezne imovine po osnovi rezerviranja

IV- PROCJENJIVANJE I ISKAZIVANJE BILANČNIH POZICIJA – dr. sc. Dragan Gabrić
- Procjena bilančnih pozicija
- Procjenjivanje bilančnih pozicija
- Procjenjivanje vrijednosti imovine i kapitala pravnih osoba
- Prava i obveze ovlaštenih procjenitelja
- Kada postoji obveza procjene imovine, obveza i kapitala pravnih osoba u FBiH?
-Vrednovanje imovine iskazane po trošku nabave
- Primjer procjene nadoknadivog iznosa za potrebe umanjenja vrijednosti imovine
-Vrednovanje imovine po modelu fer vrijednosti

V- OSVRT NA OSNOVNE KONTROLNO ANALITIČKE POSTUPKE PO POJEDINIM POZICIJAMA BILANCE STANJA I BILANCE USPJEHA – dr. sc. Dragan Gabrić

PROVJERA USKLAĐENOSTI INTERNOG RAČUNOVODSTVENOG OKVIRA 
- Obveza definiranja internih akata u pogledu računovodstvenog poslovanja
- Forma i obuhvat internih računovodstvenih akata
- Dopušteni setovi računovodstvenih standarda za računovodstvene politike u FBiH

VI- PRIPREMNE RADNJE I POSTUPCI ZA SASTAVLJANJE GODIŠNJIH POREZNIH PRIJAVA (I DIO)- PRIJAVE POREZA PO ODBITKU – Augustin Mišić, dipl.oec.
PRIJAVA POREZA PO ODBITKU
- Klasifikacija prijava poreza po odbitku prema vrstama poreza
- Prikaz primjera sastavljanja prijava poreza po odbitku i obrazloženje postupaka,
- Postupanje u slučaju uočenih grešaka- izmijenjene prijave poreza po odbitku
1. Prijave poreza po odbitku poreza na dohodak
- Mjesečno izvješće o isplaćenim plaćama, ostvarenim koristima i drugim oporezivim prihodima zaposlenika od nesamostalne djelatnosti, plaćenim doprinosima i akontaciji poreza na dohodak (Obrazac MIP-1023)
- Pojedinačno mjesečno izvješće o isplaćenim plaćama, obračunatim i uplaćenim doprinosima i porezu na dohodak od nesamostalne djelatnosti (Obrazac PMIP-1024)
- Akontacija poreza po odbitku za povremene samostalne djelatnosti (Obrazac AUG-1031)
- Akontacija poreza po odbitku na prihode od drugih samostalnih djelatnosti (Obrazac ASD-1032)
- Prijava poreza na dohodak od ulaganja kapitala, dobitke nagradnih igara i igara na sreću i porez po odbitku nerezidenata na prihode od povremenog obavljanja samostalne djelatnosti (Obrazac PDN-1033)
- Prijava poreza na prihod od imovine i imovinskih prava (Obrazac PIP-1034)
- Akontacija poreza po odbitku na druge samostalne djelatnosti na prihod iz inozemstva (Obrazac AMS-1035)
- Akontacija poreza po odbitku rezidenta (Obrazac APR 1036)

2. Prijavom poreza po odbitku poreza na dobit
- Prijava poreza po odbitku po osnovi dividende (Obrazac POD-815)
- Prijava poreza po odbitku po osnovi kamate (Obrazac POD-816)
- Prijava poreza po odbitku po osnovi autorske naknade (Obrazac POD-817)
- Prijava poreza po odbitku po osnovi ostalih prihoda (Obrazac POD-818)
- Prijava poreza po odbitku po osnovi imovine i prava (Obrazac POD-819)
VI- PITANJA SUDIONIKA
Na seminaru će biti raspravljena pitanja koja su pristigla u ured Fircon u razdoblju do prezentacije seminara, a odnose se na predložene teme.

Predavači:

-Prof. dr. Vinko Belak - Dr. sc. Željko Bošnjak - Dr.sc. Dragan Gabrić - Augustin Mišić, dipl.oec,

UPLATE:

  • Naknada za seminar uplaćuje se na:
  • FIRCON d.o.o. Mostar, transakcijski računi:
  • 3381002201671975 – kod Unicredit Bank d.d. Mostar
  • 3060010000794933 – kod Addiko Bank d.d. Mostar

PRIJAVE I INFORMACIJE:

Naručite seminar


80,00 KM:
  • Video seminar
Naruči
pitanja i odgovori

Što je to korisnički profil?

Korisnički profil je zamišljen kao jednostavan prikaz naručenih seminara, izdanja, kao i Vaših KPE bodova koje ste ostvarili na našim seminarima, Također prikazuje Vaše osobne podatke koje ste naveli u prijavi, na osnovu kojih će se evidentirati video seminari i izdavati računi za sve usluge koje nudimo preko naše Web stranice.
KPE bodovi se evidentiraju isključivo onda kada račun za seminar bude uplaćen.

Šta su notifikacije?

Notifikacije prikazuju status narudžbi Vaših seminara i izdanja, prikazuju:
- Datum zaprimanja narudžbe za seimnar ili izdanje
- Status i datum slanja računa
- Status i datum evidencije KPE bodova

Moji seminari

Oni su prikaz svih seminara koje ste naručili. Također možete vidjeti status računa za naručeni seminar:
- Naziv seminara označen ZELENOM BOJOM predstavlja plaćeni seminar i evidentirane KPE bodove.
- Naziv seminara označen NARANČASTOM BOJOM predstavlja račun koji je poslan, ali još nije plaćen.

Ažuriranje stanja računa može trajati nadulje 48 sati nakon izvršene uplate.

Općenito o korisničkom profilu

Registracija korisničkog profila je neophodan korak za korisnike naših online usluga, bilo da se radi o video seminarima ili elektronskim izdanjima. Svi oni koji su se proijavili na jedan od naših video seminara u 2021. godini već imaju kreiran korisnički profil.  Svi registrirani korisnici će na e-mail dobiti korisničko ime i šifru koja je potrebna za pristup našim online uslugama.

Ako niste certificirani računovođa - broj licence nije neophodan za registraciju profila.

Što su moja izdanja?

Oni su prikaz svih izdanja koje ste naručili. Također možete vidjeti status računa za naručeno izdanje:
- Naziv izdanja označen ZELENOM BOJOM predstavlja plaćeni račun.
- Naziv izdanja označen NARANČASTOM BOJOM predstavlja račun koji je poslan, ali još nije plaćen.

Ako ste pretplatnik našeg elektronskog/tiskanog izdanja časopisa, molimo Vas da ponovno uradite narudžbu. Nakon toga ćemo izvršiti ažuriranje statusa narudžbe.

Ažuriranje stanja računa može trajati nadulje dva radna dana nakon izvršene uplate.