Lipanj 2024

Vrsta seminara:

Video seminar

Lipanj 2024 Ikonica vrijeme

Teme seminara:

1. POREZNI I RAČUNOVODSTVENI TRETMAN POPUSTA U TRGOVINI

2. POSTUPAK PRINUDNE NAPLATE

3. SAVJETI I PROHODI KROZ POREZNE KONTROLE

4. ANALIZA I KOMENTAR NOVIH PROVEDBENIH PROPISACilj seminara:

Cilj ovog seminara je polaznicima pružiti korisne informacije i savjete vezane za primjenu poreznih i računovodstvenih propisa.

1. POREZNI I RAČUNOVODSTVENI TRETMAN POPUSTA U TRGOVINI- Prof. dr. Vinko Belak
Priznavanje popusta na prodanu robu
- Priznavanje prihoda i porezni propisi u slučaju tekućih popusta iskazanih na računu
- Sniženje cijena robe ispod nabavne cijene
- Usklađivanje vrijednosti zaliha u trgovini s njihovom neto ostvarivom vrijednosti i privremeno porezno - nepriznati rashodi u vezi sa zalihama
- Priznavanje naknadno odobrenih popusta i knjiženje korektivnog (umanjujućeg) konta prihoda
- Porezni postupak u slučaju odobravanja naknadnih popusta
- Naknadni popusti i naknadni ispravak prihoda pomoću konta 603 u tekućoj godini
- Priznavanje popusta odobrenih u tekućoj godini ali za robu prodanu u prethodnoj godini
- Priznavanje očekivanih popusta unaprijed prema odredbama MSFI-ja 15
2. POSTUPAK PRINUDNE NAPLATE- Diana Kvesić, šef RC UNO Mostar
- Zakonski okvir
- Pokretanje postupka, rokovi i okončanje postupka
- Obustava
- Pravni lijekovi
3. NA "TI" S INSPEKTORIMA I POREZIMA - Milenko Margeta, inspektor ŽPU Mostar
Savjeti i prohodi za porezne kontrole
- Vrste poreznih kontrola
- Brze kontrole: odobrenje za rad, uposleni djelatnici, podnošenje poreznih prijava, evidentiranje prometa
   putem fiskalnih uređaja
- Potencijalni prekršaji
- Visine propisanih prekršajnih kazni
- Revizijska izvješća
- Brza kontrola PJ kladionica
- Prava i obaveze Porezne uprave FBiH
- Prava i obaveze poreznih obveznika u postupku kontrole
- Razdoblje kontrole
- Ciljevi Porezne uprave FBiH
- Problemi u legislativi
- Izbor obveznika za poreznu kontrolu
- Mogućnosti nakon zapisnika: prigovor, žalba, upravni spor
- Kritične točke potpune kontrole
- Preventivno djelovanje i savjeti poreznog inspektora
4. ANALIZA I KOMENTAR NOVIH PROVEDBENIH PROPISA - Augustin Mišić, dipl.oec.
1. ZAKON O DOPUNAMA ZAKONA O RADU-
- radno pravni status studenata kod obavljanje privremenih i povremenih poslova i način obračuna naknade za izvršene radove?
2. PRAVILNIK O POREZNIM PRIJAVAMA
- to donosi novi pravilnik i kakva je uloga računovođa kod podnošenja poreznih prijava?
3. PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU UPLATE, PRIPADNOSTI I RASPODJELE JAVNIH PRIHODA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
-nova mogućnost- Način uplate javnih prihoda iz inozemstva?- na koga se odnosi ?
4. PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O DODJELJIVANJU IDENTIFIKACIJSKIH BROJEVA, REGISTRACIJI I IDENTIFIKACIJI I EVIDENCIJAMA POREZNIH OBVEZNIKA NA TERITORIJU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
- što donose izmjene i dopune pravilnika?- elektronička registracija???
5. PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DOBIT
- kako novi pravilnik o poreznim prijavama utječe na obračun i izvještavanje i što se primjenjuje tijekom a što krajem godine?
6. PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DOHODAK
-Dinamika primjene izmjena i dopuna- izmjene i dopune pravilnika koje se primjenjuju tijekom tekuće godine i nakon isteka godine
NAPOMENA: polaznici seminara mogu dostaviti pitanja iz područja planiranog sadržaja seminara prije
                        održavanja seminara, a na iste će dobiti odgovor pri prezentaciji tema.

Predavači:

Prof. dr. Vinko Belak, Diana Kvesić, šef RC UNO Mostar Milenko Margeta, inspektor ŽPU Mostar Augustin Mišić dipl. oec.,

UPLATE:

  • Naknada za seminar uplaćuje se na:
  • FIRCON d.o.o. Mostar, transakcijski računi:
  • 3381002201671975 – kod Unicredit Bank d.d. Mostar
  • 3060010000794933 – kod Addiko Bank d.d. Mostar

PRIJAVE I INFORMACIJE:

Naručite seminar


100,00 KM:
  • Video seminar
Naruči
pitanja i odgovori

Što je to korisnički profil?

Korisnički profil je zamišljen kao jednostavan prikaz naručenih seminara, izdanja, kao i Vaših KPE bodova koje ste ostvarili na našim seminarima, Također prikazuje Vaše osobne podatke koje ste naveli u prijavi, na osnovu kojih će se evidentirati video seminari i izdavati računi za sve usluge koje nudimo preko naše Web stranice.
KPE bodovi se evidentiraju isključivo onda kada račun za seminar bude uplaćen.

Šta su notifikacije?

Notifikacije prikazuju status narudžbi Vaših seminara i izdanja, prikazuju:
- Datum zaprimanja narudžbe za seimnar ili izdanje
- Status i datum slanja računa
- Status i datum evidencije KPE bodova

Moji seminari

Oni su prikaz svih seminara koje ste naručili. Također možete vidjeti status računa za naručeni seminar:
- Naziv seminara označen ZELENOM BOJOM predstavlja plaćeni seminar i evidentirane KPE bodove.
- Naziv seminara označen NARANČASTOM BOJOM predstavlja račun koji je poslan, ali još nije plaćen.

Ažuriranje stanja računa može trajati nadulje 48 sati nakon izvršene uplate.

Općenito o korisničkom profilu

Registracija korisničkog profila je neophodan korak za korisnike naših online usluga, bilo da se radi o video seminarima ili elektronskim izdanjima. Svi oni koji su se proijavili na jedan od naših video seminara u 2021. godini već imaju kreiran korisnički profil.  Svi registrirani korisnici će na e-mail dobiti korisničko ime i šifru koja je potrebna za pristup našim online uslugama.

Ako niste certificirani računovođa - broj licence nije neophodan za registraciju profila.

Što su moja izdanja?

Oni su prikaz svih izdanja koje ste naručili. Također možete vidjeti status računa za naručeno izdanje:
- Naziv izdanja označen ZELENOM BOJOM predstavlja plaćeni račun.
- Naziv izdanja označen NARANČASTOM BOJOM predstavlja račun koji je poslan, ali još nije plaćen.

Ako ste pretplatnik našeg elektronskog/tiskanog izdanja časopisa, molimo Vas da ponovno uradite narudžbu. Nakon toga ćemo izvršiti ažuriranje statusa narudžbe.

Ažuriranje stanja računa može trajati nadulje dva radna dana nakon izvršene uplate.