Lipanj 2023

Vrsta seminara:

Video seminar

Lipanj 2023 Ikonica vrijeme

Cilj seminara:

Raspraviti neka od otvorenih pitanja u primjeni poreznih i računovodstvenih propisa.

TEME:

- Računovodstveni i porezni aspekti popusta u trgovini i promjene koje donosi MSFI 15
- Vrijednosna usklađenja VS. Ispravci vrijednosti imovine u kontnom okviru i financijskim izvještajima
- Zakon o porezu na dobit- mišljena federalnog ministarstva financija o nekim pitanjima primjene zakona
- Provođenje dokaznog postupka u primjeni poreznih propisa
- NOVO:- PODNOŠENJA PDV PRIJAVE UZ UPOTREBU KVALIFICIRANOG ELEKTRONSKOG POTPISA 

PROGRAM SEMINARA

I.RAČUNOVODSTVENI I POREZNI ASPEKTI POPUSTA U TRGOVINI I PROMJENE KOJE DONOSI MSFI 15 (prof.dr.sc. Vinko Belak)
1) Uvod i definiranje problema
2) Popusti i rabati prema kontnom planu i „Pravilniku o kontnom okviru ...“
3) Porezni propisi u slučaju odobravanja naknadnih popusta
4) Porezni aspekti prodaje robe ispod nabavne cijene
5) Popusti prema MSFI-ju za MSS
6) Razlikovanje popusta i nagrada prema MSFI-ju za MSS
7) Promjene koje u području popusta donosi MSFI 15
8) Razlike između tekućih i naknadnih popusta te ugovorenih i očekivanih popusta
9) Promjenjiva naknada i smanjenje prihoda zbog priznavanja očekivanih popusta
10) Može li subjekt priznati potraživanje iako taj iznos zbog promjenjive naknade može biti podložan povratu u budućnosti?
11) Utjecaj popusta na troškove nabave kod kupaca
12) Zadržavanje neodgovarajuće robe ali uz naknadni popust na cijeni

II. VRIJEDNOSNA USKLAĐENJA vs. ISPRAVCI VRIJEDNOSTI IMOVINE U KONTNOM OKVIRU I FINANCIJSKIM IZVJEŠTAJIMA (doc.dr.sc. Željko Bošnjak)

1) Što su vrijednosna usklađenja, a što ispravci vrijednosti prema Pravilniku o kontnom okviru?
2) Vrijednosna usklađenja i ispravci vrijednosti dugotrajne (ne)materijalne imovine
- primjeri knjiženja i izvještavanja vrijednosnih usklađenja i ispravaka vrijednosti:
- nekretnina, postrojenja i opreme i nematerijalne imovine
- investicijskih nekretnina i biološke imovine
3) Primjena korektivnog konta „imovine s pravom korištenja“
4) Vrijednosna usklađenja / ispravci vrijednosti financijske imovine (s primjerima knjiženja i izvještavanja)
- promjena / umanjenje (ispravak) vrijednosti dugoročnih i kratkoročnih plasmana
- vrijednosna usklađenja / ispravci vrijednosti potraživanja
5) Vrijednosna usklađenja / ispravci vrijednosti zaliha (s primjerima knjiženja i izvještavanja)
6) Porezni tretman vrijednosnih usklađenja i ispravaka vrijednosti imovine

III. ZAKON O POREZU NA DOBIT- MIŠLJENA FEDERALNOG MINISTARSTVA FINANCIJA O NEKIM PITANJIMA PRIMJENE ZAKONA ( Milenko Margeta, dipl.oec.)

1.Udruženje kao obveznik poreza na dobit;- je li udruženje treba platiti porez na dobit za ostvareni prihod od zakupa?
2.Troškovi reprezentacije; - je li troškove gratis proizvoda u navedenoj situaciji ispravno evidentirati kao troškove promotivnih aktivnosti (reklame) ili se isto smatra reprezentacijom?
3. Rashodi po osnovu manjkova: - je li Društvo u obavezi da na navedeni manjak obračuna dodatne direktne poreze, prije svega, porez na dohodak i doprinose za zaposlenike?
4.Rashodi po osnovu naknadno utvrđenih obaveza za PDV: - je li naknadno utvrđena obaveza za PDV porezno priznat rashod?
5. Korištenje nižih stopa amortizacije; - hoće li u konkretnom slučaju firmi biti priznat trošak amortizacije u preostalom amortizacijskom razdoblju, i to za 4 mjeseca u sedmoj, te za osmu, devetu i desetu godinu u odnosu na godinu nabavke opreme?
6. Rashodi po osnovu otpisa potraživanja za odobrenu pozajmicu;- je li se otpis navedenih potraživanja priznaje na teret rashoda Društva?
7. Obaveza posjedovanja dokumentacije za oslobađanje poreza po odbitku;- koju dokumentaciju i u kojoj formi treba osigurati ?
8. Trošak korištenja osnovnih sredstava od strane vanjskih suradnika;- bi li trošak nastao korištenjem navedenih osnovnih sredstava (trošak najma ili amortizacija, trošak goriva, trošak telefona) od strane vanjskih suradnika, isključivo u poslovne svrhe, bio porezno priznat?

IV. PROVOĐENJE DOKAZNOG POSTUPKA U PRIMJENI POREZNIH PROPISA ( Augustin Mišić, dipl.oec.)

- Kako obveznik može dokazati da je inspektor u postupku kontrole pogrešno primijenio materijalni propis, odnosno da je obveznik pravilno primijenio materijalni propis?
- Je li porezna vlast pravilno primjenjuje postupak izvođenja dokaza u primjeni poreznih propisa ?
- Kako zaštititi interes obveznika?
Prikaz provođenja dokaznog postupka i prakse sudskih instanci:
- Koja su dokazna sredstva koje je obveznik dužan osigurati?
- Što znači supsidijarna primjena ZUP-a?
- Tko je mjerodavan za tumačenje poreznih propisa?
- Je li porezna vlast koristi (zlorabi) autoritet u rješavanju upravne stvari?
- Kakva je praksa (presuda) najviših sudskih instanci (Evropskog suda za ljudska prava iz
Strazbura, Ustavnog suda BiH, vrhovnog suda FBiH,..) po pitanju primjene i tumačenja poreznih propisa i obvezuju li presude poreznu vlast?

V. AKTUALNO PITANJE – PROBLEMI REGISTRACIJE PDVOBVEZNIKA ( Augustin Mišić, dipl.oec.)

- Je li UNO postupa na nezakonit način ako ne dozvoljava registraciju u sustav PDV prije nego što obveznik osigura dokaz da će ostvariti oporezivi promet preko 50.000,00KM i kakve su posljedice takvog postupanja?

VI. NOVO:- PODNOŠENJA PDV PRIJAVE UZ UPOTREBU KVALIFICIRANOG ELEKTRONSKOG POTPISA – (Dr.sc. Milica Vidović, Središnji ured UNO- Banja Luka )

- Obrazloženje postupka izdavanja kvalificiranih potvrda fizičkim osoba zaposlenim u pravnoj osobi
- Obrazloženje postupak izdavanja kvalificiranih potvrda fizičkim osobama
- Primjena korisničkog uputstva za elektronsko poslovanje sa UIO sl. glasnik BIH broj 40/23 od 2.6.23
- Dostavljanje ugovora o korištenju IS za elektronske usluge sa UIO i
- Prijava zastupnika za podnošenje PDV prijava.

VI.- ODGOVORI NA PITANJA SUDIONIKA
- Organizator će pripremiti i prezentirati odgovore na pisane upite polaznika, u okviru sadržaja seminara, koje primi do 23.06.2023. godine.

Predavači:

Prof.dr.sc. Vinko Belak; Dr.dc, željko Bošnjak, Milenko Margeta, dipl.oec. - inspektor PU FBiH; , Augustin Mišić, dipl. oec.;

UPLATE:

  • Naknada za seminar uplaćuje se na:
  • FIRCON d.o.o. Mostar, transakcijski računi:
  • 3381002201671975 – kod Unicredit Bank d.d. Mostar
  • 3060010000794933 – kod Addiko Bank d.d. Mostar

PRIJAVE I INFORMACIJE:

Naručite seminar


80,00 KM:
  • Video seminar
Naruči
pitanja i odgovori

Što je to korisnički profil?

Korisnički profil je zamišljen kao jednostavan prikaz naručenih seminara, izdanja, kao i Vaših KPE bodova koje ste ostvarili na našim seminarima, Također prikazuje Vaše osobne podatke koje ste naveli u prijavi, na osnovu kojih će se evidentirati video seminari i izdavati računi za sve usluge koje nudimo preko naše Web stranice.
KPE bodovi se evidentiraju isključivo onda kada račun za seminar bude uplaćen.

Šta su notifikacije?

Notifikacije prikazuju status narudžbi Vaših seminara i izdanja, prikazuju:
- Datum zaprimanja narudžbe za seimnar ili izdanje
- Status i datum slanja računa
- Status i datum evidencije KPE bodova

Moji seminari

Oni su prikaz svih seminara koje ste naručili. Također možete vidjeti status računa za naručeni seminar:
- Naziv seminara označen ZELENOM BOJOM predstavlja plaćeni seminar i evidentirane KPE bodove.
- Naziv seminara označen NARANČASTOM BOJOM predstavlja račun koji je poslan, ali još nije plaćen.

Ažuriranje stanja računa može trajati nadulje 48 sati nakon izvršene uplate.

Općenito o korisničkom profilu

Registracija korisničkog profila je neophodan korak za korisnike naših online usluga, bilo da se radi o video seminarima ili elektronskim izdanjima. Svi oni koji su se proijavili na jedan od naših video seminara u 2021. godini već imaju kreiran korisnički profil.  Svi registrirani korisnici će na e-mail dobiti korisničko ime i šifru koja je potrebna za pristup našim online uslugama.

Ako niste certificirani računovođa - broj licence nije neophodan za registraciju profila.

Što su moja izdanja?

Oni su prikaz svih izdanja koje ste naručili. Također možete vidjeti status računa za naručeno izdanje:
- Naziv izdanja označen ZELENOM BOJOM predstavlja plaćeni račun.
- Naziv izdanja označen NARANČASTOM BOJOM predstavlja račun koji je poslan, ali još nije plaćen.

Ako ste pretplatnik našeg elektronskog/tiskanog izdanja časopisa, molimo Vas da ponovno uradite narudžbu. Nakon toga ćemo izvršiti ažuriranje statusa narudžbe.

Ažuriranje stanja računa može trajati nadulje dva radna dana nakon izvršene uplate.