GODIŠNJI OBRAČUN ZA 2022. GODINU

Vrsta seminara:

Video seminar

GODIŠNJI OBRAČUN ZA 2022. GODINU Ikonica vrijeme
Neograničen broj pregleda
Dostupnost 2 godine
Mogućnost preuzimanja seminara

Cilj seminara:

Polaznicima seminara prezentirati informacije da na zakonit način sastave i podnesu financijske izvještaje i druge propisane obrasce za 2022. godinu.

PROGRAM SEMINARA

I. GODIŠNJI OBRAČUN ZA 2022. GODINU - (Doc.dr.sc. Željko Bošnjak, Dr.sc. Dragan Gabrić, Augustin mišić, dipl.oec.)

1. Financijski izvještaji i drugi propisani obrasci godišnjeg obračuna za 2022. godinu
Obveznici, obrasci i rokovi za podnošenje godišnjeg obračuna
Prezentiranje financijskih izvještaja
Godišnji izvještaj o poslovanju 
Obveznici i rokovi predaje godišnjeg izvještaja o poslovanju
Obračun i obrasci članarina i naknada, te posebni statistički obrasci

2. Sastavljanje i prezentiranje bilance uspjeha (izvještaja o ukupnom rezultatu razdoblja)
Obračun i utvrđivanje financijskog rezultata za 2022. godinu
Prezentiranje bilance uspjeha prema zahtjevima MRS 1 i MSFI za MSS
Sastavljanje bilance uspjeha za mala, srednja i velika poduzeća u Federaciji BiH
Sastavljanje bilance uspjeha za mikro poduzeća u Federaciji BiH

3. Sastavljanje i prezentiranje bilance stanja (izvještaja o financijskom položaju na kraju razdoblja)
Prezentiranje bilance stanja prema zahtjevima MRS 1 i MSFI za MSS
Sastavljanje bilance stanja za mala, srednja i velika poduzeća u Federaciji BiH
Sastavljanje bilance stanja za mikro poduzeća u Federaciji BiH

4. Sastavljanje i prezentiranje izvještaja o novčanim (gotovinskim) tokovima
Svrha i sadržaj propisanih obrazaca izvještaja o novčanim tokovima
Sastavljanje izvještaja o novčanim tokovima prema izravnoj vs. prema neizravnoj metodi

5. Sastavljanje i prezentiranje izvještaja o promjenama na kapitalu

6. Sastavljanje i prezentiranje bilješki uz financijske izvještaje
Osnovna struktura i zahtjevi iz MRS-a 1 – Prezentiranje financijskih izvještaja
Osnovna struktura i zahtjevi iz MSFI za MSS (Odjeljak 8)
Osnovna načela i izjave u bilješkama uz financijske izvještaje
Prikaz i analiza moguće strukture bilješki uz financijske izvještaje

7. Godišnji obračun udruga i neprofitnih organizacija
Financijsko izvještavanje udruga i neprofitnih organizacija u Federaciji BiH
Utvrđivanje poreza na dobit kod udruga i neprofitnih organizacija

8. Obračun i uplata naknada i članarina
Obračun naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma
Članarina turističkoj zajednici (obrazac TZ)
Opća i posebne vodne naknade (obrazac-OVN)
Članarine komorama
Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (Obrazac ZS)
Naknada za rehabilitaciju, osposobljavanje i upošljavanje osoba s invaliditetom


II. Predaja financijskih izvještaja i kontrola obrazaca financijskih izvještaja za 2022. godinu od strane FIA-e – ( Irma Borovac, , Edin Kurtović, FIA Rukovoditelj sektora za IKT
preuzimanje predložaka sa web stranice FIA-e
popunjavanje predložaka, najčešće greške i dileme,
kontrola financijskih izvještaja
novi način dostavljanja elektronske verzije izvještaja u FIA-u.

III. KONAČAN OBRAČUN TROŠKOVA PLAĆE I NAČIN IZVJEŠTAVANJA ZA 2022. GODINU (Augustin Mišić, dipl. oec.)
Identificiranje troška plaće i razgraničenje od ostalih naknada iz radnog odnosa
Zbog čega je važno provesti navedeni postupak?
Kontrola obračuna plaća tijekom 2022. godine
Značaj izvještavanja o obračunanom trošku plaće i forma izvještaja
Ispravak pogrešaka u obračunu tijekom 2022.godine
Postupanje u slučaju kad trošak plaće utvrdi ovlašteni organ (PU, Sud,..)
Prikaz praktičnih (različitih)primjera obračuna troška plaće i način izvještavanja

IV. NOVI PROPISI I AKTUALNE INFORMACIJE (Augustin Mišić, dipl.oec.)
osvrt i komentar novih propisa iz oblasti računovodstva, poreza i financija koji su u primjeni od 01.01.2023. godine i aktualne informacije za računovodstvenu i revizijsku profesiju

V. PITANJA SUDIONIKA (svi predavači)

- Na seminaru će biti raspravljena pitanja koja su pristigla u ured Fircon u razdoblju do prezentacije seminara, a odnose se na predložene teme.

SEMINARSKI MATERIJAL:

- Prezentacijski materijal

- Poklon sudionicima seminara - Knjiga: Godišnji obračun za 2022 godinu (350. str) - elektronsko izdanje

Predavači:

- Doc. dr. sc. Željko Bošnjak - Dr.sc. Dragan Gabrić - Augustin Mišić, dipl.oec, - Irma Borovac, Direktorica FIA-e - Edin Kurtović, FIA Rukovoditelj sektora za IKT

UPLATE:

  • Naknada za seminar uplaćuje se na:
  • FIRCON d.o.o. Mostar, transakcijski računi:
  • 3381002201671975 – kod Unicredit Bank d.d. Mostar
  • 3060010000794933 – kod Addiko Bank d.d. Mostar

PRIJAVE I INFORMACIJE:

Naručite seminar


80,00 KM:
  • Video seminar
Naruči
pitanja i odgovori

Što je to korisnički profil?

Korisnički profil je zamišljen kao jednostavan prikaz naručenih seminara, izdanja, kao i Vaših KPE bodova koje ste ostvarili na našim seminarima, Također prikazuje Vaše osobne podatke koje ste naveli u prijavi, na osnovu kojih će se evidentirati video seminari i izdavati računi za sve usluge koje nudimo preko naše Web stranice.
KPE bodovi se evidentiraju isključivo onda kada račun za seminar bude uplaćen.

Šta su notifikacije?

Notifikacije prikazuju status narudžbi Vaših seminara i izdanja, prikazuju:
- Datum zaprimanja narudžbe za seimnar ili izdanje
- Status i datum slanja računa
- Status i datum evidencije KPE bodova

Moji seminari

Oni su prikaz svih seminara koje ste naručili. Također možete vidjeti status računa za naručeni seminar:
- Naziv seminara označen ZELENOM BOJOM predstavlja plaćeni seminar i evidentirane KPE bodove.
- Naziv seminara označen NARANČASTOM BOJOM predstavlja račun koji je poslan, ali još nije plaćen.

Ažuriranje stanja računa može trajati nadulje 48 sati nakon izvršene uplate.

Općenito o korisničkom profilu

Registracija korisničkog profila je neophodan korak za korisnike naših online usluga, bilo da se radi o video seminarima ili elektronskim izdanjima. Svi oni koji su se proijavili na jedan od naših video seminara u 2021. godini već imaju kreiran korisnički profil.  Svi registrirani korisnici će na e-mail dobiti korisničko ime i šifru koja je potrebna za pristup našim online uslugama.

Ako niste certificirani računovođa - broj licence nije neophodan za registraciju profila.

Što su moja izdanja?

Oni su prikaz svih izdanja koje ste naručili. Također možete vidjeti status računa za naručeno izdanje:
- Naziv izdanja označen ZELENOM BOJOM predstavlja plaćeni račun.
- Naziv izdanja označen NARANČASTOM BOJOM predstavlja račun koji je poslan, ali još nije plaćen.

Ako ste pretplatnik našeg elektronskog/tiskanog izdanja časopisa, molimo Vas da ponovno uradite narudžbu. Nakon toga ćemo izvršiti ažuriranje statusa narudžbe.

Ažuriranje stanja računa može trajati nadulje dva radna dana nakon izvršene uplate.