GODIŠNJE POREZNE PRIJAVE ZA 2020. GODINU

Vrsta seminara:

Video seminar

GODIŠNJE POREZNE PRIJAVE  ZA 2020. GODINU Ikonica vrijeme
Neograničen broj pregleda
Dostupnost 2 godine
Mogućnost preuzimanja seminara

Cilj seminara:

Polaznicima seminara prenijeti znanja koja će im pomoći da pravilno sastave godišnje porezne prijave- prijavu poreza na dobit i godišnju prijavu poreza na dohodak i da poduzmu sve postupke koji prate podnošenje godišnjih poreznih prijava. Poseban osvrt će biti na raspravu pitanja vezanih za dostavljanje poreznih prijava propisanih pravilnikom o porezu na dobit, koje se od siječnja 2021. godine dostavljaju isključivo elektronskim putem.

I -  RASPRAVA OTVORENIH PITANJA VEZANIH ZA GODIŠNJU PRIJAVU  POREZA NA DOHODAK ZA 2020. GODINU- Augustin Mišić,

- Pravni temelj, postupak i dokumentacija koje treba provesti i osigurati u cilju zakonitog podnošenje godišnje prijave poreza na dohodak.
- Analiza slučajeva i transakcija koje nisu regulirane propisima a od značaja su za utvrđivanje konačne obveze poreza na dohodak za 2020?
- Kakav je utjecaj subvencija ostvarenih temeljem COVID-a na godišnji iznos poreza na dohodak?

II -   POREZNI POTICAJI I TRANSAKCIJE VEZANE ZA UTVRĐIVANJE IZNOSA POREZA I AKONTACIJE POREZA NA DOBIT - Osvrta na otvorena pitanja iz perspektive PU i FMF- Mario Tolić, dipl.oec. šef. Inspekcije KPUHB

1. POREZNI POTICAJI- NAČIN I UVJETI KORIŠTENJA
- Prezentacija aktualnih stavova FMF i porezne uprave po pitanju korištenja poreznih poticaja s posebnim naglaskom na utjecaj subvencija isplaćenih temeljem COVID-a na korištenje poreznih poticaja.
2.  ISPLATA IZ DOBITI – UVJETI ZA ISPLATU I OGRANIČENJA KOJA NAMEĆU POREZNI PROPISI I BANKE
Prikaz i obrazloženje zakonskih ograničenja kod isplate dobiti i osvrt na praksu banaka koje uvode dodatne restrikcije kod isplate dobiti.
3. PROMJENA AKONTACIJE POREZA NA DOBIT
- Koji su uvjeti i postupak za izmjenu akontacije poreza na dobit i kakav je utjecaj  COVID zakona na obračun i plaćanje akontacije za 2020. i 2021. godinu.
4. IZMJENA PRIJAVE POREZA NA DOBIT
- Uvjeti i postupak izmjene prijave poreza na dobit.

III-KOREKTIVNE STAVKE POREZNE BILANCE- - Dr. sc. Željko Bošnjak,

1.  KAPITALNI DOBICI I GUBICI I NJIHOV UTJECAJ  NA POREZNU OSNOVICU I AKUMULIRANU DOBIT
2.„TRAJNO“ POREZNO NEPRIZNATI RASHODI:

- reprezentacija, donacije i sponzorstva
- rashodi koji nisu u vezi s ostvarivanjem dobiti
- „istanjena kapitalizacija“ – na koga se odnosi i kako se izračunava?
- porezno nepriznati rashodi iz transakcija s povezanim osobama
- nedokumentirani, nepravilno iskazani i drugi porezno nepriznati rashodi
3.  POREZNI TRETMAN AMORTIZACIJE:
- zašto mogu nastati oporezive privremene razlike po osnovi amortizacije i kad se ne prikazuju u poreznoj bilanci?
- amortizacija koja se smatra porezno nepriznatim rashodom
4. PRIVREMENO NEPRIZNATI RASHODI:
- otpisi i vrijednosna usklađenja potraživanja:
-    kad se rashodi po ovoj osnovi tretiraju kao „stalne“, a kad kao „privremene“ razlike?
-    kakav je porezni tretman „očekivanih kreditnih gubitaka“ prema MSFI 9?
- rezerviranja za buduće rashode i obveze: privremena ili „stalna“ razlika?
- umanjenja vrijednosti zaliha i dugotrajne imovine
-  (ne)iskazivanje poreznih učinaka odbitnih privremenih razlika kao porezne imovine u bilanci stanja
5. POREZNI GUBICI:
- popunjavanje obrasca PG-809 u slučaju iskazanog poreznog gubitka
- (ne)iskazivanje poreznih učinaka neiskorištenih poreznih gubitaka kao „porezne imovine“ u bilanci stanja
6. RASPORED DOBITI I POKRIĆE GUBITKA
- redoslijed rasporeda neto dobiti – ima li pokriće gubitka prioritet kod rasporeda dobiti?
- iz kojih se još izvora može pokriti poslovni gubitak?
- namjena zakonskih rezervi – uvjeti za povećanje temeljnog kapitala iz rezervi
- ograničenja isplate dijela dobiti raspoređene vlasnicima
- isplata dividendi / udjela u dobiti u naravi (nekretninama)

IV- UVJETI I NAČIN PROVOĐENJA POSEBNIH POREZNIH INSTITUTA IZ ZAKONA O POREZU NA DOBIT – Augustin Mišić, dipl.oec

1. POREZNI KREDIT : Uvjeti i način korištenja poreza plaćenog u inozemstvu od poslovanja pravnih osoba iz FBiH!
2. IZBJEGAVANJE DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA:- Zakonito korištenje  ovog instituta /prikaz pogrešnih postupanja!
3. POVEZANE OSOBE: Koje su dodatne obveze i koje godišnje izvještaje trebaju podnijeti povezane osobe temeljem transakcija koje se obavljaju između povezanih osoba?

V-  OBVEZA ELEKTRONSKOG DOSTAVLJANJA POREZNIH PRIJAVA U 2021. GODINI

1. PRIKAZ POSTUPKA DOSTAVLJANJA ELEKTRONSKIH PRIJAVA IZ PERSPEKTIVE POREZNOG OBVEZNIKA- Danijel Miljko, voditelj ERP SUSTAVA

- obrazloženje pitanje vezanih za prihvat i obradu poreznih prijava iz perspektive PU
1. Prednosti korištenja  nPIS aplikacije i online podnošenja obrazaca
2. Potrebni  preduvjeti i postavke računara  za ispravan rad nPIS-a
3. Preuzimanje i instalacija sigurnosnih certifikata
4. Kako podnijeti poreznu bilancu te prijavu poreza na dobit
5. Kako podnijeti ostale obrasce te uvesti ih iz eksternih aplikacija
6. Korištenje pomoćnih aplikacija PUF (DOBITKO, GIPKO I MIP 1023)
2. OBRAZLOŽENJE PITANJE VEZANIH ZA PRIHVAT I OBRADU POREZNIH PRIJAVA IZ PERSPEKTIVE PU- Mario Tolić, dipl.oec.
1) Na koji način se pristupa korištenju usluga interneta sustavu PUFBiH?
2) Tko može pristupiti korištenju ovih usluga?
3) Koja je razlika između podataka koji popunjavaju porezni obveznik ili obveznik uplate doprinosa i knjigovodstveni servis odnosno osnovni subjekt s poslovnim jedinicama?
4) Koje su najčešće pogreške koje se događaju obveznicima pri pokušaju pristupa?
5) Zbog čega ista osoba ne može popunjavati podatke i za poreznog obveznika i za knjigovodstveni servis?
6) Kako dodati ili odjaviti novu osobu koja ima pristup uslugama interneta sustavu PUFBiH?
7) Mogu li porezni obveznici koristiti svoju aplikaciju prilikom podnošenja prijava?
8) Na koji način prijave podnose porezni obveznici koji nemaju svoju aplikaciju?
9) Koju prijavu porezni obveznici moraju prvu unijeti da bi uopće nastavili podnošenja prijava do kraja?
10) Moraju li porezni obveznici nakon uspješnog unosa prijave donijeti u nadležnu poreznu ispostavu originale zbog potpisa odgovorne osobe i pečata?
11) Što učiniti ako se nakon snimljene prijave uoči pogreška? Kako je ispraviti?
12) Mogu li osim pravnih osoba i poduzetnici (fizičke osobe) koristiti ovaj način predaje?

VI-  RASPRAVA I ODGOVOR NA PITANJA VEZANA ZA TEME SEMINARA.


VII– AKTUALNOSTI


Predavači:

Dr.sc. Željko Bošnjak, Mario Tolić, dipl.oec- ŽPU Livno, Augustin Mišić dipl.oec, Danijel Miljko.

UPLATE:

  • Naknada za seminar uplaćuje se na:
  • FIRCON d.o.o. Mostar, transakcijski računi:
  • 3381002201671975 – kod Unicredit Bank d.d. Mostar
  • 3060010000794933 – kod Addiko Bank d.d. Mostar

PRIJAVE I INFORMACIJE:

Naručite seminar


80,00 KM:
  • Video seminar
Naruči
pitanja i odgovori

Što je to korisnički profil?

Korisnički profil je zamišljen kao jednostavan prikaz naručenih seminara, izdanja, kao i Vaših KPE bodova koje ste ostvarili na našim seminarima, Također prikazuje Vaše osobne podatke koje ste naveli u prijavi, na osnovu kojih će se evidentirati video seminari i izdavati računi za sve usluge koje nudimo preko naše Web stranice.
KPE bodovi se evidentiraju isključivo onda kada račun za seminar bude uplaćen.

Šta su notifikacije?

Notifikacije prikazuju status narudžbi Vaših seminara i izdanja, prikazuju:
- Datum zaprimanja narudžbe za seimnar ili izdanje
- Status i datum slanja računa
- Status i datum evidencije KPE bodova

Moji seminari

Oni su prikaz svih seminara koje ste naručili. Također možete vidjeti status računa za naručeni seminar:
- Naziv seminara označen ZELENOM BOJOM predstavlja plaćeni seminar i evidentirane KPE bodove.
- Naziv seminara označen NARANČASTOM BOJOM predstavlja račun koji je poslan, ali još nije plaćen.

Ažuriranje stanja računa može trajati nadulje 48 sati nakon izvršene uplate.

Općenito o korisničkom profilu

Registracija korisničkog profila je neophodan korak za korisnike naših online usluga, bilo da se radi o video seminarima ili elektronskim izdanjima. Svi oni koji su se proijavili na jedan od naših video seminara u 2021. godini već imaju kreiran korisnički profil.  Svi registrirani korisnici će na e-mail dobiti korisničko ime i šifru koja je potrebna za pristup našim online uslugama.

Ako niste certificirani računovođa - broj licence nije neophodan za registraciju profila.

Što su moja izdanja?

Oni su prikaz svih izdanja koje ste naručili. Također možete vidjeti status računa za naručeno izdanje:
- Naziv izdanja označen ZELENOM BOJOM predstavlja plaćeni račun.
- Naziv izdanja označen NARANČASTOM BOJOM predstavlja račun koji je poslan, ali još nije plaćen.

Ako ste pretplatnik našeg elektronskog/tiskanog izdanja časopisa, molimo Vas da ponovno uradite narudžbu. Nakon toga ćemo izvršiti ažuriranje statusa narudžbe.

Ažuriranje stanja računa može trajati nadulje dva radna dana nakon izvršene uplate.