DOHODAK OD NESAMOSTALNE DJELATNOSTI, RAČUNOVODSTVO ULAGANJA I PDV

Vrsta seminara:

Video seminar

DOHODAK OD NESAMOSTALNE DJELATNOSTI, RAČUNOVODSTVO ULAGANJA I PDV Ikonica vrijeme
Neograničen broj pregleda
Dostupnost 2 godine
Mogućnost preuzimanja seminara

Cilj seminara:

1. Polaznici seminara će dobiti obrazloženja otvorenih pitanja vezanih za utvrđivanje, obračun, izvještavanje i plaćanje poreza na dohodak od nesamostalne djelatnosti. 2.Polaznicima seminara će se ponuditi obrazloženja o knjigovodstvenom evidentiranju ulaganja u pridružene subjekta po modelu troška i modelu fer vrijednosti. 3.Polaznici seminara će dobiti obrazloženja nekih od aktualnih pitanja obračuna PDV iz perspektive kontrolnih organa UNO.

PROGRAM SEMINARA

I- DOHODAK OD NESAMOSTALNE DJELATNOSTI- Rasprava otvorenih pitanja utvrđivanja, obračuna, plaćanja i izvještavanja)- Augustin Mišić , dipl.oec.
1. DEFINIRANJE NESAMOSTALNE DJELATNOSTI
- Što se smatra nesamostalnom djelatnošću?
- Kakvo je postupanje porezne uprave po pitanju definiranja nesamostalne djelatnosti i koji su porezni učinci „pogrešnog” postupanja?
2. UTVRĐIVANJE DOHOTKA OD NESAMOSTALNE DJELATNOSTI
- Zbog čega je važno klasificiranje dohotka (prihoda) od nesamostalne djelatnosti?
- Je li dohodak od ne samostalne djelatnosti vezan za uposlenika, odnosno osobu koja ima zaključen ugovor o radu?
- Je li svaki prihod koji ostvari uposlenik od poslodavca predstavlja dohodak na koji se obračunava porez?
3. OBRAČUN I NAPLATA POREZA NA DOHODKA OD NESAMOSTALNE DJELATNOSTI
- Je li postoje razlike u obračunu poreza na dohodak na prihode ostvarene od nesamostalne djelatnosti i u čemu se ogleda razlika u obračunu poreza na dohodak i doprinosa?
- Prikaz primjera i obrazloženja :
1. Obračuna i naplata poreza na dohodak od nesamostalne djelatnosti temeljem ugovora o radu (obračuna poreza na dohodak od nesamostalne djelatnosti u slučaju kad je uposlenik dostavio poreznu karticu poslodavcu i kad nije dostavio poreznu karticu)
2. Obračuna poreza na dohodak od nesamostalne djelatnosti u slučaju kad uposlenik ima prebivalište na području republike srpske i/ili Brčko distrikta a koji ostvaruje dohodak od nesamostalne djelatnosti kod poslodavaca koji imaju sjedište na području Federacije.

3. Obračuna poreza na dohodak od nesamostalne djelatnosti u slučaju kad uposlenik ostvaruje plaću za rad koji u jednom mjesecu nije trajao dulje od 10 dana, odnosno 80 sati, a za koji isplaćeni dohodak ne iznosi više od 250,00 KM
4. Obračuna poreza na dohodak od nesamostalne djelatnosti za uposlene u diplomatskom ili konzularnom predstavništvu druge države,
5. Obračuna poreza na dohodak od nesamostalne djelatnosti za uposlene koji dohodak od nesamostalne djelatnosti ostvaruje izravno iz inozemstva
6. Obračun poreza na dohodak temeljem koristi temeljem:
- preuzimanje i izmirivanje obveze zaposlenika od strane poslodavca,
- korištenje nekretnine u vlasništvu društva od strane uposlenika bez naknade,
- korištenje vozila u privatne svrhe uposlenika,
- korištenja beskamatnih ili s kamatom nižom od tržišne kamate,
- manjkova imovine ukoliko se za iznos tih manjkova tereti osoba odgovorna za manjak,
4. PRIHODI KOJI NE ULAZE U DOHODAK OD NESAMOSTALNE DJELATNOSTI I KOJI NE PODLIJEŽU OPOREZIVANJU
1. Pravni temelj i način utvrđivanja prihoda koje uposlenik ostvari od poslodavca a na koje se ne obračunava porez na dohodak
- prikaz i obrazloženje pogrešnih postupanja i prakse porezne uprave.
2. Obračun poreza na dohodak na neoporezive naknade isplaćene uposleniku u iznosu većem od propisanog neoporezivog iznosa
5. POREZNE EVIDENCIJE I IZVJEŠTAVANJE O OBRAČUNANOM I PLAĆENOM POREZU NA DOHODAK OD NESAMOSTALNE DJELATNOSTI
1. Prikazi i obrazloženje primjera sastavljanja i podnošenja poreznih evidencija na propisanim obrascima: Obrazac OLP-1021; Obrazac MIP -1023; Obrazac PMIP – 1024 i Obrazac GIP-1022.
6. OBUSTAVE I UPLATE POREZA NA DOHODAK OD NESAMOSTALNE DJELATNOSTI
- mjesto i rok plaćanja poreza na dohodak od nesamostalne djelatnosti prema vrstama prihoda.

II- RAČUNOVODSTVO ULAGANJA U PRIDRUŽENE SUBJEKTE PO MODELU TROŠKA I MODELU FER VRIJEDNOSTI- prof. dr. Vinko Belak
1. Metode obračuna ulaganja u pridružena društva i sudjelujuće interese za korisnike MSFI-ja za MSS
2. Metode obračuna ulaganja u pridružena društva i sudjelujuće interese za korisnike punih MSFI-ja
-Koji izvještajni subjekti korisnici punih MSFI-ja ne moraju primijeniti metodu udjela?
3. Primjena modela troška za obračun ulaganja u pridružene subjekte
- Tko ima pravo primjenjivati model troška u svojim primarnim izvještajima?
- Početno ulaganje u pridružene subjekte prema metodi troška kod korisnika MSFI-ja za MSS
- Priznavanje dobiti kod ulagača ostvarene u njegovom pridruženom društvu po modelu troška
- Što ako pridruženo društvo ostvari gubitak u poslovanju?
- Smanjenje vrijednosti ulaganja u pridruženo društvo po modelu troška za korisnike MSFI-ja za MSS
4. Vrednovanje ulaganja u pridružene subjekte prema modelu fer vrijednosti kroz dobit i gubitak za korisnike MSFI-ja zs MSS

- Početno priznanje ulaganja po modelu fer vrijednosti kroz dobit i gubitak
- Naknadno vrednovanje ulaganja po modelu fer vrijednosti kroz dobit i gubitak
- Kako se procijenjuje fer vrijednost financijske imovine imovine?
- Priznavanje udjela u dobiti ostvarenoj kod pridruženog društva po modelu fer vrijednosti kroz dobit i gubitak
- Izbor modela mjerenja na početku za korisnike punih MSFI-ja
5. Početno mjerenje financijske imovine u modelu fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (FVOCI)
6. Naknadno mjerenje financijske imovine u modelu fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (FVOCI) za korisnike punih MSFI-ja
- Priznavanje prihoda od dividendi u modelu fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (FVOCI) za korisnike punih MSFI-ja
- Može li rezerva u kapitalu ići u minus ispod nabavne vrijednosti? Je li to objašnjeno u MSFI-ju 9?
- Što je s odgođenim porezom ako se dogodi gubitak zbog promjene fer vrijednosti vlasničkog instrumenta kroz OSD a prethodnog uvećanja kroz OSD niti odgođenog poreza koji se može umanjiti nije bilo?
- Mogu li se prebijati dobici i gubici s osnove promjene fer vrijednosti instrumenata kapitala po fer vrijednosti kroz OSD od različitih ulaganja?

III- PDV TEME - Dr. doc. Ante Džidić
1. Ispravka odbitka ulaznog PDV-a kod prodaje stalnih sredstava
- Jeli obveznik dužan izvršiti ispravku odbitka ulaznog PDV-a kod prodaje nedovršenih građevinskih objekata ispod cijene koštanja?
- Jeli obveznik dužan izvršiti ispravku odbitka ulaznog PDV-a kod prodaje opreme ispod nabavne vrijednosti?
2. Pravo na odbitak ulaznog PDV-a kod investicija u tijeku i nekretnina
- Ima li obveznik pravo na odbitak ulaznog PDV-a na usluge povezane s privremeno obustavljenim investicijama?
- Ima li obveznik pravo na odbitak ulaznog PDV-a za uređenje pratećih površina objekta u izgradnji?
- Ima li obveznik pravo na odbitak ulaznog PDV-a za nabavku apartmana namijenjenog izdavanju pod zakup?
- Ima li obvezni k pravo na odbitak ulaznog PDV-a za nabavku novosagrađenog stana u kojem se obavlja profesionalna djelatnost?
3. Odvjetničke usluge, nastanak porezne obveze i pravo na odbitak ulaznog PDV-a
- Kada nastaje porezna obveza kod pružanja odvjetničkih usluga?
- Ostvaruje li obveznik pravo na odbitak ulaznog PDV-a na odvjetničke usluge kod zastupanja društva u radnim sporovima?
- Ostvaruje li obveznik pravo na odbitak ulaznog PDV-a na odvjetničke usluge kod tužbi za naknadu štete
- Kako tumačiti jeli usluga odvjetnika u poslovne svrhe (domaća i strana praksa)?
- Kada ne postoji pravo odbitka ulaznog PDV-a na odvjetničke usluge pružene u poslovne svrhe?

V– AKTUALNE INFORMACIJE ZA RAČUNOVODSTVENU PROFESIJU- Augustin Mišić dipl.oec.

Predavači:

Prof.dr.sc. Vinko Belak; Augustin Mišić, dipl. oec.; Dr.sc. Ante Džidić, inspektor UNO;

UPLATE:

  • Naknada za seminar uplaćuje se na:
  • FIRCON d.o.o. Mostar, transakcijski računi:
  • 3381002201671975 – kod Unicredit Bank d.d. Mostar
  • 3060010000794933 – kod Addiko Bank d.d. Mostar

PRIJAVE I INFORMACIJE:

Naručite seminar


80,00 KM:
  • Video seminar
Naruči
pitanja i odgovori

Što je to korisnički profil?

Korisnički profil je zamišljen kao jednostavan prikaz naručenih seminara, izdanja, kao i Vaših KPE bodova koje ste ostvarili na našim seminarima, Također prikazuje Vaše osobne podatke koje ste naveli u prijavi, na osnovu kojih će se evidentirati video seminari i izdavati računi za sve usluge koje nudimo preko naše Web stranice.
KPE bodovi se evidentiraju isključivo onda kada račun za seminar bude uplaćen.

Šta su notifikacije?

Notifikacije prikazuju status narudžbi Vaših seminara i izdanja, prikazuju:
- Datum zaprimanja narudžbe za seimnar ili izdanje
- Status i datum slanja računa
- Status i datum evidencije KPE bodova

Moji seminari

Oni su prikaz svih seminara koje ste naručili. Također možete vidjeti status računa za naručeni seminar:
- Naziv seminara označen ZELENOM BOJOM predstavlja plaćeni seminar i evidentirane KPE bodove.
- Naziv seminara označen NARANČASTOM BOJOM predstavlja račun koji je poslan, ali još nije plaćen.

Ažuriranje stanja računa može trajati nadulje 48 sati nakon izvršene uplate.

Općenito o korisničkom profilu

Registracija korisničkog profila je neophodan korak za korisnike naših online usluga, bilo da se radi o video seminarima ili elektronskim izdanjima. Svi oni koji su se proijavili na jedan od naših video seminara u 2021. godini već imaju kreiran korisnički profil.  Svi registrirani korisnici će na e-mail dobiti korisničko ime i šifru koja je potrebna za pristup našim online uslugama.

Ako niste certificirani računovođa - broj licence nije neophodan za registraciju profila.

Što su moja izdanja?

Oni su prikaz svih izdanja koje ste naručili. Također možete vidjeti status računa za naručeno izdanje:
- Naziv izdanja označen ZELENOM BOJOM predstavlja plaćeni račun.
- Naziv izdanja označen NARANČASTOM BOJOM predstavlja račun koji je poslan, ali još nije plaćen.

Ako ste pretplatnik našeg elektronskog/tiskanog izdanja časopisa, molimo Vas da ponovno uradite narudžbu. Nakon toga ćemo izvršiti ažuriranje statusa narudžbe.

Ažuriranje stanja računa može trajati nadulje dva radna dana nakon izvršene uplate.