9/23 - Računovodstvo zajedničkih poslova, Provjera podnošenja poreznih prijava i aktualne izmjene PDV-a

Vrsta seminara:

Video seminar

Uživo seminar

9/23 - Računovodstvo zajedničkih poslova, Provjera podnošenja poreznih prijava i aktualne izmjene PDV-a Ikonica vrijeme
Neograničen broj pregleda
Dostupnost 2 godine
Mogućnost preuzimanja seminara

Cilj seminara:

Polaznicima seminara prenijeti znanja i informacije koja će im pomoći u rješavanju otvorenih pitanja primjene računovodstvenih i poreznih propisa.

MJESTO ODRŽAVANJA SEMINARA UŽIVO:

19.09. 2023. – MOSTAR, Hotel „MOSTAR“

Početak seminara je u 10 sati- (prijava, preuzimanje materijala od 9:15 sati )
 Video – seminar sa seminarskim materijalom dostupan je za korištenje zainteresiranima od 22.09. 2023. godine

PROGRAM SEMINARA

I- RAČUNOVODSTVO ZAJEDNIČKIH POSLOVA U KONTEKSTU POREZNIH I RAČUNOVODSTVENIH PROPISA (MSFI) U BIH - Prof.dr.sc. Vinko Belak
1. Zašto je važno računovodstvo zajedničkih poslova
2. Mjerodavni računovodstveni standardi za računovodstvo zajedničkih poslova
3. Razvrstavanje zajedničkih poslova na zajedničke pothvate i zajedničko upravljanje prema odredbama MSFI-ja 11 i Odjeljka 15 MSFI-ja za MSS
4. Razlike u računovodstvu ovisno o tome radi li se o zajedničkom pothvatu ili o zajedničkom upravljanju
5. Računovodstvo ulaganja u zajedničke pothvate kroz zajednički kontrolirani pravni subjekt. Jednoglasni pristanak svih strana koje dijele kontrolu. Izbor računovodstvene politike u zajednički kontroliranim subjektima.
6. Primjer knjiženja ulaganja u zajednički kontrolirani subjekt i obračuna rezultata ulaganja
7. Ulaganje u zajedničke poslove sa zajedničkim upravljanjem kad ne postoji zaseban zajednički kontrolirani poduzetnik koji je pravna osoba
8. Primjer obračuna i knjiženja ulaganja u zajednički posao kad nema zasebnog subjekta koji obavlja zajednički posao. Kako postupati ako dva ili više subjekata grade ili proizvode zajednički proizvod
9.Transakcije između pothvatnika i zajedničkog pothvata.

II- NOVINE I AKTUALNA PITANJA VEZANA ZA PDV U BIH-Diana Kvesić. Dipl.oec.
1. Izmjene i dopune zakona o PDV
- Što su donijele izmjene i dopune zakona o PDV
- Od kada se primjenjuju izmjene zakona o PDV i na koji način?
2. Registracija u sustav PDV- otvorena pitanja iz perspektive UNO
- Što su najčešće razlozi za odbitak zahtjeva za registraciju u sustav PDV i na koji način osigurati uvjete i dokaze kako bi se postupak registracije pravovremeno i zakonito proveo?
3. Odbitak ulaznog poreza nakon registracije u sustav PDV
- Što treba osigurati da obveznih ostvari pravo na odbitak ulaznog poreza za nabave koje su izvršene u svrhu pripreme i organizacije poslovanja?
- Koja su prava i obaveze PDV obveznika nakon registracije ?
- Kakav je položaj subjekata - neobveznika PDV-a?
- Pravni temelj za razmjerni odbitak ulaznog poreza?
- Utvrđivanje elemenata za razmjerni odbitak i utvrđivanje iznosa PDV koji se može odbiti?
4. Perspektiva zakona o PDV
- Što se može očekivati u smislu daljih izmjena PDV i jesu li izmjene zakona o PDV uvjet za provođenje integracijskih procesa ka EU?

III- PROVJERA PODNOŠENJA I ISPRAVNOSTI POREZNIH PRIJAVA IZRAVNIH POREZA I POSLJEDICE U SLUČAJU NE PODNOŠENJA ILI NEPRAVILNOG PODNOŠENJA POREZNIH PRIJAVA - Augustin Mišić, dipl.oec.
Pitanja za raspravu:
1. Kada se porezna prijava se smatra podnesenom?
2. Na koji način će inspektori izvršiti provjeru podnošenja i ispravnosti poreznih prijava?
3. Kako će postupiti inspektori PU u slučaju uočenih neispravnosti u podnošenju poreznih prijava i uplati poreznih obaveza?

VRSTE POREZNIH PRIJAVA PROPISANE ZAKONIMA O IZRAVNIM POREZIMA;- ROKOVI I FORME OBRAZACA ZA PODNOŠENJE POREZNIH PRIJAVA
1. Provjera prijava i obračuna poreza i doprinosa po osnovu nesamostalnog rada

Pravni temelj:- propisi koji reguliraju obvezu, formu i rok za podnošenje prijava i obračunu poreza i doprinosa po osnovu nesamostalnog rada
-provođenje postupka inspekcijskog nadzora i dokumentacije vezane za provjeru prijave i obračuna poreza i doprinosa po osnovu nesamostalnog rada,
-provjera obračuna poreza i doprinosa na koristi koje uposlenik ostvari od poslodavca i podnošenja prijave po ovom osnovu?
2. Provjera prijava i obračuna poreza i doprinosa po osnovu samostalnog rada
Pravni temelj:- propisi koji reguliraju obvezu, formu i rok za podnošenje prijava i obračunu poreza i doprinosa po osnovu samostalnog rada

- provođenje postupka inspekcijskog nadzora i dokumentacije vezane za provjeru podnošenja prijave i obračuna poreza i doprinosa po osnovu samostalnog rada
- provjera klasificiranja samostalne djelatnosti prema vrstama angažmana i provjera podnošenja prijava, obračuna poreza i doprinosa po vrstama samostalnog rada.
3. Provjera prijava i obračuna poreza na dobit
Pravni temelj:- propisi koji reguliraju obvezu, formu i rok za podnošenje prijava i obračunu poreza na dobit

- Provođenje postupka inspekcijskog nadzora i dokumentacije vezane za provjeru prijave i obračuna poreza na dobit,
- Transakcije koje su predmet kontrole kod obračuna poreza na dobit,
- Provjera prijava i obračuna poreza po odbitku,
- Provjera prijave i obračuna poreza na imovinu,
- Provjera prijave i obračuna ostalih poreza, naknada, članarina i taksi,

IV – RASPRAVA I ODGOVOR NA PITANJA VEZANA ZA TEME SEMINARA

V – AKTUALNE INFORMACIJE ZA RAČUNOVODSTVENU PROFESIJU

SEMINARSKI MATERIJAL:

- prezentacijski materijal i radni pribor (blok, olovka i fascikla) za polaznike seminara u živo

Predavači:

Prof.dr.sc. Vinko Belak, Diana Kvesic, dipl.oec.- UNO-Šef RC Mostar, i Augustin Mišić, dipl. oec. ,

UPLATE:

  • Naknada za seminar uplaćuje se na:
  • FIRCON d.o.o. Mostar, transakcijski računi:
  • 3381002201671975 – kod Unicredit Bank d.d. Mostar
  • 3060010000794933 – kod Addiko Bank d.d. Mostar

PRIJAVE I INFORMACIJE:

Naručite seminar


80,00 KM:
  • Video seminar
100,00 KM:
  • Seminar uživo
120,00 KM:
  • Seminar uživo + video
Naruči
pitanja i odgovori

Što je to korisnički profil?

Korisnički profil je zamišljen kao jednostavan prikaz naručenih seminara, izdanja, kao i Vaših KPE bodova koje ste ostvarili na našim seminarima, Također prikazuje Vaše osobne podatke koje ste naveli u prijavi, na osnovu kojih će se evidentirati video seminari i izdavati računi za sve usluge koje nudimo preko naše Web stranice.
KPE bodovi se evidentiraju isključivo onda kada račun za seminar bude uplaćen.

Šta su notifikacije?

Notifikacije prikazuju status narudžbi Vaših seminara i izdanja, prikazuju:
- Datum zaprimanja narudžbe za seimnar ili izdanje
- Status i datum slanja računa
- Status i datum evidencije KPE bodova

Moji seminari

Oni su prikaz svih seminara koje ste naručili. Također možete vidjeti status računa za naručeni seminar:
- Naziv seminara označen ZELENOM BOJOM predstavlja plaćeni seminar i evidentirane KPE bodove.
- Naziv seminara označen NARANČASTOM BOJOM predstavlja račun koji je poslan, ali još nije plaćen.

Ažuriranje stanja računa može trajati nadulje 48 sati nakon izvršene uplate.

Općenito o korisničkom profilu

Registracija korisničkog profila je neophodan korak za korisnike naših online usluga, bilo da se radi o video seminarima ili elektronskim izdanjima. Svi oni koji su se proijavili na jedan od naših video seminara u 2021. godini već imaju kreiran korisnički profil.  Svi registrirani korisnici će na e-mail dobiti korisničko ime i šifru koja je potrebna za pristup našim online uslugama.

Ako niste certificirani računovođa - broj licence nije neophodan za registraciju profila.

Što su moja izdanja?

Oni su prikaz svih izdanja koje ste naručili. Također možete vidjeti status računa za naručeno izdanje:
- Naziv izdanja označen ZELENOM BOJOM predstavlja plaćeni račun.
- Naziv izdanja označen NARANČASTOM BOJOM predstavlja račun koji je poslan, ali još nije plaćen.

Ako ste pretplatnik našeg elektronskog/tiskanog izdanja časopisa, molimo Vas da ponovno uradite narudžbu. Nakon toga ćemo izvršiti ažuriranje statusa narudžbe.

Ažuriranje stanja računa može trajati nadulje dva radna dana nakon izvršene uplate.