Prof.dr.sc. Vinko Belak: Profesionalno i financijsko računovodstvo

Prof.dr.sc. Vinko Belak: Profesionalno i financijsko računovodstvo

Cijena: 120KM

S A D R Ž A J

PRVI DIO: OSNOVE RAČUNOVODSTVA ZA PRIMJENU PROFESIONALNOG RAČUNOVODSTVA (55 str.)

1. RAČUNOVODSTVENI SUSTAV I NJEGOVA FUNKCIJA
1.1. Pojmovno određenje računovodstva
1.2. Formalizirano računovodstvo i zakonski okvir računovodstva u Federaciji BiH
1.3. Neformalizirana računovodstva
2. EKONOMSKO-FINANCIJSKI MODEL GOSPODARSKOG DRUŠTVA: PRIKAZ POMOĆU BILANCE STANJA, BILANCE USPJEHA I NOVČANIH TIJEKOVA
2.1. Terminološka određenja pojmova
2.2. Bilanca stanja kao osnovica ekonomsko-financijskog modela poduzeća
2.3. Utvrđivanje financijskog rezultata ekonomskih aktivnosti poduzeća pomoću bilance uspjeha
2.4. Izvještaj o novčanom tijeku
3. KNJIGOVODSTVENA KONTA I FORMIRANJE POSLOVNIH KNJIGA
3.1. Pojmovno određenje knjigovodstvenog konta
3.2. Objašnjenje pojmova «duguje» i «potražuje»
3.3. Osnovne tehnike upisivanja poslovnih promjena na knjigovodstvenim kontima
3.4. Salda na kontima
3.5. Kontni plan: formiranje kontnih razreda, njihova razrada i šifriranje
3.6. Poslovne knjige
DRUGI DIO: PROFESIONALNO FINANCIJSKO RAČUNOVODSTVO (835 str.)
4. RAZRED 0 – STALNA SREDSTVA I DUGOROČNI PLASMANI
4.1. Skupina konta 01 – Stalna nematerijalna sredstva
4.1.1. Konto 010 – Kapitalizirana ulaganja u razvoj (nematerijalna imovina stvorena unutar subjekta)
4.1.2. Nematerijalna imovina stečena od drugih
4.1.3. Konto 012 – Goodwill
4.1.4. Konto 013 – Ulaganja na tuđim stalnim sredstvima
4.1.5. Konto 014 – Ostala nematerijalna sredstva
4.1.6. Konto 015 – Nematerijalna sredstva u pripremi
4.1.7. Konto 017 – Predujmovi za stalna nematerijalna sredstva
4.2. Skupina konta 02 – Nekretnine, postrojenja i oprema
4.2.1. Pojmovno određenje nekretnina, postrojenja i opreme i računovodstveni tretman
4.2.2. Konto 020 – Zemljište
4.2.3. Konto 021 – Građevinski objekti
4.2.4. Konto 022 – Postrojenja i oprema
4.3. Skupina konta 03 – Investicijske nekretnine
4.3.1. Definiranje ulaganja u nekretnine (investicijske nekretnine)
4.3.2. Početno i naknadno priznavanje ulaganja u nekretnine
4.3.3. Mjerenje investicijskih nekretnina nakon početnog priznavanja
4.3.4. Konto 030 – Ulaganje u vlastito zemljište
4.3.5. Konto 031 – Ulaganje u unajmljeno zemljište i konto 033 – Ulaganja u unajmljene građevine (koji su klasificirani kao «investicijske nekretnine»)
4.3.6. Konto 032 – Ulaganja u vlastite građevine (po modelu troška nabave)
4.3.7. Reklasifikacija ulaganja u nekretnine (investicijskih nekretnina) – prijenosi na ulaganja u nekretnine ili s njih
4.4. Skupina konta 04 – Biološka sredstva
4.4.1. Najvažnije razlike između računovodstva bioloških sredstava i klasičnog računovodstva proizvodnje
4.4.2. Priznavanje i mjerenje bioloških sredstava prema MSFI i MSFI za MSS
4.4.3. Konto 040 – Šume
4.4.4. Konto 041 – Višegodišnji nasadi
4.4.5. Konto 042 – Osnovno stado
4.4.6. Ulaganja u jednogodišnju biljnu proizvodnju
4.5. Imovina u najmu – imovina s pravom korištenja – MSFI 16
4.5.1. Definicija imovine s pravom korištenja i mjerodavni računovodstveni standardi
4.5.2. Izbor konta za knjiženje operativnog najma kod najmoprimca prema MSFI 16
4.5.3. Definicija sporazuma o najmu koji se prikazuje u bilanci stanja najmoprimca i razdvajanje komponenti sporazuma
4.5.4. Najmovi koji su izuzeti od primjene MSFI 16
4.5.5. Najmovi na koje subjekt (iako može) ne mora primjenjivati MSFI 16
4.5.6. Definicija imovine male vrijednosti
4.5.7. Moguće modifikacije ugovora o najmu
4.5.8. Sporazumi o pravu korištenja određene imovine koji imaju neodređeno trajanje jer se automatski produžavaju ako ih jedna strana ili obje strane ne otkažu
4.5.9. Računanje sadašnje vrijednosti imovine i obveza po osnovi operativnog najma koja se prikazuje u bilanci stanja najmoprimca, početno priznavanje imovine i knjiženje otplata najma
4.6. Skupina konta 06 – Dugoročni financijski plasmani
4.6.1. Definiranje dugoročnih financijskih plasmana i njihovog rasporeda po kontima
4.6.2. Konto 060 – Učešće u kapitalu povezanih pravnih osoba
4.6.3. Konto 061 – Učešća u kapitalu drugih pravnih osoba
4.6.4. Konto 062 – Dugoročni krediti dani povezanim pravnim osobama
4.6.5. Konto 063 – Dugoročni krediti dani u zemlji
4.6.6. Konto 064 – Dugoročni krediti dani u inozemstvo
4.6.7. Konto 065 – Financijska sredstva raspoloživa za prodaju (uključuje financijsku imovinu po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit)
4.6.8. Konto 066 – Financijska sredstva koja se drže do dospijeća (financijska imovina koja se vodi po amortiziranom trošku)
4.6.9. Konto 068 – Ostali dugoročni financijski plasmani
4.7. Skupina konta 07 – Druga dugoročna potraživanja
4.7.1. Konto 0710 – Dugoročna potraživanja po osnovi prodaje na kredit u zemlji
4.7.2. Konto 0791 – Ispravak (umanjenje) vrijednosti dugoročnih potraživanja po osnovi prodaje na kredit
4.7.3. Konto 0720 – Potraživanja iz financijskog najma (lizinga)
4.7.4. Konto 0792 – Ispravak vrijednosti potraživanja za prodaju po ugovorima o financijskom najmu
4.8. Skupina konta 09 – Odgođena porezna sredstva i dugoročna razgraničenja
4.8.1. Konto 090 – Odgođena porezna sredstva
4.8.2. Konto 091 – Unaprijed plaćeni troškovi i konto 098 – Ostala dugoročna razgraničenja
5. RAZRED 1 – ZALIHE I SREDSTVA NAMIJENJENA PRODAJI
5.1. Sirovine i materijal, rezervni dijelovi i sitan inventar
5.1.1. Pojmovno određenje zaliha sirovina i materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara i mjerodavni računovodstveni standardi i porezni propisi
5.1.2. Vrednovanje zaliha sirovina i materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara
5.1.3. Konto 100 – Obračun troška nabave
5.1.4. Konto 1010 – Sirovine i materijal u skladištu
5.1.5. Praćenje stanja i kretanja sirovina i materijala u skladištu
5.1.6. Konto 1011 – Sirovine i materijal u doradi, obradi i na putu
5.1.7. Konto 102 – Rezervni dijelovi
5.1.8. Konto 103 – Auto-gume i ambalaža
5.1.9. Konto 104 – Alat i sitan inventar
5.1.10. Konto 108 – Odstupanje od cijena
5.1.11. Konto 109 – Ispravak vrijednosti zaliha sirovina i materijala, rezervnih dijelova, alata i sitnog inventara
5.2. Skupina konta 11 – Proizvodnja u tijeku, poluproizvodi i nedovršene usluge
5.2.1. Konto 110 – Proizvodnja u tijeku – nedovršeni proizvodi
5.2.2. Konto 112 – Proizvodnja kod kooperanata
5.2.3. Konto 113 – Obustavljena proizvodnja
5.2.4. Konto 114 – Poluproizvodi u doradi i obradi
5.2.5. Konto 115 – Nedovršene usluge
5.2.6. Konto 118 – Odstupanje od cijena
5.2.7. Konto 119 – Ispravak vrijednosti nedovršene proizvodnje
5.3. Skupina konta 12 – Gotovi proizvodi
5.3.1. Konto 120 – Proizvodi u skladištu
5.3.2. Konto 121 – Proizvodi u maloprodajnim objektima
5.3.3. Konto 124 – Proizvodi u komisiji i konsignaciji
5.3.4. Konto 125 – Proizvodi izvan uporabe
5.3.5. Konto 126 – Proizvodi u obradi i doradi
5.3.6. Konto 128 – Odstupanje od cijena
5.3.7. Konto 129 – Ispravak vrijednosti proizvoda
5.4. Skupina konta 13 – Roba
5.4.1. Konto 130 – Obračun troška nabave robe
5.4.2. Konto 131 – Nekretnine nabavljene radi dalje prodaje
5.4.3. Konto 132 – Roba u prodaji na veliko
5.4.4. Konto 133 – Roba u maloprodajnim objektima
5.4.5. Konto 134 – Roba u tranzitu, komisiji i konsignaciji
5.4.6. Konto 135 – Roba na putu
5.4.7. Konto 136 – Roba u doradi i obradi
5.4.8. Konto 139 – Ispravak vrijednosti robe
5.5. Tehnike i metode obračuna utroška zaliha
5.5.1. Tehnike mjerenja troška i metode troška koje se prema MRS-u 2 primjenjuju pri obračunu utroška zaliha
5.5.2. Primjena metode prosječne nabavne cijene
5.6. Viškovi, manjkovi, rashodi i gubici na zalihama i ostaloj imovini
5.6.1. Mjerodavni propisi koji reguliraju viškove, manjkove, rashodovanja i gubitke na zalihama i ostaloj imovini
5.6.2. Konto 676 – Viškovi
5.6.3. Konto 576 – Manjkovi i konto 579 – Rashodovanja i gubici na zalihama materijala i robe i ostali rashodi
5.7. Skupina konta 14 – Stalna sredstva i sredstva obustavljenog poslovanja namijenjena prodaji (MSFI 5)
5.7.1. Pojmovno određenje stalnih sredstva namijenjena prodaji i mjerodavni računovodstveni standardi
5.7.2. Razvrstavanje dugotrajne imovine (ili skupina za otuđenje) u imovinu namijenjenu prodaji ili imovinu za raspodjelu vlasnicima
5.7.3. Mjerenje dugotrajne imovine (ili skupina za otuđenje) prije početnog razvrstavanja imovine (ili skupine za otuđenje) u imovinu namijenjenu prodaji i mjerenje zamijenjene imovine
5.7.4. Mjerenje dugotrajne imovine (ili skupina za otuđenje) razvrstane u imovinu namijenjenu prodaji
5.8. Skupina konta 15 – Dani predujmovi (za zalihe i usluge)
5.8.1. Konto 150/151 – Dani predujmovi za zalihe i usluge
5.8.2. Konto 159 – Ispravak vrijednosti danih predujmova
6. RAZRED 2 – GOTOVINA. KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA I KRATKOROČNI PLASMANI
6.1. Skupina konta 20 – Gotovina i gotovinski ekvivalenti
6.1.1. Konto 200 – Transakcijski računi – domaća valuta
6.1.2. Konto 201 – Transakcijski računi – strana valuta
6.1.3. Konto 202 – Izdvojena novčana sredstva
6.1.4. Konto 203 – Akreditivi (domaća valuta) i konto 204 – Akreditivi (strana valuta)
6.1.5. Konto 205 – Blagajne – domaća valuta
6.1.6. Konto 206 – Blagajne – strana valuta
6.1.7. Konto 2070 – Čekovi
6.1.8. Konto 2071 – Mjenice
6.1.9. Konto 20730 – Komercijalni zapisi
6.2. Skupina konta 21 – Potraživanja od prodaje
6.2.1. Definicija potraživanja od prodaje u MSFI i MSFI za MSS
6.2.2. Konto 210 – Kupci – povezane pravne osobe
6.2.3. Konto 211 – Kupci u zemlji
6.2.4. Konto 212 – Kupci u inozemstvu
6.2.5. Konto 219 – Ispravak vrijednosti potraživanja od kupaca
6.3. Skupina konta 22 – Potraživanja iz specifičnih poslova
6.3.1. Konto 220 – Potraživanja od izvoznika (izvoz i prodaja u svoje ime i za tuđi račun – komisija)
6.3.2. Konto 221 – Potraživanja po osnovi uvoza za tuđi račun
6.3.3. Konto 222 – Potraživanja po osnovi komisijske i konsignacijske prodaje
6.3.4. Konto 223 – Potraživanja iz zajedničkih poslova
6.3.5. Konto 228 – Ostala potraživanja iz specifičnih poslova
6.3.6. Konto 229 – Ispravak vrijednosti potraživanja iz specifičnih poslova
6.4. Skupina konta 23 – Druga kratkoročna potraživanja
6.4.1. Konto 230 – Potraživanja za kamatu i dividende od povezanih pravnih osoba
6.4.2. Konto 231 – Potraživanja za kamatu i dividendu od drugih subjekata
6.4.3. Konto 232 – Potraživanja od zaposlenih
6.4.4. Konto 233 – Potraživanja od državnih organa i institucija
6.4.5. Konto 234 – Potraživanja za više plaćeni porez na dobit
6.4.6. Konto 235 – Potraživanja za više plaćene ostale poreze i doprinose
6.4.7. Konto 238 – Ostala kratkoročna potraživanja
6.4.8. Konto 239 – Ispravak vrijednosti potraživanja
6.5. Skupina konta 24 – Kratkoročni financijski plasmani
6.5.1. Konto 240 – Kratkoročni krediti povezanim pravnim osobama
6.5.2. Konto 241 – Kratkoročni krediti dani u zemlji
6.5.3. Konto 242 – Kratkoročni krediti dani u inozemstvo
6.5.4. Konto 243 – Kratkoročni dio dugoročnih kredita
6.5.5. Konto 244 – Kratkoročni dio dugoročnih vrijednosnih papira
6.5.6. Konto 245 – Financijska sredstva namijenjena trgovanju
6.5.7. Konto 248 – Ostali kratkoročni financijski plasmani
6.5.8. Konto 249 – Ispravak vrijednosti kratkoročnih financijskih plasmana
6.6. Skupina konta 27 – Potraživanja za PDV – odbitni ulazni porez
6.7. Skupina konta 28 – Aktivna vremenska razgraničenja
6.7.1. Konto 280 – Unaprijed plaćeni rashodi
6.7.2. Konto 281 – Potraživanja za nefakturirani prihod
6.7.3. Konto 282 – Razgraničeni troškovi po osnovi obveza
6.7.4. Konto 283 – Nerealizirani gubici od držanja ulaganja u vrijednosne papire
6.7.5. Konto 288 – Odgođena porezna sredstva
6.8. Skupina konta 29 – Gubitak iznad visine kapitala
7. RAZRED 3 – KAPITAL
7.1. Skupina konta 30 – Temeljni kapital
7.1.1. Oblici društava, odgovornost članova društva za obveze društva i vrste ulaganja u društvo
7.1.2. Konto 300 – Dionički kapital
7.1.3. Konto 302 – Udjeli članova društva s ograničenom odgovornošću
7.1.4. Konto 303 – Zadružni udjeli
7.1.5. Konto 304 – Ulozi
7.1.6. Konto 305 – Državni kapital
7.2. Skupina konta 31 – Upisani neuplaćeni kapital
7.2.1. Konto 310 – Upisane neuplaćene dionice
7.2.2. Konto 312 – Upisani neuplaćeni udjeli
7.3. Skupina konta 32 – Rezerve
7.3.1. Konto 3200 – Kapitalni dobici (premije) ostvareni u primarnoj emisiji dionica
7.3.2. Konto 3201 – Kapitalni dobici iz prodaje vlastitih poslovnih udjela
7.3.3. Konto 321 – Zakonske rezerve
7.3.4. Konto 322 – Statutarne i druge rezerve
7.4. Skupina konta 33 – Revalorizacijske rezerve i nerealizirani dobici i gubici
7.4.1. Konto 330 – Revalorizacijske rezerve s osnove revalorizacije stalnih sredstava
7.4.2. Konto 331 – Razlike nastale prevođenjem financijskih izvještaja u valutu prezentacije
7.4.3. Konta 332 i 333 – Nerealizirani dobici i gubici s osnove financijskih sredstava raspoloživih za prodaju (odnosno, prema MSFI 9, po fer vrijednosti u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti)
7.5. Skupina konta 34 – Neraspoređena dobit
7.5.1. Konto 340 – Neraspoređena dobit ranijih godina
7.5.2. Konto 341 – Neraspoređena dobit izvještajne godine
7.6. Skupina konta 35 – Gubitak do visine kapitala
7.7. Konto 360 – Otkupljene vlastite dionice i udjeli
7.7.1. Konto 3600 – Otkupljene vlastite dionice
7.7.2. Konto 3601 – Otkupljeni vlastiti udjeli
8. RAZRED 4 – OBVEZE, REZERVIRANJA I RAZGRANIČENJA
8.1. Skupina konta 40 – Dugoročna rezerviranja i odgođene porezne obveze
8.1.1. Konta 400 do 406 – Dugoročna rezerviranja
8.1.2. Konta 407– Unaprijed naplaćeni i odgođeni prihodi
8.1.3. Konta 408 – Odgođene porezne obveze
8.1.4. Konta 409 – Ostala dugoročna rezerviranja i razgraničenja
8.2. Skupina konta 41 – Dugoročne obveze
8.2.1. Konto 410 – Obveze koje se mogu konvertirati u kapital
8.2.2. Konto 411 – Obveze prema povezanim pravnim osobama
8.2.3. Konto 412 – Obveze po emitiranim dugoročnim vrijednosnim papirima
8.2.4. Konto 413 – Dugoročni krediti uzeti u zemlji
8.2.5. Konto 414 – Dugoročni krediti uzeti u inozemstvu
8.2.6. Konto 415 – Dugoročne obveze po financijskom lizingu u zemlji
8.2.7. Dugoročne obveze po fer vrijednosti kroz bilancu uspjeha (račun dobiti i gubitka)
8.3. Skupina konta 42 – Kratkoročne financijske obveze
8.3.1. Konto 420 – Obveze prema povezanim pravnim osobama
8.3.2. Konto 421 – Obveze po emitiranim kratkoročnim vrijednosnim papirima
8.3.3. Konto 422 – Kratkoročni krediti uzeti u zemlji
8.4. Skupina konta 43 – Obveze iz poslovanja
8.4.1. Konto 430 – Primljeni predujmovi, depoziti i kaucije
8.4.2. Konto 431 – Dobavljači – povezane pravne osobe
8.4.3. Konto 432 – Dobavljači u zemlji
8.4.4. Konto 433 – Dobavljači u inozemstvu
8.4.5. Konto 439 – Ostale obveze iz poslovanja
8.5. Skupina konta 44 – Obveze iz specifičnih poslova
8.5.1. Konto 440 – Obveze prema uvozniku
8.5.2. Konto 441 – Obveze po osnovi izvoza za tuđi račun
8.5.3. Konto 442 – Obveze po osnovi komisijske i konsignacijske prodaje
8.5.4. Konto 443 – Obveze iz zajedničkih poslova
8.6. Skupina konta 45 – Obveze po osnovi plaća, naknada i ostalih primanja zaposlenih
8.7. Skupina konta 46 – Druge obveze
8.7.1. Konto 460 – Obveze po osnovi kamata i troškovi financiranja
8.7.2. Konto 461 – Obveze za dividende
8.7.3. Konto 462 – Obveze za sudjelovanje u dobiti
8.7.4. Konto 463 – Obveze za naknade članovima odbora, komisija i sl.
8.8. Skupina konta 47 – Obveze za PDV
8.9. Skupina konta 48 – Obveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine
8.9.1. Konto 480 – Obveze za trošarine (akcize)
8.9.2. Konto 481 – Obveze za porez na dobit
8.9.3. Konto 482 – Obveze za poreze, carine i druge dažbine iz nabavke ili na teret troškova
8.9.4. Konto 483 – Obveze za ostale doprinose, članarine i sl. koji terete troškove
8.10. Skupina konta 49 – Pasivna vremenska razgraničenja
8.10.1. Konto 490 – Unaprijed obračunani rashodi razdoblja
8.10.2. Konto 491 – Obračunani prihodi narednog razdoblja
8.10.3. Konto 492 – Razgraničeni zavisni troškovi nabave
8.10.4. Konto 494 – Razgraničeni prihodi po osnovi plasmana
8.10.5. Konto 495 – Odgođene porezne obveze
9. RAZRED 5 – RASHODI
9.1. Skupina konta 50 – Nabavna vrijednost prodane robe
9.1.1. Konto 500 – Nabava robe
9.1.2. Konto 501 – Nabavna vrijednost prodane robe
9.1.3. Konto 502 – Nabavna vrijednost prodanih nekretnina pribavljenih radi dalje prodaje
9.2. Skupina konta 51 – Materijalni troškovi
9.2.1. Konto 511 – Utrošene sirovine i materijal
9.2.2. Konto 512 – Utrošena energija i gorivo
9.2.3. Konto 513 – Utrošeni rezervni dijelovi
9.2.4. Konto 514 – Otpis sitnog inventara, ambalaže i auto-guma
9.3. Skupina konta 52 – Troškovi plaća i ostalih primanja zaposlenih i drugih fizičkih osoba
9.3.1. Konto 520 – Troškovi plaća
9.3.2. Konto 521 – Troškovi naknada plaća
9.3.3. Konto 523 – Troškovi službenih putovanja zaposlenih
9.3.4. Konto 524 – Troškovi ostalih primanja, naknada i materijalnih prava zaposlenih
9.3.5. Konto 529 – Troškovi naknada drugim fizičkim osobama
9.4. Skupina konta 53 – Troškovi proizvodnih usluga
9.4.1. Konto 530 – Troškovi usluga izrade i dorade učinaka
9.4.2. Konto 531 – Troškovi transportnih usluga
9.4.3. Konto 532 – Troškovi usluga održavanja
9.4.4. Konto 533 – Troškovi usluga zakupa
9.4.5. Konto 534 – Troškovi sajmova
9.4.6. Konto 535 – Troškovi reklame i sponzorstva
9.4.7. Konto 536 – Troškovi istraživanja i konto 537 – Troškovi razvoja koji se ne kapitaliziraju
9.5. Skupina konta 54 – Amortizacija i troškovi rezerviranja
9.5.1. Konto 540 – Amortizacija do visine porezno priznatih rashoda
9.5.2. Konto 541 – Amortizacija – privremeno porezno nepriznati rashod
9.5.3. Konto 542 – Amortizacija – trajno porezno nepriznati rashod
9.5.4. Konto 543 do 549 – Troškovi rezerviranja
9.6. Skupina konta 55 – Nematerijalni troškovi
9.6.1. Konto 550 – Troškovi neproizvodnih usluga
9.6.2. Konto 551 – Troškovi reprezentacije
9.6.3. Konto 552 – Troškovi premije osiguranja
9.6.4. Konto 553 – Troškovi platnog prometa
9.6.5. Konto 554 – Troškovi poštanskih i telekomunikacijskih usluga
9.6.6. Konto 555 – Troškovi poreza, naknada, taksi i drugih dažbina na teret pravne osobe
9.6.7. Konto 556 – Troškovi članskih doprinosa i sličnih obveza
9.6.8. Konto 559 – Ostali nematerijalni troškovi
9.7. Skupina konta 56 – Financijski rashodi
9.7.1. Konto 560 – Financijski rashodi iz odnosa s povezanim pravnim osobama
9.7.2. Konto 561 – Rashodi kamata
9.7.3. Konto 562 – Negativne tečajne razlike
9.7.4. Konto 563 – Rashodi s osnove valutne klauzule
9.8. Skupina konta 57 – Ostali rashodi i gubici
9.8.1. Konto 570 – Gubici od prodaje i rashodovanja stalnih sredstava
9.8.2. Konto 574 – Gubici od prodaje učešća u kapitalu i vrijednosnih papira
9.8.3. Konto 575 – Gubici od prodaje materijala
9.8.4. Konto 576 – Manjkovi
9.8.5. Konto 577 – Rashodi s osnove zaštite od rizika koji ne ispunjavaju uvjete da budu iskazani u okviru revalorizacijskih rezervi
9.8.6. Konto 578 – Rashodi po osnovi ispravka vrijednosti i otpisa potraživanja
9.8.7. Konto 579 – Rashodovanja i gubici na zalihama materijala i robe i ostali rashodi
9.9. Skupina konta 58 – Rashodi/gubici s osnove umanjenja vrijednosti sredstava
9.10. Skupina konta 59 – Efekti promjena računovodstvenih politika i ispravaka grešaka iz ranijih godina, promjena vrijednosti zaliha učinaka i prijenos rashoda
9.10.1. Konto 590 – Rashodi s osnove promjene računovodstvenih politika
9.10.2. Konto 591 – Rashodi s osnove ispravljanja grešaka iz ranijih godina
9.10.3. Konto 595 – Povećanje vrijednosti zaliha učinaka i konto 596 – Smanjenje vrijednosti zaliha učinaka
9.10.4. Konto 599 – Prijenos rashoda
10. RAZRED 6 – PRIHODI
10.1. Pojmovno definiranje prihoda
10.2. Priznavanje prihoda prema MSFI 15 – Prihodi od ugovora s kupcima
10.3. Priznavanje prihoda prema MSFI za MSS, Odjeljak 23 – Prihodi
10.4. Oporezivanje prihoda PDV-om
10.5. Skupina konta 60 – Prihodi od prodaje robe
10.5.1. Konto 600 – Prihodi od prodaje robe povezanim pravnim osobama
10.5.2. Konto 601 – Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu
10.5.3. Konto 602 – Prihodi od prodaje robe na stranom tržištu
10.6. Skupina konta 61 – Prihodi od prodaje učinaka
10.6.1. Konto 610 – Prihodi od prodaje učinaka povezanim pravnim osobama
10.6.2. Konto 611 – Prihodi od prodaje učinaka na domaćem tržištu
10.6.3. Konto 612 – Prihodi od prodaje učinaka na stranom tržištu
10.7. Skupina konta 62 – Prihodi od aktiviranja ili potrošnje robe i učinaka
10.7.1. Konto 620 – Prihodi od aktiviranja ili potrošnje robe
10.7.2. Konto 621 – Prihodi od aktiviranja ili potrošnje učinaka
10.8. Skupina konta 64 – Promjena vrijednosti specifičnih stalnih sredstava
10.8.1. Konto 640 – Povećanje vrijednosti investicijskih nekretnina koje se ne amortiziraju i konto 643 – Smanjenje vrijednosti investicijskih nekretnina koje se ne amortiziraju
10.8.2. Konto 641 – Povećanje vrijednosti bioloških sredstava koje se ne amortiziraju i konto 644 – Smanjenje vrijednosti bioloških sredstava koje se ne amortiziraju
10.9. Skupina konta 65 – Ostali poslovni prihodi
10.9.1. Konto 650 – Prihodi od premija, subvencija, poticaja i sl.
10.9.2. Konto 651 – Prihodi od zakupa
10.9.3. Konto 652 – Prihodi od donacija
10.9.4. Konto 654 – Prihodi od tantijema i licenčnih prava
10.10. Skupina konta 66 – Financijski prihodi
10.10.1. Konto 661 – Prihodi od kamata
10.10.2. Konto 662 – Pozitivne tečajne razlike
10.10.3. Konto 663 – Prihodi od efekata valutne klauzule
10.10.4. Konto 664 – Prihodi od udjela u dobiti zajedničkih ulaganja
10.10.5. Konto 669 – Ostali financijski prihodi
10.11. Skupina konta 67 – Ostali prihodi i dobici
10.11.1. Konto 670 – Dobici od prodaje nematerijalnih i materijalnih stalnih sredstava
10.11.2. Konto 671 – Dobici od prodaje investicijskih nekretnina, konto 672 – Dobici od prodaje bioloških sredstava i konto 673 – Dobici od prodaje sredstava namijenjenih prodaji i obustavljenog poslovanja
10.11.3. Konto 674 – Dobici od prodaje učešća u kapitalu i vrijednosnih papira
10.11.4. Konto 675 – Dobici od prodaje materijala
10.11.5. Konto 676 – Viškovi
10.11.6. Konto 677 – Naplaćena otpisana potraživanja
10.11.7. Konto 678 – Prihodi po osnovi ugovorene zaštite od rizika
10.11.8. Konto 679 – Otpis obveza, ukinuta rezerviranja i ostali prihodi
10.12. Skupina konta 68 – Prihodi/dobici s osnove usklađivanja vrijednosti sredstava
10.12.1. Skupina konta 68: od konta 680 do konta 689 (osim konta 684, 687 i 688)
10.12.2. Konto 684 – Prihodi od usklađivanja vrijednosti dugoročnih financijskih plasmana i financijskih sredstava raspoloživih za prodaju
10.12.3. Konto 687 – Prihodi od usklađivanja vrijednosti kapitala (negativni goodwill)
10.12.4. Konto 688 – Prihodi od usklađivanja vrijednosti sredstava namijenjenih prodaji i obustavljenog poslovanja
10.13. Skupina konta 69 – Efekti promjena računovodstvenih politika i ispravaka grešaka iz ranijih godina i prijenos prihoda
10.13.1. Konto 690 – Prihodi s osnove promjene računovodstvenih politika
10.13.2. Konto 691 – Prihodi s osnove ispravaka grešaka iz ranijih godina
10.13.3. Konto 699 – Prijenos prihoda
11. PRIMJER KNJIŽENJA POSLOVNE GODINE I IZRADE KONAČNOG OBRAČUNA POSLOVANJA S BILANCOM USPJEHA I BILANCOM STANJA
12. RAZRED 8 – IZVANBILANČNA EVIDENCIJA
12.1. Zakonsko određenje i značaj izvanbilančne evidencije
12.2. Konta izvanbilančne evidencije
12.3. Primjeri knjiženja u izvanbilančnoj evidenciji koji se najčešće pojavljuju u praksi
12.3.1. Knjiženje tuđe imovine u izvanbilančnoj evidenciji
12.3.2. Uvjetna prava i obveze i njihovo knjiženje u izvanbilančnoj evidenciji
12.3.3. Korištenje vrijednosnica i izvanbilančna evidencija