Časopisa Financijski propisi i praksa broj: 9/23

Neograničen broj pregledaNeograničen broj pregleda
Dostupnost 2 godineDostupna izdanja od 2012 god.
Mogućnost preuzimanja seminaraMogućnost preuzimanja časopisa

TRENDOVI I OSCILACIJE

Mr. sc. Mirjana Popović DVOJBENA LICA SLOBODE
Europljani su još uvijek svjesni ugodnog osjećaja bezbrižnosti kada bez zaustavljanja prelaze s teritorija jedne države u drugu. Tamo gdje su policija i carinici još prije tridesetak godina strogo prelistavali putovnice i mršteći se zavirivali u prtljažnike vozila sada su samo jedva vidljive oznake da je tu negdje granica. I Hrvatska je prvoga dana ove godine imala razloga za slavlje. Točno u ponoć su na granici sa Slovenijom i Mađarskom skinute ploče, dignute rampe i upaljeno zeleno svjetlo za slobodan prolaz. To je bio simboličan znak da je i Hrvatska ušla u „šengensku zonu“, da je postala jedna od 27 europskih zemalja koje su međusobno ukinule fizičke i administrativne prepreke slobodnome kretanju ljudi i robe.

RAČUNOVODSTVO – REVIZIJA

Prof. dr. sc. Vinko Belak RAČUNOVODSTVENA I POREZNA RJEŠENJA NABAVE VLASTITIH NEKRETNINA U TRGOVAČKOM DRUŠTVU
Za obavljanje svoje djelatnosti trgovačka društva moraju imati određenu vrstu nekretnina. Pod vlastitim nekretninama u trgovačkom društvu podrazumijevaju se neizgrađena zemljišta i izgrađena zemljišta kao i različite vrste građevinskih objekata na njima. Nekretnine mogu biti u vlasništvu trgovačkog društva ili unajmljene od drugih subjekata. Vlastite nekretnine se prikazuju u bilanci stanja svakog trgovačkog društva. Unajmljene nekretnine se također vode u bilanci stanja pod nazivom „imovina s pravom korištenja“ ali samo kod korisnika punih MSFI-ja.

doc. dr. sc. Željko Bošnjak PRIZNAVANJE VREMENSKIH RAZGRANIČENJA PREMA KONTNOM OKVIRU I U BILANCI STANJA

Jedna je od zadaća računovodstvene evidencije da omogući utvrđivanje realnog financijskog rezultata za svako obračunsko razdoblje. Da bi se to moglo uraditi neophodan je pravilan raspored svih rashoda i prihoda na pojedina vremenska (obračunska) razdoblja. Kako u poslovanju gospodarskih subjekata mogu nastati izdaci koji imaju za posljedicu rashode, odnosno primici koji imaju za posljedicu prihode, koji se djelomično mogu odnositi na tekuće razdoblje a djelomično na buduće(a) razdoblje(a), potrebno je vremensko razgraničavanje rashoda i prihoda tekućeg i budućeg razdoblja. Uz pojašnjenje općeg pristupa i klasifikacije vremenskih razgraničenja, u ovom članku prikazani su primjeri evidentiranja odabranih razgraničenja rashoda i prihoda koji se mogu pojaviti u poslovanju gospodarskih subjekata.

Dr. sc. Jozo Piljić IZBOR RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA

Upravljanje poduzećem je prije svega upravljanje informacijama, odnosno donošenje poslovnih odluka usmjerenih na realizaciju postavljenih ciljeva poslovne politike poduzeća. Suvremeno poduzeće karakterizira postojanje različitih odnosa od kojih su jedni od najvažnijih odnosi vlasnika kapitala i menadžera. U tom smislu, menadžment je odgovoran za upravljanje poduzećem koje će zadovoljiti interese vlasnika kroz generiranje dividendi i aprecijaciju cijene dionica poduzeća na tržištu kapitala. Svoje interese vlasnik može zaštititi ako ima informacije o aktivnostima poduzeća i njihovim učincima. Navedeno se postiže pripremanjem i prezentacijom financijskih izvještaja za koje su nadležni i odgovorni menadžeri poduzeća. Putem financijskih izvještaja menadžeri polažu račun pred vlasnicima poduzeća o ukupnim postignućima u određenom razdoblju (profitabilnosti, financijskom položaju, novčanim tokovima itd.) ) koje su u tom razdoblju generirale različite aktivnosti poduzeća.

JAVNE FINANCIJE

Augustin Mišić, dipl. oec. OBRAČUN OBVEZNIH DOPRINOSA SUKLADNO POSEBNIM PROPISIMA
Sustav obveznih doprinosa, kao osnovnih instrumenata za financiranje obveznog mirovinskog i invalidskog osiguranja, zdravstvenog osiguranja i osiguranja od neuposlenosti je reguliran Zakonom o doprinosima, a način obračunavanja i uplate obveznih doprinosa reguliran je provedbenim propisom - Pravilnikom o načinu obračunavanja i uplate doprinosa. Navedenim propisima regulirani su obvezni doprinosi u slučaju kada fizička osoba ostvari dohodak od obavljanja djelatnosti u statusu zaposlenika i kada ostvaruje dohodak od obavljanja povremene djelatnosti. Međutim, obvezni doprinosi se plaćaju i u drugim slučajevima koji nisu regulirani propisima iz oblasti obveznih doprinosa, pa je predmet rasprave u ovom članku, upravo, raspraviti pitanje obračuna i plaćanja obveznih doprinosa koji su regulirani posebnim propisima. Temelj za ispravan način obračuna doprinosa jeste osnovica za obračun istih pa je fokus rasprave usmjeren na osnovicu za obračun doprinosa koja je utvrđena posebnim propisima.

dr. sc. Dinka Antić MODELI OPOREZIVANJA FREELANCERA

Porezni tretman freelancera se razlikuje od zemlje do zemlje, kako u pogledu elemenata oporezivanja i definicija i sadržaja pojmova, tako i u vezi ciljeva oporezivanja. Dugogodišnja iskustva SAD, Velike Britanije i članica EU u sferi oporezivanja freelancera su dragocjena za fiskalne vlasti zemalja koje se u novije vrijeme suočavaju sa ekspanzijom sektora freelancerske ekonomije. Analiza prakse oporezivanja u svijetu ukazuje na zaključak da su se iskristalizirala dva modela oporezivanja freelancera - anglosaksonski, koji se temelji na tradicionalnom, fiskalnom cilju oporezivanja, i europski, koji se temelji na ekonomskom cilju oporezivanja. Dva opća načela su zajednička, a to je da se freelanceri oporezuju porezom na dohodak od samostalne djelatnosti, a kao vršitelji ekonomske djelatnosti, koju obavljaju stalno s ciljem ostvarenja dobiti, oporezuju se i PDV-om. Dok su pravila registriranja za PDV-e jasna, kod oporezivanja porezom na dohodak najvažniji problem jeste razlučivanje statusa freelancera u odnosu na status zaposlenika, što, posljedično, determinira porezni status u sustavu izravnih poreza. Fiskalne vlasti u porezno fragmentiranoj Bosni i Hercegovini trebaju se opredijeliti za model oporezivanja freelancera, između tradicionalnog modela koji u fokusu ima što veću naplatu poreza ili modela oporezivanja koji ima za cilj da potakne veću zaposlenost specifične kategorije stanovništva i, u konačnici, ekonomski rast.

OSTALE SRODNE OBLASTI

Bernard Iljazović, dipl.iur. PROGRAM EKONOMSKIH REFORMI BOSNE I HERCEGOVINE 2023.-2025.
Program ekonomskih reformi za razdoblje 2023. – 2025. godine kreiran je sukladno važnim događajima kako unutar BiH tako i u međunarodnom okružju. U kreiranju Programa sudjelovali su Direkcija za ekonomsko planiranje BiH, Ministarstvo financija i trezora BiH, Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Ministarstvo komunikacije i transporta BiH i Ministarstvo civilnih poslova BiH uz sudjelovanje entitetskih koordinatora i ministarstava. Naime, Program ekonomskih reformi 2023. - 2025. službeno je pokrenula Europska komisija 22. 06. 2022. godine. Potom je Vijeće ministara Bosne i Hercegovine razmotrilo Prijedlog plana aktivnosti Programa ekonomskih reformi Bosne i Hercegovine za razdoblje 2023. - 2025. godine, Procjenu Europske komisije na Program ekonomskih reformi Bosne i Hercegovine za razdoblje 2022. - 2024. godine i Smjernice za programe ekonomskih reformi Zapadnog Balkana i Turske od 2023. do 2025. godine na 57. sjednici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine 09. 11. 2022. godine. Povodom toga, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donijelo je zaključak da se usvaja Plan aktivnosti ekonomskih reformi 2023. - 2025. godine. U konačnici, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo je Program ekonomskih reformi BiH za 2023. - 2025. godinu na 4. izvanrednoj (telefonskoj) sjednici održanoj 20. 03. 2023. godine. Sukladno tome, u nastavku teksta, naglasak će se staviti na najznačajnije elemente iz Programa ekonomskih reformi BiH 2023. - 2025. godine.

Mr. iur. Mirel Mujkanović UVJETI POD KOJIMA UDRUGE I FONDOVI DOBIVAJU STATUS UGOVORNIH
Zakon o javnim nabavama definirao je subjekte i uvjete koji isti moraju zadovoljiti kako bi imali status ugovornog odnosno sektorskog ugovornog organa. Ispunjenjem navedenih uvjeta, isti postaju obveznici primjene Zakona o javnim nabavama, odnosno nabavku roba/radova/usluga ostvaruju obveznim provođenjem nekog od zakonom definiranog postupaka javne nabave. S druge strane zakoni o udrugama i fondovima na području Bosne i Hercegovine između ostalog predviđaju da na iste budu prenesena vršenja javnih ovlasti u okviru njihove djelatnosti. Navedeno otvara mogućnost da udruge i fondovi pod pretpostavkom ispunjenja svih općih i posebnih (alternativno postavljenih) uvjeta dobiju status ugovornog organa, a time i dužnost provođenja Zakona o javnim nabavama. Na ovaj način dosadašnja percepcija udruga i fondova kroz Zakon o javnim nabavama će biti potpuno promijenjena.ORGANA I OBVEZNIKA PRIMJENE ZAKONA O JAVNIM NABAVAMA

ODGOVORI NA PITANJA

Tihana Bevanda, dipl. iur. PITANJA I ODGOVORI IZ OBLASTI CARINE
Ernevaza Hrustanović, dipl. iur. PITANJA I ODGOVORI IZ RADNOG ODNOSA
VI STE PITALI – FIRCON ODGOVARA
Dr. sc. Milica Vidović E- POREZI

NOVI PROPISI

Službene novine FBiH
Službeni glasnik BiH

GOSPODARSKA STATISTIKA

Robna razmjena s inozemstvom BiH
Vanjska trgovina
Turizam
Industrijska proizvodnja
Cijene
Zaposlenost i nezaposlenost
Plaće
Mirovine

POSLOVNE OBAVIJESTI

Svote naknada, potpora i nagrada koje se mogu isplatiti bez poreza
Osobni odbici prema članku 24. Zakona o porezu na dohodak
Naknade za službena putovanja za proračunske korisnike u Federaciji Bosne i Hercegovine
Stope i osnovice poreza na dohodak i doprinosa
Depozitni računi za prikupljanje javnih prihoda
Šifre općina
Prosječne plaće uposlenih
Indeks cijena u 2023. godini
Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nepogoda
Zatezne kamate na dužničko-vjerovničke odnose u FBiH i na javne prihode BiH i FBiH..133 Dnevne konformne kamate na zateznu kamatu za stopu od 10%
Nazivi i vrste javnih prihoda BiH i u FbiH
Međunarodni ugovori/sporazumi/ konvencije o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i socijalnom osiguranju