Časopisa Financijski propisi i praksa broj: 9/22

Neograničen broj pregledaNeograničen broj pregleda
Dostupnost 2 godineDostupna izdanja od 2012 god.
Mogućnost preuzimanja seminaraMogućnost preuzimanja časopisa

TRENDOVI I OSCILACIJE

Mr. sc. Mirjana Popović NEKIH SVE VIŠE, NAS SVE MANJE
Naš će planet, izračunali su u Uredu za ekonomska i socijalna pitanja UN-a, 15. studenoga ove godine nastanjivati osam milijardi ljudi. Unatoč pandemiji, koja je rast svjetske populacije ponešto usporila, ta brojka je sve veća. Istina, analitičari UN-a nisu se upuštali u prognoze hoće li se, poput njihovih četveronožnih srodnika u prenapučenome kavezu, ljudi nastaviti međusobno gristi ili će pronaći način za miran (su)život. No, kako su ratovi pojava starija od homo sapiensa, nisu se ni truditi s izradom projekcija u kojima bi se suvremeni čovjek mogao u buduće ponašati drukčije od svojih dalekih predaka. Više ih je zanimalo što se u pojedinim zemljama danas događa s njihovim starosjediocima. Koje su to države u kojima se broj stanovnika smanjuje sve do njihova izglednog i konačnog brisanja s globalne karte, te koje su zemlje s rastom populacije. Indija je na dobrome putu da već dogodine prestigne Kinu i postane najmnogoljudnija zemlja na svijetu. Istodobno Bosna i Hercegovina i druge zemlje u regiji na popisu su onih koje su, ne dogodi li se nešto što bi promijenilo taj opskurni trend, osuđene na odumiranje.

RAČUNOVODSTVO – REVIZIJA

Prof.dr.sc. Vinko Belak RAČUNOVODSTVO ULAGANJA U NEKRETNINE KOJE SE IZNAJMLJUJU - III DIO
Promjena klasifikacije nekretnina u investicijske nekretnine i obratno zbog promjene okolnosti u Odjeljku 16 MSFI-ja za MSS je vrlo skromno riješena i odnosi se samo na mogućnost ili prestanak mogućnosti mjerenja fer vrijednosti. U MRS-u 40 puno detaljnije se opisuju postupanja u slučaju promjene klasifikacije. To znači da će u nekim situacijama korisnici MSFI-ja za MSS morati koristiti pojedine odredba iz MRS-a 40.

Dr. sc. Jozo Piljić VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE POTRAŽIVANJA OD KUPACA
Veliki je broj vanjskih čimbenika, na koje pravna osoba ima vrlo mali ili nikakav utjecaj, a oni istovremeno imaju veoma značajan utjecaj na financijsku situaciju pravne osobe, tako da se veliki broj pravnih osoba često nalazi u situaciji nelikvidnosti i nesolventnosti, ponekad s nepremostivim posljedicama za cjelokupno poslovanje. Isto tako u nezavidnom su položaju Uprava i odgovorne osobe u računovodstvu. U našim prilikama pozicija potraživanja od kupaca predstavlja područje rizika, kako zbog same nemogućnosti naplate potraživanja, tako i zbog mogućnosti da je ta pozicija u bilanci netočno iskazana, bilo zbog pogreške bilo zbog prijevare
Doc. dr. sc. Samir Sunulahpašić RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE REZERVACIJA ZA KREDITNE GUBITKE KOD MIKROKREDITNIH FONDOVA
Rezerviranja za kreditne gubitke u financijskom sektoru, odnosno u poslovanju mikrokreditnih organizacija/fondova, od posebne su važnosti, jer izravno utječu na financijski rezultat MKO/MKF. Rezerve za kreditne gubitke predstavljaju jednu od najvećih stavki na poziciji financijskog izvještaja o uspješnosti poslovanja MKO/ MKF i zauzimaju poziciju rashoda po osnovi ispravke vrijednosti za kreditne gubitke poslovanja mikrokreditnih fondova. Upravo iz tih razloga, u ovom radu ćemo posebnu pozornost posvetiti računovodstvenom evidentiranju rezerviranja za kreditne gubitke kod MKO/MKF. Stoga je cilj ovog rada na praktičnom primjeru prikazati utjecaj rezervacija za kreditne gubitke na financijski rezultat mikrokreditnog fonda, kao i osvrnuti se na zakonsku regulativu koja definira oblast mikrofinanciranja u FBiH.

Mr. oec. Aida Bičo PRIMJENA METODE UZORKOVANJA U REVIZIJI FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA
Posao revizora je kompleksan te iziskuje mnogo truda, napora i vremena u svojoj provedbi. Revizija se kroz povijest razvijala i mijenjala u većini svojih segmenata. Osnovni cilj ovog istraživanja jeste objasniti kako statistička metoda uzorkovanja može unaprijediti internu reviziju u poduzeću odnosno olakšati internim revizorima prikupljanje informacija pomoću metode uzorka. Uzorkovanje je metoda koja se najčešće koristi u reviziji prilikom donošenja zaključka o cijeloj populaciji, odnosno ocjenjivanju realnosti i objektivnosti financijskih izvještaja i poslovanja poduzeća. Revizorsko uzorkovanje danas se često primjenjuje jer skraćuje revizorske postupke, a time štedi vrijeme i novac poduzeća. Sve je veća potražnja za revizijom koji je veoma složen i kompliciran postupak. Razvojem tehnologije i informatičkih programa revizorima se nudi veći izbor metoda. Revizori metodu uzorka nisu rado koristili jer je zahtijevala dodatnu edukaciju iz matematike i statistike, kao ni zbog rizika koji metoda uzorka nosi sama po sebi. Razvojem softvera za provođenje procesa uzorkovanja, omogućeno je da metoda uzorka postane glavna metoda revidiranja financijskih izvještaja.

JAVNE FINANCIJE

Dr. Milica Vidović POPUNJAVANJE POLJA KRAJNJE POTROŠNJE U PDV PRIJAVI KROZ PRIMJERE
Upravni odbor Uprave za neizravno oporezivanje je na sjednici održanoj dana 14. 07. 2022. godine usvojio Pravilnik o izmjenama Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dodanu vrijednost, koji je objavljen u Službenom glasniku BiH broj: 47/22 od 19. 07. 2022. godine. Sastavni dio ovog Pravilnika je nova Uputa o popunjavanju PDV prijave s pojašnjenjem načina popunjavanja polja krajnje potrošnje. Ono što je dodatno pojašnjeno novom Uputom o popunjavanju PDV prijave s pojašnjenjem načina popunjavanja polja krajnje potrošnje je upravo popunjavanje krajnje potrošnje. Zbog toga je i izmijenjen naziv ove Upute. Nova Uputa za popunjavanje PDV prijave izrađeno je s ciljem pojašnjenja određenih situacija i ne jednoobraznog postupanja u ranijem razdoblju.

Prof. dr. sc. Nikola Mijatović NAJZNAČAJNIJI POREZI U MEĐUNARODNOJ USPOREDBI (stanje 31. 12. 2021.)
Njemačko Ministarstvo financija na svojim web stranicama objavilo je publikaciju pod naslovom „Najznačajniji porezi u međunarodnoj usporedbi 2021.“ (Die wichtigsten Steuern im Internationalen Vergleich 2021) (izdanje kolovoz 2022., pravno stanje na datum 31. prosinca 2021.). U nastavku se za naše čitatelje daje prilagođeni prijevod spomenute publikacije s najznačajnijim tabličnim podatcima. Objava je dozvoljena uz navođenje izvora.
Frano Dogan, dipl. oec. KUĆNO IZVOZNO CARINJENJE
Kućni postupak carinjenja je postupak carinjenja koji se inače izvodi na carinskim terminalima, s time da se isti obavlja na odobrenom mjestu u prostorijama imatelja odobrenja. Sama faza carinjenja ostaje nepromijenjena, ali se radi o promjeni mjesta carinjenja, a dokumentarni i fizički pregled se obavlja kao kod redovitog postupka – samo je mjesto izvođenja fizičkog pregleda drugo.

GOSPODARSTVO

Mirel Mujkanović IZMJENE UGOVORA I OKVIRNOG SPORAZUMA TIJEKOM NJIHOVOG TRAJANJA U JAVNIM NABAVAMA PREMA ZAKONU O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O JAVNIM NABAVAMA
Predmet rada je analiza postojećih rješenja u oblasti javnih nabava u pogledu mogućnosti izmjena ugovora i okvirnog sporazuma tijekom njihovog trajanja. Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavama dopušta se da u slučaju ispunjenja kumulativno postavljenih uvjeta ugovorni organ pristupiti izmjeni zaključenog ugovora, u formi u kojoj je učinjen prvobitno zaključeni ugovor i uz suglasnost druge ugovorne strane. Uvjetno je definirana pravna priroda ugovora o javnoj nabavi u Bosni i Hercegovini, ali je i predstavljeno različito poimanje pravne prirode ovih ugovora u pravima država članica Europske unije kao i same Europske unije. Dan je prikaz rješenja u ovom pogledu iz Direktive o javnim nabavama kao i zakonska rješenja u susjednim državama koja su na izvjestan način bila vodilja u kreiranju Zakona o izmjenama i dopunama zakona o javnim nabavama.

ODGOVORI NA PITANJA

Tihana Bevanda, dipl. iur. - PITANJA I ODGOVORI IZ OBLASTI CARINE
Ernevaza Hrustanović, dipl. iur. - PITANJA I ODGOVORI IZ RADNOG ODNOSA
VI STE PITALI – FIRCON ODGOVARA 116

NOVI PROPISI

Službene novine FBiH
Službeni glasnik BiH
Službeni glasnik BiH - međunarodni ugovori
GOSPODARSKA STATISTIKA
Robna razmjena s inozemstvom BiH
Vanjska trgovina
Turizam
Industrijska proizvodnja
Cijene
Zaposlenost i nezaposlenost
Plaće
Mirovine

POSLOVNE OBAVIJESTI

Svote naknada, potpora i nagrada koje se mogu isplatiti bez poreza
Osobni odbici prema članku 24. Zakona o porezu na dohodak
Naknade za službena putovanja za proračunske korisnike u Federaciji Bosne i Hercegovine
Stope i osnovice poreza na dohodak i doprinosa
Depozitni računi za prikupljanje javnih prihoda
Šifre općina
Prosječne plaće uposlenih
Indeks cijena u 2022. godini
Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nepogoda
Zatezne kamate na dužničko-vjerovničke odnose u FBiH i na javne prihode BiH i FBiH..153 Dnevne konformne kamate na zateznu kamatu za stopu od 10%
Nazivi i vrste javnih prihoda BiH i u FbiH
Međunarodni ugovori/sporazumi/ konvencije o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i socijalnom osiguranju