Časopisa Financijski propisi i praksa broj: 8/22

Neograničen broj pregledaNeograničen broj pregleda
Dostupnost 2 godineDostupna izdanja od 2012 god.
Mogućnost preuzimanja seminaraMogućnost preuzimanja časopisa

TRENDOVI I OSCILACIJE

Mr. sc. Mirjana Popović JESENSKE (NE)IZVJESNOSTI
Omiljenu sintagmu „bit će bolje“ u posljednje vrijeme nerado rabe čak i okorjeli optimisti. Oni koji u svojemu vedrome pogledu na sutrašnjicu nisu posustali niti kad je vuhanski Covid19 počeo masovno kositi svoje žrtve. Prešućuju je danas i oni koji se u svojemu optimizmu nisu pokolebali niti onda kada su klimatske promjene izazvale nezapamćenu sušu u Europi, kada su cijene počele vrtoglavo rasti, pa čak ni kada je ruska vojska umarširala u Ukrajinu. Trenutak kada je i najtvrđi optimizam došao na veliku kušnju mogao bi se gotovo u minutu odrediti. Bila je to pretposljednja rujanska srijeda kada je ruski predsjednik, obraćajući se naciji, proglasio u svojoj zemlji djelomičnu mobilizaciju, a svijetu zaprijetio nuklearnom odmazdom.

RAČUNOVODSTVO – REVIZIJA

Prof.dr.sc. Vinko Belak RAČUNOVODSTVENA I POREZNA RJEŠENJA PRODAJE NEKRETNINA PREMA NOVIM PROPISIMA
I ako dvije zgrade mogu izgledati potpuno jednako, prilikom njihove prodaje računovodstveni i porezni tretman može biti potpuno različit ovisno o namjeni i načinu korištenja tih nekretnina. Ovisno o namjeni i načinu korištenja nekretnina na određivanje prihoda primjenjuje se neto ili bruto načelo određivanja prihoda. -Što se tiče obveza prema PDV-u pri prodaji građevinskih objekata oslobađanje od PDV-a se odnosi na svaki promet nepokretne imovine, izuzev prvog prijenosa prava raspolaganja novosagrađenim građevinskim objektom ili ekonomski djeljivom cjelinom u sklopu objekata (izmijenjeni i dopunjeni članak 33, stavak 1, Pravilnika o PDV-u). U nedavno donesenom Pravilniku o izmjenama pravilnika o primjeni zakona o PDV-u dodatno je definiran pojam novosagrađenih objekata drugačije nego ranije što također treba uzeti u obzir prilikom definiranja računovodstvenih i poreznih rješenja prodaje nekretnina. Naknadna promjena namjene nekretnina može utjecati i na ispravak ulaznog PDV-a.

Doc. dr. sc. Semina Škandro ZNAČAJ REVIZIJE U POTVRDI KVALITETE FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA
Globalizacija, stalne promjene tržišnih prilika, nestabilnost i rizik u poslovanju od menadžera zahtjeva donošenje promišljene, blagovremene i ispravne poslovne odluke. Konačna odluka menadžera ne smije biti zasnovana samo na intuiciji, već na temelju informacija koje su pouzdane i istinite. Koje su to informacije, u kojim oblicima će biti prezentirane zavisi od toga o kojim informacijama je riječ, tko je ciljana skupina. Ako su u pitanju informacije koje su isključivo za potrebe menadžmenta onda oblik za njihovo prezentiranje nije zakonski propisan već je usklađen prema internim potrebama. Međutim ako se radi o informacijama čiji je oblik zakonski propisan i koje se obrađuju i usklađuju prema računovodstvenim standardima, propisima tada se govori o financijskim izvještajima kao produktu računovodstva. Informacije koje se prezentiraju kroz financijske izvještaje imaju veliku ulogu kod donošenja poslovnih odluke, nakon što se financijski izvještaji analiziraju i na temelju financijskih pokazatelja dobije slika o poslovanju gospodarskog društva.

Mehmed Budić bacc.oec DUGOTRAJNA IMOVINA NAMIJENJENA PRODAJI PREMA MSFI – U 5
Dugotrajna imovina koju je poslovni subjekt odlučio prodati mora se klasificirati kao imovina namijenjena prodaji, uz uvjet da je prodaja te imovine vrlo vjerojatna i raspoloživa za trenutnu prodaju u postojećem stanju. Takva imovina će se reklasificirati iz dugotrajne imovine u kratkotrajnu imovinu i mjeriti po knjigovodstvenoj vrijednosti ili fer vrijednosti umanjenoj za troškove prodaje, ovisno o tome koja je vrijednost niža. U slučaju da je subjekt klasificirao dugotrajnu imovinu kao onu namijenjenu prodaji, ali kriteriji iz MSFI-a 5 više nisu udovoljeni, subjekt će prestati klasificirati tu imovinu kao onu koja je namijenjena za prodaju. U ovom slučaju subjekt će mjeriti dugotrajnu imovinu koja prestaje biti klasificirana kao namijenjena za prodaju po nižoj vrijednosti između: njezine knjigovodstvene vrijednosti prije nego je imovina bila klasificirana kao namijenjena za prodaju, prilagođena za smanjenje vrijednosti, amortizaciju ili revalorizaciju koja bi bila priznata da imovina nije bila klasificirana kao namijenjena za prodaju i njezine nadoknadive vrijednosti u trenutku naknadne odluke da se ne prodaje. Računovodstveni tretman imovine namijenjene prodaji, objavljivanje i prezentacija prestanka poslovanja uređen je MSFI 5 – Dugotrajna imovina namijenjena prodaji i prestanak poslovanja. Autor u ovom članku pojašnjava zahtjeve standarda te prikazuje računovodstvene postupke vezane uz tretman dugotrajne imovine namijenjene prodaji.

JAVNE FINANCIJE

Augustin Mišić, dipl.oec. POSEBNI OBLICI ANGAŽMANA FIZIČKIH OSOBA BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA
Većina gospodarskih subjekata tijekom svog poslovanja ima potrebu povremeno angažirati fizičku osobu za obavljanje određenih poslova bez zasnivanja radnog odnosa. Takva praksa ne predstavlja nezakonito poslovanje, pa u tom kontekstu rasprava ovog pitanja nije zanimljiva. Pitanje koje se otvara kod povremenih angažmana fizičkih osoba jeste porezni status naknada koje se isplaćuju fizičkoj osobi za povremeni angažman. Aktualni porezni propisi u FBiH su regulirali različit porezni status pa će biti zanimljivo raspraviti pitanje porezno najpovoljnijeg angažmana. U tekstu koji slijedi autor će se osvrnut i dati komentar na pravni okvir u slučaju angažmana fizičkih osoba bez zasnivanja radnog odnosa, formu ugovora, porezni status naknada koje se isplaćuju i formu i način izvještavanja o isplaćenim naknadama. Polazište za raspravu će biti najčešće pogreške utvrđene u postupcima nadzora.

doc.dr.sc Mirza Čaušević PRAVNI ASPEKTI PRIMJENE DIREKTIVE PFI U EUROPSKOJ UNIJI S OSVRTOM NA PRIJEVARE S PDV-om
Autor u članku potencira na prezentiranju pravnih aspekata primjene Direktive PFI u Europskoj uniji s posebnim osvrtom na prijevare s PDV-om. Na temelju determinirane definicije financijskih interesa Unije i prijevara s PDV-om, razrađeni su pravno-ekonomski čimbenici vezani za protivljenje država članica uvođenju prijevare s PDV-om na štetu proračuna Europske unije. Tretirano pitanje, autor detaljnije pojašnjava citirajući stavove koje je zauzeo Sud pravde Europske unije po osnovi primarnog predmeta istraživanja u ovom članku. Na kraju članka, pojašnjavaju se osnovni postulati karaktera prijevara s PDV-om, te se predstavlja način i mogućnost za blagovremeno suzbijanje PDV prijevara.

Frano Dogan, dipl. oec. GUBITAK I UNIŠTENJE INOZEMNE/CARINSKE ROBE
Carinsko skladište je prostor kojega je mjerodavno tijelo Uprave za neizravno oporezivanje, s tim da je isti pod trajnim carinskim nadzorom, a roba može u postupku carinskoga skladištenja biti neograničeno vrijeme. Tijekom smještaja u carinskom skladištu roba može biti predmet uobičajenih oblika rukovanja sa svrhom njezina očuvanja, poboljšanja izgleda ili tržišnih kvaliteta i slično

Doc. dr. sc. Erdin Hasanbegović STRUKTURA I ANALIZA JAVNE ZADUŽENOSTI BOSNE I HERCEGOVINE U VRIJEME PANDEMIJE COVID-19
Smatra se da su u mnogim državama, posebno državama u tranziciji, struktura duga, a ne njegova visina, glavni razlog financijskih kriza i nestabilnosti u državi. Kada se razmatra struktura duga polazi se od pitanja, koja je to struktura duga koja bi bila poželjna da država postigne stabilan gospodarski razvoj? Upravljanje javnim dugom može se definirati kao skup postupaka i odluka koje se donose radi prikupljanja financijskih sredstava koja su potrebna državi. Upravljanje dugom je proces donošenja i implementacije strategije upravljanja dugom u cilju prikupljanja potrebnog iznosa financijskih sredstava, ispunjavanja ciljeva vezanih za rizike i troškove duga, kao i ispunjavanje svih ostalih ciljeva upravljanja dugom definiranim u strategiji. Glavni cilj upravljanja dugom je osigurati da se potrebe financiranja vlade zadovolje po najnižem mogućem trošku uz prihvatljivu razinu rizika u srednjoročnom razdoblju. S tim u vezi, srednjoročna strategija upravljanja dugom operacionalizira te ciljeve i predstavlja plan koji se namjerava implementirati u srednjoročnom razdoblju u cilju postizanja željene strukture portfelja duga, koja odražava vladine preferencije u smislu balansa između troškova i rizika.

Alan Vajda, mag. iur. MODALITETI ISPLATE DRUGOG DOHOTKA NEREZIDENTIMA U REPUBLICI HRVATSKOJ
Porezni obveznici u tuzemstvu se prema načelu tuzemnog dohotka smatraju nerezidentima, što znači da se primitci, kada ih isplaćuju tuzemni isplatitelji, a koji se ostvaruju na način propisan za drugi dohodak, oporezuju porezom na dohodak u tuzemstvu. Takvim se primitcima mogu smatrati autorske naknade, umjetničke naknade, naknade za provizije, konzultacije itd. U načelu, oporezivanje se sastoji u činjenici da isplatitelji pri isplati trebaju utvrditi treba li takav primitak oporezivati u Republici Hrvatskoj ili pri isplati treba primijeniti odredbe međunarodnih ugovora na temelju kojih se određuje mjesto oporezivanja ili obračun doprinosa može biti u inozemstvu odnosno prema državi rezidentnosti osobe kojoj se isplaćuje primitak.

GOSPODARSTVO

Bernard Iljazović, dipl. iur. PRAVNI OKVIR ZA UREĐENJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U FBIH
Prvi Zakon o građevinskom zemljištu u FBiH donesen je 2003. godine, a kojeg je zapravo donio Visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu. Od tada do današnjeg dana Zakon nije doživio zakonske izmjene, unatoč intenzivnim promjenama u svim sferama društva, pa tako i u pogledu nekretnina, te općenito stvarnih prava. Stoga je bilo neophodno poduzeti određene zakonodavne mjere kako bi se čitava ta oblast adekvatno uredila, kao i provelo usklađivanje sa Zakonom o stvarnim pravima, što proizlazi iz njegovih odredbi. Prema tome, zakonodavac je pristupio izradi novog zakonodavnog rješenja u svezi uređenja građevinskog zemljišta, te donio novi Prijedlog Zakona o građevinskom zemljištu kojim će urediti tu materiju, pri tome uzimajući u obzir i trenutni društveno-ekonomski okvir u Federaciji BiH. Sukladno tome, u nastavku teksta biti će više riječi o najznačajnijim obrisima novog zakonodavnog uređenja građevinskog zemljišta u FBIH.

ODGOVORI NA PITANJA

Tihana Bevanda, dipl. iur.
PITANJA I ODGOVORI IZ OBLASTI CARINE
Ernevaza Hrustanović, dipl. iur.
PITANJA I ODGOVORI IZ RADNOG ODNOSA
VI STE PITALI – FIRCON ODGOVARA

NOVI PROPISI
Službene novine FBiH
Službeni glasnik BiH
GOSPODARSKA STATISTIKA Robna razmjena s inozemstvom BiH.
 Vanjska trgovina
Turizam
Industrijska proizvodnja
Cijene
Zaposlenost i nezaposlenost
Plaće
Mirovine

POSLOVNE OBAVIJESTI
Svote naknada, potpora i nagrada koje se mogu isplatiti bez poreza
Osobni odbici prema članku 24. Zakona o porezu na dohodak
Naknade za službena putovanja za proračunske korisnike u Federaciji Bosne i Hercegovine
Stope i osnovice poreza na dohodak i doprinosa
Depozitni računi za prikupljanje javnih prihoda
Šifre općina
Prosječne plaće uposlenih
Indeks cijena u 2022. godini
Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nepogoda
Zatezne kamate na dužničko-vjerovničke odnose u FBiH i na javne prihode BiH i FBiH. 144 Dnevne konformne kamate na zateznu kamatu za stopu od 10%
Nazivi i vrste javnih prihoda BiH i u FbiH
Međunarodni ugovori/sporazumi/ konvencije o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i socijalnom osiguranju