Časopisa Financijski propisi i praksa broj: 6/23

Neograničen broj pregledaNeograničen broj pregleda
Dostupnost 2 godineDostupna izdanja od 2012 god.
Mogućnost preuzimanja seminaraMogućnost preuzimanja časopisa

TRENDOVI I OSCILACIJE

Mr. sc. Mirjana Popović KAD TISKARE NOVCA RADE PREKOVREMENO

Oduvijek se smatralo da je pozajmljivanje novca izbor iz velike nevolje ili pak iz velike neodgovornosti. Trećega nije bilo. Netko je morao biti baš u velikoj životnoj stisci a da bi odlučio tražiti pozajmicu od znanaca, koji su, u pravilu, bili i sami kratki s gotovinom. Ili pak od lihvara. Trgovaca novcem. Popularnih podjednako koliko i ozloglašenih. Dug je zao drug, mantra je koju su brižne matere na svim meridijanima i paralelama, stoljećima uporno utuvljivale u glave svojih potomaka. Časnim i životno mudrim izborom smatralo se samo jedno: raditi i štedjeti. Stavljati teško zarađene novčiće i škrabicu. Kasnije se govorilo, pa i radilo, u čarapu, pa pod jastuk ili na dno ladice u ormaru. Neka se nađe za crne dane za koje se znalo da će, makar i u obliku neminovne starosti ili bolesti, kad tad doći.

RAČUNOVODSTVO – REVIZIJA

Prof.dr.sc. Vinko Belak RAČUNOVODSTVO ULAGANJA U DRUGE SUBJEKTE PO MODELU FER VRIJEDNOSTI KROZ OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT (FVOCI)

Model fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (FVOCI) je jedan od tri klasifikacijska modela financijske imovine u MSFI-ju 9 – Financijski instrumenti, koji se određuje na početku a na temelju poslovnog modela koji će se primjenjivati pri njezinom korištenju. Njegova osnovna karakteristika je da se promjene fer vrijednosti priznaju u rezervama u kapitalu a ne u bilanci uspjeha. Time se izbjegavaju mogući nagli udari na dobit ili gubitak u bilanci uspjeha zbog promjena fer vrijednosti financijske imovine koje u biti nisu realizirane. Kad se financijska imovina prestane priznavati akumulirane rezerve dobitaka i gubitaka u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti prenose se u zadržanu zaradu a razlika između fer vrijednosti prodane financijske imovine na dan prestanka priznavanja i prodajne cijene priznaje se u bilanci uspjeha. Međutim, ima još detalja koje je prilično teško razumjeti iz teksta MSFI-ja 9 pa se u ovom članku to pokušava razjasniti.
Dr. sc. Dragan Gabrić IZVJEŠTAJ O UKUPNOM REZULTATU ZA MIKRO PODUZEĆA U FEDERACIJI BiH

Izvještaj o ukupnom rezultatu za razdoblje, odnosno Bilanca uspjeha ili Račun dobiti i gubitka je financijski izvještaj koji prikazuje poslovni rezultat nekog subjekta tijekom određenog razdoblja. Cilj ovog teksta je dati osvrt na sadržaj i strukturu novog Računa dobiti i gubitka – Izvještaj o ukupnom rezultatu za razdoblje koji se koristi za prezentiranje financijske uspješnosti gospodarskih društava, kao i drugih pravnih osoba koji koriste Kontni okvir za gospodarska društva, a koji se klasificiraju kao mikro pravne osobe, u Federaciji BiH.
Doc. dr. s Midhat Salihović, dipl. iur., Mehmed Budić bacc. oec. DUGOROČNA REZERVIRANJA - RAČUNOVODSTVENI I POREZNI TRETMAN

Rezerviranje je obveza neizvjesnoga vremena ili iznosa, čija priroda je jasno određena i za koju je na datum bilance vjerojatno ili sigurno da će nastati, ali postoji neizvjesnost u pogledu iznosa ili datuma kada će nastati, tj. postoji neizvjesnost vezana uz vrijeme nastanka ili iznos budućih izdataka potrebnih za njihovo podmirenje. Pri tome, rezerviranje treba priznati u iznosu koji predstavlja najbolju procjenu izdataka potrebnih za podmirenje sadašnje obveze na datum bilance. S računovodstvenog aspekta, rezerviranja su definirana odredbama MRS-a 37 – Rezerviranja, nepredvidive obveze i nepredvidiva imovina. Međutim, određene vrste rezerviranja također su obrađene i u drugim standardima, primjerice MRS 19 – Primanja zaposlenih. S poreznog aspekta, rezerviranja su definirana Zakonom o porezu na dobit i Pravilnikom o primjeni zakona o porezu na dobit. Kao podlogu za računovodstveno evidentiranje rezerviranja subjekt mora osigurati vjerodostojnu knjigovodstvenu ispravu, tj. odgovarajuću odluku o dugoročnom rezerviranju koja uključuje pregled osnove i iznos za koji se provodi dugoročno rezerviranje.

JAVNE FINANCIJE

Augustin Mišić, dipl. oec. AUTORITATIVNOST U TUMAČENJU POREZNIH PITANJA

Autoritativnost u tumačenju poreznih propisa se očituje u tome što ovlaštena osoba porezne vlasti (Uprava za neizravno oporezivanje, Porezna uprava) ima jaču pravnu poziciju u tumačenju poreznih propisa u odnosu na obveznika. Ako je temeljna zadaća porezne vlasti da prati ispravnost u primjeni poreznih propisa onda je autoritativnost u tumačenju poreznih propisa zakonita i opravdana. Međutim, ako je autoritativnost neograničena, odnosno ako se ona zlorabi, onda je ona nezakonita i proizvodi porezne učinke za obveznika koji nisu opravdani i zakoniti. Toleriranje prekoračenja autoritativnosti otvara pitanje svrhe upravnog postupka i/ili sudskog spora u rješavanju poreznih pitanja. U tekstu koji slijedi autor raspravlja stavove i postupanja porezne vlasti u postupcima inspekcijskog nadzora u kontekstu korištenja autoriteta u tumačenju i primjeni poreznih propisa
Slobodan Vukoja, dipl. oec., UTJECAJ RAZLIČITIH ČIMBENIKA NA NAPLATU JAVNIH PRIHODA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE (IZRAVNI POREZI)

U ovom radu se govori o različitim čimbenicima koji su imali utjecaj na kretanje naplate javnih prihoda u Federaciji BiH. Na naplatu javnih prihoda u određenoj zemlji utječe skup različitih makroekonomskih čimbenika iz domena svih ekonomskih politika (fiskalne, monetarne, politike zaposlenosti, vanjsko-trgovinske politike i dr.). Posao svake države jest provođenje različitih mjera i zadataka u svrhu podmirivanja brojnih društvenih potreba i utjecaja na gospodarsku stabilnost i rast. Za provođenje istih nužno je da svaka država osigura prihode putem kojih će namiriti nastale troškove provedenih poslova. Upravo ta sredstva kojima država zadovoljava svoje javne (državne) potrebe iz svoje nadležnosti nazivamo javnim (državnim) prihodima. Pojam javnih prihoda se uglavnom poistovjećuje s porezima jer upravo oni imaju najveći udio u prihodima države. Visina javnih prihoda i primanja utvrđuje se zakonom, odnosno aktom nadležnog organa.
dr. sc. Milica Vidović NOVI NAČIN PODNOŠENJA PDV I PDT PRIJAVA UZ UPORABU KVALIFICIRANE ELEKTRONSKE POTVRDE

Pravilnikom o izmjenama Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dodanu vrijednost („Službeni glasnik BiH”, broj: 47/22 i 87/22) propisano je da su porezni obveznici koji imaju status „velikih obveznika neizravnih poreza” dužni PDV prijavu dostavljati UNO elektronskim putem upotrebom kvalificirane potvrde od poreznog razdoblja lipanj 2023. godine. Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o primjeni Zakona o trošarinama u BiH („Službeni glasnik BiH”, broj: 85/22) je propisano da je porezni obveznik (svaki obveznik domaće trošarine) dužan PDT prijavu dostavljati UNO elektronskim putem upotrebom kvalificirane potvrde od poreznog razdoblja siječanj 2023. godine.
doc. dr. sc. Mirza Čaušević OPTIMALNO VALUTNO PODRUČJE – EURO I EUROPSKA MONETARNA UNIJA

Optimalno valutno područje definira se kao optimalna zemljopisna domena jedinstvene valute ili više valuta čiji su tečajevi neopozivo fiksirani. Ta valuta ili vezane valute mogu fluktuirati samo prema ostatku svijeta. Optimalnost se definira kriterijima teorije optimalnog valutnog područja koji uključuju mobilnost rada i drugih faktora proizvodnje, fleksibilnost cijena i nadnica, ekonomsku otvorenost, diversifikaciju u proizvodnji i potrošnji, sličnost inflacijskih stopa te fiskalnu i političku integraciju. Teorija optimalnog valutnog područja može se razmatrati kao dio problematike vezane uz izbor optimalnog deviznog režima. Ona se bavi uglavnom izborom između čistog fluktuirajućeg i fiksnog deviznog tečaja, ne uzimajući u obzir moguća intermedijarna rješenja. U članku se osvrće na Europsku monetarnu uniju, te na njezinu valutu euro i vodeću instituciju – Europsku centralnu banku.

OSTALE SRODNE OBLASTI

Nerma Rajkić, dipl. iur. PRAVO NA PLAĆENO I NEPLAĆENO ODSUSTVO

U ovom tekstu pojašnjeno je pravo radnika na plaćeno i neplaćeno odsustvo regulirano Zakonom o radu Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu ZOR FBiH). Pravo radnika na plaćeno i neplaćeno odsustvo regulirano je i drugim zakonima koji će se spomenuti u daljem tekstu, kao i brojnim konvencijama, a njihova osnovna razlika je u tome da radnik po ZOR FBiH ima pravo na plaćeno odsustvo i poslodavac ga mora odobriti, nakon što je naravno radnik dostavio zahtjev i potrebnu dokumentaciju zbog kojeg traži isto, a kada je u pitanju pravo radnika na neplaćeno odsustvo poslodavac isto može, a i ne mora odobriti. U radu su navedeni uvjeti i razlozi kada će radnik imati pravo na plaćeno i neplaćeno odsustvo, prava koja mu pripadaju po istom kao i sankcije koje se mogu izreći poslodavcu ukoliko radniku ne odobri korištenje prava zajamčenih Zakonom.
Prof. dr. Asja Gojačić KORUPCIJA KAO DRUŠTVENO EKONOMSKI FENOMEN

Korupcija je socijalna bolest suvremenog društva. Ona je neizbježni pratitelj administrativnih, birokratskih, partijskih, netržišnih društava, društava u kojima su dominantni monopol na prinudu i obveznost (prinuda i zabrana). Sustav je (ekonomski, politički, pravni), naime, osnovni izvor korupcije. Postoje, s tim u vezi, sustavni generatori korupcije: država, svojina i tržište. Riječ je o ključnim institucijama društva koje, postavljene u destruktivnom političkom sustavu, rađaju korupciju, koja podriva ekonomske, političke, pravne i moralne temelje društva. Korupcija ostavlja nesagledive negativne posljedice u svim sferama društva. U ekonomskoj sferi ogromno poskupljuje, čini ekonomiju neracionalnom, nekonkurentnom i rasipničkom. U pravnoj sferi kompromitira se i podriva pravni sustav države. Posebno su pogubne posljedice po moral uopće, a posebno po poslovni moral. Sustav vrijednosti društva se na ovaj način uništava, što vodi u sunovrat cjelokupno društvo i sve njegove institucije. Stoga su nužne sustavne promjene (reforme) države na svim razinama, kao i uvođenje etičkih standarda kako bi se iskorijenili uzročnici ove društvene pošasti. Podizanje opće razine morala djelotvorna je brana protiv korupcije. Pored toga, treba jačati antikorupcijsku javnu svijest u društvu, kako bi se djelovalo preventivno.

ODGOVORI NA PITANJA

Tihana Bevanda, dipl. iur. PITANJA I ODGOVORI IZ OBLASTI CARINE
Ernevaza Hrustanović, dipl. iur. PITANJA I ODGOVORI IZ RADNOG ODNOSA

VI STE PITALI – FIRCON ODGOVARA

NOVI PROPISI

Službene novine FBiH
Službeni glasnik BiH

GOSPODARSKA STATISTIKA

Robna razmjena s inozemstvom BiH
Vanjska trgovina
Turizam
Industrijska proizvodnja
Cijene
Zaposlenost i nezaposlenost
Plaće
Mirovine

POSLOVNE OBAVIJESTI
Svote naknada, potpora i nagrada koje se mogu isplatiti bez poreza
Osobni odbici prema članku 24. Zakona o porezu na dohodak
Naknade za službena putovanja za proračunske korisnike u Federaciji Bosne i Hercegovine
Stope i osnovice poreza na dohodak i doprinosa
Depozitni računi za prikupljanje javnih prihoda
Šifre općina
Prosječne plaće uposlenih
Indeks cijena u 2023. godini
Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nepogoda
Zatezne kamate na dužničko-vjerovničke odnose u FBiH i na javne prihode BiH i FBiH.140 Dnevne konformne kamate na zateznu kamatu za stopu od 10%
Nazivi i vrste javnih prihoda BiH i u FBiH
Međunarodni ugovori/sporazumi/ konvencije o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i socijalnom osiguranju