Časopisa Financijski propisi i praksa broj: 6/22

Neograničen broj pregledaNeograničen broj pregleda
Dostupnost 2 godineDostupna izdanja od 2012 god.
Mogućnost preuzimanja seminaraMogućnost preuzimanja časopisa

TRENDOVI I OSCILACIJE

Mr. sc. Mirjana Popović IGRA SE GUBI I DOBIVA KOD KUĆE

Tresla se brda… Tako bi nekako moglo početi izvješće, barem što se tiče BiH, sa nestrpljivo iščekivanoga i s mnogo svakojakih obećanja najavljivanog, posljednjega, lipanjskoga, zasjedanja Europskoga vijeća u Bruxellesu. Iščekivali su ga svi oni koji, iz različitih interesa i s različitih političkih pozicija, pomno prate priču o proširenju Europske unije. Za tu je sjednicu Europskog vijeća, naime, najavljeno da će se donijeti odluka o dodjeli statusa kandidata za članstvo u EU ratom ugroženoj Ukrajini i Moldaviji, te o Gruziji, a bit će riječi i o Sjevernoj Makedoniji i Albaniji, te o Bosni i Hercegovini. Što se pak tiče obećanja, a koja su u javnosti pobudila posebnu pozornost, ona su se prije svega odnosila na BiH. Slovenski i hrvatski su političari, s dosta žestine, najavljivali da će se energično zalagati da se status kandidata dodijeli i BiH. Ukoliko, naime, ima političke logike u tome da se vrata Unije, po skraćenome postupku, otvore Ukrajini, a s time su se svi složili, onda bi ista logika trebala vrijediti i za BiH. I ta je zemlja politički nestabilna i, prema općoj ocjeni, potencijalno je ratište, a osim toga ona taj status čeka već godinama. Ukrajina, Moldavija i Gruzija su svoj zahtjev za članstvo podnijeli 28. veljače ove godine, četvrtoga dana nakon invazije Rusije na Ukrajinu. BiH mnogo godina prije.

RAČUNOVODSTVO – REVIZIJA

Prof.dr.sc. Vinko Belak RAČUNOVODSTVO ULAGANJA U NEKRETNINE KOJE SE IZNAJMLJUJU - II. DIO

ravila u slučaju nemogućnosti pouzdanog mjerenja fer vrijednosti jednaka su prema Odjeljku 16 i prema MRS-u 40. Čak što više, u pratećim materijalima o primjeni Odjeljka 16 koriste se definicije iz (revidiranog) MRS-a 40. Prema točki 16.1 Odjeljka 16: „Samo ulaganja u nekretnine čija se fer vrijednost može pouzdano mjeriti, bez prekomjernih troškova i napora na kontinuiranoj osnovi, se računovodstveno tretiraju u skladu sa ovim Odjeljkom po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak. Sva druga ulaganja u nekretnine se računovodstveno tretiraju kao nekretnine, postrojenja i oprema korištenjem modela troška – amortizacije - umanjenja vrijednosti iz Odjeljka 17 Nekretnine, postrojenja i oprema i ostaju u okviru djelokruga Odjeljka 17, osim ukoliko postane dostupno pouzdano mjerenje fer vrijednosti i ukoliko se očekuje da će fer vrijednost biti pouzdano mjerljiva na kontinuiranoj osnovi“.

Mehmed Budić, bacc.oec. BENEISHOV M – SCORE MODEL U FUNKCIJI DETEKCIJE MANIPULACIJA U FINANCIJSKIM IZVJEŠTAJIMA

Financijski izvještaji su najvažniji output računovodstvene funkcije poduzeća. Brojni interni i eksterni korisnici financijskih izvještaja donose različite poslovne odluke na temelju informacija sadržanih u njima. Da bi te odluke bile adekvatne financijski izvještaji trebaju biti sastavljeni u skladu sa zakonskom i profesionalnom regulativom, odnosno u skladu sa odgovarajućim načelima. Međutim, financijsko izvještavanje podložno je manipulacijama i nezakonitim radnjama, što za posljedicu ima zamagljene ili falsificirane izvještaje. Sve mjere koje su namjerno provedene s ciljem sastavljanja financijskih izvještaja koji ne pokazuju pravu financijsku i prinosnu snagu konkretnog poslovnog subjekta mogu da se svrstaju pod termin „kreativno računovodstvo“. Jedan od najčešće korištenih modela za razotkrivanje manipulativnog ponašanja poduzeća u segmentu financijskih rezultata jeste Beneishov M- score model. Sama metodologija ovog modela vrlo je slična poznatom Altmanovom Z-score modelu, koji se koristi u predviđanju bankrota poduzeća. Ovaj model se može primjenjivati u dvije varijante: kao model sa 5 ili 8 varijabli, pri čemu je kao granična vrijednost uzeta vrijednost od -2,22 kao pokazatelj manipulira li poduzeće ili ne manipulira svojim rezultatom i na taj način dovodi u zabludu investitore, vlasnike i cjelokupnu javnost.

JAVNE FINANCIJE

Augustin Mišić, dipl. oec. PLAGIJAT POREZNIH PROPISA

Teško, iz razloga što porezni propis ne predstavlja autorsko djelo koje se može pripisati pojedincu i kao takvo prijaviti. Praksa preuzimanja rješenja u poreznim propisima, a posebno dobrih rješenja, je česta praksa i koristi se od strane svih administracija koje rade na pripremi propisa. To je posebno izraženo kod poreznih propisa koji reguliraju promet dobara i usluga što je nužno za globalizirano tržište kako bi se promet dobara i usluga mogao nesmetano odvijati i kako bi se izbjegle diskriminirajuće odredbe koje bi ograničile razvoj slobodnih tržišta. U dijelu izravnih poreza situacija je znatno drugačija pa svaka od država traži rješenja koja smatra najboljim, a eventualne nesporazume vezane za dvostruko oporezivanje ili neoporezivanje rješava putem ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja. Mentori kod pripreme poreznih propisa u BiH su svjetski financijski čimbenici, Svjetska banka i MMF, pa bi se moglo reći da porezni propisi u BiH prije podnošenja na usvajanje prolaze temeljite kontrole navedenih čimbenika što je jamstvo korektnih propisa i rješenja koja su potvrđena u praksi razvijenih zemalja. Provedbeni propisi (pravilnici, mišljenja i objašnjena) često prolaze ispod radara međunarodnih mentora pa se često dogodi da provedbeni propis derogira sami zakon umjesto da obrazloži praktičnu primjenu odredbe zakona koja je općenita i nejasna za provedbu.

Prof. dr. sc. Nikola Mijatović TRENDOVI OPOREZIVANJA U EUROPSKOJ UNIJI (izdanje 2022. godina) 28 Dr. sc. Jozo Piljić POREZNE OAZE U GLOBALIZIRANOM SVIJETU

Generalna direkcija za poreze i carine Europske unije (DG TAXUD) 2022. godine objavila je publikaciju „Trendovi oporezivanja u EU“ (Taxation Trends in the European Union, 2022 Edition), koja predstavlja podatke o oporezivanju i informacije za države članice EU, Irsku i Norvešku. Za potrebe naših čitatelja pružamo skraćeni i prilagođeni prijevod prvog poglavlja (nadopunjen, za razumijevanje, bitnim tablicama iz Anexa A), koje sadrži porezni razvitak u EU, glavne porezne indikatore na razini EU, sumira glavne podatke iz ovog izvješća, te osigurava podatke o najvišoj stopi poreza na dobit i poreza na dohodak, kao i prosječnim poreznim stopama.

Dr. sc. Samir Sabljica EKOLOŠKI POREZI U BOSNI I HERCEGOVINI I ZEMLJAMA REGIJE

U ovom radu je dan presjek recentnog stanja po pitanju ekološkog oporezivanja u Bosni i Hercegovini i zemljama regije. Rad se sastoji od tri cjeline. U prvoj cjelini su predstavljene osnovne teorijske postavke u vezi ekoloških poreza, dana definicija i podjele ekoloških poreza, osnovne vrste i tip klasifikacije ovih poreza. U drugoj cjelini su deskriptivno dane osnovne informacije o ekološkim porezima, taksama i naknadama koje se primjenjuju u Hrvatskoj, Srbiji, Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji. U trećoj cjelini rada su dane šire informacije u vezi ekoloških poreza u Bosni i Hercegovini te je u zaključnom razmatranju naglašeno da se u Bosni i Hercegovini ovakva vrsta poreza više tretira kao regulatorna mjera a manje kao ekonomska mjera.

Doc. dr. sci. Erdin Hasanbegović FINANCIJSKI SUSTAV BOSNE I HERCEGOVINE

U okviru gospodarskog sustava jedan od najvažnijih podsustava je financijski sustav. Sastavljen je od više elemenata koji omogućavaju nesmetan tijek financijskih sredstava u jednoj društveno-ekonomskoj zajednici. Pomoću financijskog sustava vrši se transfer financijskih sredstava između različitih grupa i subjekata u gospodarstvu. Obavlja ogroman broj funkcija u gospodarstvu: funkciju štednje, funkciju blagostanja, likvidnosnu funkciju, kreditnu funkciju, funkciju plaćanja, funkciju zaštite od rizika, makroekonomsku funkciju, funkciju transfera resursa kroz prostor i vrijeme, osiguravanje informacija, funkciju kreiranja novca. Razradom ovog rada bit će obrađene upravo osnovne karakteristike financijskog sustava Bosne i Hercegovine, kroz financijske institucije koje ga karakteriziraju, koji je zbog same organizacije zemlje veoma specifičan. Za financijski sustav u cjelini može se reći da nije dovoljno razvijen i da predstavlja tradicionalan oblik financijskog sustava. Veliki nedostatak predstavlja slaba povezanost financijskog sustava sa realnom ekonomijom što posebno predstavlja problem u uvjetima nedavne financijske krize.

FINANCIJSKA TRŽIŠTA

doc. dr. sc. Mirza Čaušević BITCOIN – SOFISTICIRANI KOD MANIPULACIJE NA PUTU KA POTPUNOM KRAHU KRIPTOVALUTE

Predmet članka podrazumijeva prikaz manipulativnih aktivnosti u segmentu informatičke tehnologije. Autor opisuje područje primjene kriptovaluta, te investicijskih aktivnosti povezanih s njima, pri čemu je naglasak stavljen na Bitcoin. Cilj članka je prepoznavanje upozoravajućih znakova (tzv. red flags). Analizira se trend kretanja vrijednosti Bitcoina, a sve s ciljem identifikacije potencijalnog financijskog rizika. Drugi dio članka usmjeren je na povezivanje Bitcoina s Ponzi shemom. Prikazane su prijevare u kojima je korišten Bitcoin, a posebno je dan osvrt na prijevare osmišljene poput Ponzi sheme, te se pokazalo da Ponzi shema može biti uspješno primijenjena i u okviru kompleksne informacijske tehnologije poput blockchaina.

GOSPODARSTVO

mr. sc. Adnan Salkić INFLACIJA CIJENA U EU I EUROZONI - TROŠKOVI POTROŠAČKE KORPE U EUROPSKOJ UNIJI I BIH - koliko su dovoljna mjesečna primanja za troškove potrošačke korpe?

Godišnja stopa inflacije u Europskoj uniji i eurozoni u siječnju je dosegnula nove rekordne razine u uvjetima nastavljenog poskupljenja energenata, pokazao je izvještaj Eurostata. Godišnja stopa inflacije u EU, mjerena harmoniziranim indeksom potrošačkih cijena (HICP), u siječnja je dosegnula rekordnih 5,6 posto, porastavši 0,3 postotna boda u odnosu na mjesec ranije, pokazuju podaci europskog statističkog ureda, prenosi Hina. U eurozoni je uvećana za 0,1 postotni bod, na 5,1 posto, dosegnuvši najvišu razinu otkad se prikupljaju podaci, u skladu s Eurostatovom procjenom objavljenom 2. veljače. U siječnju prošle godine u EU su potrošačke cijene na godišnjoj razini uvećane 1,2 posto, a u eurozoni 0,9 posto. U Hrvatskoj cijene više za 5,5 posto. Rekordna stopa inflacije najvećim dijelom odražava skok cijena energenata, od gotovo 29 posto u zoni primjene zajedničke europske valute. I

ODGOVORI NA PITANJA

Tihana Bevanda, dipl. iur. PITANJA I ODGOVORI IZ OBLASTI CARINE

Ernevaza Hrustanović, dipl. iur. PITANJA I ODGOVORI IZ RADNOG ODNOSA

VI STE PITALI – FIRCON ODGOVARA

NOVI PROPISI Službene novine FBiH

Službeni glasnik BiH

GOSPODARSKA STATISTIKA

Robna razmjena s inozemstvom BiH

Vanjska trgovina

Turizam

Industrijska proizvodnja

Cijene

Zaposlenost i nezaposlenost

Plaće

Mirovine

POSLOVNE OBAVIJESTI

Svote naknada, potpora i nagrada koje se mogu isplatiti bez poreza

Osobni odbici prema članku 24. Zakona o porezu na dohodak

Naknade za službena putovanja za proračunske korisnike u Federaciji Bosne i Hercegovine

Stope i osnovice poreza na dohodak i doprinosa

Depozitni računi za prikupljanje javnih prihoda

Šifre općina

Prosječne plaće uposlenih

Indeks cijena u 2022. Godini

Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nepogoda

Zatezne kamate na dužničko-vjerovničke odnose u FBiH i na javne prihode BiH i FBiH.140 Dnevne konformne kamate na zateznu kamatu za stopu od 10%

Nazivi i vrste javnih prihoda BiH i u FbiH

Međunarodni ugovori/sporazumi/ konvencije o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i socijalnom osiguranju