Časopisa Financijski propisi i praksa broj: 4/24

Neograničen broj pregledaNeograničen broj pregleda
Dostupnost 2 godineDostupna izdanja od 2012 god.
Mogućnost preuzimanja seminaraMogućnost preuzimanja časopisa

TRENDOVI I OSCILACIJE

Mr. sc. Mirjana Popović BRISELSKI VJETAR U LEĐA

Čestitamo! Vaše je mjesto u našoj europskoj obitelji! Europsko vijeće je odlučilo otvoriti pristupne pregovore s Bosnom i Hercegovinom. Ta je odluka ključni korak naprijed na vašem putu u EU.“, čestitao je izaslanstvu BiH predsjednik Europskog vijeća Charles Michael. „Veći je napredak BiH napravila u proteklih godinu dana nego u cijelome prethodnome desetljeću! Ona je sada usklađena s našom vanjskom i sigurnosnom politikom!“, popratila je čestitke predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen. „Bosna i Hercegovina sada igra u višoj ligi! Očekivanja su velika, ali i još veće mogućnosti!“, ustvrdio je visoki predstavnik EU u BiH Christian Schmidt. Sve su te čestitke i govori potpore uslijedili nakon odlučujuće odluke koja je donesena u Bruxellesu u večernjim satima 21. ožujka ove godine. Poslije višesatnog JE zasjedanja Europsko vijeće donijelo slijedeći zaključak: „Nadovezujući se na preporuku Komisije od 12. ožujka 2024. godine, Europsko vijeće odlučuje otvoriti pristupne pregovore s BiH. Europsko vijeće poziva Komisiju da pripremi pregovarački okvir s ciljem da ga Vijeće usvoji u trenutku kada budu ispunjeni svi relevantni zadaci navedeni u preporuci Komisije od 12. listopada 2022. godine.“

RAČUNOVODSTVO – REVIZIJA

Dr. sc. Dragan Gabrić KONSOLIDACIJA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA PREMA MSFI 10

Cilj je konsolidiranih financijskih izvještaja osigurati informacije o financijskom položaju i financijskoj uspješnosti grupe povezanih pravnih osoba. Izbjegavanjem pravilnog provođenja konsolidacije može se značajno narušiti realnost i objektivnost financijskog rezultata i financijske uspješnosti pravne osobe. Mjerodavni međunarodni računovodstveni standard za konsolidaciju je MSFI 10 - Konsolidirani financijski izvještaji. U narednom tekstu će se posebna pozornost posvetiti računovodstvenom i zakonskom okviru konsolidacije financijskih izvještaja, s posebnim osvrtom na konsolidacijske postupke opisane u MSFI-ju 10.


Prof. dr. sc. Semina Škandro REVIZIJA PRIMANJA ZAPOSLENIKA – PLAĆA

Troškovi zaposlenika, odnosno troškovi osobnog dohotka predstavljaju značaju stavku u bilanci uspjeha (računu dobiti i gubitka) gospodarskog društva, te je zbog toga predmet revidiranja od strane eksternog revizora. Pogrešni prikazi troškova zaposlenika mogu za rezultat imati netočne financijske izvještaje gospodarskog društva, nastale pogreškom ili prevarom. Trošak plaća se iskazuje u bilanci uspjeha (račun prihoda i rashoda), ali je izravno povezan i sa stavkama bilance stanja na kontima obveze prema zaposlenicima po osnovi plaća i žiro-računom. Kod provođenja revizije primanja zaposlenika po osnovi plaće revizor treba pored ispitivanja konta troškova plaća ispitati i konta koja su vezana za isti.

JAVNE FINANCIJE

dr. sc. Dinka Antić OBVEZE PROVAJDERA USLUGA PLATNOG PROMETA U SUSTAVU PDV-A U EU

Uobičajeni model poslovanja u eri digitalizacije podrazumijeva da su provajderi usluga plaćanja uključeni u transakcije e-trgovine. Podaci o plaćanju transakcija prometa dobara i usluga su značajni za porezne administracije jer omogućavaju provjeru poštivanja obveza iz područja PDV-a, neizravno preko treće osobe. Europska unija od 2024. uvodi nova pravila izvještavanja za sve provajdere usluga plaćanja, koja podrazumijevaju podnošenje kvartalnih izvještaja s podacima iz transakcija plaćanja. S obzirom da opseg izvještavanja uključuje i dostavu podataka o plaćanjima transakcija između kupaca u EU i prodavatelja iz trećih zemalja nova pravila su značajna i za prodavatelje/dobavljače dobara ili usluga preko e-trgovine iz Bosne i Hercegovine i njihove provajdere usluga plaćanja.


Prof. dr. sc. Nikola Mijatović UVOĐENJE NOVE EMSC FAZE 4.1. (od 13. veljače 2024.)

Zajednička pravila koja se primjenjuju na sve proizvode koji podliježu trošarinama unutar EU uređena su Direktivom Vijeća (EU) 2020/262 od 19. prosinca 2019. o općim aranžmanima za trošarine (preinaka). Sadrži niz mjera za racionalizaciju i pojednostavljenje procesa koji obuhvaćaju interakciju izvoza i uvoza trošarinskih proizvoda, međusobni odnos između poduzeća i neke posebne situacije. Horizontalna pravila navedena u Direktivi obuhvaćaju, između ostalog, (a) kategorije proizvoda na koje države članice moraju primijeniti trošarinski namet, (b) načela o mjestu ubiranja prihoda od trošarina, (c) pravila proizvodnje, skladištenja i kretanja trošarinskih proizvoda, i (d) vrste ovlaštenih trošarinskih subjekata. Njezinim donošenjem, nadalje, omogućena je digitalizacija nadzora kretanja proizvoda između država članica u slučajevima kada je trošarina prethodno (na)plaćena u državi članici otpreme. Kao što je to prethodno bio slučaj s proizvodima koji su se nalazili u režimu odgode plaćanja, takvo kretanje trošarinskih proizvoda provodi se razmjenom elektroničkih poruka putem računalnog sustava.


Frano Dogan, dipl. oec. PONOVNI UVOZ/VRAĆANJE IZVEZENE DOMAĆE ROBE

Institut vraćanja izvezene domaće robe omogućuje oslobođenje od plaćanja uvoznih davanja pri povratu domaće robe (ranije bh. robe) u Bosnu i Hercegovinu, što je bila izvezena iz carinskog područja Bosne i Hercegovine te je se u roku od tri godine istom stanju/nepromijenjenu vraća u carinsko područje BiH i pušta u slobodan promet.

OSTALE SRODNE DJELATNOSTI

Dr. Faruk Latifović* PARNIČNI POSTUPAK – OSNOVNI ELEMENTI ŽALBE, POUKE ZA „NE PRAVNIKE“

U radu se, kroz rješenje nekoliko dvojbi, daju temeljne upute za pisanje žalbi u parničnom postupcima. Rad je, u prvom redu, namijenjen osobama koje dolaze iz „izvan pravne“ branše, ali nudi i aplikativna znanja za pravnike praktičare.


Mr. iur. Mirel Mujkanović PRETHODNA PROVJERA TRŽIŠTA

Prethodna provjera tržišta prema izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavama iz 2022. godine, predstavlja zakonsku obavezu ugovornih organa prilikom pripreme postupka javne nabavke. Prilikom istraživanja tržišta ugovorni organ poduzima niz koraka u cilju prikupljivanja podataka kako bi se osiguralo da su procesi nabavke transparentni, pravedni i da se dobiju najbolje moguće vrijednosti za sredstva koja se troše. To također pomaže u smanjenju rizika i poboljšavanju ukupne učinkovitosti u procesu javnih nabavki. O prethodnoj provjeri tržišta sačinjava se pismena zabilješka o svim radnjama i postupcima i ulaže se u predmet spisa. Tom prilikom može nastati dokumentacija o konkurenciji, istraživački upitnici i ankete, izvještaji o istraživanju tržišta itd. Pravilna provjera tržišta podrazumijeva sustavno prikupljanje, analizu i interpretaciju informacija o relevantnom tržištu kako bi ugovorni organ donio informirane poslovne odluke.


Adnan Salkić, mr. iur. ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA S UMIROVLJENIKOM, OSTVARIVANJE MIROVINE KOD PREKLAPANJA STAŽA U ZEMLJI I INOZEMSTVU

Zasnivanje radnog odnosa s umirovljenikom uvjetovano je vrstom mirovine koju ostvaruje. Točnije, za zasnivanje radnog odnosa presudna je činjenica radi li se o korisniku starosne, obiteljske ili invalidske mirovine. Ovo su tri kategorije umirovljenika koje poznaje naše pravo, uz napomenu da se za slučaj starosti, pored starosne mirovine, može ostvariti i pravo na privremenu starosnu mirovinu. Svaka od ovih kategorija umirovljenika je specifična, kako u pogledu stjecanja samog prava, tako i u pogledu zapošljavanja nakon stjecanja prava. Za pojedine kategorije umirovljenika nema ograničenja prilikom ponovnog zasnivanja radog odnosa, dok za druge kategorije postoje djelomična ili potpuna ograničenja u pogledu zapošljavanja. Da bi bilo jasnije o kakvim se specifičnostima i ograničenjima radi, u nastavku ćemo analizirati i pojasniti svaku kategoriju ponaosob i osvrnuti se i na mogućnost radnog angažiranja po osnovi rada izvan radnog odnosa.


Nerma Rajkić, dipl. iur. SPORAZUMNI RASKID UGOVORA O RADU

Sporazumni raskid ugovora o radu jedan je od načina prestanka ugovora o radu u skladu sa Zakonom o radu FBiH, kolektivnim ugovorom ili pravilnikom o radu. On predstavlja suglasnost volja i poslodavca i radnika da radni odnos odnosno ugovor o radu prestane proizvoditi pravno djelovanje odnosno prestane važiti, na dan kada se oni dogovore, bez obveze primjene otkaznog roka.


Prof. Dr Asja Gojačić UPRAVLJANJE VREMENOM MENADŽERA

Vrijeme je jedini čimbenik čija je ponuda neelastična. Kako god bila velika potražnja za vremenom, vrijeme se neće povećati. Vremenom ne može upravljati, ono se ne može mijenjati niti zaustaviti, međutim, može se utjecati na odnos pojedinca prema vremenu. Mi možemo odlučivati o aktivnostima koje ćemo obavljati i načinu kako ćemo to raditi. Zbog važnosti pravilnog korištenja vremena menadžeri se moraju naučiti upravljati svojim vremenom. Upravljanje vremenom je čin ili proces planiranja i vršenja svjesne kontrole nad količinom vremena provedenog na određenim aktivnostima, posebno za povećanje učinkovitosti ili produktivnosti. Upravljanje vremenom u pravom smislu znači proces kontrole vremena, što je praktično nemoguće, ono što moguće je postizanja višestrukih zadataka u ograničenom vremenu. Kako bi menadžeri bolje funkcionirali, potrebno je da dio poslova delegiraju svojim suradnicima. Također, za dobro upravljanje vremenom menadžerima nije dovoljno samo da dobro organiziraju sebe i svoje radno vrijeme, kao i da svedu na minimum nepotrebne prekide u radu od strane suradnika, već se isto tako moraju osloboditi “gutača vremena” ili “kradljivaca vremena”.

ODGOVORI NA PITANJA

Tihana Bevanda, dipl. iur. PITANJA I ODGOVORI IZ OBLASTI CARINE

Ernevaza Hrustanović, dipl. iur. PITANJA I ODGOVORI IZ RADNOG ODNOSA

VI STE PITALI – FIRCON ODGOVARA

NOVI PROPISI

Službene novine FBiH

Službeni glasnik BiH

GOSPODARSKA STATISTIKA

Robna razmjena s inozemstvom BiH

Vanjska trgovina

Turizam

Industrijska proizvodnja

Cijene

Zaposlenost i nezaposlenost

Plaće

Mirovine

POSLOVNE OBAVIJESTI

Svote naknada, potpora i nagrada koje se mogu isplatiti bez poreza

Osobni odbici prema članku 24. Zakona o porezu na dohodak

Naknade za službena putovanja za proračunske korisnike u Federaciji Bosne i Hercegovine

Stope i osnovice poreza na dohodak i doprinosa

Depozitni računi za prikupljanje javnih prihoda

Šifre općina

Prosječne plaće uposlenih

Indeks cijena u 2024. godini

Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nepogoda

Zatezne kamate na dužničko-vjerovničke odnose u FBiH i na javne prihode BiH i FBiH..125 Dnevne konformne kamate na zateznu kamatu za stopu od 10%

Nazivi i vrste javnih prihoda BiH i u FbiH

Međunarodni ugovori/sporazumi/ konvencije o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i socijalnom osiguranju