Časopisa Financijski propisi i praksa broj: 4/23

Neograničen broj pregledaNeograničen broj pregleda
Dostupnost 2 godineDostupna izdanja od 2012 god.
Mogućnost preuzimanja seminaraMogućnost preuzimanja časopisa

TRENDOVI I OSCILACIJE

Mr. sc. Mirjana Popović ŠTO JE VAŽNIJE OD VANZEMALJACA?
Vijest da smo, prema procjeni onih koji bi to morali znati, na meti vanzemaljaca, začudo, nije naišla na osobito zanimanje javnosti. Nikoga nije osobito, čini se, uzbudila činjenica da možda uskoro dobijemo dokaz, (ili ga već neki imaju) kako u Svemiru nismo sami. I da priče o „malim zelenima“ nisu maštovite storije iz registra znanstvene fantastike. Pritom je najmanje važno što bi se moglo pokazati kako smo pogriješili u izboru boje i ukupne predodžbe o tome kako bi vanzemaljci trebali izgledati.

RAČUNOVODSTVO – REVIZIJA

Prof.dr.sc. Vinko Belak RAČUNOVODSTVO ULAGANJA U PRIDRUŽENE SUBJEKTE PO METODI UDJELA
Kad ulagač ima 20% ili više glasačke moći ali manje od 50% glasačke moći kod subjekta koji je predmet ulaganja tada se radi o pridruženom društvu. U praksi pridruženih društava se najčešće radi o ulaganjima u kapital drugog društva čiji je postotak veći 20% ali je manji od 50% pa su prema tome određena i glasačka prava. Motivi takvih ulaganja mogu biti vrlo različiti ali najčešće se radi o razvijanju partnerstva u nekom poslu ili ostvarivanja dobiti iz nekog poslovanja. U vezi s računovodstvom ulaganja u pridružene subjekte i obračunom rezultata ulaganja za korisnike punih MSFI-ja obvezna je primjena metode udjela osim ako postoji izuzeće od metode udjela. Ako ulagač ima pravo koristiti izuzeće, on za obračun ulaganja može koristiti model fer vrijednosti prema odredbama MSFI-ja 9 ili model troška (ali samo za nekonsolidirane financijske izvještaje). Korisnici MSFI-ja za MSS, ovisno o okolnostima, mogu birati jednu od te tri metode i to između metode udjela, metode troška, ili metode fer vrijednosti.


Dr. sc. Dragan Gabrić KONSOLIDIRANI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI – SASTAVLJANJE I PREZENTIRANJE
Cilj je konsolidiranih financijskih izvještaja osigurati informacije o financijskom položaju i financijskoj uspješnosti grupe povezanih pravnih osoba. Izbjegavanjem pravilnog provođenja konsolidacije može se značajno narušiti realnost i objektivnost financijskog rezultata i financijske uspješnosti pravne osobe. Mjerodavni međunarodni računovodstveni standard za konsolidaciju je MSFI-ja 10 - Konsolidirani financijski izvještaji. U narednom tekstu će se posebna pozornost posvetiti računovodstvenom i zakonskom okviru konsolidacije financijskih izvještaja, s posebnim osvrtom na konsolidacijske postupke opisane u MSFI 10.

Mr. oec. Aida Bičo REVIZIJA I INTERNA REVIZIJA
Internom revizijom se nameće iznošenje ocjene cjelokupnog poslovanja poduzeća, samim time i ocjena računovodstvenog sustava, ocjena sustava interne kontrole i prikupljanje financijskih i poslovnih informacija za potrebe upravljanja. Ocjena poslovanja poduzeća određena je standardima interne revizije, kodeksom etike internih revizora i internim pravilima, a provode je revizori zaposleni u poduzeću što omogućava da se isti proces provodi trajno. Revizija se kroz povijest razvijala i mijenjala u većini svojih segmenata. Istraživale su se i još uvijek se istražuju metode i postupci kako bi se revizorski posao olakšao i kako bi točnost revizijskih izvještaja bila na većoj razini. S obzirom na veličinu poslovnog subjekta određuju se vrste i zahtjevi u vezi sastavljanja financijskih izvještaja. Revizija predstavlja naknadna ispitivanja različitih segmenata počevši od revizije poslovanja, revizije učinaka do konačne revizije financijskih izvještaja. Svaku prethodno navedenu vrstu revizije obavljaju različiti revizori. Revizijski rizik kao jedna od determinanti određivanja revizijskog mišljenja u ovom dijelu će biti obrađen s teorijskog aspekta.

JAVNE FINANCIJE

Dr. sc. Ante Džidić OBRAČUN PDV-A KOD ISPORUKE DOBARA PUTEM BRZE POŠTE
Usluge brze pošte obično se koriste za isporuku dobara kod prodaje na daljinu koja sve više dobiva na značaju rastom opsega internet trgovine. Riječ je o komercijalnim poštanskim uslugama s dodanom vrijednošću na temelju posebnog zahtjeva pošiljatelja, a podrazumijevaju preuzimanje poštanskih pošiljaka na adresi pošiljatelja i uručenje na adresi primatelja. Pružaju ih poštanski operatori (javne pošte) i davatelji poštanskih usluga (društva s licencom izdanom od Agencije za promet poštanskih usluga). Prema članku 24. Zakona o PDV-u („Službeni glasnik BiH’’, br. 09/05, 35/05, 100/08 i 33/17) javne poštanske usluge, odnosno sve usluge koje pružaju javni poštanski operatori, ne podliježu oporezivanju PDV-om.1 Nasuprot tomu, privatna društva koja pružaju usluge brze pošte obračunavaju PDV na svoje usluge. Trošak usluga brze pošte dobavljači dobara uračunavaju u prodajnu cijenu svojih dobara ili usluge brze pošte navode kao posebne stavke na računu. Stoga se postavlja nekoliko važnih pitanja? Ima li obveznik pravo na odbitak ulaznog PDV-a temeljem nabavki usluga brze pošte? Je li obveznik dužan obračunati PDV na poštarinu iako ne koristi pravo odbitka kod nabavki ovih usluga? Je li obveznik dužan obračunati PDV na poštarinu ako istu plaća javnom operateru koji ne podliježu plaćanju PDV-a na usluge brze pošte?


Doc. dr. sc. Mirza Čaušević PRAVNA ANALIZA SUSTAVA PODIJELJENOG UPRAVLJANJA FONDOVIMA EU-a
U ovom članku analizira se pravna osnova okvira podijeljenog upravljanja sredstvima proračuna Europske unije. Autor prvenstveno prezentira sadržaj definicije podijeljenog upravljanja fondovima Europske unije, tretirajući je kroz pravnu regulaciju korištenja sredstava proračuna Unije. Prikazuje se pravni okvir u kojem djeluje sustav upravljanja bespovratnim sredstvima, analizira sustav podijeljenog upravljanja, koji je kao obveza propisan pravom Europske unije i čije učinkovito djelovanje predstavlja preduvjet korištenja bespovratnih sredstava Europske unije. U posljednjem dijelu članka autor prezentira analizu pravnih shvaćanja Suda Europske unije o institutu nepravilnosti i obvezi primjene financijskih korekcija na utvrđena postupanja protivna pravu EU-a, kao ključnih upravnih mjera koje nadležna javnopravna tijela provode u sustavu upravljanja i kontrole radi zaštite proračuna Europske unije. Konačno, autor iznosi osobno shvaćanje obveze primjene Odluke EK pri tom utvrđenju.

Frano Dogan, dipl. oec. IZVOZ ROBE II dio
Istupanje dobara s carinskog područja Bosne i Hercegovine može se obavljati isključivo sukladno carinskim propisima Bosne i Hercegovine. Nad svom robom mora biti proveden odgovarajući postupak izvoza kod nadležnog izvoznog carinskog ureda sukladno odredbama članka 179. stavak 3. Zakona i odredbama članka 9. Upute o postupku izvoza

Alan Vajda, mag. iur. PRIKAZ POREZNOG POLOŽAJA ISPLATE DIVIDENDI I UDJELA U DOBITI IZ INOZEMSTVA
Navedenim tekstom dajemo prikaz poreznog položaja dividendi i udjela u dobiti koji su isplaćeni iz inozemstva što je propisano aktualnom poreznom politikom Republike Hrvatske, kao i ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja kojih je Republika Hrvatska potpisnik.

OSTALE SRODNE OBLASTI

Prof. dr Asja Gojačić UTJECAJ LIDERSTVA NA ORGANIZACIJSKU KULTURU

Liderstvo i organizacijska kultura su možda najviše istraživani pojmovi u oblasti organizacijskog ponašanja pa i menadžmenta. Prirodno je onda da njihov međusobni odnos pobuđuje veliku pažnju kako istraživača tako i menadžera iz prakse. Toj pažnji doprinosi i svojevrsna „kokoš ili jaje“ kontroverza: oblikuje li lider organizacije njezinu kulturu ili pak organizacijska kultura oblikuje lidera i njegov stil. Mada je ova kontroverza daleko od toga da bude riješena, primjetno je u literaturi da daleko veći broj autora stoji na gledištu da je liderstvo „starije“ odnosno da lider više oblikuje kulturu nego što je to obratno. No, ako i prihvatimo stav većine, postavlja se pitanje: kako lider organizacije stvara i oblikuje njezinu kulturu? Saznanje o tome koje mehanizme i procese koristi lider da bi uticao na organizacijsku kulturu kao i o tome kojim svojim atributima on utječe na kulturu organizacije koju vodi, može biti veoma značajno kako za teoriju tako i za praksu. Ta saznanja mogu biti dragocjena u objašnjenju izvora i učinaka kako kulture tako i liderstva. Isto tako, saznanja o mehanizmima utjecaja lidera na kulturu organizacije koju vodi mogu biti itekako od koristi u praksi vođenja organizacija, posebno u uvjetima promjena.

ODGOVORI NA PITANJA

Tihana Bevanda, dipl. iur. PITANJA I ODGOVORI IZ OBLASTI CARINE
Ernevaza Hrustanović, dipl. iur. PITANJA I ODGOVORI IZ RADNOG ODNOSA
VI STE PITALI – FIRCON ODGOVARA

NOVI PROPISI

Službene novine FBiH
Službeni glasnik BiH

GOSPODARSKA STATISTIKA

Robna razmjena s inozemstvom BiH
Vanjska trgovina
Turizam
Industrijska proizvodnja
Cijene
Zaposlenost i nezaposlenost
Plaće
Mirovine

POSLOVNE OBAVIJESTI

Svote naknada, potpora i nagrada koje se mogu isplatiti bez poreza
Osobni odbici prema članku 24. Zakona o porezu na dohodak
Naknade za službena putovanja za proračunske korisnike u Federaciji Bosne i Hercegovine
Stope i osnovice poreza na dohodak i doprinosa
Depozitni računi za prikupljanje javnih prihoda
Šifre općina
Prosječne plaće uposlenih
Indeks cijena u 2023. godini
Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nepogoda
Zatezne kamate na dužničko-vjerovničke odnose u FBiH i na javne prihode BiH i FBiH.
Dnevne konformne kamate na zateznu kamatu za stopu od 10%
Nazivi i vrste javnih prihoda BiH i u FBiH
Međunarodni ugovori/sporazumi/ konvencije o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i socijalnom osiguranju