Časopisa Financijski propisi i praksa broj: 3/23

Neograničen broj pregledaNeograničen broj pregleda
Dostupnost 2 godineDostupna izdanja od 2012 god.
Mogućnost preuzimanja seminaraMogućnost preuzimanja časopisa

TRENDOVI I OSCILACIJE

Mr. sc. Mirjana Popović U POTRAZI ZA POZITIVOM

Ono što je za ljudski organizam kisik, za poduzetništvo je optimizam. Istina, čovjek ne može dugo izdržati niti bez vode i hrane, ali ipak može neusporedivo duže biti bez ičega takvog nego bez zraka. Poduzetnici, biznis - kreatori, na čijim se idejama i njihovoj realizaciji temelji svako gospodarstvo, teško mogu svoje ideje ostvarivati bez kapitala i ljudskih resursa. No, bez vizije i optimističnog uvjerenja kako je ona ostvariva, sasvim pouzdano i bez iznimke – ne mogu s mrtve točke pomaknuti niti sebe , pa niti gospodarstvo čiji su temeljni pokretač. Te notorne činjenice razlog su zašto je u ovim, oprezni bi rekli, iznimno složenim vremenima, svakoga dana i svakoga sata nužno preispitivati realnu poziciju BiH u sklopu globalne i europske ekonomije, a potom uvjete u kojima posluju njezini poduzetnici kod kuće. Sve je relativno, kao što je u anegdoti, poučio legendarnog Einsteina njegov stari otac. Ocjena koliko je nekome, na osobnoj razini, dobro ili loše danas dobiva se na temelju usporedbe s time kako mu je bilo jučer ili lani. Je li imao manje ili više novca, dobrih ili loših poslovnih poteza, ugodnih ili neugodnih doživljaja. To je uobičajeno, gotovo bi se reklo, dnevno mjerenje i premjeravanje vlastitih postignuća. O dobivenome rezultatu, dakako, ovisi razina hormona sreće ili stresnog kortizola. To pak utječe na donošenje odluke kako i kamo usmjeravati energiju ubuduće.

RAČUNOVODSTVO – REVIZIJA

Dr. sc. Dragan Gabrić BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE – SASTAVLJANJE I PREZENTIRANJE

Bilješke uz financijske izvještaje su jedan od temeljnih i zakonom obveznih financijskih izvještaja za sve pravne osobe sukladno računovodstvenim propisima i Zakonu o računovodstvu i reviziji u FBiH . Cilj ovog teksta je dati osvrt na sadržaj i strukturu bilješki uz financijske izvještaje sukladno MSFI/MRS, odnosno MSFI za MSS, kao i sukladno Zakonu o računovodstvu i reviziji u FBiH.


Dr. sc. Jozo Piljić POSLOVNO IZVJEŠTAVANJE

Novi načini privređivanja (nova ekonomija), koje karakteriziraju visoke tehnologije, velika konkurencija, internacionalizacija biznisa i koncentracija financijske moći, utjecala je na zaokret s konvencionalnog financijskog izvještavanja ka poslovnom izvještavanju. Klasični financijski pokazatelji koji proističu iz tradicionalnog računovodstvenog modela ne mogu pouzdano poslužiti u mjerenju ostvarenja strateških ciljeva poduzeća, koji još nemaju utjecaja na tekuće financijske rezultate. Klasični financijski pokazatelji mogu pokazivati dobre kratkoročne rezultate aktivnosti poduzeća koje na dugi rok mogu biti jako štetne po poduzeće. Tradicionalni računovodstveni model svojim sadržajem ne može u potpunosti odgovoriti novom ekonomskom okruženju, ni informacijski opskrbiti korisnike u prvom redu menadžere, investitore i kreditore. U računovodstvenoj literaturi se ukazuje na nedostatke postojećeg modela financijskog izvještavanja prije svega s aspekta uloge računovodstva u mjerenju performansi poslovanja

JAVNE FINANCIJE

Augustin Mišić, dipl. oec. OTKLANJANJE DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA (POREZNI KREDIT) - UTJECAJ NA POREZNU BILANCU

Korištenje instituta poreznog kredita vezano je za neograničenog poreznog obveznika, odnosno neograničenu poreznu obvezu koja se utvrđuje za ukupno poslovanje društva bez obzira je li ono ostvareno na teritoriju FBiH ili izvan teritorija FBiH. Polazna pretpostavka za korištenje poreznog kredita jeste da je obveznik kod obračuna dobiti u iznos dobiti uključio i dobit koju je ostvario izvan FBiH, a na dio tako ostvarene dobit platio porez. Porezni kredit predstavlja iznos poreza koji je gospodarsko društvo – rezident Federacije platilo za dobit koju je ostvarilo od obavljanja djelatnosti izvan FBiH. Znači, pojam poreznog kredita je aktualan samo u slučaju ako gospodarsko društvo, koje ima registrirano sjedište u FBiH i koje obavlja djelatnost u FBiH, ostvaruje dobit i od djelatnosti koju obavlja izvan teritorija FBiH. Porezni kredit treba promatrati i u kontekstu izbjegavanja dvostrukog oporezivanja. Svrha izbjegavanja dvostrukog oporezivanja jeste da obveznik ne plati dva puta porez po istoj osnovi, a u slučaju kada djelatnost obavlja na dva fiskalna suvereniteta.


Mario Tolić, dipl. oec. KLJUČNI KORACI ZA OSTVARIVANJE POTICAJA NOVOUPOSLENIH DJELATNIKA

Najkorišteniji porezni poticaj, poticaj iz članka 37. Zakona o porezu na dobit, i dalje je i „najzagonetniji“ porezni poticaj. S obzirom da uz temeljni dio obveznik mora ispuniti uvjete i ograničenja iz navedenog članka Zakona, ali i članka 93. Pravilnika o primjeni Zakona o Porezu na dobit, nerijetko se dešavaju „kriva“ tumačenja koja obveznika, premda je uvjeren da je ispunio sve kriterije, koštaju cjelokupnog ili dijela gubitka ovog poticaja. To se najviše odnosi na samu prijavu poreza na dobit, kada obveznik praktično trasira put ostvarenju ili gubitku poticaja novouposlenih djelatnika.


dr. sc. Dinka Antić OPOREZIVANJE KRIPTO IMOVINE U SUSTAVU IZRAVNIH POREZA

U razvijenim zemljama virtualne valute podliježu oporezivanju izravnim porezima, a modalitet i pravila oporezivanja su različiti od zemlje do zemlje. Osobe koje su uključene u kreiranje ili razmjenu virtualnih valuta po pravilu se oporezuju u sklopu oporezivanja dohotka, a ako su uključene kompanije u sklopu oporezivanja dobiti. Pored toga, neke jurisdikcije kripto imovinu oporezuju različitim oblicima poreza na imovinu.


Frano Dogan, dipl. oec. IZVOZ ROBE I dio

Postupak izvoza je carinski postupak u kome carinsko tijelo odobrava iznošenje domaće robe iz carinskog područja Bosne i Hercegovine, pri čemu se primjenjuju izvozne carinske formalnosti, uključujući primjenu trgovačkih mjera i obračunava se izvozna carina ako je propisana, a trenutno u Bosni i Hercegovini nije propisana. Činjenica da roba koja se izvozi iz carinskog područja Bosne i Hercegovine ne podliježe plaćanju carine, ne znači da se roba ne carini. Dakle, postupak izvoza rabi se u slučaju kada se domaća roba otprema do odredišta izvan carinskog područja Bosne i Hercegovine. Domaća roba namijenjena iznošenju iz carinskog područja Bosne i Hercegovine stavlja se u izvozni postupak, osim u slučaju stavljanja domaće robe u postupak vanjske obrade ili u postupak unutarnjeg provoza koji predstavlja kretanje domaće robe od jednog do drugog mjesta unutar carinskog područja Bosne i Hercegovine, bez promjene njezinog carinskog statusa pri prolazu preko teritorija druge države.

OSTALE SRODNE OBLASTI

Prof. dr. Asja Gojačić PRIMJENA POSLOVNE ETIKE I ETIČKIH KODEKSA

U radu su dane teoretske postavke poslovne etike, uloga etičkih kodeksa u procesu poslovanja, u cilju poboljšanja uspjeha poslovanja poduzeća, boljeg odnosa između zaposlenih, kao i boljeg ugleda kompanije u očima kupaca, dobavljača, kako kod nas tako i u inozemstvu.

doc. dr. sc. Mirza Čaušević ANALIZA POSTUPKA UVOĐENJA EURA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Autor u članku potencira na fundamentalnoj analizi procesa uvođenja eura u Republici Hrvatskoj. S ciljem potvrđivanja predmeta i objekta istraživanja fundamentalno se prezentiraju europski standardi (uvjeti) za promjenu valute u euro zoni. U eksperimentalno-analitičkom dijelu članka prezentirane su pozitivne i negativne strane procesa mijenjanja valute u euro u Republici Hrvatskoj. Uz to, važan segment članka podrazumijeva prezentaciju činjenica vezanih za utjecaj inflacije i inflatornih kretanja na ekonomiju Republike Hrvatske. Na kraju članka, primjenjujući metodu sinteze, u zaključku, autor sublimira rezultate stručnog istraživanja.


Mr. iur. Mirel Mujkanović (NE)MOGUĆNOST PRIMJENE JAMSTAVA IZDANIH OD STRANE DRUŠTAVA ZA OSIGURANJE U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVA

Predmet ovog rada odnosi se na utvrđivanje mogućnosti izdavanja jamstava od strane društava za osiguranje i njihove primjene u postupcima javnih nabava. Zakonom o javnim nabavama definirane su dvije vrste jamstava kao jamstvo za ozbiljnost ponude i jamstvo za uredno izvršenje ugovora, dok su Pravilnikom o obliku jamstva za ozbiljnost ponude i izvršenje ugovora propisani njihovi oblici, načini dostavljanja i druga specifična pitanja za njihovu primjenu u javnim nabavama. Preferirajući primjenu bezuvjetnog bankarskog jamstva između drugih dopuštenih oblika kao što je ček, mjenica, gotovinski ekvivalent i bankarski transfer u potpunosti je isključena mogućnost primjene jamstava izdanih od društava za osiguranje. Zakon o obveznim odnosima je temeljni normativni akt kojim se reguliraju jamstva, a isti upućuje da ovakva jamstva mogu izdavati i nebankarske institucije ako su ovlaštene za obavljanje bankarskih poslova. Zakonom o osiguranju i Odlukom o rasporedu vrsta rizika po skupinama i vrstama osiguranja, društvima za osiguranje je omogućeno vršenje poslova osiguranja jamstava odnosno izdavanje jamstava pa bi i njihova primjena u postupcima javnih nabava trebala biti omogućena.

ODGOVORI NA PITANJA

Tihana Bevanda, dipl. iur. PITANJA I ODGOVORI IZ OBLASTI CARINE

Ernevaza Hrustanović, dipl. iur. PITANJA I ODGOVORI IZ RADNOG ODNOSA

VI STE PITALI – FIRCON ODGOVARA

NOVI PROPISI

Službene novine FBiH

Službeni glasnik BiH

GOSPODARSKA STATISTIKA

Robna razmjena s inozemstvom BiH

Vanjska trgovina

Turizam

Industrijska proizvodnja

Cijene

Zaposlenost i nezaposlenost

Plaće

Mirovine

POSLOVNE OBAVIJESTI

Svote naknada, potpora i nagrada koje se mogu isplatiti bez poreza

Osobni odbici prema članku 24. Zakona o porezu na dohodak

Naknade za službena putovanja za proračunske korisnike u Federaciji Bosne i Hercegovine

Stope i osnovice poreza na dohodak i doprinosa

Depozitni računi za prikupljanje javnih prihoda

Šifre općina

Prosječne plaće uposlenih

Indeks cijena u 2023. godini

Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nepogoda

Zatezne kamate na dužničko-vjerovničke odnose u FBiH i na javne prihode BiH i FBiH..137 Dnevne konformne kamate na zateznu kamatu za stopu od 10%

Nazivi i vrste javnih prihoda BiH i u FbiH

Međunarodni ugovori/sporazumi/ konvencije o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i socijalnom osiguranju