Časopisa Financijski propisi i praksa broj: 2/24

Neograničen broj pregledaNeograničen broj pregleda
Dostupnost 2 godineDostupna izdanja od 2012 god.
Mogućnost preuzimanja seminaraMogućnost preuzimanja časopisa

TRENDOVI I OSCILACIJE  

Mr. sc. Mirjana Popović NETKO TRAŽI BOLJE, NETKO BJEŽI OD GOREGA
Globalni statističari nisu sigurni. Razlike u njihovim procjenama nisu velike, ali nisu niti malene. Ovisi o tome kako ih tko doživljava. Nekome je milijun ljudi malo, nekome se pri pomisli na toliku masu zavrti u glavi. Uostalom, može li si netko od nas uopće predočiti kolika bi trebala biti livada na koju stane stotinu milijuna ljudi? Ili dvije stotine milijuna osoba poput nas ili naših znanaca!?! A upravo je riječ o brojkama toga reda veličine kada se govori o suvremenim migracijama, masovnim kretanjima žitelja ovoga našega planeta. U ovome trenutku je oko 280 milijuna, neki računaju i nekoliko milijuna više, ljudi iz raznih dijelova svijeta krenulo na put prema zemljama Europe. Sanjani ciljevi su prije svega Njemačka, Francuska i skandinavske zemlje.

RAČUNOVODSTVO – REVIZIJA

Dr. sc. Dragan Gabrić IZVJEŠTAJ O UKUPNOM REZULTATU ZA MIKRO, MALA, SREDNJA I VELIKA PODUZEĆA U FBiH
Izvještaj o ukupnom rezultatu za razdoblje, odnosno Bilanca uspjeha ili Račun dobiti i gubitka je financijski izvještaj koji prikazuje poslovni rezultat nekog subjekta tijekom određenog razdoblja. Pravilnikom o izmjenama pravilnika o sadržaju i formi financijskih izvještaja za gospodarska društva („Sl. novine FBiH”, br. 99/23) izvršeno je „ukidanje“ (brisanje) odredbi Pravilnika o izmjenama pravilnika o sadržaju i formi financijskih izvještaja za gospodarska društva („Sl. novine FBiH”, br. 81/21 i 102/22) koji se odnose na propisane posebne obrasce za financijsko izvještavanje gospodarskih društava koji se klasificiraju kao mikro poduzeća. To znači da će gospodarska društva koja se klasificiraju kao mikro poduzeća financijski izvještaj „Račun dobiti i gubitka - Izvještaj o ukupnom rezultatu za razdoblje“ za 2023. godinu prezentirati na ISTOVJETNIM OBRASCIMA kao i druga gospodarska društva koja se klasificiraju kao velike, srednje i male pravne osobe. Cilj ovog teksta je dati osvrt na sadržaj i strukturu novog Računa dobiti i gubitka – Izvještaj o ukupnom rezultatu za razdoblje koji se koristi za prezentiranje financijske uspješnosti gospodarskih društava, kao i drugih pravnih osoba koji koriste Kontni okvir za gospodarska društva, a koji se klasificiraju kao mikro, male, srednje i velike pravne osobe, u Federaciji BiH.
Prof. dr. sc. Jozo Piljić RASPODJELA OSTVARENE DOBITI I POKRIĆE GUBITKA – RAČUNOVODSTVENI I POREZNI ASPEKT
Rezultat poslovanja utvrđuje se prema Međunarodnim računovodstvenim standardima i Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MRS/MSFI) i računovodstvenim politikama, a obvezujuće postupanje s ostvarenim rezultatom poslovanja - dobiti i gubitkom – propisano je Zakonom o gospodarskim društvima („Službene novine Federacije BiH” broj 81/15 i 75/21). Zakonom o gospodarskim društvima propisano je tko i kada treba sastaviti, ispitati i utvrditi (prihvatiti) financijski izvještaj, a slijedom toga i raspored rezultata poslovanja.

JAVNE FINANCIJE

Augustin Mišić, dipl.oec, Antonija Škegro, mag.ec. OBAVIJESNE PRIJAVE POREZA NA DOHODAK ZA 2023. GODINU
Sukladno odredbama članka 19.a Pravilnika o postupku podnošenja poreznih prijava: „Obavijesne prijave su pisana izvješća koja je isplatitelj sredstava dužan podnositi Poreznoj upravi na obrascima propisanim podzakonskim aktima, a koji sadrže podatke o financijskim transakcijama, obračunanim, obustavljenim i uplaćenim doprinosima, porezima i posebnim naknadama kojima te transakcije podliježu.“ Prema navedenoj definiciji obavijesna prijava ne predstavlja poreznu prijavu već pisani izvještaj o obračunanim poreznima i doprinosima, koji će poslužiti da se sastavi godišnja prijava i dokumentiraju stavke navedene u godišnjoj prijavi. Ako obavijesne prijave nisu sastavljene na zakonit način onda ne može niti godišnja prijava poreza na dohodak biti sastavljena na zakonit način. Svaka od vrsta dohotka, koju propisuje zakon o porezu na dohodak, ima nekih svojih specifičnosti koje se odnose na utvrđivanje poreza i izvještavanje o obračunanom i plaćenom porezu pa će autor u nastavku teksta dati prikaz sastavljanja obavijesnih prijava poreza na dohodak prema vrstama dohotka.
dr. sc. Dinka Antić E-ARHIVIRANJE PDV FAKTURA: PRAVILA I PRAVCI REVIZIJE
Pravila arhiviranja PDV faktura u EU su propisana „Drugom smjernicom o fakturiranju“ u sklopu reforme fakturiranje koja je započela prije desetak godina. Uspjeh reforme fakturiranja u osnovi ovisi o ponašanju obveznika i poreznih vlasti, onih koji svakodnevno izdaju fakture u svom poslovanju i onih koje te fakture koriste za kontrolu obračuna i plaćanja PDV-a. Važan čimbenik realizacije reforme fakturiranja je bila primjena pravila arhiviranja PDV faktura, koje su predmetom kontrola i revizije. Evaluacijom Europske komisije detektirani su interni i eksterni čimbenici koji su imali određen utjecaj na obveznike i porezne administracije, a time su se odrazili i na uspjeh reforme. U segmentu arhiviranja faktura uočeno je da fragmentacija pravila fakturiranja na razini članica ima za posljedicu nesigurnost i složenost fakturiranja i arhiviranja faktura za ekonomske subjekte. Zbog uzročno-posljedične veze različita nacionalna pravila arhiviranja faktura često predstavljaju prepreku uvođenju e-fakturiranja. Pokazalo se da suprotstavljena nacionalna i EU pravila i politike negativno utječu na reforme koje se provode na razini EU, a koje se odnose na prekogranično poslovanje. Radi se o različitim nacionalnim zahtjevima kod izvještavanja poreznih administracija i pravilima arhiviranja, te divergentnim praksama članica kod provođenja PDV propisa. Suprotno tome, svako odustajanje od nacionalnih propisa i preuzimanje pravila EU, doprinosi većoj upotrebi novih tehnologija u sustavu PDV-a, pa tako i u segmentima fakturiranja i arhiviranja PDV faktura.
Bernard Iljazović, dipl.iur. UVOĐENJE ELEKTRONSKOG NOVCA U REPUBLICI SRPSKOJ
Donošenjem Zakona o unutarnjem platnom prometu i njegovim kasnijim izmjenama postojeći sustav platnog prometa kontinuirano je unapređivan i dograđivan u skladu s primjenjivim međunarodnim standardima i pozitivnom praksom zemalja iz okruženja. Izmjenama Zakona o unutarnjem platnom prometu iz 2022. godine u pravni sustav Republike Srpske uvedena je definicija elektronskog novca iz Direktive (EU) 2009/110/ES, kao novog pojma u oblasti platnih usluga, s namjerom da se u 2023. godini predloži poseban zakon kojim će pitanja izdavanja i korištenja elektronskog novca, tj. osnivanje društava za izdavanje elektronskog novca i obavljanje plaćanja elektronskim novcem, biti uređena na cjelovit i sveobuhvatan način. Tako će se stvoriti neophodne pravne pretpostavke za poslovanje tih društava i snažniji razvoj elektronske trgovine u Republici Srpskoj.
Dr. sc. Asja Gojačić VJEŠTAČENJA NEMATERIJALNE ŠTETE
Domaća sudska praksa i dalje trpi posljedice neuređenosti u oblasti vještačenja nematerijalne štete, a koje se ogledaju u nepostojanju općeprihvaćenih kriterija i standarda čije poštovanje bi onemogućilo preveliku subjektivnost vještaka. Pretjerana subjektivnost u procjenama i mišljenjima vještaka neminovno vodi neprihvatljivo velikim razlikama u mišljenjima različitih vještaka po istom pitanju. Takvo stanje u oblasti vještačenja nikako ne pomaže sudu u donošenju pravične presude a što bi trebao biti imperativ i osnovna ideja same institucije vještačenja. Naprotiv, postaje kontraproduktivno, i unosi zbrku i zbunjuje suce te nepotrebno uzrokuje dodatne troškove. Ponuđena rješenja mogu biti različita ali osnovni cilj im je izvjesno ujednačavanje kriterija i usklađivanja načina ocjenjivanja oštećenja zdravlja, pri čemu se ne smije izgubiti iz vida potreba individualnog pristupa svakoj oštećenoj osobi.

ODGOVORI NA PITANJA

Tihana Bevanda, dipl. iur. PITANJA I ODGOVORI IZ OBLASTI CARINE
Ernevaza Hrustanović, dipl. iur. PITANJA I ODGOVORI IZ RADNOG ODNOSA
 VI STE PITALI – FIRCON ODGOVARA

NOVI PROPISI

Službene novine FBiH
Službeni glasnik BiH

GOSPODARSKA STATISTIKA 

Robna razmjena s inozemstvom BiH
Vanjska trgovina
Turizam
Industrijska proizvodnja
Cijene
Zaposlenost i nezaposlenost
Plaće
Mirovine

POSLOVNE OBAVIJESTI

Svote naknada, potpora i nagrada koje se mogu isplatiti bez poreza
Osobni odbici prema članku 24. Zakona o porezu na dohodak
Naknade za službena putovanja za proračunske korisnike u Federaciji Bosne i Hercegovine
Stope i osnovice poreza na dohodak i doprinosa
Depozitni računi za prikupljanje javnih prihoda
Šifre općina
Prosječne plaće uposlenih
Indeks cijena u 2023. godini
Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nepogoda
Zatezne kamate na dužničko-vjerovničke odnose u FBiH i na javne prihode BiH i FBiH.
Dnevne konformne kamate na zateznu kamatu za stopu od 10%
Nazivi i vrste javnih prihoda BiH i u FbiH
Međunarodni ugovori/sporazumi/ konvencije o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i socijalnom osiguranju