Časopisa Financijski propisi i praksa broj: 1/24

Neograničen broj pregledaNeograničen broj pregleda
Dostupnost 2 godineDostupna izdanja od 2012 god.
Mogućnost preuzimanja seminaraMogućnost preuzimanja časopisa

UREDNIČKI KOMENTAR

Augustin Mišić, dipl. oec. SVEMOGUĆA VLADA?

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je koncem 2023. godine donijela Uredbu o isplati pomoći od strane poslodavca1 kojom se uređuje pravo na isplatu pomoći zaposlenicima od strane poslodavca u maksimalnom iznosu do 2.520 KM. Uredba je stu pila na snagu pred sam kraj 2023. godine pa su mnogi ovaj potez Vlade doživjeli kao božićni i/ili novogodiš nji poklon, što je potpuna pogreška. Da bi nešto imalo karakter poklona onda treba biti darovano od strane darovatelja i bez očekivanja protu naknade. U ovom slučaju nije ispunjen niti jedan uvjet da se Uredba smatra poklonom obzirom da pomoć isplaćuje poslodavac, a s druge strane Vlada očekuje potporu zaposlenika obzirom da im je „darovala“ Uredbu. U ovom osvrtu nećemo raspravljati o moti vima donošenja Uredbe već o pravnom temelju za nje zino donošenje i poreznom statusu novčane pomoći koja se isplaćuje zaposlenicima temeljem Uredbe. U preambuli Uredbe Vlada se poziva na članak 19. stavak (1) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine2

TRENDOVI I OSCILACIJE

Mr. sc. Mirjana Popović NOVA GODINA, NOVA ŠANSA!

Napokon! Jedna iznimno teška i za mnoge tra gična godina je iza nas. Godina u kojoj je, osim ukrajinskog, svijet zabrinuo još jedan rat, bli skoistočni, godina u kojoj su međunarodni konflikti i manija naoružavanja postali opće mjesto, a inflacija i recesija su i u najžilavijim ekonomijama nagrizle sta bilnost. Elementarne nepogode poput erupcije vul kana na Islandu ili potresa u Kini, boleštine kao što su kovid, gripa, hripavac ili svinjska kuga, u toj su glo balnoj nevolji postale dnevne, reklo bi se novinarskim žargonom, standardne vijesti. No, čak i takve bi bile povremeno gurnute na samu marginu opće pozornosti terorističkim ispadima, poput horora s 14 mrtvih i 25 ranjenih na praškom sveučilištu, a za koje je uvijek teško razlučiti je li im uzrok osobna frustracija ili ide ološka zaluđenost. U svakom slučaju, svijet, a onda i onaj koji nas neposredno okružuje, postao je u 2023. godini opasno mjesto. Toliko opasno, da su i najrazvi jenije, a do nedavno i najsigurnije, europske zemlje digle sustav osiguranja od terorizma na najvišu razinu. Tako je i posljednji Božić gotovo svagdje dočekan i pro slavljen uz nezapamćena osiguranja i prethodna upo zorenja građanima da budu na oprezu.

RAČUNOVODSTVO – REVIZIJA

Dr. sc. Dragan Gabrić Zoran Ćorić, dipl. oec. GODIŠNJI OBRAČUN ZA 2023. GODINU

Sve pravne osobe sa sjedištem u Federaciji BiH imaju obvezu sastaviti i mjerodavnoj agenciji, do 29. veljače 2024. godine, dostaviti godišnje financijske izvještaje, statističke i druge propisane obrasce godišnjeg obračuna za 2023. godinu. Osim podsjetnika na obveznike, obrasce i rokove njihovog dostavljanja u ovom se tekstu daju i temeljne napomene o sastavljanju financijskih izvještaja za pravne osobe koje knjigovodstvo vode po kontnom planu za poduzeća.

JAVNE FINANCIJE

Dr. sc. Dinka Antić E-FAKTURIRANJE: PROBLEMATIKA I IZAZOVI

Faktura je važan dokument u pravnim poslovima između dobavljača, te, ujedno, i računovodstveni i fiskalni dokument koji se koristi u svrhu PDV-a. S obzirom da je faktura zbog svog značaja relevantna ne samo za poslovne partnere već i za porezne administracije nužno je osigurati dostupnost, integritet i autentičnost faktura u svrhu poreznih kontrola. Da bi elektronska faktura („e-faktura”) bila prihvaćena u pravnom prometu i u porezne svrhe ona mora zadovoljiti pravila kao i papirna faktura, što podrazumijeva ispunjavanje načela integriteta i autentičnosti. Evaluacija Europske komisije o učincima primjene e-faktura je pokazala da je najvažniji razlog brzom rastu primjene e-faktura povezanost poslovnih subjekata u prometnom lancu. Dobavljači i kupci, međusobno povezani transakcijama prometa dobara i usluga, poticali su jedni druge na primjenu e-faktura. Pogotovo je to bio slučaj s malim i mikro kompanijama. Drugi važan čimbenik širenja primjene e-faktura u EU je bila činjenica da su velike kompanije prešle na primjenu strukturiranih e-faktura koje omogućavaju automatiziranu obradu podataka iz faktura, a zbog svoje veličine i značaja u smislu obujma nabavki i visine prometa de facto su primorale svoje poslovne partnere, dobavljače i kupce, da i oni prijeđu na primanje/izdavanje e-faktura. Treći čimbenik koji je utjecao na ekspanziju e-faktura jeste obvezno izdavanje e-faktura prilikom prodaje vladinim institucijama. Iako nije obvezno u svim članicama, u onima u kojima jeste izdavanje e-faktura vladinim institucijama je dovelo do snažnog rasta primjene e-fakturiranja u cijelosti ili u pojedinim segmentima tržišta. Četvrto, važan čimbenik implementacije reforme jeste obaviještenost ključnih aktera o koristima i prednostima e-fakturiranja. U cilju promocije reforme fakturiranja porezne administracije su provodile informativne kampanje za obveznike, a fiskalne vlasti u nekim članicama omogućavaju obveznicima besplatni ili subvencionirani pristup sustavima i platformama za e-fakturiranje
Dr. sc. Jozo Piljić OBRAČUN TROŠARINA NA DUHANSKE PRERAĐEVINE OD 01. 01. 2024. GODINE

Zakonom o trošarinama u BiH („Službeni glasnik BiH”, broj: 49/09, 49/14, 60/14, 91/17 i 50/22), definirano je da se duhanskim prerađevinama smatraju: a) cigarete b) cigare i cigarilosi c) duhan za pušenje - rezani duhan za motanje cigareta - ostali duhan za pušenje.
prof. dr. sc. Mirza Čaušević TEORIJSKI ASPEKTI UGOVORA O LEASINGU U BOSNI I HERCEGOVINI S OSVRTOM NA EU

U ovom članku analizira se pravna osnova pojma i vrsta leasinga, predstavljaju se temeljni elementi ugovora o leasingu, prezentiraju se ključni participanti (subjekti) ugovora o leasingu i predstavlja se stanje leasing tržišta u Europskoj uniji. Naime, leasing je danas u svijetu naširoko prihvaćen od strane gospodarskih subjekata kao jedna inovativna i napredna metoda financiranja nabavke različitih vrsta objekata radi stjecanja njihove upotrebne vrijednosti. Gospodarski razvoj tijekom proteklih desetljeća dovodi do potrebe za različitim oblicima financiranja. Poduzeća su tražila prihvatljiva financijska rješenja kojima su osiguravala potrebnu opremu za poslovanje. Do pojave leasinga kao oblika financiranja, nabavljanje potrebne opreme podrazumijevalo je pozajmljivanje novčanih sredstava kojima bi se oprema kupila. Suvremeno tržišno okruženje dovelo je do stvaranja novih oblika financiranja. Leasing kao specifični ugovorni odnos, omogućava korisniku leasinga korištenje određenog dobra (robe, alata, strojeva i sl.) koji se i dalje nalazi u vlasništva davatelja leasinga, u zamjenu za ugovorena periodična plaćanja. Takav novi oblik financiranja odgovarao je poduzećima, te je kasnijim razvojem, leasing kao oblik dugoročnog financiranja, postao dostupan i fizičkim osobama

OSTALE SRODNE OBLASTI

Dr. sc. Asja Gojačić FLUKTUACIJA ZAPOSLENIH

Mnoga poduzeća se danas susreću s problemom visoke fluktuacije. Međutim, niti jedna aktivnost u poduzeću se ne smatra tako lošom, kao napuštanje organiza cije od strane zaposlenog. Inače, termin napuštanje ili odlazak je prema mnogim autorima daleko precizniji od termina fluktuacija, pošto su pod pojmom fluktua cije često obuhvaćeni ne samo suradnici koji su otišli iz poduzeća, nego i njihove zamjene, dakle ukupno kretanje iz organizacije i u organizaciju. Napuštanje se može definirati kao svaki trajan odlazak iz orga nizacije, tj. zaposleni prestaje biti član organizacije. Inače, preciznije i uže određenje pojma fluktuacije se upravo odnosi na trajno napuštanje organizacije od strane suradnika
Nerma Rajkić, dipl. iur. POJAM ŠTETE

Šteta kao osnova postavljanja zahtjeva za nadoknadu onom koji ju je pretrpio, je institut reguliran Zakonom o obveznim odnosima. Naime, tko drugom prouzrokuje štetu dužan ju je i nadoknaditi, osim ako dokaže da je šteta nastala bez njegove krivnje. U ovom radu pojašnjen je pojam štete, vrste odgovornosti za štetnu radnju i rokove zastare za nadoknadu štete.

ODGOVORI NA PITANJA

Tihana Bevanda, dipl. iur. PITANJA I ODGOVORI IZ OBLASTI CARINE
Ernevaza Hrustanović, dipl. iur. PITANJA I ODGOVORI IZ RADNOG ODNOSA

VI STE PITALI – FIRCON ODGOVARA

NOVI PROPISI
Službene novine FBiH
Službeni glasnik BiH

GOSPODARSKA STATISTIKA
Robna razmjena s inozemstvom BiH
Vanjska trgovina
Turizam
Industrijska proizvodnja
Cijene
Zaposlenost i nezaposlenost
Plaće
Mirovine

POSLOVNE OBAVIJESTI
Svote naknada, potpora i nagrada koje se mogu isplatiti bez poreza
Osobni odbici prema članku 24. Zakona o porezu na dohodak
Naknade za službena putovanja za proračunske korisnike u Federaciji Bosne i Hercegovine
Stope i osnovice poreza na dohodak i doprinosa
Depozitni računi za prikupljanje javnih prihoda
Šifre općina
Prosječne plaće uposlenih
Indeks cijena u 2023. godini
Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nepogoda
Zatezne kamate na dužničko-vjerovničke odnose u FBiH i na javne prihode BiH i FbiH
Dnevne konformne kamate na zateznu kamatu za stopu od 10%
Nazivi i vrste javnih prihoda BiH i u FbiH
Međunarodni ugovori/sporazumi/ konvencije o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i socijalnom osiguranju