Časopisa Financijski propisi i praksa broj: 1/23

Neograničen broj pregledaNeograničen broj pregleda
Dostupnost 2 godineDostupna izdanja od 2012 god.
Mogućnost preuzimanja seminaraMogućnost preuzimanja časopisa

TRENDOVI I OSCILACIJE

Mr. sc. Mirjana Popović RESURS KOJI SE VIŠE NE PODRAZUMIJEVA

Ekonomija preferira kontinuitet. Ljudi također vole ići utabanim i poznatim stazama. I jednima i drugima, iznenađenje i nešto novo drage su i dobrodošle kategorije, ali samo u nevelikim i, po mogućnosti, kontroliranim količinama. Nova godina, preciznije, kalendarski prijelaz iz jedne godinu u drugu, trenutak je kada se najglasnije i možda najjasnije artikulira ta vjekovna potreba da se očekuje nešto drukčije i ujedno priželjkuje da sve bude prepoznato, pa i isto. Tijekom proteklih stoljeća i desetljeća verbalizirane su milijarde pisanih i usmenih prigodničarskih želja sa gotovo istovjetnom temeljnom porukom: da primatelju narednih dvanaest mjeseci bude „bolje“. Ma što to značilo, a u pravilu, gotovo bez iznimki, pod tim se pridjevom podrazumijevaju bolje zdravlje i bolji financijski odnosno poslovni uspjeh te

 RAČUNOVODSTVO – REVIZIJA

Dr.sc. Dragan Gabrić Zoran Ćorić, dipl.oec. GODIŠNJI OBRAČUN ZA 2022. GODINU

Sve pravne osobe sa sjedištem u Federaciji BiH imaju obvezu sastaviti i mjerodavnoj agenciji, do 28. veljače 2023. godine, dostaviti godišnje financijske izvještaje, statističke i druge propisane obrasce godišnjeg obračuna za 2022. godinu. Osim podsjetnika na obveznike, obrasce i rokove njihovog dostavljanja u ovom se tekstu daju i temeljne napomene o sastavljanju financijskih izvještaja za pravne osobe koje knjigovodstvo vode po kontnom planu za poduzeća.

Prof. dr. sc. Vinko Belak ISPRAVAK VRIJEDNOSTI POTRAŽIVANJA OD KUPACA PREMA MSFI-JU ZA MSS, PREMA MSFI-JU 9 I POREZNIM PROPISIMA

Naplata potraživanja je problem otkad god postoje financijski odnosi između različitih stranaka. U računovodstvenom smislu, ispravak vrijednosti potraživanja od kupaca odnosi se na situacije kad dužnik ne plaća na vrijeme, ne plaća zato što nije u mogućnosti platiti, ne plaća zato što smatra da je sporan iznos koji treba platiti ili zato što jednostavno ne želi platiti.

JAVNE FINANCIJE

Augustin Mišić, dipl. oec. KONAČAN OBRAČUN TROŠKOVA PLAĆE I NAČIN IZVJEŠTAVANJA

Trošak plaća je zasigurno trošak koji se pojavljuje kod svakog gospodarskog subjekta i to u značajnom iznosu u odnosu na ukupne troškove pa je pitanje realnog i zakonitog iskazivanja ove vrste troška od velikog značaja za financijski rezultat društva na kraju godine, odnosno obračunskog razdoblja. Ova vrsta troška nastaje tijekom godine u mjesečnim razdobljima i ne može značajno oscilirati od mjeseca do mjeseca, a pored plaće koja se isplaćuje zaposleniku uključuje i porez i doprinose propisane za ovu vrstu naknade. Zakon ne propisuje obvezu konačnog obračuna troška plaće za jedno obračunsko razdoblje - godinu, pa je važno da se mjesečni obračun plaće vrši na zakonit način. Međutim, pogreške su sastavni dio posla pa treba računati da će se greške ili previdi kod obračuna troška plaće javljati tijekom godine pa bi pojam konačnog obračuna troškova plaće mogli identificirati s kontrolnim postupcima vezanim za utvrđivanje troška plaće na godišnjoj razini. Obzirom da trošak plaće uključuje i doprinose temeljem kojih radnici ostvaruje svoja prava posebno će važno biti utvrditi je li kod obračuna obveznih doprinosa učinjena pogreška i je li poslodavac dostavio propisane izvještaje za obračun poreza i obveznih doprinosa na plaće. U nastavku teksta autor će raspravljati pitanja koja se odnose, upravo, na zakoniti način obračuna plaća i izvještavanje porezne vlasti o obračunanom i uplaćenom porezu i doprinosima.

dr. sc. Dinka Antić PROBLEMATIKA OPOREZIVANJA KRIPTO IMOVINE

Digitalna financijska imovina, koja se temelji na DTL (distributed ledger technology) platformi, čija je tržišna kapitalizacija koncem 2020. procijenjena na više od 346 mlrd USD, predstavlja izazov, ne samo u smislu poimanja virtualnih financija, već i u pogledu oporezivanja rastućeg tržišta te imovine. To je značajno pitanje, ne samo u svjetlu naplate poreza, već i zbog globalnog karaktera virtualnih valuta, čiji nekonzistentan porezni tretman može pogoditi pojedince i tvrtke koje se bave aktivnostima s virtualnim valutama i ugroziti ulaganja u tu oblast.

Frano Dogan, dipl. oec. CARINSKI POSTUPAK STAVLJANJA ROBE U SLOBODAN PROMET

Carinski sustav svake države je dio ukupnog gospodarskog sustava zemlje i u skladu je s njezinom gospodarskom i ekonomskom politikom. Carinski sustav i carinska politika su instrumenti pomoću kojih se realiziraju ciljevi i zadaci gospodarskog razvoja, a odnose se na međunarodne ekonomske odnose i međunarodnu razmjenu te ulogu carina u toj razmjeni. Zakonskim i drugim aktima određuju se dugoročnije carinske mjere i carinski sustav, a mjerama tekuće politike određuju se carinske mjere kojima se reguliraju pitanja carina u tekućem poslovanju. Sustavnim i drugim mjerama cilj je osigurati djelotvornost sustava carinske zaštite u skladu s usvojenim gospodarskim opredjeljenjima.

OSTALE SRODNE OBLASTI

 Doc. dr. sc. Asja Gojačić EKONOMSKA DIPLOMACIJA U UVJETIMA GLOBALIZACIJE

Ekonomija je od prvorazrednog značaja za državu, jer ekonomski odnosi uvjetuju sam nastanak države, kao i njezin daljnji razvoj i progresivni napredak. Države su upućene na međusobnu ekonomsku suradnju, tako da razvojem diplomacije, usporedo se razvijala i ekonomska diplomacija. Ekonomska diplomacija svoje puno značenje dobiva u suvremenoj diplomaciji 20. stoljeća. Ona predstavlja skup vještina pregovaranja i nastupanja u međunarodnoj zajednici, kao i prikupljanje informacija koje su od značaja za ekonomiju države, odnosno poduzeća od nacionalnog značaja, radi postizanja što bolje pozicije na svjetskom tržištu. Predmet analize ovog rada jeste definiranje, geneza, funkcije, ciljevi ekonomske diplomacije, kao i njezina uloga u uvjetima globalizacije i u diplomatskim aktivnostima država u suvremenoj međunarodnoj zajednici. Radom se ukazuje na činjenicu da je ekonomska diplomacija postala neizostavan dio suvremene diplomacije preko koje se ostvaruju nacionalni interesi država.

Mr. iur. Mirel Mujkanović DODJELA UGOVORA NA TEMELJU KRITERIJA EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJE PONUDE PREMA DIREKTIVAMA EU I ZAKONA O JAVNIM NABAVAMA

Predmet rada je obrada i analiza kriterija za dodjelu ugovora s posebnim osvrtom na kriterij ekonomski najpovoljnije ponude i njegove pod kriterije. Kroz prizmu Direktive o javnim nabavama, sudsku praksu odnosno presude Suda Europske unije i Općeg suda te Zakona o javnim nabavama u Bosni i Hercegovini radom se aktualizira primjena, razumijevanje te značaj kriterija ekonomski najpovoljnije ponude. Kriterij ekonomski najpovoljnije ponude zahtijeva potpuno detaljan i sustavan pristup svakom od dopuštenih pod kriterija koji je u vezi s predmetnom nabavom, te vrednovanje istih čija ukupnost treba osigurati najbolju ponudu u smislu najboljeg odnosa dobivene vrijednosti i uloženog novaca. Usvojena rješenja u navedenoj Direktivi u mnogome predstavljaju potvrđena i iskazana rješenja bogate sudske prakse sudova Europske unije u pogledu razumijevanja i primjene kriterija ekonomski najpovoljnije ponude. Činjenica da je navedenom Direktivom prepoznat kao isključiv i jedini kriterij, te da je istim već odavno u Europskoj uniji i njenim članicama predvladan kriterij najniže cijene, kao i da isti omogućava odabir ponuda na temelju različitih pod kriterija kao što su: kvalitete, tehničke vrijednosti, estetske i funkcionalne karakteristike, dostupnosti, tehničke pomoći, uvjeti isporuke, životni vijek, itd. dovoljni su poticaji značajnijoj upotrebi ovog kriterija u postupcima javnih nabava u Bosni i Hercegovini.

ODGOVORI NA PITANJA

Tihana Bevanda, dipl. iur. PITANJA I ODGOVORI IZ OBLASTI CARINE

Ernevaza Hrustanović, dipl. iur. PITANJA I ODGOVORI IZ RADNOG ODNOSA

 VI STE PITALI – FIRCON ODGOVARA

NOVI PROPISI

Službene novine FBiH

Službeni glasnik BiH

GOSPODARSKA STATISTIKA

Robna razmjena s inozemstvom BiH
Vanjska trgovina

Turizam

Industrijska proizvodnja

Cijene

Zaposlenost i nezaposlenost

Plaće

Mirovine

POSLOVNE OBAVIJESTI

Svote naknada, potpora i nagrada koje se mogu isplatiti bez poreza

Osobni odbici prema članku 24. Zakona o porezu na dohodak

Naknade za službena putovanja za proračunske korisnike u Federaciji Bosne i Hercegovine

Stope i osnovice poreza na dohodak i doprinosa

Depozitni računi za prikupljanje javnih prihoda

Šifre općina

Prosječne plaće uposlenih

Indeks cijena u 2022. godini

Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nepogoda

Zatezne kamate na dužničko-vjerovničke odnose u FBiH i na javne prihode BiH i FBiH. 146 Dnevne konformne kamate na zateznu kamatu za stopu od 10%

Nazivi i vrste javnih prihoda BiH i u FBiH

Međunarodni ugovori/sporazumi/ konvencije o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i socijalnom osiguranju