Časopisa Financijski propisi i praksa broj: 1/22

Neograničen broj pregledaNeograničen broj pregleda
Dostupnost 2 godineDostupna izdanja od 2012 god.
Mogućnost preuzimanja seminaraMogućnost preuzimanja časopisa

TRENDOVI I OSCILACIJE

Mr. sc. Mirjana Popović FINANCIJE I POLITIKA
J oš se jedna kalendarska godina okrenula, a da Nova nije donijela, unatoč silnim prigodničarskim zdravicama i dobrim željama, tko zna kakvo olakšanje. Čini se da smo i u 2022. prenijeli, osim Covida 19 spremnog za nove mutacije, i sve svoje nesporazume, javne i prikrivene netrpeljivosti, neuroze i strahove. No, bivalo je i gore, pa se preživjelo, rekli bi optimisti i tako oduzeli repliku prizivačima katastrofa. I ne samo to! Netom završena godina je pokazala da onaj tko je navikao na nevolje, ako se čovjek uopće može do kraja na njih naviknuti, uvijek nađe načina da ih umanji, ako već ne i izbjegne. Zahvaljujući upravo toj prilagodljivosti i životnoj vještini, domaći su poduzetnici uspjeli neočekivano uspješno prevladati sve prošlogodišnje kovid i administrativne zamke, te 2021. godinu završiti poslovno bolje nego što se itko mogao nadati. Riječ je, dakako, o prosjecima, ljudskih i poslovnih žrtava je bilo mnogo i previše, ali ekonomija je surova znanost. Ona u pravilu prebraja i zbraja samo one koji su izdržali, a posrnule i ugašene tvrtke i poslove spominje tek na marginama godišnjih poslovnih izvješća


RAČUNOVODSTVO – REVIZIJA

Dr.sc. Dragan Gabrić Zoran Ćorić, dipl.oec. GODIŠNJI OBRAČUN ZA 2021. GODINU
Sve pravne osobe sa sjedištem u Federaciji BiH imaju obvezu sastaviti i mjerodavnoj agenciji, do 28. veljače 2022. godine, dostaviti godišnje financijske izvještaje, statističke i druge propisane obrasce godišnjeg obračuna za 2021. godinu. Osim podsjetnika na obveznike, obrasce i rokove njihovog dostavljanja u ovom se tekstu daju i temeljne napomene o sastavljanju financijskih izvještaja za pravne osobe koje knjigovodstvo vode po kontnom planu za poduzeća.

Prof. dr. sc. Vinko Belak PRIZNAVANJE I KNJIŽENJE TROŠKOVA STJECANJA I TROŠKOVA IZVRŠENJA UGOVORA S KUPCEM
Računovodstveni standard MSFI 15 – Prihodi od ugovora s kupcima je donio mnoge nove računovodstvene kategorije i postupke koji se ranije nisu primjenjivali. Jedna od tih novih računovodstvenih kategorija odnosi se na obvezatnu kapitalizaciju troškova ugovora s kupcem koji se nakon toga amortiziraju i testiraju na umanjenje vrijednosti, Iz toga proizlazi da se MSFI 15 ne bavi isključivo priznavanjem prihoda nego se bavi i troškovima ugovora s kupcima. Pozicioniranje kapitaliziranih troškova ugovora s kupcem na dugoročnu imovinu u razredu (0) iniciralo je potpunu promjenu naziva i sadržaja ranije pozicije 07 – Druga dugoročna potraživanja u poziciju 07 – Ostala dugoročna potraživanja i imovina. U sadržaju te nove pozicije dominiraju kapitalizirani dodatni troškovi stjecanja ugovora (konto 070) i troškovi izvršenja ugovora (konto 071). Međutim, budući da se iz samog naziva tih troškova ne može zaključiti što, kada i kao treba na njima knjižiti, te da kapitalizacija tih troškova nije proizvoljna nego obvezujuća, neophodno je pružiti dodatna i detaljnija objašnjenja o tome.

Augustin Mišić, dipl.oec. PRIPREMNE RADNJE ZA KONAČAN OBRAČUN I PODNOŠENJE GODIŠNJIH POREZNIH PRIJAVA ZA IZRAVNE POREZE
Izravni porezi se plaćaju tijekom obračunskog razdoblje (godine) kao akontacije poreza ili primjenom sustava poreza po odbitku što znači da na kraju godine imamo situaciju da je obveznik već platio porez. U tom kontekstu postavlja se pitanje: - zbog čega obveznik podnosi godišnju prijavu za izravne poreze ako je tijekom godine već platio porez? Jedan od razloga je što je moguće da tijekom godine obveznik obračuna i plaćanja poreza po odbitku može izvršiti pogrešan obračun poreza ili previdjeti obračunati porez, a akontacija svakako predstavlja privremeni obračun poreza, pa je na kraju godine potrebno izvršiti konačan obračun porezne obveze.

Dr. sc. Branka Vukojević PRIJAVA OBRAČUNANIH I UPLAĆENIH DOPRINOSA – NESAMOSTALNA DJELATNOST
Prijava obračunanih i uplaćenih doprinosa u FBiH je složen posao. Naime, podatci o obračunanim i uplaćenim doprinosima prijavljuju se poreznoj upravi u više različitih formi i evidentiraju istovremeno u više evidencija, pa je potrebno poznavati cijeli proces kako bi se izvršila ispravna i pravovremena prijava i uplata obračunanih doprinosa. U ovom članku pokušati će se dati slika tog procesa i odnosa između pojedinih obrazaca koji se trebaju predati Poreznoj upravi a radi ispravnog evidentiranja obračunanih i uplaćenih doprinosa po temelju nesamostalne djelatnosti.

Mionić Žarko, dipl. oec. POREZNI ASPEKT PRODAJE UDJELA U GOSPODARSKIM DRUŠTVIMA U REPUBLICI SRPSKOJ
Jedna od uobičajenih poslovnih promjena u poslovanju gospodarskih društava je kupoprodaja udjela u gospodarskim društvima. Naravno, da bi bilo jasnije, ovo nije propisano ograničenje samo na gospodarska društva, jer i fizičke osobe mogu vršiti kupoprodaju udjela. Člankom 99. Zakona o gospodarskim društvima1 su definirani osnovni pojmovi društva s ograničenom odgovornošću, kao posebne forme gospodarskih društava i to: ‘’(1) Društvo s ograničenom odgovornošću u smislu ovog Zakona jeste gospodarsko društvo koje osniva jedna ili više pravnih i / ili fizičkih osoba, u svojstvu članova društva, radi obavljanja određene djelatnosti pod zajedničkim poslovnim imenom. (2) Društvo s ograničenom odgovornošću odgovara za svoje obveze cjelokupnom imovinom. (3) Član društva s ograničenom odgovornošću ne odgovara za obveze društva, osim do iznosa ne unesenog uloga u imovinu društva. (4) Društvo s ograničenom odgovornošću može imati najviše 50 članova. (5) Ako se broj članova društva s ograničenom odgovornošću poveća iznad broja članova iz stavka

Preveo: prof. dr. sc. Nikola Mijatović UPUTE ODBORA ZA PDV (EU) IZ 2020. I 2021. GODINE
Odbor za PDV (engl. VAT Committee, njem. MWST-Ausschuss) predstavlja savjetodavno tijelo pod okriljem EU. Sastoji se od predstavnika država članica i Komisije. Prema članku 398. Direktive 2006/112, osim točaka za koje se zahtjeva savjetovanje pod okriljem Odbora za PDV, u njegovoj nadležnosti je i rasprava o drugim pitanjima koja se odnose na primjenu odredbi EU o PDV-u. U tom smislu treba promatrati i upute koje je taj Odbor za PDV donio na svojim sjednicama (→ Leitlinien, die auf Sitzungen des MWST-Auschusses zurück gehen). Budući da Odbor ima isključivo savjetodavni karakter, te nema nikakvu zakonodavnu moć, njegove odluke (upute) nemaju pravno obvezujuće značenje. Unatoč tome, njegove odluke mogu osigurati određene upute o pravcima tumačenja relevantnih propisa, pa tako i Direktive 2006/112 o zajedničkom sustavu PDV-a. Dozvoljena je reprodukcija ovih materijala pod uvjetom navođenja da ove upute ne predstavljaju službeno tumačenje prava EU, niti su prošle proceduru odobravanja od strane Komisije. U nastavku je sadržan prijevod uputa iz 2020. godine.

FINANCIJSKA TRŽIŠTA

Kristijan Mišić, univ. bacc. oec. TRENDOVI U E POSLOVANJU
Kako bi se prilagodili modernom vremenu moramo promijeniti okvir razmišljanja. Kada pogledamo kroz povijest nećemo moći naći nijedan oblik posla koji je prešao iz analognog svijeta u digitalni svijet, gdje je digitalna iteracija manja od analogne verzije. Nekima od nas ovo može izgledati očito, dok je za druge jako teško prilagoditi način razmišljanja. Prikazati ćemo nekoliko povijesnih primjera ovog prijelaza u digitalni svijet.

GOSPODARSTVO

Dr. sc. Jozo Piljić TRŽIŠTE JAVNO-PRIVATNOG PARTNERSTVA U BIH
Prenošenjem odgovornosti za izgradnju i održavanje javne građevine u razdoblju od 20-30 godina na privatnog partnera, komunikacija u procesu pregovaranja između javnog i privatnog sektora u izgradnji javnih građevina i privatne isporuke javne usluge postala je složenija. Ovu složenost determinira, prije svega, složeni jezik rizika i potreba da se odredi koja će se fiksna cijena platiti (javni partner) za ustupljeno upravljanje varijacijama pojedine investicijske kategorije (privatni partner). Promišljanje o rizicima i njihovom transferu s javnog na privatnog partnera, unio je u proces pripreme javne investicije mnogo novina za oba partnera

Alan Vajda, mag. iur. UVJETI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE RADNIKA DRŽAVLJANA TREĆIH ZEMALJA U DRŽAVI S KOJOM REPUBLIKA HRVATSKA IMA POTPISAN UGOVOR O SOCIJALNOM OSIGURANJU

Navedenim člankom obrađujemo problematiku koja se odnosi na korištenje zdravstvene zaštite upućenih radnika na rad ili na službeno putovanje prema odredbama bilateralnih ugovora o socijalnom osiguranju koje Republika Hrvatska primjenjuje s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom, Crnom Gorom, Sjevernom Makedonijom i Turskom, odnosno utjecaj propisa Europske unije na prava radnika koji su osigurani na obvezno zdravstveno osiguranje.

ODGOVORI NA PITANJA

Tihana Bevanda, dipl. iur. PITANJA I ODGOVORI IZ OBLASTI CARINE
Ernevaza Hrustanović, dipl. iur. PITANJA I ODGOVORI IZ RADNOG ODNOSA
VI STE PITALI – FIRCON ODGOVARA


NOVI PROPISI

Službene novine FBiH
Službeni glasnik BiH

GOSPODARSKA STATISTIKA

Robna razmjena s inozemstvom BiH
Vanjska trgovina
Turizam
Industrijska proizvodnja
Cijene
Zaposlenost i nezaposlenost
Plaće
Mirovine

POSLOVNE OBAVIJESTI

Svote naknada, potpora i nagrada koje se mogu isplatiti bez poreza
Osobni odbici prema članku 24. Zakona o porezu na dohodak
Naknade za službena putovanja za proračunske korisnike u Federaciji Bosne i Hercegovine Stope i osnovice poreza na dohodak i doprinosa
Depozitni računi za prikupljanje javnih prihoda
Šifre općina
Prosječne plaće uposlenih
Indeks cijena u 2021. godini
Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nepogoda
Zatezne kamate na novčana potraživanja i javne prihode u BiH
Pregled konformnih kamatnih stopa 12%
Nazivi i vrste javnih prihoda u BiH
Međunarodni ugovori/sporazumi/ konvencije o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i socijalnom osiguranju