Časopisa Financijski propisi i praksa broj: 10/23

Neograničen broj pregledaNeograničen broj pregleda
Dostupnost 2 godineDostupna izdanja od 2012 god.
Mogućnost preuzimanja seminaraMogućnost preuzimanja časopisa

TRENDOVI I OSCILACIJE

Mr. sc. Mirjana Popović VRUĆI FINALE 2023.
Ima među nama vjerojatno podosta onih kojima se i ostvarilo što su priželjkivali. Rodilo im se dugo željeno dijete, sklopili su poslovni ugovor koji će im donijeti silno potrebnu zaradu, netko se obradovao jer su mu našli dobar posao u Njemačkoj, a netko peti je bio zahvalan na liječničkoj potvrdi da je pobijedio opaku bolest…Ljudski je život slagalica od milijun dijelova i svaki se u danome trenutku čini silno važnim. I jest važan. No, osim individualnoga poraza ili uspjeha, a na koje pojedinac velikim dijelom može i utjecati, postoji i podosta toga što je veće od njega. Što nadmašuje njegove snage i mogućnosti. To je, uz ostalo, prijateljsko ili manje prijateljsko okruženje u kojemu živi. To je sustav propisa koji mu određuju što smije što ne smije, a što može ili ne može. To je cijeli državno-činovnički i javno-uslužni mehanizam u kojemu je pojedinac samo jedan od sitnih kotačića. Ponegdje više, a ponegdje manje uvažavan, ponegdje nevažan do granica nevidljivosti. A upravo ta činjenica, koliko je svaki pojedinac u nekoj zajednici važan i kolika su njegova prava i mogućnosti da ih ostvaruje, razdjelnica je između zemalja u kojima su ljudi zadovoljni i onih u kojima nisu. Ili da budemo precizniji. Po tome se razlikuju zemlje u kojim njihovi stanovnici grade svoje trajne domove i zato ih nazivaju domovinom od onih iz kojih bježe u potragu za boljim uvjetima za rad i život.

RAČUNOVODSTVO – REVIZIJA

Prof. dr. sc. Vinko Belak PROMJENE RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I PROCJENA NA KRAJU GODINE
Računovodstvene politike su osnovica individualne primjene računovodstvenih standarda. U računovodstvu gospodarskih subjekata određene stavke nije moguće točno izmjeriti nego ih treba procijeniti. Osim te vrste procjena subjekt mora donositi i druge prosudbe. Primjerice, subjekt ponekad mora prosuditi treba li nekretninu klasificirati kao nekretninu koju koristi vlasnik u svom procesu (prema MRS-u 16) ili kao ulaganje u nekretnine (prema MRS-u 40). Budući da računovodstvo opisuje poslovni život gospodarskih subjekata koji je podložan promjenama, posljedično se događa da računovodstvene politike i mnoge procjene treba mijenjati u skladu sa životom. Osim toga, u računovodstvu se događaju i greške koje treba ispravljati.

prof. dr. sc. Danimir Gulin URGENTNE IZMJENE POSLOVNOG MODELA RAČUNOVODSTVENIH I REVIZIJSKIH TVRTKI U FUNKCIJI PRILAGODBE AKTUALNOJ GOSPODARSKOJ SITUACIJI
Promjene okruženja u kojem djeluje računovodstvena profesija nameće potrebu izmjene poslovnog modela računovodstvenih i revizorskih tvrtki kako bi se prilagodile aktualnoj situaciji. Rad donosi analizu najvažnijih determinanti aktualnog društvenog i ekonomskog okruženja poslovnih subjekata te područja aktivnosti računovodstvenih i revizorskih tvrtki koje je potrebno revidirati s promjenama poslovnog okruženja.

JAVNE FINANCIJE

Augustin Mišić, dipl. oec. OBRAČUN I PLAĆANJE PORODILJSKIH NAKNADA PO ŽUPANIJAMA/KANTONIMA
Isplata porodiljskih naknada u FBiH predstavlja jednu uobičajenu sliku FBiH gdje se niže administrativne jedinice natječu da budu što različitije kako bi stvorile dojam administrativnog autoriteta. Nažalost i u slučaju rješenja socijalnih pitanja imamo situaciju različitog postupanja, odnosno pravnog okvira koji ista pitanja regulira na različit način, što ionako bremenitoj socijalnoj slici u FBiH daje dodatnu težinu. U tekstu koji slijedi autor daje prikaze obračuna i plaćanja porodiljskih naknada po županijama/kantonima.

Prof. dr. sc. Nikola Mijatović FINANCIJSKA POLITIKA U RAZDOBLJU INFLACIJE (mišljenje njemačkog Znanstvenog vijeća)
Pri njemačkom Ministarstvu financija postoji Znanstveno vijeće (čini ga više od trideset sveučilišnih profesora) koje se svojim uradcima izjašnjava o aktualnim gospodarsko-političkim temama. Jedan od takvih uradaka je i mišljenje Znanstvenog vijeća („Finanzpolitik in Zeiten von Inflation“) o financijskoj (monetarnoj i fiskalnog) politici u aktualnom vremenu inflacije od 27. srpnja 2023. godine. Mišljenje je javno objavljeno 23. kolovoza 2023. i od tada je dostupno na službenim stranicama njemačkog Ministarstva financija. U nastavku slijedi prijevod tog mišljenja s njemačkog jezika.
Frano Dogan, dipl. oec. PRIMJENA PROPISA PRI UVOZU TROŠARINSKIH ROBA
Prema članku 6. Zakona o postupku neizravnog oporezivanja („Službeni glasnik BiH“, br. 89/05 i 100/13) pod pojmom neizravni porezi podrazumijevaju se uvozne i izvozne pristojbe/davanja kada su isključivo navedena, trošarina, porez na dodanu vrijednost, cestarina i svi drugi porezi na državnoj razini. Prema čl. 7., 8. i 9. Zakona o postupku neizravnog oporezivanja obveza neizravnih poreza sastoji se od glavne obveze (obveze plaćanja točne obveze po osnovi neizravnih poreza) i sporednih obveza (zatezne kamate, naknadni teret prisile, sankcije koje su izrečene za prekršaje propisa o neizravnom oporezivanju i sve ostale zakonom propisane obveze u svezi s neizravnim oporezivanjem).

OSTALE SRODNE OBLASTI

Nerma Rajkić, dipl. iur. PRESTANAK UGOVORA O RADU 66 Dr. sc. Asja Gojačić UPRAVLJANJE ODNOSIMA S KUPCIMA- CRM
Svjedoci smo da živimo u vremenu gdje je zaštita prava radnika na jako niskoj razini, da radnici trpe veliku nesigurnost i bojazan hoće li poslodavac iz nekih svojih subjektivnih razloga dati otkaz radniku, bez razmišljanja što taj otkaz znači za radnika. Većina zaposlenih u realnom sektoru nije upoznata s tim na što kao zaposlenik ima pravo u slučaju raskida ugovora o radu, niti su upućeni kako to svoje pravo ostvariti. U ovom radu pojašnjeni su zakonski uvjeti otkaza ugovora o radu regulirani Zakonom o radu Federacije Bosne i Hercegovine, kao i prava i dužnosti poslodavca i radnika po osnovi otkaza ugovora o radu.

Adnan Salkić, mr. iur. ZAŠTITA NA RADU U BIH I EUROPSKOJ UNIJI, PRAVNA ZAŠTITA ZAPOSLENIKA NA PRIVREMENOM RADU U INOZEMSTVU
Z akonom o radu uređuju se prava, obveze i odgovornosti poslodavaca i radnika u vezi s provođenjem i poboljšanjem sigurnosti i zaštite zdravlja radnika na radu, kao i opća načela prevencije, te sustav pravila sigurnosti i zaštite zdravlja na radu, čijom primjenom se postiže sprječavanje povreda na radu, profesionalnih oboljenja i drugih oboljenja u vezi s radom, kao i zaštita radne okoline, te druga pitanja u vezi sa sigurnošću i zaštitom zdravlja na radu.

ODGOVORI NA PITANJA

Tihana Bevanda, dipl. iur. PITANJA I ODGOVORI IZ OBLASTI CARINE
Ernevaza Hrustanović, dipl. iur. PITANJA I ODGOVORI IZ RADNOG ODNOSA

VI STE PITALI – FIRCON ODGOVARA

NOVI PROPISI
Službene novine FBiH
Službeni glasnik BiH

GOSPODARSKA STATISTIKA

Robna razmjena s inozemstvom BiH
Vanjska trgovina
Turizam
Industrijska proizvodnja
Cijene
Zaposlenost i nezaposlenost
Plaće
Mirovine
POSLOVNE OBAVIJESTI
Svote naknada, potpora i nagrada koje se mogu isplatiti bez poreza
Osobni odbici prema članku 24. Zakona o porezu na dohodak
Naknade za službena putovanja za proračunske korisnike u Federaciji Bosne i Hercegovine
Stope i osnovice poreza na dohodak i doprinosa
Depozitni računi za prikupljanje javnih prihoda
Šifre općina
Prosječne plaće uposlenih
Indeks cijena u 2023. godini
Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nepogoda
Zatezne kamate na dužničko-vjerovničke odnose u FBiH i na javne prihode BiH i FBiH. 141 Dnevne konformne kamate na zateznu kamatu za stopu od 10%
Nazivi i vrste javnih prihoda BiH i u FbiH
Međunarodni ugovori/sporazumi/ konvencije o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i socijalnom osiguranju