Časopisa „Financijski propisi i praksa“ broj: 10/21

Neograničen broj pregledaNeograničen broj pregleda
Dostupnost 2 godineDostupna izdanja od 2012 god.
Mogućnost preuzimanja seminaraMogućnost preuzimanja časopisa

TRENDOVI I OSCILACIJE

Mr. sc. Mirjana Popović BOLJE (NE)MOŽE...
I druga se godina, obilježena pandemijom, okrenula, a jedva da itko žali za njom. Zašto i bi! Nije bilo dana u proteklih dvanaest mjeseci koji nije počeo i završio prebrajanjem nesretnih žrtava opakoga virusa. Do kraja studenog u BiH je zbrojeno više od dvanaest tisuća preminulih uz neznani broj onih koji će još mjesecima, pa i godinama prizdravljati od posljedica bolesti. A jednima i drugima će se, kako sada stvari stoje, pridružiti i žrtve posljednjeg (ali, na žalost, ne i zadnjega) u nizu mutanata kovida, omikrona. Kako zlo, kažu oni koji znaju, nikad ne dolazi samo, pandemijsku su nevolju i opću neurozu koju ona izaziva, do opasnog usijanja doveli politički konflikti u zemlji. Prijetnje ratom, namjere da se razbije BiH, najave međunarodnih sankcija nekim domaćim političarima, moguće financijske kazne cijeloj zemlji, samo su neke od vijesti koje su proteklih mjeseci izazivale dodatnu napetost. I ne samo napetost, već i trajni osjećaj neizvjesnosti, pa i straha. Taj strah pojačava i velika uznemirenost svjetskih političara, koji kao da su odjednom postali svjesni sadržaja stare sintagme o Balkanu kao buretu baruta. Činjenica da se u Washingtonu i u Bruxellesu uvelike raspravlja kako primiriti zle duhove u BiH, kad i britanski parlament, uz sve domaće probleme, na dnevni red stavlja stanje u ovome djeliću Europe, ljudima postaje razlog više za zabrinutost nego za utjehu. Mora da je stvar zaista ozbiljna, misle.

RAČUNOVODSTVO – REVIZIJA

doc. dr. sc. Željko Bošnjak RAČUNOVODSTVENI OBUHVAT INVENTURNIH RAZLIKA
Tijekom obračunskog razdoblja a posebno na kraju poslovne godine mogu se pojaviti inventurne razlike (viškovi ili manjkovi), kao i rashodi i gubici na zalihama i drugoj materijalnoj imovini. Inventurne razlike utvrđene popisom imovine i obveza potrebno je evidentirati i u poslovnim knjigama gospodarskog društva (i drugih pravnih osoba). Pritom je važno točno odrediti na kojim kontima se što knjiži i koji inventurni manjkovi, rashodi i gubici su oporezivi (a koji nisu oporezivi), bez obzira tereti li se za utvrđeni manjak odgovorna osoba ili, pak, financijski rezultat poslovanja gospodarskog društva, odnosno druge pravne osobe.

Dr. sc. Dragan Gabrić PREDBILANČNE RADNJE ZA SASTAVLJANJE GODIŠNJEG OBRAČUNA ZA 2021. GODINU
Kontrolno analitički postupci podrazumijevaju aktivnosti provjere i kontrole u svrhu usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem imovine, obveza i kapitala. U ovom tekstu daje se osvrt na najvažnije kontrolno analitičke postupke koje bi pravne osobe trebale izvršiti krajem obračunskog razdoblja u sklopu pripremnih radnji za sastavljanje godišnjeg obračuna za 2021. godinu.

Doc. dr. sc.Semina Škandro EKSTERNA KONFIRMACIJA KAO REVIZIJSKI DOKA
Eksterna konfirmacija je revizijski dokaz dobiven kao izravni pisani odgovor revizoru od treće strane, u pisanom ili elektronskom obliku. Cilj eksterne konfirmacije je provjera određene stavke koja utječe na tvrdnju menadžmenta dane u financijskim izvještajima. Najčešće se koristi za provjeru stanja obveza prema dobavljačima i potraživanja od kupaca.

Mehmed Budić, bacc.oec. ISTANJENA KAPITALIZACIJA SA ASPEKTA ZAKONA POREZA NA DOBIT FBIH
U poreznoj bilanci porezni obveznik je dužan izvršiti dvije korekcije rashoda kamata na zajam primljen od povezane pravne osobe. Prva korekcija rashoda od povezanih pravnih osoba vrši se po osnovi istanjene kapitalizacije. Zakonodavstvo utvrđuje porezne limite za priznavanje rashoda kamata za primljeni zajam od povezanih pravnih osoba, pri čemu je propisano da se kod duga poreznog obveznika prema povjeritelju, koji se javlja kao povezana pravna osoba, troškovi kamata na pozajmljena sredstva, obračunani do visine četverostruke vrijednosti upisanog uplaćenog kapitala, u poreznoj bilanci predstavljaju porezno priznate rashode. Druga korekcija rashoda kamata od povezanih pravnih osoba vrši se na temelju transfernih cijena, odnosno obračuna kamate po tržišnim cijenama primjenom načela „izvan dohvata ruke“.


JAVNE FINANCIJE

Dr.sc.  Jozo Piljić OBRAČUN TROŠARINA NA DUHANSKE PRERAĐEVINE OD 01. 01. 2022. GODINE


Frano Dogan, dipl. oec. KNJIŽENJE CARINSKOG DUGA

Pojam carinskog duga određuje članak 4. točka 6. Zakona o carinskoj politici Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 57/04, 51/06, 93/08, 54/10 i 76/11 – u daljem tekstu: Zakon) kao obvezu neke osobe da za određenu robu plati prema propisima na snazi određenu svotu na ime uvoznih/ izvoznih pristojbi. Isto tako člankom 4. točka 7. i točka 8. Zakona precizirano što se podrazumijeva pod pojmom „uvozne pristojbe“, a što pod pojmom „izvozne pristojbe“. U Bosni i Hercegovini trenutno postoje samo uvozne pristojbe i tad se govori o uvoznome carinskom dugu, a kako nisu propisane izvozne pristojbe tako nema ni izvoznog carinskog duga. Kad su posrijedi uvozne ili izvozne pristojbe jasno je da ta davanja uređuje Zakon, jer je člankom 17. stavak 1. Zakona propisano da se pristojbe koje se zakonski potražuju prilikom nastanka carinskog duga zasnivaju na Carinskoj tarifi BiH, a prema članku 17. stavak 4. točka (b) Zakona Carinska tarifa BiH obuhvaća carinske stope i druge pristojbe koje se primjenjuju na robe obuhvaćene nomenklaturom. Znači, carinski dug je obveza da se za uvezenu robu plati propisima određenu svotu carine i drugih pristojbi - uvozni carinski dug.

Bernard Ilijazović, dipl. oec. UČINAK PANDEMIJE COVID-19 NA TRANSFERNE CIJENE

Tijekom pandemije uzrokovane epidemijom COVID-19 većina poduzeća suočila se ili se još uvijek suočava s ograničenjima novčanog toka, radi čega je bilo neophodno razviti i primjenjivati različite strategije za očuvanje i stvaranje gotovine. Pri tome, poduzeća su doživjela velike oscilacije u profitabilnosti bilo u smislu njezina rasta ili pada. Uslijed velikih financijskih poteškoća pojedina poduzeća revidirala su svoje ugovorne aranžmane s trećim stranama, s ciljem utvrđivanja obvezuju li ih i dalje ili su pak pokušale ponovno pregovarati o ključnim uvjetima pri tome tražeći popuste ili odgode plaćanja. Učinci pandemije odrazili su se i na područje transfernih cijena, pri čemu je utvrđeno da načelo nepristrane transakcije funkcionira u velikoj većini slučajeva, s tim da je pristup koji se temelji na određivanju cijena između poduzeća, jednako pouzdan za procjenu kontroliranih transakcija i u vrijeme pandemije bolesti COVID-19. Naime, s pomoću Smjernica za transferne cijene OECD-a nastoji se pomoći poreznim upravama i multinacionalnim poduzećima u traženju obostrano zadovoljavajućih rješenja za slučajeve određivanja transfernih cijena.

doc. dr. sc. Mirza Čaušević KOMPARATIVNA ANALIZA POREZNIH SUSTAVA DRŽAVA ČLANICA EUROPSKE UNIJE 57 FINANCIJSKA TRŽIŠTA

Autor u radu predstavlja osnovne pravno-ekonomske segmente analize poreznih sustava skandinavskih i odabranih zemalja južne Europe, a radi se o punopravnim državama članicama Europske unije, izuzev Kraljevine Norveške. Kroz unazad nekoliko godina analizirano je kretanje stopa poreza na dohodak, poreza na dobit, poreza na dodanu vrijednost i drugih. Nakon pojedinačne analize, provedena je usporedna porezna analiza istih sustava u kojima su vidljive razlike u bogatstvu, moralu, a posljedično i u poreznoj disciplini i politici odabranih država. Analizom strukture prikupljenih prihoda od poreza i ocjene zadovoljstva građana javnim uslugama, prikazati ćemo stvarnu efikasnost i utjecaj poreznih sustava na životni standard tamošnjeg stanovništva. Također ćemo vidjeti koliko su korupcija i utaja poreza prisutni u južnim i sjevernim državama i koje su posljedice toga na njihov porezni sustav, a na koncu kako se to reflektira na samu Europsku uniju.


Kristijan Mišić, bacc. oec. UTJECAJ DIGITALNE IMOVINE NA FORMIRANJE MODERNOG PORTFELJA

Trenutačno ekonomsko okruženje predstavlja uvjerljivu priliku za istraživanje kako Bitcoin može biti dio elastičnog portfelja. Međutim, mnogi su investitori izazvani pronaći pouzdanu metodologiju za pripisivanje vrijednosti Bitcoina. Kako potražnja za skladištem vrijednosti (Store of value) kao što je zlato raste tijekom ovog režima monetarne inflacije, Bitcoin može biti dobro pozicioniran s obzirom na to da je riječ o oskudnoj digitalnoj imovini. Bitcoin i dalje usmjerava pozornost globalnih investitora, oskudne je ponude da se udovolji rastućoj potražnji, a infrastruktura je sada dovoljno jaka da udovolji toj potražnji. Pomoću primjera opisanih u ovom radu može se vidjeti kako se Bitcoin može uklopiti u Vašu investicijsku tezu. Na taj način samopouzdanije procjenjivati njegovu vrijednost i eventualno učestvovati na tržištu.

ODGOVORI NA PITANJA

Tihana Bevanda, dipl. iur. PITANJA I ODGOVORI IZ OBLASTI CARINE
Ernevaza Hrustanović, dipl. iur. PITANJA I ODGOVORI IZ RADNOG ODNOSA
VI STE PITALI – FIRCON ODGOVARA

NOVI PROPISI

Službene novine FBiH
Službeni glasnik BiH

GOSPODARSKA STATISTIKA

Robna razmjena s inozemstvom BiH
Vanjska trgovina
Turizam
Industrijska proizvodnja
Cijene
Zaposlenost i nezaposlenost
Plaće
Mirovine

POSLOVNE OBAVIJESTI

Svote naknada, potpora i nagrada koje se mogu isplatiti bez poreza
Osobni odbici prema članku 24. Zakona o porezu na dohodak
Naknade za službena putovanja za proračunske korisnike u Federaciji Bosne i Hercegovine
Stope i osnovice poreza na dohodak i doprinosa
Depozitni računi za prikupljanje javnih prihoda
Šifre općina
Prosječne plaće uposlenih
Indeks cijena u 2021. godini
Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nepogoda
Zatezne kamate na novčana potraživanja i javne prihode u BiH
Pregled konformnih kamatnih stopa 12%
Nazivi i vrste javnih prihoda u BiH
Međunarodni ugovori/sporazumi/ konvencije o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i socijalnom osiguranju