Časopisa „Financijski propisi i praksa“ broj: 09/21

Neograničen broj pregledaNeograničen broj pregleda
Dostupnost 2 godineDostupna izdanja od 2012 god.
Mogućnost preuzimanja seminaraMogućnost preuzimanja časopisa

TRENDOVI I OSCILACIJE

Mr. sc. Mirjana Popović U - IŠČEKIVANJU DOBRIH VIJESTI
Pesimisti i katastrofičari, militanti i navjestitelji Sudnjega dana te brojni slični vjesnici strahota što se obrušavaju na čovječanstvo napokon su, čini se, došli na svoje. Svakoga dana se nešto dogodi što obilato nahrani njihovu opskurnu imaginaciju. Boleštine, glad, nestašice, ratovi, poplave, tornada, mržnja i pohlepa, likvidacije i samoubojstva... Sve to kao da je doista na Globusu eskaliralo u vrijeme globalne pandemije. Po sudu jednih stoga što je čovječanstvo zlo zaslužilo i ne može pobjeći od zadane sudbine, a prema prosudbama drugih, sve je to tek ozbiljna opomena ljudima da se uozbilje. I da shvate gdje griješe kako bi učinjene pogreške ispravili. Gruba je pak istina, bez obzira na optimističan ili pesimističan svjetonazor pojedinaca, da je aktualna pandemija uzdrmala same temelje sustava u kojemu funkcionira pretežiti dio stanovništva ovog našega komada svemira. Kapital i profit kao temeljni pokretači ljudskog djelovanja, u novim su se uvjetima pokazali nedovoljno efikasnima. Pokazalo se kako se metodom batine i mrkve, kazne za nerad i nagradom za rad, a to u krajnosti znači izbor između gladi i sitosti, beskućništva ili krova nad glavom, a na tim postulatima počiva kapitalizam, ne može odgovoriti na izazove Covida i njegovih mutacija. Pandemija je, naime, oštro konfrontirala i učinila vidljivijima nego ikada prije suprotnosti na kojima kapitalizam, kao na dječjoj klackalici, već dugo balansira. Jedno je raspolučenost na sve veći broj siromašnih odnosno siromašnijih i sve manji broj bogatih i esktrabogatih. Druga je suprotnost između interesa privatnih kapitalista i sve važnije uloge države, koja uzima dio njihova profita. Milom ili silom.

RAČUNOVODSTVO – REVIZIJA

Prof. dr. sc. Vinko Belak ODGOĐENI POREZI I UMANJENJE VRIJEDNOSTI POTRAŽIVANJA OD KUPACA
Gotovo u svakoj zemlji porezni zakoni i propisi razlikuju se od računovodstvenih pravila koje donose MSFI-ji što dovodi do trajnih ili privremenih razlika između računovodstvene dobiti i porezne dobiti. Privremene razlike dovode do plaćanja poreza u tekućem razdoblju koji se kasnije može povratiti od poreznih vlasti u budućem razdoblju ili do odgađanja plaćanja poreza. Odgođeni porezi su u biti tehnika obračuna poreza s određenim ciljem koji postavljaju porezne vlasti. S druge strane, ta tehnika obračuna treba osigurati da financijski rezultati razdoblja budu u skladu s računovodstvenim propisima.


Dr. sc. Jozo Piljić UPRAVLJANJE ZAJEDNIČKIM DIJELOVIMA I UREĐAJIMA ZGRADE I NJIHOV RAČUNOVODSTVENI I POREZNI TRETMAN

Imovina je glavni preduvjet kako bi određeno poduzeće kvalitetno funkcioniralo. S obzirom na to od iznimne je važnosti kvalitetno upravljati imovinom te računovodstveno pratiti radnje koje se rade pri nabavci, prodaji i drugim postupcima vezanima uz imovinu. Stalna imovina predstavlja važan dio ukupne imovine za poslovanje poduzeća, jer to su sredstva koja u procesu poslovnog ciklusa ulaze svojom cijelom vrijednošću. Osnovna karakteristika tih sredstava jeste što se koriste u poslovnom ciklusu u dužem vremenskom razdoblju i što se postupno troše. Svrha rada je ukazati na pojam i značaj stalne imovine i upravljanje stalnom imovinom poduzeća. Cilj rada je predstaviti analizu problema rada u smislu upravljanja stalnom imovinom poduzeća.

Doc. dr. sc. Erdin Hasanbegović UPRAVLJANJE STALNOM IMOVINOM PODUZEĆA

Imovina je glavni preduvjet kako bi određeno poduzeće kvalitetno funkcioniralo. S obzirom na to od iznimne je važnosti kvalitetno upravljati imovinom te računovodstveno pratiti radnje koje se rade pri nabavci, prodaji i drugim postupcima vezanima uz imovinu. Stalna imovina predstavlja važan dio ukupne imovine za poslovanje poduzeća, jer to su sredstva koja u procesu poslovnog ciklusa ulaze svojom cijelom vrijednošću. Osnovna karakteristika tih sredstava jeste što se koriste u poslovnom ciklusu u dužem vremenskom razdoblju i što se postupno troše. Svrha rada je ukazati na pojam i značaj stalne imovine i upravljanje stalnom imovinom poduzeća. Cilj rada je predstaviti analizu problema rada u smislu upravljanja stalnom imovinom poduzeća.

JAVNE FINANCIJE

doc. dr. sc. Mirza Čaušević OPOREZIVANJE KRIPTOVALUTA U EUROPSKOJ UNIJI
U ovom članku autor posebnu pažnju posvećuje poreznoj regulaciji kriptovaluta u Sloveniji, Njemačkoj, Austriji i Ujedinjenom Kraljevstvu te je usporediti s odabranim vodećim svjetskim zemljama. Od država Europske unije, Slovenija i Hrvatska su svojom zemljopisnom pozicijom najbliže Bosni i Hercegovini. U Sloveniji je osnovana i jedna od najvećih burza kriptovaluta - Bitstamp te je ona u Sloveniji poslovala do 2013. godine. Ujedinjeno Kraljevstvo je jedino od navedenih država sa „common law“ pravnim sustavom, a i jedna je od najrazvijenijih europskih država te je snažno prisutna na financijskom tržištu. Osim zemalja Europske unije za usporedbu će se predstaviti i Sjedinjene Američke Države, Australija i Singapur kao države koje prednjače u razvijenosti tržišta kriptovaluta u svijetu. Bitno je napomenuti kako u mnogim od spomenutih zemalja postoji porez na dobit od razmjene stranih valuta te je zbog toga bitno je li država, odnosno porezna uprava i zakonodavstvo te države odlučilo kriptovalutu smatrati stranom valutom prilikom određivanja poreznog tretmana.

Dipl. oec. Frano Dogan CARINSKA POVLASTICA NA TEMELJU STRANOG ULAGANJA

Carinske povlastice razumijevaju svaki povlašteni uvoz sa stajališta naplate carine i one obuhvaćaju carinska oslobođenja, sniženje carinskog opterećenja, preferencijalne carinske stope i naplatu carina temeljem međunarodnih ugovora koje je potpisala i ratificirala ili preuzela Bosna i Hercegovina. Carinska povlastica sa stajališta Zakona o carinskoj politici u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, broj 58/15 - dalje u tekstu: Zakon) predstavlja primjenu određenih odredbi, tj. članaka spomenutog Zakona na način propisan posebnim podzakonskim aktom. Carinske povlastice s ekonomsko-financijskog stajališta predstavljaju „trošak“ koji se s korisnika povlastice prevaljuje „na teret“ Proračuna. Preuzimanje ovih troškova od strane države uvijek je u funkciji određene politike, primjerice socijalne, humanitarne, gospodarstveno-razvojne i druge politike. Pri tome se nastoji utvrđivanjem kvalitete povlastice uspostaviti ravnotežu između troškova koji idu na teret Proračuna i izravnih pozitivnih učinaka za korisnika povlastice. Kod carinskih povlastica temeljenih na međunarodnim sporazumima ova ravnoteža se ogleda u obveznoj primjeni reciprociteta. Ovisno o stajalištu s kojeg promatramo carinske povlastice se mogu svrstati u nekoliko skupina. Pa tako, možemo govoriti o skupini carinskih povlastica koje su u funkciji gospodarskog razvoja temeljem uvoza opreme, o skupini osobnih povlastica, te skupini povlastica za fizičke i pravne osobe. Sa stajališta obveze korisnika povlastice poslije donošenja rješenja o oslobađanju, a glede prava raspolaganja robom, možemo podijeliti povlastice u one za koje je obvezno ispunjenje određenih uvjeta u određenim razdoblju i one za koje takvi uvjeti nisu propisani. Nadalje, za neke povlastice je propisano obvezno besplatno primanje robe, a druge se primjenjuju i na komercijalne pošiljke.

mr. sc. Adnan Salkić PRAVNI OKVIR ZA ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM , SOCIJALNA I DRUGA PITANJAMETODA ISTRAŽIVANJA U ZEMLJAMA EU I BIH
Više od 70 milijuna osoba u Europskoj uniji živi s nekim oblikom invaliditeta (s fizičkim ili mentalnim poteškoćama koje ograničavaju njihovo kretanje, osjete ili aktivnosti). Osobe s invaliditetom često se suočavaju s preprekama kada je riječ o ravnopravnom sudjelovanju u društvu. Europska unija uz pomoć svojih politika, projekata i zakona promiče uključenost i sudjelovanje osoba s invaliditetom. Europska strategija za osobe s invaliditetom za razdoblje od 2010. do 2020. u tome igra ključnu ulogu. Njome se želi osigurati dostupnost proizvoda i usluga za osobe s invaliditetom koje ih koriste, omogućiti osobama s invaliditetom puno sudjelovanje u javnom životu, suzbiti diskriminaciju osoba s invaliditetom, poboljšati položaj osoba s invaliditetom kada je riječ o zapošljavanju, poticati uključivo obrazovanje i cjeloživotno učenje za mlade s invaliditetom te boriti se protiv siromaštva i socijalne isključenosti osoba s invaliditetom. Jamstvom za mlade podupire se zapošljavanje svih mladih, među ostalima mladih s invaliditetom. U sklopu europskog stupa socijalnih prava Europska unija obvezala se poštovati 20 načela pravednog tržišta rada i pravednih socijalnih sustava, uključujući pravo osoba s invaliditetom na dohodovnu potporu. Europskim aktom o pristupačnosti koji je koji je EU usvojila 2019. želi se povećati dostupnost niza proizvoda i usluga, od elektroničkih knjiga i pametnih telefona do bankovnih usluga i usluga putničkog prijevoza. S iskaznicom EU-a za osobe s invaliditetom, koja je već dostupna u osam zemalja, osobe s invaliditetom prilikom putovanja u Europskoj uniji mogu lakše prisustvovati kulturnim, sportskim i zabavnim događanjima te pritom ostvariti niz pogodnosti.

ODGOVORI NA PITANJA

Tihana Bevanda, dipl. iur. PITANJA I ODGOVORI IZ OBLASTI CARINE
Ernevaza Hrustanović, dipl. iur. PITANJA I ODGOVORI IZ RADNOG ODNOSA
Zlatko Glavinić, dipl. oec. PITANJA I ODGOVORI IZ OBLASTI DRUGIH INSPEKCIJA

VI STE PITALI – FIRCON ODGOVARA

NOVI PROPISI

Službene novine FBiH
Službeni glasnik BiH

GOSPODARSKA STATISTIKA

Robna razmjena s inozemstvom BiH
Vanjska trgovina
Turizam
Industrijska proizvodnja
Cijene
Zaposlenost i nezaposlenost
Plaće
Mirovine

POSLOVNE OBAVIJESTI

Svote naknada, potpora i nagrada koje se mogu isplatiti bez poreza
Osobni odbici prema članku 24. Zakona o porezu na dohodak
Naknade za službena putovanja za proračunske korisnike u Federaciji Bosne i Hercegovine
Stope i osnovice poreza na dohodak i doprinosa
Depozitni računi za prikupljanje javnih prihoda
Šifre općina
Prosječne plaće uposlenih
Indeks cijena u 2021. godini
Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nepogoda
Zatezne kamate na novčana potraživanja i javne prihode u BiH
Pregled konformnih kamatnih stopa 12%
Nazivi i vrste javnih prihoda u BiH
Međunarodni ugovori/sporazumi/ konvencije o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i socijalnom osiguranju