Časopisa „Financijski propisi i praksa broj: 08/21

Neograničen broj pregledaNeograničen broj pregleda
Dostupnost 2 godineDostupna izdanja od 2012 god.
Mogućnost preuzimanja seminaraMogućnost preuzimanja časopisa

TRENDOVI I OSCILACIJE

Mr. sc. Mirjana Popović - JESEN U ZNAKU NEUROZA

Davna su to bila vremena, tko ima sreću da ih se sjeća, kada su talijanski poduzetnici bili među malobrojnima koji nisu znali tko im je aktualni predsjednik države. Nije ih bilo briga. Anketarima su objasnili, a radilo se o međunarodnom istraživanju političke osviještenosti poslovnih ljudi, kako im nije važno tko im je vodeći političar sve dok se on ne miješa u njihov posao. Povodili su se logikom, koja je očito tada funkcionirala, da političari trebaju raditi svoj posao, poduzetnici svoj, i što manje jedni drugima smetaju utoliko bolje za sve... Teško je i zamisliti da je postojalo vrijeme, godina ili samo mjesec, da je negdje blizu nas postojalo okruženje u kojemu se moglo raditi i privređivati neopterećen dnevnom politikom. Kada se nisu napeto slušale vijesti o tome tko je kome što rekao, tko je kome zaprijetio da će oružjem pregovarati, vrijeme u kojemu se nije sabotirao rad državnih institucija u tolikoj mjeri da zaprijeti totalnim zastojem u funkcioniranju svih njezinih službi i djelatnika. Dakako, i danas među nama postoje fantasti koji tvrde da ne prate politička zbivanja, da ih ne zanima politika niti što zbore ili rade političari. Za takve je izmišljena univerzalna sintagma: unatoč tome što se vi ne bavite politikom, politika i političari se bave vama! I svojim odlukama ili ne-odlukama svakodnevno utječu na život i uvjete poslovanja svakog pojedinca ponaosob. To osobito vrijedi za žitelje BiH, zemlje koja ima znatno više vlada i političara na broj svojih stanovnika od bilo koje druge europske države. I po logici stvari, što je političkih aktera veći broj utoliko je i veći njihov napor da svrate na sebe pozornost, da pokažu svoju važnost i dokažu svoju moć.

RAČUNOVODSTVO – REVIZIJA

Prof. dr. sc. Vinko Belak - PROMJENE PRAVILNIKA O KONTNOM OKVIRU I SADRŽAJU KONTA ZA GOSPODARSKA DRUŠTVA

Donesen je novi Pravilnik o kontnom okviru i sadržaju konta za gospodarska društva, s modelima financijskih izvještaja i ostalim pratećim propisima koji će se primjenjivati umjesto dosadašnjih. Najvažnije promjene odnose se na usklađivanje kontnog okvira i sadržaja konta s MSFI-jem 9 – Financijska imovina, MSFI-jem 15 - Prihodi od ugovora s kupcima i MSFIjem 16 - Najmovi. Međutim, bilo je i drugih promjena i usklađenja od kojih su neka dobra dok neka traže objašnjenja zato što su u suprotnosti sa Zakonom o gospodarskim društvima FBiH. Ukidanje konta 290 – Gubitak iznad visine kapitala, donosi i promjenu odnosa između aktive i pasive u bilanci stanja. Osim toga, uvođenjem četiri nova analitička konta povećanja i smanjenja odgođene porezne imovine i odgođenih poreznih obveza umjesto dosadašnjeg konta 720 - Odgođeni porezni rashodi i prihodi razdoblja, taj postupak postaje puno jasniji. Iz Pravilnika su izostavljeni svi propisi koji se odnose na neprofitne organizacije zato što one sada imaju posebne propise. Što se tiče naziva, na stavkama aktive napušten je izraz „sredstva“ a umjesto njega sada se koristi izraz „imovina“. Za razgraničenja se više ne koriste izrazi „aktivna i pasivna vremenska“ razgraničenja. To je posljedica napuštanja naziva „aktiva“ i „pasiva“ u bilanci stanja koja se sada naziva „Izvještaj o financijskom položaju - (Bilanca stanja)“. Sada se aktiva i pasiva iz dosadašnje bilance stanja nazivaju „Imovina“ i „Kapital i obveze“. Iako su donesene „Smjernice“ koje potiču primjenu Međunarodnog standarda financijskog izvještavanja za mala i srednja gospodarska društva (MSFI za MSPD), u Pravilniku o kontnom okviru i sadržaju konta za gospodarska društva spominju se isključivo odredbe MRS/MSFI-ja dok se odredbe MSFI-ja za MSPD nigdje ne spominju.

 JAVNE FINANCIJE

Augustin Mišić, dipl. oec.  - PRIHODI NA KOJE SE (NE) PLAĆA POREZ NA DOHODAK

Odredba članka 6. Zakona o porezu na dohodak, kojom su regulirani prihodi na koje se ne plaća porez na dohodak izaziva posebnu pozornost kako obveznika poreza na dohodak tako i porezne vlasti. Obveznici su ovu odredbu promatrali iz kuta osobnog interesa, odnosno želje da u kategoriju neoporezivog dohotka uključe i dohodak na koji se plaća porez, a porezna vlast je polazila sa sasvim druge pozicije pa je nastojala naplatiti porez i na dohodak koji je neoporeziv. Epilog ove „borbe“ obveznika i porezne vlasti je unaprijed poznat. Zbog čega otvaramo ovo pitanje ako je Zakon u primjeni već 13 (trinaest) godina? Jedan od razloga rasprave ovog pitanje je novi Pravilnik o primjeni zakona o porezu na dohodak, drugi razlog je još jedan pokušaj autora da dešifrira dvosmislene porezne propise i treći razlog je da ponudi argumente koji će poslužiti obvezniku da ne plati porez na dohodak u onom slučaju kada to ne treba, odnosno kada to ne nalaže Zakon. U tekstu koji slijedi autor raspravlja pitanja primjene navedenog članka 6. Zakona o porezu na dohodak.

Bernard Iljazović, dipl.oec. - PRAVNO-POREZNI STATUS PRIVREMENIH I POVREMENIH POSLOVA U FBIH

U turbulentnim ekonomskim okolnostima poslodavci se sve više koriste različitim oblicima rada za koji se ne mora zasnivati radni odnos, a kako bi smanjili financijsko opterećenje prihodovne strane poslovanja. Kao jedan od takvih oblika rada ističu se privremeni i povremeni poslovi. Iako se sklapanjem takvih ugovora ne zasniva radni odnos, njihovo reguliranje propisano je radnim zakonodavstvom, odnosno Zakonom o radu1 . U praksi se često miješaju ugovori o djelu s ugovorima o privremenim i povremenim poslovima, a radi se zapravo o potpuno dva različita instituta. Privremeni i povremeni poslovi su takvi poslovi za čije obavljanje nije potreban dugoročni radni angažman, nego se obavljaju na kratkoročnoj osnovi, to jest prema potrebi poslodavaca. U nastavku teksta biti će više riječi o obavljanju privremenih i povremenih poslova, odnosno njihovom pravnom i poreznom statusu u aktualnom zakonodavstvu.

Dr. sc. Slavko Vukić - OBITELJSKA MIROVINA U MIROVINSKOM SUSTAVU FEDERACIJE BIH

U Bosni i Hercegovini nadležnost iz oblasti mirovinskog i invalidskog osiguranja imaju entiteti. Prema Ustavu BiH, institucije na razini BiH nemaju neposrednih ingerencija na mjere politike mirovinsko i invalidskog osiguranja. Kada se uzmu u obzir isključive nadležnosti institucija BiH, može se zaključiti da su entiteti jedino nadležni za oblast socijalne politike, izuzev pitanja imigracije i izbjeglica. Na državnoj razini BiH u ovom trenutku nema zakona iz ovih oblasti, obzirom da je praktično ostavljeno da se niže razine vlasti, odnosno entiteti sami organiziraju i uređuju politiku mirovinsko i invalidskog osiguranja na sebi poseban način. Mirovinsko i invalidsko osiguranje se nalazi u stanju entitetske nadležnosti i još uvijek se nije uspjela postići takva razina harmonizacije da se niže razine vlasti usuglase s višim razinama vlasti te donesu jedinstvene mjere koje bi bile harmonizirane u jedinstvenom zakonu za mirovinsko i invalidsko osiguranje na državnoj razini. U europskim i drugim zemljama, u tranziciji ili ne, kao i u zemljama u okruženju, na državnoj razini je uređena oblast mirovinsko i invalidskog osiguranja. Od 01. 03. 2018. godine na snazi je „novi“ Zakon o mirovinskom i invalidskom osiguranju u Federaciji BiH, a člancima 68.-77. navedenog novog Zakona definirana je i obiteljska mirovina, što je predmet našeg istraživanja.

doc. dr. sc. Mirza Čaušević - NOVA PRAVILA O PDV-U ZA E-TRGOVINU U EUROPSKOJ UNIJI

Članak se isključivo bavi razradom novih pravila o porezu na dodanu vrijednost (PDV) u vezi e-trgovine na području Europske unije. Od 1. srpnja 2021. Europska unija je započela s primjenom novih pravila o oporezivanju e-trgovine porezom na dodanu vrijednost (PDV). Do toga dolazi zbog sve većeg širenja e-trgovine i prodaje na daljinu. Stoga, autor nastoji suštinski predstaviti pravnu osnovu i značenje novog pravnog uređenja u Europskoj uniji. S druge strane, predstavljaju se najvažnije promjene koje su nastupile u odnosu na ranija rješenja. Nadasve, primarna je težnja autora naglasiti sve aktivnosti na koje će se primjenjivati nova pravila, i to kroz detaljno predstavljanje novog sustava „Sve na jednom mjestu“ (IOSS) za uvoz i karakteristike elektroničkog sučelja. Na kraju, sintezom cjelokupnog (stručnog) istraživanja, u vidu zaključka, daje se značaj i važnost promjenama koje su stupile na snagu u ovoj godini.

Preveo i prilagodio: Prof. dr. sc.  Nikola Mijatović - TRENDOVI OPOREZIVANJA U EUROPSKOJ UNIJI (izdanje 2021. godina)

Generalna direkcija za poreze i carine Europske unije (DG TAXUD) 2021. godine objavila je publikaciju „Trendovi oporezivanja u EU“ (Taxation Trends in the European Union, 2021 Edition), koja predstavlja podatke o oporezivanju i informacije za države članice EU, Irsku i Norvešku. Iako je ovogodišnje izdanje znatno opsežnije nego prijašnja izdanja, za potrebe naših čitatelja pružamo skraćeni i prilagođeni prijevod prvog poglavlja (nadopunjen, za razumijevanje, bitnim tablicama iz Anexa A), koje sadrži porezni razvitak u EU, glavne porezne indikatore na razini EU, sumira glavne podatke iz ovog izvješća, te osigurava podatke o najvišoj stopi poreza na dobit i poreza na dohodak, kao i prosječnim poreznim stopama.

ODGOVORI NA PITANJA

Tihana Bevanda, dipl. iur. PITANJA I ODGOVORI IZ OBLASTI CARINE
Ernevaza Hrustanović, dipl. iur. PITANJA I ODGOVORI IZ RADNOG ODNOSA
Zlatko Glavinić, dipl. oec. PITANJA I ODGOVORI IZ OBLASTI DRUGIH INSPEKCIJA
VI STE PITALI – FIRCON ODGOVARA  

NOVI PROPISI

Službene novine FBiH
Službeni glasnik BiH

GOSPODARSKA STATISTIKA

Robna razmjena s inozemstvom BiH.. 105 Vanjska trgovina
Turizam
Industrijska proizvodnja
Cijene
Zaposlenost i nezaposlenost
Plaće
Mirovine

POSLOVNE OBAVIJESTI

Svote naknada, potpora i nagrada koje se mogu isplatiti bez poreza
Osobni odbici prema članku 24. Zakona o porezu na dohodak
Naknade za službena putovanja za proračunske korisnike u Federaciji Bosne i Hercegovine
Stope i osnovice poreza na dohodak i doprinosa
Depozitni računi za prikupljanje javnih prihoda
Šifre općina
Prosječne plaće uposlenih
Indeks cijena u 2021. godini
Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nepogoda
Zatezne kamate na novčana potraživanja i javne prihode u BiH
Pregled konformnih kamatnih stopa 12%
Nazivi i vrste javnih prihoda u BiH
Međunarodni ugovori/sporazumi/ konvencije o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i socijalnom osiguranju