Časopisa „Financijski propisi i praksa“ broj: 07/21

Neograničen broj pregledaNeograničen broj pregleda
Dostupnost 2 godineDostupna izdanja od 2012 god.
Mogućnost preuzimanja seminaraMogućnost preuzimanja časopisa

TRENDOVI I OSCILACIJE

NOVA OPASNOST NA VIDIKU - Mr. sc. Mirjana Popović
Pandemija je natjerala čovječanstvo da, u samoobrani, igra prema do sada neproživljenim pravilima. Gotovo bi se reklo, protuprirodnim. Čovjek, kao izrazito društveno biće, morao se, na globalnoj razini, odreći svoje društvenosti, morao je obuzdati svoju radinost, odreći se svijeta realnosti u korist virtualnog komuniciranja i djelovanja. To je, pod krovnim nazivom lockdown-a, uz procjepljivanje populacije, bila cijena kojom se plaćao rat protiv Covida-19. I kada se već činilo da je neprijatelj pobijeđen, virus je promijenio svoju napadačku strategiju, te postajao još opakiji. Mutanti, koje stručnjaci razaznaju i vode pod imenima slova u grčkom alfabetu (epsilon, zeta, eta, theta, kappa...), svaki put iznova tjeraju ljude pod maske i u potragu za protuotrovom. Alfa ili britanski soj, koji se tako zove jer je najprije u Britaniji otkriven, obilježio je proljetno-ljetni treći pandemijski val. No, onda je bio na pomolu predah, oboljelih je bivalo iz dana u dan manje, a smanjivao se i broj onih koji su izgubili bitku s posljedicama izazvanima virusom. Osjećaj olakšanja i nada da su se stekli epidemiološki uvjeti za povratak u predpandemijski život trajali su, međutim, relativno kratko. Još jedan novi mutirajući oblik korone već je u prvim danima ljeta samo u Indiji, službeno je utvrđeno, ubio u jednom jedinome danu, više od 6 tisuća ljudi (6145). I tako je oboren crni rekord ubilačke korone, a koji su do tada držale SAD (5444 preminulih u jednome danu). Indijski ili delta soj, čije se žrtve stvarne u toj mnogoljudnoj zemlji nikada neće uspjeti niti približno prebrojati, prema tvrdnjama epidemiologa, čak je 40 do 60 puta zarazniji od alfe. Nevolja je utoliko veća što se delta-soj početkom ljeta počeo ubrzano širiti i drugdje po svijetu, pa i po Europi. U međuvremenu se pojavio i novi oblik, delta plus, a epidemiolozi su detektirali i još zarazniji soj virusa, lambda...


RAČUNOVODSTVO – REVIZIJA

ODGOĐENE POREZNE OBVEZE KOD AMORTIZACIJE I REVALORIZACIJE - Prof. dr. sc. Vinko Belak Ispravna primjena odredbi MRS-ova 16, 38, 40 i MSFI-ja 16 zahtijeva da se za obračun računovodstvene amortizacije primjeni gospodarski vijek trajanja sredstva čak i kad se razlikuje od vijeka navedenog u poreznom zakonu. Privremene razlike kod amortizacije mogu se pojaviti ako porezni obveznik za računovodstvene svrhe amortizaciju obračunava po nižoj stopi a za porezne svrhe po višoj stopi do pune porezno dozvoljene amortizacije koja se utvrđuje prema Zakonu. To se zove porezni zaklon. Korištenje poreznog zaklona proizlazi iz odredbe u članku 42, stavak (4), Pravilnika o porezu na dobit, koja glasi: „Ukoliko porezni obveznik koristi niže stope amortizacije od stopa iz članka 19. stavak (2) Zakona, ima pravo smanjiti poreznu osnovicu za razliku između pune porezno dozvoljene amortizacije koja se utvrđuje prema Zakonu i stvarne (niže) amortizacije koja je utvrđena u njegovim poslovnim knjigama, prilikom utvrđivanja porezne osnovice. Prijenos privremenih razlika nije dozvoljen“

DUGOTRAJNA IMOVINA NAMIJENJENA PRODAJI I PRESTANAK POSLOVANJA  - Dr. sc. Jozo Piljić

Na kontima grupe 14 - Stalna sredstva i sredstva obustavljenog poslovanja namijenjena prodaji, iskazuju se nematerijalna sredstva, zemljišta, građevinski objekti, postrojenja i oprema, investicijske nekretnine, biološka sredstva i ostala stalna sredstva koja su na temelju odluke o prodaji prenesena s konta korištenih sredstava, kao i sredstva poslovanja koje se obustavlja, u skladu s Međunarodnim standardom financijskog izvještavanja (MSFI) 5 - Dugotrajna imovina namijenjena prodaji i prestanak poslovanja. Na kontu 149 - Ispravka vrijednosti sredstava namijenjenih prodaji, iskazuje se razlika između neto utržive vrijednosti stalnih sredstava namijenjenih prodaji i sredstava obustavljenog poslovanja i njihove knjigovodstvene vrijednosti, koja se knjiži odobrenjem ovog konta, na teret konta 588 - Umanjenje vrijednosti sredstava namijenjenih prodaji i obustavljenog poslovanja. MSFI 5 postavlja zahtjeve za priznavanje, vrednovanje i prezentaciju stalne imovine namijenjene prodaji, kao i zahtjeve za prezentaciju i objavljivanje u vezi s prestankom poslovanja1 (poslovanjima koja prestaju). MSFI 5 propisuje kriterije za klasifikaciju poslovanja kao obustavljena poslovanja i kriteriji za prezentaciju ovih poslovanja, pri čemu se zahtijeva da se rezultati (posljedice) prestanka poslovanja odvojeno prezentiraju u samoj bilanci uspjeha.

RAČUNOVODSTVENI ASPEKT PRIMANJA PO OSNOVI PRESTANKA RADNOG ODNOSA
- Mehmed Budić

Rezerviranje za naknade i beneficije zaposlenika priznaju se i vrednuju prema pravilima sadržanim u okvirima MRS 19 – Primanja zaposlenih. Primanja zaposlenih obuhvaćaju sve oblike naknada koje se zaposlenima daju u razmjenu za njihov rad i klasificiraju se na kratkoročna primanja zaposlenih, primanja po prestanku zaposlenja, ostala dugoročna primanja zaposlenih i otpremnine. Otpremnine, prema MRS 19, se smatraju posebnom kategorijom primanja zaposlenih. Osnovni razlog za to je činjenica da otpremnine za razliku od ostalih primanja zaposlenih, ne predstavljaju naknadu za rad ili usluge zaposlenih, već naknadu po osnovi prestanka zaposlenja. Otpremnine treba priznati kao obvezu (rezerviranje) i kao rashod samo ako se može dokazati da će zaposlenje radnika ili grupe zaposlenih okončati prije uobičajenog datuma njihovog umirovljenja ili da će se zaposlenima koji dobrovoljno prihvate da budu proglašenim tehnološkim viškom osigurati odgovarajuće otpremnine

JAVNE FINANCIJE

POREZNI STATUS MOTORNIH VOZILA U VLASNIŠTVU DRUŠTVA - Augustin Mišić, dipl. oec.
Nemoguće je zamisliti iole ozbiljnije društvo koje nema u vlasništvu putnički automobil. Posjedovanje putničkog automobila za društvo ne predstavlja statusni simbol već nasušnu potrebu. Dominantni privatni sektor u gospodarstvu donio je novinu u načinu raspolaganja automobilima u odnosu na državni ili društveni sektor, koji je imao i danas ima dosta jasnu regulativu vezanu za korištenje službenih vozila. Kada su u pitanju putnički automobili u privatnom sektoru način njihova korištenja nije reguliran propisima o cestovnom prijevozu pa je ostalo na vlasnicima da reguliraju način uporabe vozila. Porezni propisi BiH (PDV) i FBiH (porez na dobit i porez na dohodak) svaki iz svoje perspektive, ne vodeći računa kako je to riješeno drugim propisom, reguliraju porezni status putničkih automobila. Ako se navedenom pridodaju nejasne i dvosmislene formulacije u propisima onda imamo idealan prostor za subjektivno tumačenje propisa. Bez pretenzija da se istakne kao neki autoritet autor teksta daje svoj osvrt i razmišljanja vezana za rješenje dvojbi koje se javljaju u praktičnoj primjeni i tumačenju propisa. U nastavku teksta autor će raspraviti neka od pitanja korištenja motornih vozila, a posebno onih koja imaju porezne implikacije. Ova rasprava ima za cilj dati doprinos da se jedno otvoreno pitanje konačno raspravi i da se utvrde jasna pravila ponašanja kako bi se izbjegao subjektivizam porezne vlasti.

Frano Dogan, dipl. oec - ODOBRAVANJA ODGODE PLAĆANJA DUGA  
bveza plaćanja duga, te rokovi i postupci za plaćanje duga uređeni su Zakonom o carinskoj politici Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj: 57/04, 51/06, 93/08, 54/10 i 76/11) i Odlukom o provedbenim propisima Zakona o carinskoj politici Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj: 63a/04, 60/06 i 57/08). Ističemo da se Zakon o carinskoj politici Bosne i Hercegovine i dalje primjenjuje jer još nije počela primjena provedbenog propisa iz članka 276. stavak 1. Zakona o carinskoj politici u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, broj 58/15), kako je to propisano odredbom članka 279. stavak 1. spomenutog Zakona. Prema članku 4. točka 6) Zakona o carinskoj politici Bosne i Hercegovine carinski dug znači obvezu osobe da plati određenu svotu uvoznih/izvoznih pristojbi koje se primjenjuju na određenu robu prema propisima BiH. Dakle, dug podrazumijeva sva davanja koje je Uprava za neizravno oporezivanje (dalje u tekstu: UNO), odnosno Sektor za carine, prema carinskim i drugim propisima, obvezan naplaćivati na robu koja se uvozi ili izvozi. Dužnik je osoba koja je obvezana/odgovorna za plaćanje carinskog duga (članak 4. točka 9) Zakona o carinskoj politici Bosne i Hercegovine).

ZDRAVSTVENO OSIGURANJE TIJEKOM PRIVREMENOG BORAVKA U ZEMLJAMA EUROPSKE UNIJE - PRAVA ZAPOSLENIH - mr. sc. Adnan Salkić
Razbolite li se iznenada tijekom privremenog boravka u drugoj državi EU-a, bilo da ste na odmoru, poslovnom putovanju ili studiju, kao građanin EU-a imate pravo na liječenje ako se ono ne može odgoditi do vašeg povratka kući. Imate jednaka prava na zdravstvenu skrb kao i osobe osigurane u zemlji u kojoj se nalazite. Svaki put kad putujete u inozemstvo trebali biste sa sobom ponijeti svoju europsku karticu zdravstvenog osiguranja (EKZO). Ta je kartica dokaz da ste osigurani u jednoj od država EU-a. Ako nemate europsku karticu zdravstvenog osiguranja (EKZO) ili je ne možete upotrijebiti (na primjer, za privatne zdravstvene usluge) liječenje vam se ne može odbiti, ali ćete ga možda morati platiti unaprijed i tražiti povrat troškova  po povratku kući.

GOSPODARSTVO

ŠTO DONOSE ZAKONODAVNE PROMJENE U SUSTAVU JAVNE NABAVKE? - Bernard Iljazović, dipl.oec.
Zakonom o javnim nabavkama uređuje se sustav javnih nabavki u Bosni i Hercegovini, utvrđuju pravila za postupke javnih nabavki i to na način da se definiraju prava, dužnosti, odgovornosti i pravna zaštita sudionika u postupku javne nabavke, te nadležnosti Agencije za javne nabavke Bosne i Hercegovine i Ureda za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine. Postupak javne nabavke odnosi se na postupke nabavke robe, usluga ili radova koje provodi ugovorni organ ili sektorski ugovorni organ u skladu s odredbama Zakona o javnim nabavkama i podzakonskih akata. Prvi Zakon o javnim nabavkama donesen je 2004. godine na razini Bosne i Hercegovine, te je na jedinstveni način regulirao sustav javnih nabavki sukladno europskim direktivama. Nakon nekoliko izmjena i dopuna donesen je novi Zakon o javnim nabavkama 2014. godine. Transparentnost, jednak tretman, nediskriminacija, pravična i aktivna konkurencija, te djelotvorno korištenje javnih sredstava su opća načela javnih nabavki. Djelotvorna primjena tih načela treba osigurati učinkovitost javnih nabavki, te prevenirati moguće zloupotrebe. Nakon višegodišnje primjene postojećeg Zakona o javnim nabavkama pristupilo se novim izmjenama i dopunama i to radi nekoliko razloga od kojih možemo posebno istaknuti usklađivanje s europskom pravnom stečevinom i to Direktivama EU 24/2014 i 25/2014, a što je ujedno i jedna od obveza Bosne i Hercegovine u procesu pridruživanja Europskoj Uniji, korigiranja pojedinih zakonskih rješenja radi problema tijekom njihove primjene u praksi, harmonizacije antikorupcijskih mjera, te povećanja transparentnosti kroz objavu planova nabavki na jednom mjestu, praćenje realizacije ugovora, kao i svih promjena vezano za realizaciju ugovora na Portalu javnih nabavki, profesionalizacije u oblasti javnih nabavki kroz detaljnije definiranje službenika za javne nabavke.

ODGOVORI NA PITANJA

Tihana Bevanda, dipl. iur. - pitanja i odgovori iz oblasti carine
Ernevaza Hrustanović, dipl. iur. - pitanja i odgovori iz radnog odnosa
Zlatko Glavinić, dipl. oec.  - pitanja i odgovori iz oblasti drugih inspekcija
Vi ste pitali –Fircon odgovara

NOVI PROPISI

Službene novine FBiH
Službeni glasnik BiH

GOSPODARSKA STATISTIKA

Robna razmjena s inozemstvom BiH
Vanjska trgovina
Turizam
Industrijska proizvodnja
Cijene
Zaposlenost i nezaposlenost
Plaće
Mirovine

POSLOVNE OBAVIJESTI

Svote naknada, potpora i nagrada koje se mogu isplatiti bez poreza
Osobni odbici prema članku 24. Zakona o porezu na dohodak
Naknade za službena putovanja za proračunske korisnike u Federaciji Bosne i Hercegovine
Stope i osnovice poreza na dohodak i doprinosa
Depozitni računi za prikupljanje javnih prihoda
Šifre općina
 Prosječne plaće uposlenih
Indeks cijena u 2021. godini
Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nepogoda
Zatezne kamate na novčana potraživanja i javne prihode u BiH
Pregled konformnih kamatnih stopa 12%
Nazivi i vrste javnih prihoda u BiH
Međunarodni ugovori/sporazumi/ konvencije o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i socijalnom osiguranju