Savjetovanje

Poštovani,

Savjetničke usluge su jedan značajan dio aktivnosti „Fircon“-a i one su se pružale: putem telefona, pisanim putem i konsultacijama u uredu ili kod komitenta. Takve usluge su, uglavnom, bile besplatne ili su tretirane u sklopu pretplatničkog odnosa. Sve viši zahtjevi za ove vrste usluga i velika odgovornost  i obveza u pogledu pružanja istih traže da se,od početka 2012. godine, se zauzme novi pristup kod pružanja savjetničkih usluga. U tom smislu dajemo osnovne informacije o uvjetima i načinu pružanja savjetničkih usluga:

Telefonski savjeti su dostupni svim zainteresiranim uz određenu naknadu.
Zainteresirani mogu koristiti usluge naših savjetnika putem telefona, radnim danom od 10 do 14 sati.

Brojevi na koji se ostvaruje kontakt za korisnike koji poziv ostvaruju putem telekom operatora: JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar su:
090 840-700 ( za pretplatnike časopisa „Financijski propisi i praksa),a cijena poziva je 1, 05 KM  + PDV po minuti razgovora,
090 850 701 za ostale, a cijena poziva je 1,58KM + PDV po minuti razgovora

Brojevi na koji se ostvaruje kontakt za korisnike koji poziv ostvaruju putem telekom operatora: BH Telekom d.d. Sarajevo su:
090 250-523 ( za pretplatnike časopisa „Financijski propisi i praksa),a cijena poziva je 1, 03 KM  + PDV po minuti razgovora,
090 260-524  za ostale, a cijena poziva je 1,38KM + PDV po minuti razgovora

Minute se troše isključivo u razgovoru sa savjetnicima, a vrijeme se računa tek po uspostavljenoj vezi sa savjetnikom.
Pravo na povoljniju tarifu pretplatnici časopisa „Financijski propisi i praksa“ ostvaruju tek po izvršenoj uplati pretplate za 2012. godinu. Po izvršenoj uplati pretplate pretplatnici će dobiti posebnu šifru- PIN  na koji se treba pozvati prilikom uspostavljenog kontakata sa savjetnikom.

Pisani odgovori
Odgovori na pisane upite se daju po zahtjevu zainteresiranih uz određenu naknadu. Naknada za pisani odgovor se utvrđuje u minimalnom iznosu od 50,00KM. Naknada za svaki upit se dogovara sa zainteresiranom strankom,a ovisi o složenosti upita. Pretplatnici na časopis „Financijski propisi i praksa imaju pravo na jedan besplatan pisani odgovor po jednoj  plaćenoj pretplati.
Prilikom slanja upita (mailom, faksom, poštom...) treba biti vidljivo tko postavlja upit (naziv tvrtke, obrta, ustanove ili ime i prezime) i je li onaj koji postavlja upit pretplatnik na časopis „Financijski propisi i praksa“, te koji je pretplatnički PIN- šifru.
Za potrebe stručnog i cjelovitog odgovora potrebno je dostaviti relevantne informacije koje mogu uključivati i potrebnu dokumentaciju koja je važna za rješenje upita. Odgovor na upit se dostavlja stranci u pisanoj formi i ovjeren od strane“Fircona“ tek po uplati dogovorene naknade. Odgovornost za ispravan odgovor preuzima „Fircon“ u dijelu i obimu koji odgovara dostavljenim informacijama.

Osobne konzultacije
Osobne konzultacije i njihova eventualna naplata posebno se dogovaraju.

FIRCON KLUB
Fircon klub je paket usluga koje nudi „Fircon“ strankama koje su zainteresirane za dugoročnu i kontinuiranu suradnju. Cilj ovakvog načina suradnje jeste da „Fircon“ stalna stručna potpora financijama i menadžmentu društva u smislu rješavanja tekućih pitanja iz oblasti računovodstva, poreza i financija i radnog i gospodarskog prava. Članstvo u FIRCON KLUB-u daje mogućnost svakodnevno, nesmetanog i neograničenog komuniciranja sa stručnim suradnicima „Fircon“-aputem: maila, telefona ili osobnih konsultacija u prostorijama „Fircon“-a  o svim pitanjima iz ovih oblasti za koje stranka procijeni da su interesantni za raspravu. Naknada za ovu vrstu usluge se posebno ugovara o čemu se sačinjava ugovor  
Fircon daje mogućnost i zasebnog sklapanja ugovora o pružanju usluga savjetovanja koji se ugovara točno prema zahtjevima i posebnostima poslovanja naručitelja. Predmet ugovora je stručno savjetovanje iz područja poreza, računovodstva, financija, radnog i trgovačkog prava, te ostalih pravnih pitanja iz gospodarske problematike. Uslugama savjetovanja sklopljenim prema zasebnom ugovoru smatraju se:
•    usmena savjetovanja i predavanja (u prostorijama naručitelja ili Fircon-a) na osnovi pitanja, odnosno tema koja naručitelj dostavlja Fircon-u
•    pisani odgovori na postavljena pitanja naručitelja
•    osobne konzultacije prema prethodnom dogovoru
•    odgovori na telefonska pitanja po zahtjevu naručitelja