Novi broj časopisa

Rujan 2018

Dokumenti

Logiranje

CAPTCHA
Test za provjeru da li ste robot ili čovjek
11 + 4 =
Riješite ovaj jednostavan matematički problem i unesite rezultat. Npr za 1 + 3 unesite 4.

Časopisi

Ožujak 2018

SADRŽAJ

časopisa „Financijski propisi i praksa“ broj: 03/18
 

 

 

 

 

TRENDOVI I OSCILACIJE
UPITNIK JE PREDAN, A ŠTO SADA? - mr.sc. Mirjana Popović

Dok se svijet nadmeće u naoružavanju i strahuje od eskalacije lokalnih sukoba u globalni rat, u bosanskohercegovačkom je kutku Balkana pristiglo nekoliko dobrih vijesti. Neke do njih su, poput ovogodišnjega snijega, ponešto okasnile, bilo bi bolje da su artikulirane jasnije i došle ranije, ali život ide kako ide. Ponekad ga je, ma koliko to mnogi priželjkivali, nemoguće požurivati. Nesumnjivo je dobra vijest da Europska unija sve glasnije daje na znanje kako se drži svojega obećanja da će se, s posebnim angažmanom, zalagati za ubrzanje euro-integracijskih procesa zemalja zapadnog Balkana. Europski su zvaničnici posljednjih mjeseci učestalo naglašavali kako će upravo 2018. godina, prije svega njezino prvo polugodište, biti u određenom smislu presudna godina za te procese. U skladu s tim najavama, neki su događaji, osobito važni za balkanske zemlje koje su još pred vratima čekaonice koja vodi u članstvo EU, već i upisani u službeni itinerer dužnosnika Unije. To su posjete i razgovori koje su u prvim ovogodišnjim mjesecima već obavili čelnici Unije zaduženi za pregovore o proširenju u Srbiji i Crnoj Gori, to je odlazak  predsjednika Europske komisije u šest zemalja regije među kojima je i BiH. Osim toga, već je za travanj najavljeno da će za Europsku komisiju biti gotova izvješća o napretku zemalja koje računaju na ulazak u Europsku uniju. I da će nakon toga zemlje o kojima se radi biti obaviještene što o njima i njihovom zalaganju da se brže razvijaju misli briselska administracija.

RAČUNOVODSTVO - REVIZIJA
METODE UPRAVLJANJA TROŠKOVIMA U UVJETIMA GLOBALIZACIJE - dr. sc. Jozo Piljić

U posljednje vrijeme mnoga su se poduzeća kako proizvodna, tako i uslužna suočila s dramatičnim promjenama u uvjetima poslovanja. Smanjenje administrativne regulative u kombinaciji s intenzivnom konkurencijom od strane inozemnih poduzeća na domaćem tržištu, dovodi do toga da se većina poduzeća bori na visoko konkurentnom globalnom tržištu. Istovremeno tehnološke inovacije i potreba da se zadovolje prepoznatljivi zahtjevi potrošača, dovodi do skraćenja životnog vijeka proizvoda. Suvremenu proizvodnju karakterizira, između ostalog i primjena novih tehnologija, koje posjeduju određena svojstva po kojima se bitno razlikuju od klasičnih, a koja se ogledaju u većoj fleksibilnosti proizvoda, procesa organizacije upravljanja i sl. Primjena novih tehnologija ima, između ostalog utjecaj na izmjenu strukture troškova, kao i karakter pojedinih troškova. Klasičan način utvrđivanja cijene koštanja i upravljanja troškovima, koji ima u vidu samo jednu fazu životnog vijeka proizvoda, dovodi se u pitanje zbog toga što troškovi koji nastaju prije faze proizvodnje proizvoda, imaju tendenciju povećanja. Faza sazrijevanja proizvoda se skraćuje, i teže je ostvariti zavidnu razinu rentabilnosti u fazi proizvodnje. Otuda potreba za širenjem opsega obuhvaćanja troškova na cijeli životni vijek proizvoda. Posebno je važno učinkovito upravljati troškovima u vrijeme dizajna, zatim, prilagoditi se novim promjenljivim zahtjevima potrošača, smanjiti vrijeme uvođenja novih proizvoda na tržište i dr.

RAČUNOVODSTVENI POSTUPCI U PRIMJENI TEČJEVA STRANIH VALUTA U TRANSAKCIJAMA U STRANOJ VALUTI I INOZEMNOM POSLOVANJU -  Mr. sc. Stjepan Kolačević, dipl. oec. Mr. sc. Baldo Hreljac, dipl. oec.
Svrha MRS-a 21 Učinci promjena tečaja stranih valuta, je propisati postupke koji se primjenjuju za iskazivanje transakcija u stranim valutama i inozemnom poslovanju. On  također propisuje postupke za prevođenje financijskih izvještaja inozemnog poslovanja u valutu u kojoj poslovni subjekti izrađuju svoje financijske izvještaje.

JAVNE FINANCIJE
TRANSFERNE CIJENE U FBiH - Augustin Mišić, dipl. oec. 

Jedno od trenutno vrlo aktualnih pitanja u miljeu računovodstvene profesije FBiH jeste pitanje transfernih cijena. Važnost ovom pitanju daje činjenica da pogreške kod primjene transfernih cijena imaju za posljedicu porezni učinak, a kad je u pitanju porezni učinak onda raste i interes porezne vlasti za to pitanje, što svakako nije u interesu poreznih obveznika. Izvorište pitanja je Zakon o porezu na dobit, koji koristi pojam transfernih cijena, koji se treba primijeniti u slučaju kada se transakcije obavljaju između povezanih osoba.

POREZNI GUBITAK dr. sc. Željko Bošnjak
U postupku utvrđivanja porezne osnovice poreza na dobit u poreznoj bilanci, porezni obveznik može utvrditi i porezni gubitak, koji se sukladno zakonu o poreza na dobit može iskoristiti za umanjenje porezne osnovice (oporezive dobiti) u narednim razdobljima (najviše pet godina). Premda se porezni gubitak ne knjiži u računovodstvu, u računovodstvu i financijskim izvještajima (pod određenim uvjetima) mogu se iskazati porezni učinci poreznih gubitaka. U ovom članku, nakon kratkog osvrta na zakonsku regulativu vezanu za porezni gubitak, prikazan je postupak utvrđivanja poreznog gubitka (s različitim slučajevima) te su dani primjeri vremenskog praćenja poreznih gubitaka (na obrascu PG-809). Pored toga, raspravljeni su uvjeti i postupci priznavanja odgođenih poreznih sredstava (u bilanci uspjeha) po osnovi prijenosa neiskorištenih poreznih gubitaka.

PRIJAVA POREZA NA DOBIT PODRUÆNICA IZ REPUBLIKE SRPSKE I DISTIRKTA BRČKO I PRIJAVA POREZA NA DOBIT POSLOVNIH JEDINICA NEREZIDENATA - Marko Perić, dipl.oec. 
Zakonom o porezu na dobit FBiH  („Sl. novine FBiH“, br. 15/16) koji je u primjeni od 01. 01. 2016. definira se obveznik poreza na dobit, metodologija utvrđivanja porezne osnovice, plaćanje i naplata poreza na dobit, otklanjanje dvostrukog oporezivanja kao i druga pitanja od značaja za utvrđivanje poreza na dobit koji se prema ovom Zakonu plaća u Federaciji Bosne i Hercegovine. U ovom smislu, sukladno članku 3. stavak 2. i članku 3 stavak 3. Zakona o porezu na dobit, definirana je obveza plaćanja poreza na dobit ostvarena na teritoriju Federacije BiH od strane: - Podružnica iz Republike Srpske i Distrikta Brčko i - Poslovnih jedinica nerezidentne pravne osobe. Stoga će se u ovom poglavlju obraditi pitanja evidentiranja prihoda i rashoda navedenih obveznika poreza na dobit ostvarene u Federaciji BiH kao i postupak utvrđivanja i podnošenja porezne poreza na dobit za podružnica iz Republike Srpske i Distrikta Brčko i poslovnih jedinica nerezidentne pravne osobe koje posluju na teritoriju Federacije BiH.

POREZNE OAZE (RAJEVI) - Medina Mešanović mr. oec. 
Plaćanje poreza je opterećenje za sve porezne obveznike, jer tako slabi njihova ekonomska snaga i kupovna moć. Zbog visokih poreznih opterećenja i otpora prema plaćanju istih, porezni obveznici traže način da izbjegnu porezne obveze. Tako su nastale porezne oaze (rajevi) – utočišta, odnosno zemlje koje imaju izuzetno niske ili nepostojeće poreze.  Porezne oaze imaju značajne prednosti u odnosu na jurisdikcije koje imaju visoka porezna opterećenja, kao što su stroga bankovna povjerljivost ili anonimnost, niske ili nulte stope poreza, jednostavno osnivanje i upravljanje korporacijom, razvijen bankarski sustav, sigurnost poslovanja itd. Popis poreznih oaza je prevelik. U nastavku rada ćemo spomenuti neke od njih, njihovo poslovanje, kao i koje su to preporuke i mjere za suzbijanje prevara, koje su usvojili zastupnici u Europskom parlamentu.

RADNO PRAVO
PRIVREMENA SPRIJEČENOST ZA RAD, POVREDA NA RADU I PROFESIONALNO OBOLJENJE U SKLADU S NOVIM ZAKONSKIM RJEŠENJIMA Omerćajić Elma mr. iur.

Privremena spriječenost za rad (u daljnjem tekstu: bolovanje) je specifičan oblik odsustvovanja djelatnika s posla u slučajevima i pod uvjetima predviđenim Zakonom o zdravstvenom osiguranju („Službene novine Federacije BiH", br. 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11 u daljnjem tekstu: Zakon), Zakonom o radu FBiH („Službene novine Federacije BiH", br. 26/16), Pravilnikom o postupku i kriterijima za utvrđivanje privremene spriječenosti za rad zbog bolesti, povrede ili drugih okolnosti („Službene novine FBiH“ br. 66/12 u daljnjem tekstu „Pravilnik“) i drugim propisima koji reguliraju ovu oblast. Ovdje je potrebno naznačiti da bolovanje zapravo predstavlja i plaćeno odsustvo, jer sve dok boluje djelatnik prima naknadu plaće utvrđenu zakonom. U ovom radu su obrađeni pojmovi privremene spriječenosti za rad, povrede na radu i profesionalnog oboljenja kroz nova zakonska rješenje, zakonitost otkaza ugovora o radu za vrijeme bolovanja, procedura otkaza ugovora o radu u slučaju zlouporabe bolovanja, domaća i ino sudska praksa, kao i visina naknada za vrijeme bolovanja u Kantonu Sarajevo.

STAJALIŠTA FEDERALNOG MINISTARSTVA FINANCIJA – POREZ NA DOBIT         

ODGOVORI NA PITANJA
PITANJA I ODGOVORI IZ OBLASTI CARINE - Tihana Bevanda, dipl.iur. 

PITANJA I ODGOVORI IZ OBLASTI RADNIH ODNOSA - Ernevaza Hrustanović, dipl. iur. 

VI STE PITALI – FIRCON ODGOVARA 

NOVI PROPISI
Službene novine FBiH 
Službeni glasnik BiH 

GOSPODARSKA STATISTIKA
Robna razmjena s inozemstvom BiH 
Vanjska trgovina 
Turizam 
Industrijska proizvodnja 
Cijene 
Zaposlenost i nezaposlenost 
Plaće
Mirovine 

POSLOVNE OBAVIJESTI
Svote naknada, potpora i nagrada koje se mogu isplatiti bez poreza 
Osobni odbici prema Članku 24. Zakona o porezu na dohodak 
Odluka o visini dnevnice za službena putovanja za proračunske korisnike u Federaciji Bosne i Hercegovine 
Stope i osnovice  poreza na dohodak i doprinosa 
Depozitni računi za prikupljanje javnih prihoda 
Šifre općina
Prosječne plaće uposlenih
Indeks rasta cijena  u 2018. god
Posebna naknada za zaπtitu od prirodnih i drugih nepogoda
Zatezne kamate na novčana potraživanja  i javne prihode u BiH
Pregled konformnih kamatnih stopa 12%  
Nazivi i vrste javnih prihoda u BiH
 

Novi broj časopisa

Rujan 2018

Dokumenti

Logiranje

CAPTCHA
Test za provjeru da li ste robot ili čovjek
4 + 10 =
Riješite ovaj jednostavan matematički problem i unesite rezultat. Npr za 1 + 3 unesite 4.