Novo u ponudi

Poštovani,

U prigodi smo Vam ponuditi elektronsko izdanje poreznih  i drugih relevantnih propisa u BiH i FBiH. Navedeni propisi su  klasificirani prema područjima, ažurirani i u formi pročišćenih tekstova stavljeni na raspolaganje korisnicima.
Svaka izmjena  propisa će biti uključena u razdoblju od nekoliko dana nakon objave u službenom glasniku/novinama, tako da će korisnici imati na raspolaganju aktualne propise.

Pretplatnik na elektronsko izdanje poreznih i drugih propisa ostvaruje pravo na nesmetano korištenje istih za cijelo razdoblje pretplate (godinu dana). Mogućnost pregleda poreznih propisa ostvaruje se posebnom šifrom koju će izdavatelj dostaviti nakon primitka iznosa godišnje pretplate.

Nadamo se da ćete prepoznati svoj interes i radujemo se budućoj suradnji.

- cijena 50,00KM (s PDV)  (samo elektronsko izdanje)

SADRŽAJ:

POREZNI PROPISI BiH
-Zakon o porezu na dodanu vrijednost,
- Zakon o postupku neizravnog oporezivanja,
- Zakon o postupku prisilne naplate neizravnih poreza,
- Zakon  o trošarinama u Bosni i Hercegovini,
- Pravilnik o primjeni Zakona o porezu na dodanu vrijednost,
- Pravilnik  o primjeni zakona o trošarinama u Bosni i Hercegovini
- Pravilnik o provođenju zakona o postupku prisilne naplate neizravnih poreza,
- Pravilnik o registraciji i upisu u jedinstveni registar obveznika neizravnih poreza,
- Uputa  o registraciji i upisu u jedinstveni registar obveznika neizravnih poreza

POREZNI PROPISI FBiH 
- Zakon  o poreznoj upravi  FBiH
- Zakon  o porezu na dohodak
- Zakon  o fiskalnim sustavima
- Zakon o doprinosima
- Zakon o porezu na dobit
- Zakon o jedinstvenom sustavu registracije, kontrole i naplate doprinosa
- Pravilnik o primjeni odredaba zakona o porezu na dohodak
- Pravilnik o transfernim cijenama
- Pravilnik o procedurama prisilne naplate poreznih obveza
- Pravilnik o dodjeljivanju identifikacijskih brojeva i poreznoj registraciji poreznih obveznika na teritoriji  FBiH
- Pravilnik  o podnošenju prijava za upis i promjene upisa u jedinstveni sustav registracije, kontrole i naplate doprinosa
- Pravilnik o postupku podnošenja poreznih prijava
- Pravilnik o načinu obračunavanja i uplate doprinosa
- Pravilnik o primjeni zakona o porezu na dobit
- Obrasci uz pravilnik o porezu na dohodak
- Obrasci uz pravilnik o doprinosima
-Obrasci uz pravilnik o porezu na dobit

PLATNI PROMET-DEVIZNO POSLOVANJU
- Zakon o financijskom poslovanju
- Zakon o unutrašnjem platnom prometu
- Zakon  o deviznom poslovanju
- Pravilnik  o postupku otvaranja i vođenja deviznih računa i deviznih štednih uloga rezidenata u banci
- Pravilnik  o uvjetima i načinu otvaranja, vođenja i zatvaranja računa nerezidenata u banci
- Pravilnik o načinu, rokovima i obrascima izvještavanja o kreditnim poslovima sa inozemstvom
- Uredba o uvjetima i načinu plaćanja gotovim novcem
- Odluku  o iznošenju strane gotovine i čekova
- Odluku  o uvjetima i načinu obavljanja mjenjačkih poslova
- Odluku  o plaćanju, naplati i prijenosu u devizama i stranoj gotovini
-Odluku o uvjetima za izdavanje odobrenja za otvaranje deviznog računa u inozemstvu
- Odluku  o načinu i uvjetima pod kojima rezidenti u poslovanju s nerezidentima mogu primiti naplatu ili izvršiti plaćanje u stranoj gotovini i gotovini u konvertibilnim markama

PROPISI IZ OBLASTI TRGOVINE
- Zakon  o unutarnjoj trgovini
- Zakon o zaštiti potrošača u Bosni i Hercegovini
- Zakon o kontroli cijena
- Zakon o kontroli cijena
- Zakon o tržišnoj inspekciji
- Zakon o vanjskotrgovinskom poslovanju
- Pravilnik  o uvjetima minimalne tehničke opremljenosti poslovnih prostora za obavljanje trgovine 
- Pravilnik o obliku sadržaju i načinu vođenja registra trgovačkih radnji
- Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja trgovačke knjige

PROPISI IZ RADNOG PRAVA
- Zakon o radu
- Zakon o plaćama i naknadama u organima vlasti Federacije BIH
- Opći kolektivni ugovor za teritoriju federacije Bosne i Hercegovine
- Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima i drugim osobama angažiranim na radu
- Evidencija o radnom vremenu
- Evidencija za druge osobe angažirane na radu
- Odluka o utvrđivanju najniže satnice u FBiH
- Odluka o utvrđivanju najniže osnovice za obračun doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje
- Uredba o naknada troškova za službena putovanja
- Uredba o naknadama plaća

PROPISI RS
Zakon o doprinosima
- Zakon o porezu na dobit
- Zakon o porezu na nepokretnosti

PROPISI DISTRIKTA BRČKO
- Zakon o porezu na dobit
- Zakon o porezu na dohodak
- Zakon o porezu na nepokretnosti